Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-05-17 PODGORIČKI BIZNISMEN SKLOPIO SPORAZUM SA TUŽILAŠTVOM ZBOG NEDOZVOLJENOG DRŽANJA ORUŽJA
Barović kažnjen 5.000 eura i uslovno godinu
Barović Barović kažnjen 5.000 eura i uslovno godinu Barović je osuđen na novčanu kaznu i uslovnu pod prijetnjom tromjesečne robije, jer je policija u njegovoj kući u novembru prošle godine pronašla oružje, od kojeg je jedan pištolj držao u ilegalnom posjedu Prema nagodbi sa tužilaštvom, Barović će 5.000 eura uplatiti Dječijoj bolnici u Podgorici
Bi­zni­smen Ve­se­lin Ba­ro­vić sklo­pio je spo­ra­zum sa Osnov­nim dr­žav­nim tu­ži­la­štvom, pre­ma ko­jem će upla­ti­ti 5.000 eura u do­bro­tvor­ne svr­he zbog nedozvoljenog držanja oružja. Osim nov­ča­ne ka­zne, Ba­ro­vić je istim spo­ra­zu­mom osu­đen na uslovnu kaznu odnosno tri mje­se­ca za­tvo­ra ko­je ne­će od­slu­ži­ti uko­li­ko u pe­ri­o­du od go­di­nu da­na ne po­či­ni dru­go kri­vič­no dje­lo. Na­ve­de­nih 5.000 eura, ka­ko je pre­ci­zi­ra­no spo­ra­zu­mom, Ba­ro­vić će upla­ti­ti Dje­či­joj bol­ni­ci u Pod­go­ri­ci. Baroviću je suđeno za nelegalno držanje jednog pištolja, dok je za ostalo oružje utvrđeno da je pod dozvolom.
Ba­ro­vi­ćev advo­kat Zo­ran Pi­pe­ro­vić po­tvr­dio je da je nje­gov kli­jent pot­pi­sao spo­ra­zum sa tu­ži­la­štvom. Do­go­vor tu­ži­o­ca i Ba­ro­vi­ća do­sta­vljen je na od­lu­či­va­nje Osnov­nom su­du u Pod­go­ri­ci. Pred­met je za­du­ži­la su­di­ja Na­da Ra­bre­no­vić, ko­ja je za 24. maj za­ka­za­la pre­tres na ko­jem će od­lu­či­ti da li pri­hva­ta spo­ra­zum.
Ba­ro­vić je pri­vo­đen kra­jem no­vem­bra pro­šle go­di­ne zbog ne­do­zvo­lje­nog po­sje­do­va­nja oruž­ja. To­kom pre­gle­da nje­go­vog auto­mo­bi­la, po­li­caj­ci su pro­na­šli dje­lo­ve od pi­što­lja, o če­mu su oba­vi­je­sti­li tu­ži­o­ca. Tu­ži­lac je od su­da do­bio na­red­bu za pre­tres obje­ka­ta ko­je ko­ri­sti Ba­ro­vić, a u nje­go­vom sta­nu pro­na­đe­na su tri pi­što­lja.
To­kom pre­tre­sa Ba­ro­vi­će­ve po­ro­dič­ne ku­će u Ban­di­ći­ma, u se­fu su pro­na­đe­ni auto­mat­ska pu­ška sta­ri­je pro­iz­vod­nje, dva pi­što­lja i oko 60 me­ta­ka.
Ba­ro­vić je in­spek­to­ri­ma is­pri­čao da je to sef ko­ji je ko­ri­stio nje­gov po­koj­ni otac i da ne­ma klju­če­ve. Za­mo­lio je po­li­caj­ce ko­ji su vr­ši­li pre­tres da obez­bi­je­de klju­ča­ra ili ne­kog ko mo­že da otvo­ri sef. Ubr­zo su sti­gli va­tro­ga­sci, ko­ji su raz­bi­li sef i pro­na­šli pu­šku i dva pi­što­lja.
Ba­ro­vić je ta­da uhap­šen, a po­sli­je sa­slu­ša­nja u tu­ži­la­štvu pu­šten je da se bra­ni sa slo­bo­de jer je oci­je­nje­no da ne­ma osno­va da bu­de za­dr­žan u pri­tvo­ru.
Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo na­re­di­lo je da se pro­na­đe­no oruž­je po­ša­lje u Fo­ren­zič­ki cen­tar na vje­šta­če­nje. Is­tra­ga je tra­ja­la ne­ko­li­ko mje­se­ci.
To­kom is­tra­ge spro­ve­de­na su raz­li­či­ta vje­šta­če­nja i utvr­đe­no je da Ba­ro­vić ni­je imao po­treb­nu do­ku­men­ta­ci­ju za je­dan pi­štolj.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, čim su sti­gli na­la­zi vje­šta­ka ko­ji uka­zu­ju na sum­nju da je Ba­ro­vić po­či­nio dje­lo za ko­je se sum­nji­či sti­gla je po­nu­da tu­ži­la­štvu da poč­nu pre­go­vo­ri o skla­pa­nju spo­ra­zu­ma.
Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci pro­šle go­di­ne je za­klju­či­lo 37 spo­ra­zu­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce. Na osno­vu svih spo­ra­zu­ma sud je do­nio pra­vo­sna­žnu pre­su­du.
Go­di­nu ra­ni­je, tu­ži­la­štvo je sklo­pi­lo spo­ra­zu­me sa 26 okri­vlje­nih. U ko­rist hu­ma­ni­tar­nih or­ga­ni­za­ci­ja i jav­nih usta­no­va upla­će­no je 43.580 eura, što je za 37,25 od­sto vi­še ne­go ra­ni­je.
Od 2014. do sre­di­ne pro­šle go­di­ne, to tu­ži­la­štvo je sklo­pi­lo spo­ra­zu­me o pri­zna­nju kri­vi­ce sa 48 okri­vlje­nih oso­ba. Sa­mo u pr­voj po­lo­vi­ni pro­šle go­di­ne do­go­vor o pri­zna­nju kri­vi­ce pot­pi­sa­lo je 14 oso­ba.
To­kom 2014. go­di­ne za­klju­če­no je sve­ga osam spo­ra­zu­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce, a već sle­de­će go­di­ne pot­pi­sa­no je 26 ta­kvih spo­ra­zu­ma, što uka­zu­je da se taj prav­ni in­sti­tut sve vi­še ko­ri­sti u cr­no­gor­skom pra­vo­su­đu.M.V.P.


Pr­va na­god­ba 2010. go­di­ne

Sa­mo u pe­ri­o­du od no­vem­bra 2010. go­di­ne, ka­da je za­klju­če­na pr­va na­god­ba ovog ti­pa, do po­čet­ka 2015. go­di­ne, u cr­no­gor­skim su­do­vi­ma iz­re­če­no je ukup­no 65 pra­vo­sna­žnih pre­su­da do­ni­je­tih na osno­vu spo­ra­zum­nog pri­zna­nja kri­vi­ce.
Od 48 spo­ra­zu­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce ko­je je od po­čet­ka 2014. go­di­ne do ju­la pro­šle go­di­ne za­klju­či­lo pod­go­rič­ko Osnov­no tu­ži­la­štvo, u 31 slu­ča­ju op­tu­že­ni su osu­đe­ni na za­tvor­ske ka­zne.
  • Hronika
    Ranije - Hronika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"