Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-02-16 VIŠE TUŽILAŠTVO NA PUTU DA RASVIJETLI SLUČAJ NESTANKA NEMANJE MEDINA
Dvojica osumnjičena za ubistvo, trojica za pomaganje
Ulama Dvojica osumnjičena za ubistvo, trojica za pomaganje Za teško ubistvo na podmukao način Više državno tužilaštvo tereti Vladimira Ulamu i Darka Mijovića, za pomoć nakon izvršenja krivičnog djela Bogdana Milića, a za otmicu se sumnjiče Zoran Muhadinović i Marko Vujačić, zvani Kubanac
Vi­še dr­žav­no tu­ži­la­štvo pre­kva­li­fi­ko­va­lo je kri­vič­no dje­lo u pred­me­tu ne­stan­ka Ne­ma­nje Me­di­na i sa­da osum­nji­če­ne za ot­mi­cu te­re­ti za ubi­stvo i po­ma­ga­nje u iz­vr­še­nju tog kri­vič­nog dje­la.
– Vi­še dr­žav­no tu­ži­la­štvo do­šlo je do do­ka­za ko­ji uka­zu­ju na osno­va­nu sum­nju da je Pe­trov­ča­nin Ne­ma­nja Me­din, ko­ji je ne­stao u ju­lu pro­šle go­di­ne, li­šen ži­vo­ta. Zbog to­ga je pre­kva­li­fi­ko­va­no dje­lo za ko­je se te­re­te Ba­ra­nin Vla­di­mir Ula­ma i Pod­go­ri­ča­nin Dar­ko Mi­jo­vić, ko­ji su uhap­še­ni u ovom pred­me­tu, sa­op­šte­no je „Da­nu” iz Vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­la­štva.
On i još tro­ji­ca osum­nji­če­nih će bi­ti sa­slu­ša­ni na no­ve okol­no­sti u pe­tak.
U do­sa­da­šnjem po­stup­ku njih dvo­ji­ca sum­nji­či­li su se za kri­vič­no dje­lo ot­mi­ca, a na­kon no­vih sa­zna­nja tu­ži­la­štvo im je na te­ret sta­vi­lo kri­vič­no dje­lo te­ško ubi­stvo na pod­mu­kao na­čin.
Osim nji­ma dvo­ji­ci, pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, dje­lo je pre­kva­li­fi­ko­va­no i u od­no­su na Bog­da­na Mi­li­ća. On se sum­nji­čio da je po­mo­gao Ula­mi i Mi­jo­vi­ću na­kon ot­mi­ce Me­di­na. No­vi do­ka­zi tu­ži­la­štva po­ka­za­li su da je Mi­lić dvo­ji­ci uhap­še­nih dru­go­va po­mo­gao na­kon što su oni ubi­li Pe­trov­ča­ni­na.
Osim Ula­me, Mi­jo­vi­ća i Mi­li­ća za slu­čaj ne­stan­ka Me­di­na sum­nji­če se i Ce­ti­nja­nin Zo­ran Mu­ha­di­no­vić (44) i Mar­ko Vu­ja­čić, zva­ni Ku­ba­nac (45). Nji­ma dje­lo ni­je pre­kva­li­fi­ko­va­no, pa se i da­lje sum­nji­če za po­moć iz­vr­ši­o­ci­ma na­kon iz­vr­še­nog kri­vič­nog dje­la. Oni su to­kom is­tra­ge pu­šte­ni iz pri­tvo­ra da se bra­ne sa slo­bo­de.
Ula­mi i Mi­jo­vi­ću ne­dav­no je pro­du­žen pri­tvor zbog opa­sno­sti da će uti­ca­ti na svje­do­ke ko­je je po­treb­no sa­slu­ša­ti u is­tra­zi uko­li­ko se na­đu na slo­bo­di. Osim to­ga, oci­je­nje­no je da po­sto­ji opa­snost da će Ula­ma po­bje­ći ako mu pri­tvor bu­de uki­nut, jer je ne­ko­li­ko da­na pri­je hap­še­nja bio u bjek­stvu.
Me­din je ne­stao 8. ju­la pro­šle go­di­ne, oko 17 sa­ti i 30 mi­nu­ta, na­kon što je kre­nuo u prav­cu Vir­pa­za­ra. Vo­zio je bi­je­li „me­gan”, ko­ji je 12. ju­la pro­na­đen za­pa­ljen po­red lo­kal­nog pu­ta Vir­pa­zar – Ri­je­ka Cr­no­je­vi­ća, u mje­stu Ja­bu­kov Do.
Pre­ma na­vo­di­ma iz na­red­be o spro­vo­đe­nju is­tra­ge, Ula­ma i Mi­jo­vić po­zva­li su Me­di­na 8. ju­la. Pe­trov­ča­nin se u Vir­pa­za­ru sreo sa Ula­mom.
– Ula­ma je sa jed­nim ili vi­še ne­po­zna­tih li­ca zah­ti­je­vao od ošte­će­nog da ne­što uči­ni, ne uči­ni ili tr­pi na svo­ju šte­tu, pa ka­ko to ošte­će­ni ni­je pri­hva­tio pri­mi­je­ni­li su si­lu pre­ma nje­mu, na­ni­jev­ši mu tje­le­sne po­vre­de od ko­jih je kr­va­rio. Po­tom su ga sta­vi­li u pr­tlja­žnik vo­zi­la i tim vo­zi­lom ga od­ve­li u za sa­da ne­po­zna­tom prav­cu – pi­še u na­red­bi o spro­vo­đe­nju is­tra­ge,
Me­din je otet jer je, na­vod­no, od­bio za­htjev Mi­jo­vi­ća i Ula­me da iz­vr­ši jed­no kri­vič­no dje­lo. Na­vod­no, Me­din je ra­ni­je tra­žio od Ula­me da mu na­ba­vi pi­štolj. Kri­tič­nog da­na, Ula­ma je sa mo­bil­nog te­le­fo­na Dar­ka Mi­jo­vi­ća po­zvao Me­di­na da do­đe do Vir­pa­za­ra jer ima ne­što va­žno s njim da pri­ča. Ka­da je Me­din do­šao na ugo­vo­re­no mje­sto, Mi­jo­vić i Ula­ma su mu da­li pi­štolj i ka­za­li mu da za njih tre­ba da od­ra­di je­dan po­sao. Ula­ma mu je za­pri­je­tio da ne bi bi­lo do­bro da ih ne po­slu­ša i da mo­ra da ura­di to što se od nje­ga tra­ži. Me­đu­tim, Me­din je to od­bio, a on­da su mu njih dvo­ji­ca pri­je­te­ći pi­što­ljem na­re­di­li da uđe u auto. Ta­da je do­šlo do sva­đe iz­me­đu njih tro­ji­ce, a za­tim su Ula­ma i Mi­jo­vić na­sr­nu­li na Me­di­na. Na­ni­je­li su mu vi­še po­vre­da, a on­da ga ugu­ra­li u dru­go vo­zi­lo i od­ve­li u ne­po­zna­tom prav­cu.M.V.P.


Sa­slu­ša­nje u pe­tak, ti­je­la i da­lje ne­ma

Po­što su pre­kva­li­fi­ko­va­na dje­la za ko­ja se te­re­te Ula­ma, Mi­jo­vić i Mi­lić tu­ži­la­štvo će njih tro­ji­cu, pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, po­no­vo sa­slu­ša­ti sju­tra. Oni će tu­ži­o­cu Želj­ku Tom­ko­vi­ću od­go­va­ra­ti na op­tu­žbe da su uče­stvo­va­li u ubi­stvu Me­di­na.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, is­tra­ži­te­lji još ni­je­su uspje­li da pro­na­đu ti­je­lo Pe­trov­ča­ni­na, ali ima­ju čvr­ste do­ka­ze da su ga osum­nji­če­ni ubi­li na pod­mu­kao na­čin.
  • Hronika
    Ranije - Hronika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"