Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-02-15 BIVŠA BUDVANSKA VLAST RASIPALA NOVAC PORESKIH OBVEZNIKA
Pored tri pravna zastupnika angažovali advokata za 1,6 miliona
Knežević Pored tri pravna zastupnika angažovali advokata za 1,6 miliona Za zastupanje u naznačenim predmetima, Opština Budva je dužna da mi isplati 1.697.042,93 eura sa PDV-om, naveo je advokat Vasilije Knežević u troškovniku dostavljenom budvanskoj lokalnoj upravi
Opština Budva, dok je na njenom čelu bio Lazar Rađenović (DPS), an­ga­žo­va­la je advo­ka­ta Va­si­li­ja Kne­že­vi­ća da ih za­stu­pa u 20-ak pred­me­ta, za šta je is­po­sta­vljen tro­škov­nik od pre­ko čak 1,6 mi­li­o­na eura. U tom pe­ri­o­du Op­šti­na Bu­dva je ima­la tri prav­na za­stup­ni­ka (ko­ji ra­de po­sao advo­ka­ta), či­ja je pla­ta u pro­sje­ku bi­la oko 600 eura.
Kne­že­vić je Op­šti­nu za­stu­pao do 2016. go­di­ne, ka­da je lo­kal­na upra­va vi­še pu­ta bi­la u blo­ka­di zbog du­go­va po ra­znim osno­va­ma, a rad­ni­ci u je­d­nom pe­ri­o­du ni­je­su pri­ma­li pla­te. Za­ra­de rad­ni­ci­ma Op­šti­ne su u tom pe­ri­o­du tri pu­ta uma­nji­va­ne, ali to ni­je sme­ta­lo biv­šoj lo­kal­noj vla­sti da se o tro­šku po­re­skih ob­ve­zni­ka ne­po­treb­no iz­la­že mi­li­on­skim iz­da­ci­ma.
Da se ra­di o ogrom­nim tro­ško­vi­ma ko­je je za­stu­pa­ju­ći bu­dvan­sku op­šti­nu u tim pred­me­ti­ma ob­ra­ču­na­vao advo­kat Kne­že­vić po­ka­zu­je do­ku­men­ta­ci­ja u ko­ju je „Dan” imao uvid. Ovaj advo­kat je u po­je­di­nim spo­ro­vi­ma pri­stup ro­či­šti­ma i sa­stav pod­ne­ska na­pla­ći­vao i do 27.000 eura.
Po­tra­ži­va­nje Kne­že­vi­ća je sa­da i pred­met sud­skog spo­ra jer je on kra­jem pro­šle go­di­ne pod­nio osam odvo­je­nih tu­žbi pro­tiv Op­šti­ne Bu­dva ko­ja mu je osta­la du­žna 1.577.213, 40 eura, dok mu je biv­ša lo­kal­na vlast is­pla­ti­la 119.829, 50 za advo­kat­ske uslu­ge u 20-ak pred­me­ta.
– Za za­stu­pa­nje u na­zna­če­nim pred­me­ti­ma, Op­šti­na Bu­dva je du­žna da mi is­pla­ti iz­nos od (1.426.086, 50 +270.956,43 PDV) 1.697.042,93 eura sa PDV-om – na­veo je Kne­že­vić u tro­škov­ni­ku do 1. apri­la pro­šle go­di­ne iz­nos ko­ji mu lo­kal­na upra­va du­gu­je za advo­kat­ske uslu­ge. Ovaj tro­škov­nik do­sta­vio je Op­šti­ni Bu­dva.
Pre­ma do­ku­men­ta­ci­ji u ko­ju je „Dan” imao uvid, Kne­že­vić je za za­stu­pa­nje Op­šti­ne Bu­dva pred Pri­vred­nim su­dom u Pod­go­ri­ci po dva tu­žbe­na za­htje­va ko­tor­ske fir­me Ca­rin­vest, ra­di du­ga od 1.426.296,69 eura, is­po­sta­vio ra­čun od 12.468,75 eura. U tro­škov­nik je ura­ču­nao na­kna­de za advo­kat­ske uslu­ge i na­gra­de u tom spo­ru. U ovom pred­me­tu pri­stup ro­či­šti­ma je na­pla­ći­vao od 1.425 do 2.850, a od­go­vor na žal­bu 2.850 eura.
Kne­že­vić je za­stu­pao bu­dvan­sku op­šti­nu i u spo­ru po tu­žbi Ele­o­no­re Lu­ke­tić, Ste­fa­na Lu­ke­ti­ća, Lu­ke Lu­ke­ti­ća, Ka­ta­ri­ne Lu­ke­tić Mi­la­tić i La­de Lu­ke­tić. Vri­jed­nost spo­ra ko­ji se vo­dio u ko­tor­skom Osnov­nom su­du je bi­la 1.356.720 eura, a advo­kat­ske uslu­ge Kne­že­vi­ća Op­šti­nu su ko­šta­le 64.320 eura.
Advo­kat­ske uslu­ge Va­si­li­ja Kne­že­vi­ća Op­šti­nu Bu­dva, u spo­ru sa AIR Trac­tor Euro­pa iz Španije, ko­šta­ju 99.843, 75 eura. Vri­jed­nost tu­žbe­nog za­htje­va, ra­di is­pu­nja­va­nja ugo­vo­ra i na­kna­de šte­te je 2,7 mi­li­o­na eura. Va­si­li­je Kne­že­vić je u ovom spo­ru na su­đe­nji­ma ko­ja su vo­đe­na u pod­go­rič­kom Pri­vred­nom su­du pod­ne­ske i pri­stup ro­či­šti­ma na­pla­ći­vao po 8.100 eura.
Ka­da se iz­ve­de ra­ču­ni­ca, za pla­tu jed­nog prav­nog za­stup­ni­ka Op­šti­ne Bu­dva na go­di­šnjem ni­vou se iz­dvo­ji oko 7.000 eura. S dru­ge stra­ne, sa­mo je­dan pod­ne­sak advo­ka­ta Kne­že­vi­ća ko­štao je oko 8.000, od­no­sno oko 1.000 eura vi­še.M.M.KRGOVIĆ


Kne­že­vić: Sve po pro­pi­si­ma

Advo­kat Va­si­li­je Kne­že­vić po­ru­čio je u iz­ja­vi za „Dan” da ne­ma šta da ko­men­ta­ri­še i da je u slu­ča­ju nje­go­vog an­ga­žo­va­nja od stra­ne biv­še bu­dvan­ske vla­sti sve ura­đe­no u skla­du sa pro­pi­si­ma ove dr­ža­ve. Po­ja­snio je da je sa pred­stav­ni­ci­ma Op­šti­ne Bu­dva skla­pao ugo­vo­re za advo­kat­ske uslu­ge.
  • Drustvo
    Ranije - Drustvo

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"