Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-02-15 TUŽILAŠTVO FORMIRALO PREDMET POD KODNIM IMENOM „ZIKS”
Robijaš pobjegao zbog propusta Uprave
Bulatović Robijaš pobjegao zbog propusta Uprave Obavještavamo da je u ovom tužilaštvu formiran predmet pod radnim nazivom „ZIKS”, dok druge detalje ovog predmeta ne možemo saopštiti u cilju interesa istrage – saopštio je za „Dan” Jovan Vukotić, samostalni savjetnik za slobodan pristup informacijama Specijalnog državnog tužilaštva
Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo for­mi­ra­lo je pred­met pro­tiv ne­dav­no iza­bra­nog še­fa pre­mi­je­ro­vog ka­bi­ne­ta Dra­go­lju­ba Bu­la­to­vi­ća, ali i još nekolicine članova Uprave ZIKS-a, zbog pro­pu­sta ko­ji su za­tvo­re­ni­ku Jo­vi­ci Zin­do­vi­ću omo­gu­ći­li da po­bjeg­ne sa slu­že­nja za­tvor­ske ka­zne. Pri­je ime­no­va­nja na funk­ci­ju u Vla­di, Bu­la­to­vić je bio po­moć­nik di­rek­to­ra Za­vo­da za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja (ZIKS), ali je ne­du­go na­kon Zin­do­vi­će­vog bjek­stva smi­je­njen. Ka­ko „Dan” sa­zna­je, po­stu­pak se na­la­zi u fa­zi iz­vi­đa­ja. Pred­met pod kod­nim na­zi­vom „ZIKS” vo­de Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo i Upra­va po­li­ci­je.
Iz tu­ži­la­štva zva­nič­no ni­je­su že­lje­li da na­vo­de de­ta­lje o tom pred­me­tu iako iz­vi­đaj tra­je već go­di­nu da­na.
– Oba­vje­šta­va­mo Vas da je u ovom tu­ži­la­štvu for­mi­ran pred­met pod rad­nim na­zi­vom „ZIKS”, dok dru­ge de­ta­lje ovog pred­me­ta ne mo­že­mo sa­op­šti­ti u ci­lju in­te­re­sa is­tra­ge – sa­op­štio je za „Dan” Jo­van Vu­ko­tić, sa­mo­stal­ni sa­vjet­nik za slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva.
Po­stu­pak pro­tiv Bu­la­to­vi­ća po­kre­nut je na osno­vu do­ku­men­ta­ci­je ko­ju je pri­ku­pi­la do­sko­ra­šnja ge­ne­ral­na di­rek­to­ri­ca Di­rek­to­ra­ta za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja u Mi­ni­star­stvu prav­de Sla­vi­ca Ra­bre­no­vić. Ra­de­ći na slu­ča­ju bjek­stva Zin­do­vi­ća, ko­jem je omo­gu­će­no da po­sje­ti te­ško bo­le­snog čla­na po­ro­di­ce, što je on is­ko­ri­stio i po­bje­gao iz po­ro­dič­ne ku­će u Moj­kov­cu, Ra­bre­no­vi­će­va je po­kre­nu­la de­talj­nu in­ter­nu is­tra­gu. To­kom pro­vje­ra utvr­di­la je da su po­či­nje­ni bit­ni pro­pu­sti ko­ji su omo­gu­ći­li Zin­do­vi­ću da se ne­sme­ta­no uda­lji iz ku­će i po­bjeg­ne za­tvor­skim ču­va­ri­ma. Ona je o svo­jim sa­zna­nji­ma sa­či­ni­la iz­vje­šta­je ko­je je do­sta­vi­la Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu.
Tu­ži­lac i po­li­ci­ja i da­lje pri­ku­plja­ju do­ka­ze i iz­vje­šta­je ka­ko bi utvr­di­li da li je Bu­la­to­vić u spor­noj si­tu­a­ci­ji zlo­u­po­tri­je­bio slu­žbe­ni po­lo­žaj. Ta­ko­đe, pro­vje­ra­va se da li je biv­ši po­moć­nik di­rek­to­ra ZIKS-a mo­gu­će pro­pu­ste na­pra­vio svje­sno ka­ko bi po­mo­gao Zin­do­vi­ću.
Ne­du­go po­što je Bu­la­to­vić ime­no­van za še­fa ka­bi­ne­ta pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća, Ra­bre­no­vi­će­va je pod­ni­je­la ostav­ku u Mi­ni­star­stvu prav­de. Spe­ku­li­sa­lo se da je mo­tiv nje­ne ostav­ke upra­vo na­pre­do­va­nje Bu­la­to­vi­ća, za ko­jeg je ona in­ter­nom is­tra­gom utvr­di­la da je mo­gu­ći kri­vac za bjek­stvo ro­bi­ja­ša.
Bu­la­to­vi­ća je kao glav­nog kriv­ca za Zin­do­vi­će­vo bjek­stvo ozna­čio biv­ši na­čel­nik bje­lo­polj­skog za­tvo­ra Go­ran Šće­kić, ko­ji je osu­đen na za­tvor­sku ka­znu zbog tog slu­ča­ja. Bu­la­to­vi­ća je za istu stvar jav­no op­tu­žio i Du­ško Po­po­vić, otac Lu­ke Po­po­vi­ća, za či­je je ubi­stvo Zin­do­vić osu­đen.
Šće­kić je ra­ni­je u iz­ja­vi za „Dan” tvr­dio da je upra­va ZIKS-a za­tvo­re­ni­ku omo­gu­ći­la bjek­stvo, a da je naj­ve­ća od­go­vor­nost za to na Bu­la­to­vi­ću.
Šće­kić je ta­da ka­zao da je Zin­do­vić imao po­se­ban tret­man u bje­lo­polj­skom za­tvo­ru.
– Bu­la­to­vić je u sve­mu ovo­me bio naj­od­go­vor­ni­ji i kri­vac što smo mo­je ko­le­ge i ja do­ve­de­ni u ova­ko te­šku si­tu­a­ci­ju. Sve sam u ovom slu­ča­ju ra­dio po za­ko­nu i do­bi­jao na­red­be i su­ge­sti­je od Bu­la­to­vi­ća. Ina­če, slu­čaj Jo­vi­ce Zin­do­vi­ća je pre­se­dan u mom ra­du jer je, iako je osu­đen na 15 go­di­na, po pra­vo­sna­žno­sti ostao na iz­dr­ža­va­nju ka­zne u Bi­je­lom Po­lju. Tre­ba­lo je da bu­de u Pod­go­ri­ci jer je bje­lo­polj­ski za­tvor pred­vi­đen za ka­zne do šest mje­se­ci. To su mu omo­gu­ći­li u ZIKS-u, a tek na­kon bjek­stva, kri­ju­ći, uba­ci­li su rje­še­nje da mo­že osta­ti kod nas, što se sve mo­že pro­vje­ri­ti u pro­to­ko­lu – ka­zao je Šće­kić i do­dao da je uza­lud­no upo­zo­ra­vao Bu­la­to­vi­ća da Zin­do­vić bez rje­še­nja ne smi­je bo­ra­vi­ti u Bi­je­lom Po­lju.
Sa­da već biv­ši na­čel­nik bje­lo­polj­skog za­tvo­ra tvr­dio je i da je Bu­la­to­vić za Zin­do­vi­ća tra­žio spe­ci­jal­ne uslo­ve bo­rav­ka. Za tog osu­đe­ni­ka je ura­đe­na i so­ba za brač­ne po­sje­te.
M.V.P.–D.Ž.


Pri­je bjek­stva se sa­sta­jao sa Zin­do­vi­ćem

Šće­kić je ka­zao i da je simp­to­ma­tič­no što je na­kon do­no­še­nja no­vog za­ko­na pr­vu po­god­nost do­bio Zin­do­vić i za ne­pu­na dva mje­se­ca išao je u po­sli­je­po­dnev­nim sa­ti­ma da po­sje­ti rod­bi­nu u po­ro­dič­noj ku­ći u Moj­kov­cu. On je re­kao i da je Bu­la­to­vić u ne­ko­li­ko na­vra­ta pri­je Zin­do­vi­će­vog bjek­stva obi­la­zio pro­sto­ri­ju u ko­joj je taj osu­đe­nik bo­ra­vio i sa njim osta­jao u raz­go­vo­ru po po­la sa­ta.
– Bu­la­to­vić mi je go­vo­rio da Zin­do­vi­ća mo­že­mo od­ve­sti na li­be­ral­ni­ji na­čin i da on do­bro zna nje­go­vu po­ro­di­cu u Moj­kov­cu. I za dru­gi put ka­da je Zin­do­vić pu­šten u po­sje­tu po pi­sa­nom odo­bre­nju Mi­lja­na Pe­ro­vi­ća i ka­da je po­bje­gao Bu­la­to­vić mi je sa­op­štio da ga pra­ti­mo ta­ko­đe na li­be­ral­ni­ji na­čin. Pi­ta­nje je ka­ko je Pe­ro­vić li­cu osu­đe­nom na 15 go­di­na do­zvo­lio da u dva mje­se­ca ide dva pu­ta u po­sje­tu – ka­zao je ra­ni­je Šće­kić i do­dao da mu je Bu­la­to­vić noć pri­je bjek­stva osu­đe­ni­ka sa­op­štio da sve što se ti­če od­la­ska Zin­do­vi­ća bu­de li­be­ral­ni­je zbog si­tu­a­ci­je sa bo­le­snom maj­kom i da po­ro­di­ca ne tr­pi tra­u­me.
  • Hronika
    Ranije - Hronika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"