Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-04-18 ZA NEPUNU GODINU ČELNIKU POŠTE CRNE GORE DUPLIRANA ZARADA
Direktoru plata povećana za 1.346 eura
Kalezić Direktoru plata povećana za 1.346 eura Kaleziću je martovska plata prošle godine iznosila 716 eura, da bi u februaru ove godine primio 2.063 eura Izvršnom direktoru Pošte za devet mjeseci dva puta je povećana zarada, i to nakon stupanja na snagu Zakona o zaradama u javnom sektoru, a potom u decembru na njegov zahtjev
I
z­vr­šnom di­rek­to­ru Po­šte Cr­ne Go­re Iva­nu Ka­le­zi­ću za­ra­da je po­ra­sla za 1.346 eura u od­no­su na mart pro­šle go­di­ne. Pre­ma po­da­ci­ma u ko­je je „Dan” imao uvid, za­ra­da Ka­le­zi­ća uve­ća­na je sa 716,4 eura, ko­li­ko je imao u mar­tu pro­šle go­di­ne, na 2.063, što je iz­nos nje­go­ve fe­bru­ar­ske pla­te.
Ka­le­zi­ću je pla­ta za de­vet mje­se­ci (od apri­la do de­cem­bra pro­šle go­di­ne) po­ve­ća­na dva pu­ta, i to na­kon stu­pa­nja na sna­gu Za­ko­na o za­ra­da­ma u jav­nom sek­to­ru, a po­tom u de­cem­bru na nje­gov za­htjev. Ka­le­zi­ću je za­ra­da dru­gi put uve­ća­na od de­cem­bra, upr­kos to­me što je Vla­da to­ga mje­se­ca do­ni­je­la mje­re šted­nje, ko­je su, iz­me­đu osta­log, pred­vi­dje­le sma­nje­ne za­ra­de za­po­sle­ni­ma u jav­nom sek­to­ru. Za­ra­de su ta­da sma­nje­ne za osam od­sto, dok su ko­ri­sni­ca­ma na­kna­da ste­če­nih po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce one uma­nje­ne za oko 25 od­sto.
Na­kon što je stu­pio na sna­gu Za­kon o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru, Ka­le­zi­će­va april­ska pla­ta po­ra­sla je na 1.368,66 eura u ne­to, od­no­sno 2.083 u bru­to iz­no­su. Maj­ska pla­ta iz­no­si­la mu je 1.354,53 eura.
Za pla­tu, po­re­ze i do­pri­no­se za Ka­le­zi­ća, Po­šta je u ju­nu opre­di­je­li­la 2.138,67 eura u bru­to iz­no­su. To­ga mje­se­ca Ka­le­zić je za­ra­dio 1.404,55 eura.
U ju­lu je pri­mio 1.332,8 eura, dok mu je bru­to za­ra­da iz­no­si­la 2.028. Av­gu­stov­ska pla­ta bi­la mu je 1.360,2 eura, dok je u sep­tem­bru pri­mio sko­ro 200 eura vi­še, od­no­sno 1.557,1 eura.
Ka­le­zić je u ok­to­bru i no­vem­bru pri­ho­do­vao po 1.376,2 eura. Zna­tan rast Ka­le­zi­će­ve za­ra­de evi­den­tan je od de­cem­bra ka­da je pri­mio 2.098,76 eura. Za nje­go­vu bru­to za­ra­du za taj mje­sec opre­di­je­lje­no je 3.205 eura.
Di­rek­to­ru Po­šte ja­nu­ar­ska pla­ta je iz­no­si­la 2.066,72 eura u ne­to iz­no­su, od­no­sno 3.156 u bru­to. U fe­bru­a­ru je za­ra­dio 2.063,18 eura. Za nje­go­vu fe­bru­ar­sku za­ra­du u bru­to iz­no­su iz­dvo­je­no je 3.151 euro.
Iz Po­šte Cr­ne Go­re od­bi­la su ra­ni­je da do­sta­ve po­dat­ke „Da­nu” o vi­si­ni pri­ma­nja Ka­le­zi­ća. Iako su ta­da­šnja sa­zna­nja „Da­na” uka­zi­va­la na to da mu je za­ra­da uve­ća­na za oko 1.000 eura, u Po­šti su tvr­di­li da to ne od­go­va­ra „stvar­nom sta­nju”.
Iz tog pred­u­ze­ća su ra­ni­je od­go­vo­ri­li da je Ka­le­zi­će­va za­ra­da uve­ća­na na osno­vu uskla­đi­va­nja pla­te iz­vr­šnog di­rek­to­ra sa Za­ko­nom o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru.
– Iz­nos je utvr­đen u skla­du sa čla­nom 24, stav 5, ci­ti­ra­nog za­ko­na. Za­ra­da iz­vr­šnog di­rek­to­ra je utvr­đe­na od­lu­kom Od­bo­ra di­rek­to­ra br. 00010-13881/6 od 6. de­cem­bra pro­šle go­di­ne. Za­ra­da je uskla­đe­na na za­htjev iz­vr­šnog di­rek­to­ra – sa­op­šte­no je ra­ni­je „Da­nu” iz pi-ar slu­žbe Po­šte.
Ka­le­zi­ću je pla­tu u de­cem­bru po­ve­ćao Od­bor di­rek­to­ra, iako mu je pri­je to­ga uve­ća­na po Za­ko­nu o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru. Za ne­pu­nih go­di­nu nje­go­va pla­ta u tom pred­u­ze­ću po­ra­sla je za čak 1.346 eura.
Za­ra­de me­nadž­men­ta u tom pred­u­ze­ću ra­ni­je su se kre­ta­le u ra­spo­nu od 960 do 1.070 eura, dok su osta­lim za­po­sle­ni­ma, po uput­stvu Vla­de iz 2013. go­di­ne, sma­nje­ne za 20 od­sto.
Ne­dav­nom od­lu­kom Vla­de Cr­ne Go­re de­fi­ni­sa­no je da će na­kna­da pred­sjed­ni­ku od­bo­ra di­rek­to­ra Po­šte iz­no­si­ti jed­nu pro­sječ­nu za­ra­du za­po­sle­nih u Po­šti u pro­šloj go­di­ni. Čla­no­vi­ma od­bo­ra di­rek­to­ra de­fi­ni­sa­na je na­kna­da u iz­no­su od 70 od­sto od pro­sječ­ne za­ra­de u Po­šti.
Ka­le­zić je funk­ci­o­ner De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS), a ra­ni­je je bio šef Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je (DIK).
Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni, ko­ji su ob­ja­vlje­ni na saj­tu Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, Ka­le­zić je pri­ja­vio da je vla­snik sta­na od 96 kva­dra­ta. Na ime nje­go­ve su­pru­ge Sne­ža­ne vo­di se ku­ća od 89 kva­dra­ta, ko­ju je do­bi­la na po­klon, te stan od 54 me­tra kva­drat­na, ko­ji je ku­pi­la. U na­sled­stvo je do­bi­la nji­ve od 1,33 hek­ta­ra i 97 ari i po­klo­nje­na joj je nji­va od 1,20 hek­ta­ra.
Ka­le­zić je pri­ja­vio da ima oro­če­ne šted­ne ulo­ge od 31.603 i 15.417 eura. Nje­go­va su­pru­ga oro­či­la je 10.000 eura.
Ka­le­zi­ći ima­ju ak­ci­je u Za­vo­du za iz­grad­nju Ba­ra u ste­ča­ju, Atlas ho­tels gru­pi, Lu­tri­ji, Kon­tej­ner­skim ter­mi­na­li­ma, nik­šić­kom Ono­go­štu i pred­u­ze­ću 13. jul Plan­ta­že.
Ka­le­zić se 1997. go­di­ne kre­dit­no za­du­žio za ku­po­vi­nu sta­na, a iz­nos du­ga mu je 17.640 eura.
A.O.


Bez ob­ja­šnje­nja

Ka­le­zić ju­če ni­je od­go­va­rao na na­ša pi­ta­nja. On ni­je po­ja­snio po ko­jem osno­vu mu je pla­ta sa 716 po­ra­sla na 2.063 eura. Ka­le­zić ni­je od­go­vo­rio ni po ko­jem osno­vu mu je, po­red po­ve­ća­nja ko­je je pred­vi­dio Za­kon o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru, Od­bor di­rek­to­ra do­dat­no uve­ćao za­ra­du.
  • Drustvo
    Ranije - Drustvo

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"