Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-03-18 PODNESENA KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV OGNJENA GAZIVODE (30) IZ ULCINJA
Skinuo 318.000 snimaka dječije pornografije
Skinuo 318.000 snimaka dječije pornografije
Slu­žbe­ni­ci Sek­to­ra kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je i Odje­lje­nja bez­bjed­no­sti Ul­cinj pod­ni­je­li su kri­vič­nu pri­ja­vu u re­dov­nom po­stup­ku pro­tiv Ognjen Gazivoda (30) zbog osno­va­ne sum­nje da je po­či­nio kri­vič­no dje­lo dječ­ja por­no­gra­fi­ja. Na­i­me, Ognjen Gazivoda je, ka­ko se sum­nja, u pe­ri­o­du od ju­na 2015. do ja­nu­a­ra 2016. go­di­ne sa svog ra­ču­na­ra pre­u­zeo sa in­ter­ne­ta pre­ko 318.000 fo­to­gra­fi­ja sa sa­dr­ža­jem dječ­je por­no­gra­fi­je na­sta­lih u ino­stran­stvu, na­kon če­ga ih je obri­sao.
– Slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je su iz­vr­ši­li pre­tres sta­na ko­ji ko­ri­sti Ognjen Gazivoda, pri­li­kom če­ga su od­u­ze­ta dva lap­to­pa. Od­u­ze­ti ra­ču­na­ri upu­će­ni su Fo­ren­zič­kom cen­tru ra­di vje­šta­če­nja, gdje su iden­ti­fi­ko­va­ne IP adre­se sa ko­jih je pre­u­ze­to pre­ko 318.000 fo­to­gra­fi­ja sa sa­dr­ža­jem dječ­je por­no­gra­fi­je. Po na­lo­gu nad­le­žnog dr­žav­nog tu­ži­o­ca u ODT-u u Ul­ci­nju, pro­tiv osum­nji­če­nog Ognjena Gazivode je pod­ni­je­ta kri­vič­na pri­ja­va u re­dov­nom po­stup­ku zbog osno­va­ne sum­nje da je po­či­nio na­ve­de­no kri­vič­no dje­lo – sa­op­šte­no je iz Upra­ve po­li­ci­je.
Uhap­še­ni Ul­ci­nja­nin je već pe­to li­ce ko­je je iden­ti­fi­ko­va­no i pro­tiv ko­ga je pod­ni­je­ta kri­vič­na pri­ja­va u sklo­pu ak­ci­je „Po­sma­trač“, ko­ju slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je spro­vo­de u sa­rad­nji sa tu­ži­la­štvom. Ta­ko­đe, u okvi­ru na­ve­de­ne ope­ra­ci­je iz­vr­še­no je vi­še pre­tre­sa stam­be­nih pro­sto­ri­ja pri­li­kom ko­jih je od­u­ze­to vi­še per­so­nal­nih ra­ču­na­ra i lapto­pa, kao i mo­bil­nih ure­đa­ja.
Iz policije su napomenuli da će u narednom periodu nastaviti akciju "Posmatrač" kako bi suzbili izvršenje krivičnog djela dječija pornografija.
Osnov­ni Sud u Ce­ti­nju je kra­jem pro­šle go­di­ne po­tvr­dio op­tu­žni­cu pro­tiv Mi­lo­ša Stru­ga­ra (43) zbog kri­vič­nog dje­la po­sje­do­va­nje dječ­je por­no­gra­fi­je. Taj Ce­ti­nja­nin se te­re­ti da je u pe­ri­o­du od 23. ma­ja 2015. go­di­ne do 20. ju­na 2016. go­di­ne pri­ba­vio se­dam vi­deo-sni­ma­ka na ko­ji­ma je pri­ka­za­na eks­trem­na dječ­ja por­no­gra­fi­ja, od­no­sno tri dje­ča­ka u sek­su­al­nom či­nu, kao i ve­li­ki broj fo­to­gra­fi­ja na ko­ji­ma se na­la­ze dje­ca, ta­ko što je sa in­ter­ne­ta, pre­ko IP adre­se či­ji je ko­ri­snič­ki na­log re­gi­stro­van na ime nje­go­ve maj­ke S.S. iz Ce­ti­nja pre­u­zeo da­to­te­ke sa vi­deo-snim­ci­ma i fo­to­gra­fi­je spor­ne sa­dr­ži­ne. Upo­tre­bom soft­ve­ra za po­vra­ćaj iz­bri­sa­nih faj­lo­va sa ne­kog me­mo­rij­skog ure­đa­ja, od na­zna­če­nih vi­deo-sni­ma­ka for­mi­rao je faj­lo­ve, a da­to­te­ke su pro­na­đe­ne u nje­go­vom ra­ču­na­ru 20. ju­na 2016. go­di­ne pri­li­kom pre­tre­sa od stra­ne slu­žbe­ni­ka Odje­lje­nje bez­bjed­no­sti Ce­ti­nje.D.Ž.


Milić pušten na slobodu

Po­čet­kom ove ne­dje­lje, zbog istog kri­vič­nog dje­la uhap­šen je no­vi­nar „Vi­je­sti” Raj­ko Mi­lić (40). Njemu je nakon saslušanja sudija za istragu Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci od­re­dio pritvor. Ipak, Milićev advokat Vlado Vuković uložio je žalbu na to rešenje, pa je novinar juče pušten na slobodu. Vuković je potvrdio da je obaviješten da je njegovom branjeniku ukinut pritvor, ali da nije dobio rješenje o tome.
Milić je uhapšen pošto su policajci u njegovom lap­to­pu pro­na­šli 82 snim­ka dječ­je por­no­gra­fi­je.. Ka­ko se sum­nja, Mi­lić je u pe­ri­o­du od sep­tem­bra 2016. do mar­ta ove go­di­ne sa lič­nog ra­ču­na­ra pre­u­zi­mao sa in­ter­ne­ta vi­deo-za­pi­se sa sa­dr­ža­jem dječ­je por­no­gra­fi­je ino­stra­ne pro­duk­ci­je sa stra­nog go­vor­nog pod­ruč­ja. M.V.P.
  • Hronika
    Ranije - Hronika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"