Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-05-17 NAKON POMPEZNOG OTVARANJA, NA „VERIGE 65” U KOTORU STAVLJEN KATANAC
Zatvorili objekat čim je Milo otišao
Đukanović na otvaranju objekta Zatvorili objekat čim je Milo otišao Objekat nije zatvorila inspekcija, već vlasnik dok čeka da dobije dozvolu, saopšteno je „Danu” iz vrha kotorske vlasti
Pri­vre­me­ni tu­ri­stič­ko-ugo­sti­telj­ski obje­kat „Ve­ri­ge 65” u Ko­to­ru, na či­jem je otva­ra­nju 12. ma­ja bio i biv­ši pre­mi­jer i li­der De­mo­k­rat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Mi­lo Đu­ka­no­vić, pri­vre­me­no je pre­stao sa ra­dom.
Iz ko­tor­ske lo­kal­ne upra­ve, ko­ja je ra­ni­je po­zva­la nad­le­žne in­spek­ci­je da ovaj obje­kat za­tvo­re, „Da­nu” je ju­če po­tvr­đe­no da su „Ve­ri­ge 65” sta­vi­le „ka­ta­nac na vra­ta” prak­tič­no od­mah na­kon sve­ča­nog otva­ra­nja.
– Obje­kat ni­je za­tvo­ri­la in­spek­ci­ja, već vla­snik dok če­ka da do­bi­je do­zvo­lu – sa­op­šte­no je „Da­nu” iz vr­ha ko­tor­ske vla­sti.
Obje­kat na naj­ljep­šem di­je­lu Bo­ko­tor­skog za­li­va, oda­kle „pu­ca” po­gled na Pe­rast i ostr­va Go­spa od Škr­pje­la i Sve­ti Đor­đe, otvo­ren je bez ob­zi­ra što ni­je imao do­zvo­lu za rad. Je­dan od osni­va­ča fir­me „He­fe­sta”, ko­ja je gra­di­la obje­kat, pre­ma pi­sa­nju po­je­di­nih me­di­ja je Alek­san­dar Šće­pa­no­vić, brat ma­ne­ken­ke Je­le­ne Šće­pa­no­vić, Đu­ka­no­vi­će­ve pri­ja­te­lji­ce.
Na­i­me, po­stu­pak iz­da­va­nja do­zvo­le Op­šti­na Ko­tor je pre­ki­nu­la na­kon do­pi­sa Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva (SDT) da je u to­ku pri­ku­plja­nje po­da­ta­ka o grad­nji tog objek­ta. Gra­do­na­čel­nik Ko­to­ra Vla­di­mir Jo­kić oci­je­nio je ra­ni­je da je do­la­zak Đu­ka­no­vi­ća na otva­ra­nje ovog objek­ta pri­ti­sak DPS-a na lo­kal­nu upra­vu i po­zvao uprav­nu, od­no­sno sve nad­le­žne in­spek­ci­je da obje­kat za­tvo­re.
On je ka­zao i da po­ja­vlji­va­nje li­de­ra DPS-a na otva­ra­nju bjekta, ko­jeg je i do­sad pra­ti­la kon­tro­ver­za, a po­tvr­đe­no je i da Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo vo­di is­tra­gu u ve­zi sa iz­grad­njom, u tre­nut­ku ka­da taj obje­kat ni­je do­bio upo­treb­nu do­zvo­lu od Op­šti­ne, pred­sta­vlja naj­e­kla­tant­ni­ji pri­mjer ono­ga ka­ko DPS do­ži­vlja­va Bo­ku i za­šti­tu pro­sto­ra.
– Ta­kav od­nos biv­šeg pre­mi­je­ra, a sa­da­šnjeg še­fa DPS-a Đu­ka­no­vi­ća u sve­mu od­go­va­ra ono­me šta već mje­se­ci­ma go­vo­ri­mo iz grad­ske upra­ve, a to je da Vla­di Cr­ne Go­re ko­ju u ve­ći­ni či­ni DPS, ni­je na sr­cu za­šti­ta pod­ruč­ja Ko­to­ra, već pri­ti­sak na lo­kal­nu upra­vu. U tre­nut­ku ka­da po­li­tič­kim pri­ti­skom po­ku­ša­va­ju da za­u­sta­ve no­vu lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu ti­me što se uvo­di na­vod­ni mo­ra­to­ri­jum na grad­nju, sve pod pla­štom za­šti­te sta­tu­sa Une­ska, čo­vjek ko­ji je na če­lu par­ti­je ko­ja ve­ćin­ski vo­di Vla­du Cr­ne Go­re, svo­jim pri­su­stvom odo­bra­va grad­nju na naj­de­li­kat­ni­jem mje­stu u za­li­vu, grad­nju ko­ja je i dan-da­nas pod lu­pom tu­ži­la­štva i grad­nju ko­ja je, od­go­vor­no tvr­di­mo, na­sta­la na gru­bom fal­si­fi­ka­tu – is­ta­kao je Jo­kić 13. ma­ja.
Atrak­tiv­nu lo­ka­ci­ju Ve­ri­ge–Tur­ski rt, ko­ja je go­di­na­ma una­zad sta­ja­li­šte iz­let­nič­kih auto­bu­sa ko­ji to­kom ljet­nje se­zo­ne u Bo­ku do­ve­zu de­se­ti­ne hi­lja­da tu­ri­sta, „He­fe­sta” je do­bi­la u za­kup kao je­di­ni po­nu­đač na ogla­su ko­ji je za nje­no iz­da­va­nje, po in­struk­ci­ji Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, sre­di­nom ma­ja pro­šle go­di­ne ras­pi­sa­lo Jav­no pred­u­ze­će „Mor­sko do­bro.
Na toj lo­ka­ci­ji, ko­ja je dio Une­sko­vog za­šti­će­nog pod­ruč­ja svjet­ske pri­rod­ne i kul­tur­ne ba­šti­ne, i Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja (TO) Ko­tor je tra­ži­la po­sta­vlja­nje svog in­fo-punk­ta, ali taj pro­je­kat do da­nas ni­je re­a­li­zo­van. Iz­gra­đen je pri­vat­ni obje­kat po­vr­ši­ne 190 me­ta­ra kva­drat­nih, a uni­šte­na pri­rod­na stje­no­vi­ta oba­la jed­nog od naj­ljep­ših vi­di­ko­va­ca u Bo­ki, pri če­mu je po­sto­je­ći sve­ti­o­nik za­dr­žan.B.M.


DPS: Ola­ko pre­la­zi­te pre­ko či­nje­ni­ca

Na­vo­de Vla­di­mi­ra Jo­ki­ća da je „He­fe­sta” pred­met­nu lo­ka­ci­ju do­bi­la kao je­di­ni po­nu­đač, ju­če je ne­gi­rao ko­tor­ski DPS, na­vo­de­ći da je na li­ci­ta­ci­ji uče­stvo­va­la i po­ro­di­ca pot­pred­sjed­ni­ka Op­štin­skog od­bo­ra De­mo­kra­ta Ko­to­ra Špi­ra Vu­lo­vi­ća.
– Po­sta­vlja­mo i pi­ta­nje da li bi Jo­kić ta­ko zdu­šno bra­nio na­ve­de­ni pro­stor da je nji­hov pred­stav­nik na osno­vu za­kon­ski spro­ve­de­ne pro­ce­du­re do­bio pred­met­ni pro­stor i pri­veo ga pla­ni­ra­noj na­mje­ni. Go­spo­do De­mo­kra­te, ola­ko pre­la­zi­te pre­ko či­nje­ni­ce da su sve stu­di­je ko­je se od­no­se na ovoj pro­stor po­ka­za­le da na­ve­de­ni pro­je­kat ni na je­dan na­čin ne ugro­ža­va vri­jed­no­sti za­šti­će­nog pri­rod­no i kul­tur­no-isto­rij­skog pod­ruč­ja Ko­to­ra – pi­še u sa­op­šte­nju lo­kal­nog DPS-a.
S dru­ge stra­ne, po­ro­di­ca Vu­lo­vić na tom pro­sto­ru ži­vi du­gi niz go­di­na. Vu­lo­vić ko­ji se, ka­ko smo in­for­mi­sa­ni, tre­nut­no na­la­zi na bro­du, još 2005. go­di­ne je sa kom­ši­jom, mje­šta­ni­nom, a u do­go­vo­ru sa Mor­skim do­brom, ople­me­nio pred­met­ni pro­stor, do ta­da za­tr­pan ot­pa­dom. Oni su za­uz­vrat tra­ži­li odo­bre­nje za po­sta­vlja­nje mon­ta­žno-de­mon­ta­žnog objek­ta po­vr­ši­ne 15 kva­dra­ta, ko­ji ne bi na­ru­šio am­bi­jent.
Vu­lo­vić je još la­ni sa­op­štio da je odo­bre­nje za po­sta­vlja­nje dr­ve­nog tip­skog objek­ta od osam me­ta­ra kva­drat­nih do­bio 2007. go­di­ne, a isti je, ka­ko je utvr­dio, 2009. iz­go­rio „pod čud­nim okol­no­sti­ma”.
– Pa su DPS ska­kav­ci i nji­ho­vi ko­a­li­ci­o­ni-in­te­re­sni kom­pa­njo­ni ima­li do­volj­no pro­sto­ra za uzur­pa­ci­je – re­kao je ta­da Vu­lo­vić, do­da­ju­ći da im je sle­de­će go­di­ne do­zvo­lje­no po­sta­vlja­nje sa­mo dr­ve­nog objek­ta od če­ti­ri me­tra kva­drat­na i da je lo­ka­ci­ja na­red­nih go­di­na po­no­vo po­pri­mi­la iz­gled de­po­ni­je, jer ugo­vor sa Mor­skim do­brom ni­je­su pro­du­ža­va­li.


Dis­kre­di­ta­ci­ja ni­je po­šla za ru­kom

Op­štin­ski od­bor De­mo­kra­ta sa­op­štio je da ni­je­su oče­ki­va­li ni­šta vi­še i ni­šta bo­lje od lo­kal­nog DPS-a ko­ji je u ne­do­stat­ku ide­ja u na­pa­du ko­pi­rao isto sa­op­šte­nje po­ku­ša­va­ju­ći da kom­pro­mi­tu­je Špi­ra Vu­lo­vi­ća, ko­ji im je od­go­vo­rio ar­gu­men­to­va­no i pre­ci­zno još u sep­tem­bru 2016.
– Ka­ko im de­skre­di­ta­ci­ja ni­je po­šla za ru­kom ta­da, ta­ko im ne mo­že pro­ći ni sa­da, jer vi­še pu­ta iz­re­če­na laž ne mo­že po­sta­ti isti­na, osim ako u po­moć ne po­zo­vu biv­šeg pot­pred­sjed­ni­ka DPS-a Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, ko­ji je de­ce­ni­ja­ma znao da ra­zno­ra­znim lo­go­re­ja­ma po­kri­va su­šti­nu dje­lo­va­nja par­ti­je ko­joj je dao ime DPS – za­klju­ču­ju u sa­op­šte­nju.
  • Drustvo
    Ranije - Drustvo

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"