Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-02-16 OPTUŽENI ZA PREVARU BIVŠEG FUNKCIONERA DPS-A NAJAVIO ŠTRAJK GLAĐU I ŽEĐU
Mujović prebačen na liječenje u Dobrotu
Mujović Mujović prebačen na liječenje u Dobrotu
Pod­go­ri­ča­nin Ve­se­lin Mu­jo­vić, ko­ji je op­tu­žen da je biv­šeg funk­ci­o­ne­ra DPS-a Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća pre­va­rio za 890.000 eura, na­la­zi se u te­škom zdrav­stve­nom sta­nju, a zbog dis­kri­mi­na­ci­je ko­joj je iz­lo­žen od stra­ne po­stu­pa­ju­ćih or­ga­na na­ja­vio je ra­di­kal­ni štrajk gla­đu i že­đu, ka­zao je nje­gov bra­ni­lac, advo­kat Mi­loš Vuk­sa­no­vić.
Mu­jo­vić je ju­če od­ve­den u psi­hi­ja­trij­sku bol­ni­cu u Ko­to­ru, zbog če­ga je od­lo­že­no su­đe­nje u Osnov­nom su­du u Pod­go­ri­ci. Ka­ko se Mu­jo­vić zbog lo­šeg zdrav­stve­nog sta­nja ju­če ni­je po­ja­vio u sud­ni­ci, su­di­ja Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci Ra­de Ćet­ko­vić su­đe­nje je od­lo­žio za 16. mart.
Advo­kat Vuk­sa­no­vić ka­zao je da je od­bra­na su­du do­sta­vi­la no­vu me­di­cin­sku do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja se ti­če naj­no­vi­jih na­la­za, a u ve­zi sa po­gor­ša­nim psi­hič­kim sta­njem Mu­jo­vi­ća.
– Ve­se­lin Mu­jo­vić je upra­vo da­nas pri­mljen na Odje­lje­nje ne­u­rop­si­hi­ja­tri­je, gdje će bi­ti pod­vrg­nut de­talj­nim pre­gle­di­ma. U skla­du sa na­ve­de­nim i sa već pret­hod­no utvr­đe­nim te­škim zdrav­stve­nim sta­njem Mu­jo­vi­ća, od­bra­na je za­tra­ži­la uki­da­nje pri­tvo­ra, ka­ko bi se iz­bje­gle naj­te­že po­sle­di­ce po nje­go­vo zdra­vlje, ali je taj pred­log, iz sa­mo su­du po­zna­tih raz­lo­ga, po­no­vo od­bi­jen. Mu­jo­vić je zbog dis­kri­mi­na­ci­je ko­ja tra­je pu­nih go­di­nu da­na na­ja­vio ra­di­ka­lan štrajk i gla­đu i že­đu, s ob­zi­rom na to da se sti­če uti­sak da bi, čak i kad bi lje­ka­ri kon­sta­to­va­li smrt ovog op­tu­že­nog, sud i da­lje po na­vi­ci od­bio uki­da­nje pri­tvo­ra i za­ka­zao no­vi glav­ni pre­tres za ko­ji se una­pri­jed zna da će bi­ti od­lo­žen, s ob­zi­rom na to da je nje­gov opo­ra­vak sa po­sto­je­ćim di­jag­no­za­ma a u uslo­vi­ma Is­tra­žnog za­tvo­ra ne­mo­guć – re­kao je Vuk­sa­no­vić za „Dan”.
Vuk­sa­no­vić je ju­če po­no­vo tra­žio da se nje­go­vom bra­nje­ni­ku uki­ne pri­tvor, na­vo­de­ći da mu je zdrav­stve­no sta­nje kri­tič­no i da su mu bo­rav­kom u za­tvo­ru ugro­že­na pra­va, što je su­di­ja Ćet­ko­vić od­bio.
Su­di­ja je pod­sje­tio da je Mu­jo­vić ra­ni­je osu­đi­van za slič­na dje­la, zbog ko­jih po­sto­ji opa­snost da će, uko­li­ko se na­đe na slo­bo­di, po­no­vi­ti dje­lo za ko­je je op­tu­žen. Ćet­ko­vić je na­gla­sio da je vje­štak me­di­cin­ske stru­ke Dra­ga­na Ču­kić ra­ni­je kon­sta­to­va­la da je Mu­jo­vi­ću u Is­tra­žnom za­tvo­ru pru­že­na ade­kvat­na lje­kar­ska po­moć.
Su­di­ja je na­veo da još ni­je ura­đe­no do­dat­no vje­šta­če­nje zdrav­stve­nog sta­nja Ma­ro­vi­ća, za ko­jeg je vje­štak na osno­vu pr­ve do­ku­men­ta­ci­je utvr­dio da je spo­so­ban da do­đe u sud i svje­do­či u po­stup­ku pro­tiv Mu­jo­vi­ća. Na­kon to­ga su­du je do­sta­vlje­na no­va do­ku­men­ta­ci­ja na osno­vu ko­je tre­ba da se ura­di do­pun­ski na­laz i mi­šlje­nje. Ma­ro­vi­ćev pu­no­moć­nik, advo­kat Di­mi­tri­je Dap­če­vić, ka­zao je ju­če da je biv­ši funk­ci­o­e­nr DPS-a i da­lje na li­je­če­nju u Be­o­gra­du.
Mu­jo­vi­ćev bra­ni­lac ka­zao je da sud ne pred­u­zi­ma ri­go­ro­zne mje­re pre­ma Ma­ro­vi­ću kao što to či­ni pre­ma Mu­jo­vi­ću. Na tu kon­sta­ta­ci­ju su­di­ja Ćet­ko­vić je ka­zao da se su­đe­nje od­la­že zbog op­tu­že­nog, a ne zbog Ma­ro­vi­ća.
M.V.P.


Op­tu­žni­ca

Mu­jo­vić se te­re­ti za pre­va­re na šte­tu biv­šeg funk­ci­o­ne­ra DPS-a Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, Lju­ba Ra­đe­no­vi­ća, oca biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka Bu­dve La­za­ra Ra­đe­no­vi­ća, i biv­šeg pre­mi­je­ro­vog sa­vjet­ni­ka Alek­san­dra Ti­či­ća. On je ra­ni­je ne­gi­rao kri­vi­cu, tvr­de­ći da ga je Ma­ro­vić la­žno pri­ja­vio jer je ot­krio mal­ver­za­ci­je u ko­jim je uče­stvo­vao, što je pri­ja­vio tu­ži­la­štvu.
Ta­ko­đe, Mu­jo­vić je to­kom bo­rav­ka u Is­tra­žnom za­tvo­ru nad­le­žnim vi­še pu­ta pri­ja­vlji­vao da su nje­mu i nje­go­voj po­ro­di­ci sti­za­le ozbilj­ne pri­jet­nje.
  • Hronika
    Ranije - Hronika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"