Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-02-15 NEVLADIN SEKTOR POZVAO NADLEŽNE DA SPRIJEČE ZLOUPOTREBU ZAKONA OD STRANE PORODICE BIVŠEG FUNKCIONERA DPS-A
Marovići se rugaju sporazumima sa tužilaštvom
Svetozar i Miloš Marović Marovići se rugaju sporazumima sa tužilaštvom
Mo­guć­nost da Mi­loš Ma­ro­vić, naj­vje­ro­vat­ni­je uz na­no­gi­cu, ka­znu pro­ve­de u sta­nu u Be­o­gra­du iz ne­vla­di­nog sek­to­ra su na­zva­li iz­ru­gi­va­njem prav­de i in­sti­tu­ta spo­ra­zum­nog pri­zna­nja kri­vi­ce. Sin biv­šeg vi­so­kog funk­ci­o­ne­ra DPS-a Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća kra­jem pro­šle go­di­ne do­bio je dr­ža­vljan­stvo Sr­bi­je, po­tvr­dio je nje­gov bra­ni­lac advo­kat Zdrav­ko Be­go­vić. Na ovaj na­čin mla­đi Ma­ro­vić mo­že tra­ži­ti da ka­znu za­tvo­ra od go­di­nu da­na, ko­li­ko je osu­đen skla­pa­ju­ći spo­ra­zum sa Spe­ci­jal­nim dr­žav­nim tu­ži­la­štvom, od­slu­ži u Sr­bi­ji, i to u kuć­nom pri­tvo­ru. Da­va­nje ova­kve mo­guć­no­sti Ma­ro­vi­će­vom si­nu, ko­ji je pri­znao da je uče­stvo­vao u ko­rup­ci­ji na vi­so­kom no­vou, osu­di­li su De­jan Mi­lo­vac iz MANS-a i Ta­ma­ra Mi­laš iz Cen­tra za gra­đan­sko obra­zo­va­nje.
Mi­lo­vac je ka­zao da mo­guć­nost da Mi­loš Ma­ro­vić uop­šte i ne slu­ži za­tvor­sku ka­znu u Cr­noj Go­ri po­ka­zu­je ko­li­ki je bio be­smi­sao skla­pa­nja spo­ra­zu­ma sa njim i u ko­joj mje­ri je cr­no­gor­sko tu­ži­la­štvo obez­bi­je­di­lo da tim spo­ra­zu­mom jav­nost bu­de ubi­je­đe­na da je one ko­ji kra­du sti­gla za­slu­že­na ka­zna.
– Sma­tram da su ri­jet­ki oni ko­ji sma­tra­ju da je bi­lo ko od čla­no­va po­ro­di­ce Ma­ro­vić ade­kvat­no sank­ci­o­ni­san za kri­vič­na dje­la ko­ja su po­či­ni­li, ili da je cr­no­gor­sko tu­ži­la­štvo ta­kvim spo­ra­zu­mi­ma po­sla­lo bi­lo ka­kvu po­ru­ku jav­no­sti osim one da se kri­mi­nal i ko­rup­ci­ja u Cr­noj Go­ri is­pla­te – ka­zao je Mi­lo­vac za „Dan”.
On je re­kao i da ne bi bi­lo iz­ne­na­đe­nje da u ne­kom na­red­nom pe­ri­o­du i Sve­to­zar Ma­ro­vić, ko­ji je osu­đen na sko­ro če­ti­ri go­di­ne ro­bi­je ne za­tra­ži i do­bi­je dr­ža­vljan­stvo ne­ke ze­mlje u ko­joj će mu bi­ti ko­mot­ni­je da „od­slu­ži” za­tvor­sku ka­znu ko­ja mu je do­su­đe­na.
Ta­ma­ra Mi­laš, sa­rad­ni­ca na pro­gra­mi­ma u CGO, ka­za­la je da bi bi­lo in­te­re­sant­no zna­ti po ko­jem je osno­vu Ma­ro­vić do­bio srp­sko dr­ža­vljan­stvo, ima­ju­ći u vi­du da se ra­di o li­cu ko­je je osu­đe­no za te­ška kri­vič­na dje­la i da je mo­ra­lo tra­ži­ti ot­pust od cr­no­gor­skog dr­ža­vljan­stva, a o če­mu bi nad­la­že­ni or­ga­ni u Cr­noj Go­ri mo­ra­li bi­ti oba­vi­je­šte­ni. Sa­da­šnja si­tu­a­ci­ja, do­da­la je Mi­laš, otva­ra sum­nju da je do­sa­da­šnje od­la­ga­nje od­slu­že­nja za­tvor­ske ka­zne bi­lo ku­po­va­nje vre­me­na, a što otva­ra i pi­ta­nje od­go­vor­no­sti svih onih ko­ji su bi­li u tom lan­cu ko­ji je omo­gu­ćio ovo­li­ko odu­go­vla­če­nje pri­mje­ne te za­tvor­ske ka­zne.
– Pri­mjer mla­dog Ma­ro­vi­ća je, na ne­ki na­čin, od po­čet­ka upu­ći­vao na od­re­đe­ni po­vla­šće­ni po­lo­žaj, što je po­ja­ča­la pri­mje­na in­sti­tu­ta spo­ra­zum­nog pri­zna­nja kri­vi­ce, a ko­ji je iza­zvao opreč­ne sta­vo­ve u jav­no­sti. Uko­li­ko on na kra­ju sa­mo od­slu­ži go­di­nu da­na sa na­no­gi­com u dru­goj dr­ža­vi, ili pak bu­de slo­bod­no še­tao be­o­grad­skim uli­ca­ma, ša­lje se za­i­sta lo­ša po­ru­ka i o svr­sis­hod­no­sti in­sti­tu­ta spo­ra­zum­nog pri­zna­nja kri­vi­ce, ali i ukup­nom sta­nju u na­šem pra­vo­su­đu. Ova­kvi pri­mje­ri opo­mi­nju ka­ko se­lek­tiv­nost u kri­vič­nom go­nje­nju i ne­re­zi­stent­nost na ne­pri­mje­re­ne po­li­tič­ke ili dru­ge uti­ca­je ra­za­ra ukup­ni kon­cept vla­da­vi­ne pra­va u Cr­noj Go­ri. Iro­nič­no je pri­ča­ti o to­me da smo svi jed­na­ki pred za­ko­nom ako ima­mo oso­be osu­đe­ne za naj­te­ža kri­vič­na dje­la ko­ji i one sim­bo­lič­ne ka­zne na ko­je su osu­đe­ni iz­i­gra­va­ju, a da si­stem ne re­a­gu­je na to – ka­za­la je Mi­laš.
Ma­ro­vi­ćev bra­ni­lac, advo­kat Be­go­vić, po­tvr­dio da je nje­gov bra­nje­nik kra­jem pro­šle go­di­ne upu­tio mol­bu Sr­bi­ji za do­bi­ja­nje srp­skog dr­ža­vljan­stva bu­du­ći da je i pri­je po­kre­ta­nja po­stup­ka u ko­jem je pra­vo­sna­žno osu­đen ži­vio u Be­o­gra­du.
– S ob­zi­rom na to da je dr­ža­vlja­nin Sr­bi­je, po za­ko­nu ima mo­guć­nost da ka­znu za­tvo­ra ko­jom je osu­đen pre­su­dom Vi­šeg su­da na jed­nu go­di­nu mo­že je iz­dr­ža­va­ti u toj dr­ža­vi. Tu mu je po­ro­di­ca i tu je, objek­tiv­no, pri­vi­le­go­van u smi­slu da bi za vri­je­me iz­dr­ža­va­nja ka­zne bio sa svo­jom po­ro­di­com – re­kao je Be­go­vić.
Ob­ja­snio je da Kri­vič­ni za­kon Sr­bi­je do­zvo­lja­va mo­guć­nost da se ka­zna za­tvo­ra do go­di­nu mo­že iz­dr­ža­va­ti u kuć­nom pri­tvo­ru, na­vo­de­ći da je to vje­ro­vat­no bio je­dan od glav­nih raz­lo­ga da je Ma­ro­vić tu va­ri­jan­tu iza­brao.
Na pi­ta­nje da li su nje­go­vi kli­jen­ti iz­bje­ga­va­li ka­znu, pod ra­znim iz­go­vo­ri­ma, i da li su sve vri­je­me pre­ko nje­ga ma­ni­pu­li­sa­li sa pra­vo­sud­nim in­sti­tu­ci­ja­ma u Cr­noj Go­ri, Be­go­vić je od­go­vo­rio od­rič­no.
– Sve što su mo­ji bra­nje­ni­ci ra­di­li bi­lo je u skla­du sa za­kon­skom pro­ce­drom – ka­zao je Be­go­vić.
M.V.P.


Mi­ni­star­stvo prav­de da re­a­gu­je

Da bi se iz­bje­gao još je­dan udar na ugled dr­ža­ve Cr­ne Go­re, kao i nje­nih pra­vo­sud­nih in­sti­tu­ci­ja, Mi­laš je po­zva­la nad­le­žno Mi­ni­star­stvo prav­de da uči­ni sve ka­ko ne bi do­zvo­li­li ova­kvo od­slu­že­nje za­kon­ske ka­zne. Ona je re­kla da mi­ni­star­stvo tre­ba da pre­du­zme neo­p­hod­ne mje­re i rad­nje da Mi­loš Ma­ro­vić od­slu­ži za­tvor­sku ka­znu ta­mo gdje je to pred­vi­đe­no spo­ra­zu­mom, jer je u tre­nu­ci­ma za­klju­či­va­nja spo­ra­zu­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce on bio cr­no­gor­ski dr­ža­vlja­nin.
– U su­prot­nom, ovo će bi­ti ubi­lje­že­no kao fin­gi­ra­ni pro­ces i di­rek­tan uda­rac u ne­pri­stra­snost, ne­za­vi­snost i efi­ka­snost pra­vo­sud­nih in­sti­tu­ci­ja u Cr­noj Go­ri, što zna­čaj­no do­vo­di u sum­nju ka­rak­ter i do­me­te uči­nje­nih re­for­mi – do­da­la je ona.


Sum­nji­vo li­je­če­nje u Be­o­gra­du

Mi­lo­vac je is­ta­kao i da su sum­nji­vi na­vo­di da se Mi­loš i Sve­to­zar Ma­ro­vić na­la­ze na li­je­če­nju, zbog če­ga je nji­hov od­la­zak u spu­ški za­tvor vi­še pu­ta od­la­gan.
– Ko­li­ko su bo­le­sni i na ko­ji na­čin se u Be­o­gra­du li­je­če čla­no­vi po­ro­di­ce Ma­ro­vić smo već ima­li pri­li­ke da vi­di­mo, pa sma­tram da je od­lu­ka o uzi­ma­nju srp­skog dr­ža­vljan­stva bi­la sa­mo for­ma­li­za­ci­ja si­tu­a­ci­je ko­ju smo ima­li u stvar­no­sti – pot­pu­no ne­po­što­va­nje su­do­va i iz­vr­ga­va­nje ru­glu pot­pi­sa­nih spo­ra­zu­ma – ka­zao je Mi­lo­vac.

  • Hronika
    Ranije - Hronika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"