Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-05-18 OTAC UBIJENOG LUKE MILIĆA PODNIO KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV SANJE JOVIĆEVIĆ
Tužilac se ponaša kao advokat ubice
Jovićević i Milić Tužilac se ponaša kao advokat ubice U krivičnoj prijavi koju je podnio Višem državnom tužilaštvu u Podgorici Milić je naveo da je Jovićevićeva tokom vođenja istrage o ubistvu njegovog sina pokušavala da pomogne optuženom za ubistvo kako bi dobio blažu kaznu
Pod­go­ri­ča­nin Zdrav­ko Mi­lić, otac ubi­je­nog Lu­ke Mi­li­ća, pod­nio je kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv tu­ži­o­ca Sa­nje Jo­vi­će­vić, ko­ja sa­da oba­vlja du­žnost spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca, op­tu­žu­ju­ći je za zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i ne­sa­vje­stan rad u slu­žbi. U kri­vič­noj pri­ja­vi ko­ju je pod­nio Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci, Mi­lić je na­veo da je Jo­vi­će­vi­će­va to­kom vo­đe­nja is­tra­ge o ubi­stvu nje­go­vog si­na po­ku­ša­va­la da po­mog­ne op­tu­že­nom za ubi­stvo ka­ko bi do­bio bla­žu ka­znu. Zbog, ka­ko je oci­je­nio, pro­pu­sta u is­tra­zi, do­šao je do osno­va­ne sum­nje da je tu­ži­lac Sa­nja Jo­vi­će­vić svo­jim po­stu­pa­njem po­ku­ša­la sa na­mje­rom da olak­ša po­lo­žaj Ne­ma­nji Vid­ma­ru, ko­ji je op­tu­žen za ubi­stvo nje­go­vog si­na. U pri­log to­me, ka­ko je na­veo Mi­lić, ide vi­še či­nje­ni­ca, pri­je sve­ga to da je okri­vlje­nom na te­ret sta­vi­la kri­vič­no dje­lo ubi­stvo iako je, po nje­go­voj ocje­ni, ne­spor­no da je u pi­ta­nju te­ško ubi­stvo.
Lu­ka Mi­lić (25) ubi­jen je 30. ju­na 2015. go­di­ne u lo­ka­lu „Raj­ska pti­ca” u Pod­go­ri­ci.
Otac ubi­je­nog mla­di­ća tvr­di da je bi­lo vi­še ne­do­sta­ta­ka u is­tra­zi za ko­je sum­nja da su na­pra­vlje­ni na­mjer­no ka­ko bi tu­ži­lac po­mo­gao Vid­ma­ru. Mi­lić je u pri­ja­vi is­ta­kao da je Jo­vi­će­vić nje­ga, kao pred­stav­ni­ka ošte­će­ne po­ro­di­ce, u pot­pu­no­sti iz­op­šti­la iz is­tra­ge i ni­je ga oba­vje­šta­va­la o pred­u­zi­ma­nju is­tra­žnih rad­nji.
– Po­seb­no is­ti­čem da mi ni­je bi­lo omo­gu­će­no da pri­su­stvu­jem sa­slu­ša­nju okri­vlje­nog i svje­do­ka iako sam na to imao za­kon­sko pra­vo. Da­kle, iako je bi­la u oba­ve­zi da me oba­vje­šta­va o svim do­ka­znim rad­nja­ma, osum­nji­če­na je, kr­še­ći za­kon, me­ne, kao pred­stva­ni­ka ošte­će­ne po­ro­di­ce, obes­pra­vi­la i one­mo­gu­ći­la mi da ak­tiv­no uče­stvu­jem u is­tra­zi, da pred­la­žem iz­vo­đe­nje po­je­di­nih do­ka­za i do­pri­ne­sem ra­svje­tljava­nju ubi­stva mo­ga si­na – pi­še u pri­ja­vi.
Mi­lić je is­ta­kao da ima sa­zna­nja da je usled is­pa­lji­va­nja pro­jek­ti­la od stra­ne Vid­ma­ra u prav­cu fon­ta­ne ko­ja se na­la­zi­la u ba­šti lo­ka­la „Raj­ska pti­ca” sa iste ot­pa­la ope­ka, ko­ja je mo­ra­la bi­ti fo­to-do­ku­men­to­va­na u fa­zi is­tra­ge i uvrštena u do­ka­zni ma­te­ri­ja­l, ko­ji bi uka­zi­vao na smjer pu­ca­nja okri­vlje­nog i iza­zi­va­nje opa­sno­sti po zdra­vlje i ži­vot go­sti­ju lo­ka­la kri­tič­ne no­ći.
- Ta­ko­đe, is­ti­čem da je Sa­nja Jo­vi­će­vić kao za­stup­ni­ca op­tu­žni­ce tek na­kon za­htje­va pred­sjed­ni­ce vi­je­ća Ve­sne Mo­štro­kol pri­lo­ži­la ski­cu li­ca mje­sta. Osno­va­no sum­njam da je pri­ja­vlje­na Sa­nja Jo­vi­će­vić sa na­mje­rom da okri­vlje­nom olak­ša po­lo­žaj u po­stup­ku po­či­nje­no dje­lo okva­li­fi­ko­va­la kao ubi­stvo iako je ne­spor­no da je ri­ječ o kri­vič­nom dje­lu te­ško ubi­stvo iz čla­na 144 KZ. Iz ob­duk­ci­o­nog na­la­za će­te za­klju­či­ti da je moj sin upu­can sa uda­lje­no­sti od 90 cm, i to s le­đa –na­pi­sao je Mi­lić u pri­ja­vi.
Otac stra­da­log mla­di­ća tvr­di i da je ja­sno da je ubi­stvo po­či­nje­no na mon­stru­o­zan na­čin.
– Pri­je sve­ga, okri­vlje­ni Vid­mar je na dan ubi­stva vi­še pu­ta zvao Lu­ku, ko­ji je bio sa pri­ja­te­lji­ma na mo­ru, da se vi­de. Ka­da su se sre­li, oti­šli su u lo­kal „Raj­ska pti­ca”, gdje im se pri­dru­žio Lu­kin kum Alek­san­dar Bo­ri­čić. Ka­da je Bo­ri­čić na­kon ne­kog vre­me­na kre­nuo ku­ći, Vid­mar ga je za­mo­lio da ga pre­ve­ze do ku­će ka­ko bi, na­vod­no, uzeo mo­bil­ni te­le­fon.
Ka­ko su iz­ja­vi­li svje­do­ci, okri­vlje­ni se na­kon 30-40 mi­nu­ta vra­tio u lo­kal. Mon­stru­o­zan plan se ostva­ru­je na naj­pod­mu­kli­ji i naj­svi­re­pi­ji na­čin, a ni­ko ni­šta ne pri­mje­ću­je. Pod iz­go­vo­rom da ide za te­le­fon, okri­vlje­ni, po smi­šlje­nom pla­nu, od­la­zi za pi­štolj, ko­ji uzi­ma, i autom svo­je maj­ke vra­ća se da iz­vr­ši mon­stru­o­zno dje­lo. Ka­da je iza­šao iz auta, okri­vlje­ni je pri­šao i sa uda­lje­nost od 90 cen­ti­mi­ta­ra pu­cao u le­đa Lu­ki, bez upo­zo­re­nja. On je na­sta­vio da pu­ca u nje­ga i ka­da je moj sin ne­po­mič­no le­žao na po­du, na­kon če­ga je po­čeo da bje­ži kroz obli­žnju šu­mu u ne­po­sred­noj bli­zi­ni po­li­cij­skog kam­pa u na­se­lju Mur­to­vi­na – Zla­ti­ca – pi­še u pri­ja­vi.
Mi­lić je na­gla­si­la da Jo­vi­će­vi­će­va, ka­ko bi kao tu­ži­lac po­mo­gla op­tu­že­nom, ni­je pred­lo­ži­la sa­slu­ša­nje ključ­nog svje­do­ka – Alek­san­dra Bo­ri­či­ća, ni­ti je na glav­nom pre­tre­su is­pra­vi­la svoj pro­pust. Bo­ri­čić je na glav­nom pre­tre­su sa­slu­šan u svoj­stvu svje­do­ka na pred­log pred­stav­ni­ka ošte­će­ne po­ro­di­ce. Pre­ma ocje­ni oca ubi­je­nog mla­di­ća, Bo­ri­či­će­va iz­ja­va naj­bo­lje po­tvr­đu­je ka­ko je okri­vlje­ni is­ko­ri­stio po­vje­re­nje svih pri­sut­nih, pa i nje­go­vog si­na, re­kav­ši im da ide ku­ći po mo­bil­ni te­le­fon, pritom ko­ri­ste­ći nje­ga, ko­ji je bio Lu­kin kum, da ga vo­zi.
M.V.P.


Ubi­stvu nije pret­ho­di­la sva­đa

Mi­lić je na­gla­sio da je za­bri­nja­va­ju­ća či­nje­ni­ca da je tu­ži­lac Sanja Jovićević u op­tu­žni­ci na­ve­la da je bi­lo sva­đe iz­me­đu nje­go­vog si­na i Vid­ma­ra, od­no­sno da je okri­vlje­ni na­kon kra­će pre­pir­ke iz re­vol­ve­ra is­pa­lio če­ti­ri pro­jek­ti­la u prav­cu Mi­li­ća, ka­da ni­je­dan svje­dok ni­je iz­ja­vio da je bi­lo ka­kve pre­pir­ke bi­lo.
– Na­pro­tiv, svi svje­do­ci su na glav­nom pre­tre­su po­tvr­di­li da ni­ka­kve sva­đe me­đu nji­ma ni­je bi­lo, što do­dat­no go­vo­ri o hlad­no­krv­no­sti i bez­ob­zir­no­sti okri­vlje­nog. U sud­skom pro­ce­su je sko­ro pa sve do­ka­za­no, ali šta je sa op­tu­žni­com, ka­ko je kva­li­fi­ko­va­no dje­lo, ka­ko mo­že na osno­vu la­ži da se iz­ne­se tvrd­nja „po­sli­je kra­će pre­pir­ke, okri­vlje­ni po­te­že pi­štolj i pu­ca u Lu­ku?” Do­ći iz mra­ka, pri­ći na ra­sto­ja­nje od 90 cen­ti­me­ta­ra, pa bez upo­zo­re­nja, sa umi­šlja­jem, pu­ca­ti u le­đa na­šem Lu­ki, ko­ji je u tom tra­gič­nom tre­nut­ku bio u sje­de­ćem po­lo­ža­ju – zar to ni­je naj­mon­stru­o­zni­je, naj­pod­mu­kli­je i naj­svi­re­pi­je dje­lo ko­je jed­na oso­ba mo­že uči­ni­ti na­spram dru­ge – is­ta­kao je Mi­lić.


Tužilaštvo bez komentara

Iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici redakciji “Dana” juče nijesu odgovorili na pitanja da li se Jovićevićeva izjašnjavala na optužbe Milića, niti je tužilaštvo dalo komentar na njegove navode.


Pri­tu­žba podnijeta Tu­ži­lač­kom sa­vje­tu

Mi­lić je iste na­vo­de pro­tiv Jo­vi­će­vi­će­ve iz­nio i u pri­tu­žbi ko­ju je pro­tiv nje pod­nio Tu­ži­lač­kom sa­vje­tu.
– Sma­tram da je Sa­nja Jo­vi­će­vić svo­jim (ne)po­stu­pa­njem po­vri­je­di­la od­red­be Za­ko­ni­ka o kri­vič­nom po­stup­ku, Za­ko­na o dr­žav­nom tu­ži­la­štvu, ali i op­šta na­če­la ko­dek­sa tu­ži­lač­ke eti­ke, pa Tu­ži­lač­ki sa­vjet mo­lim da raz­mo­tri na­vo­de iz ove ­pri­tu­žbe na rad, a tu­ži­telj­ku Sa­nju Jo­vi­će­vić sank­ci­o­ni­še u skla­du sa za­ko­nom – na­ve­de­no je u toj pri­tu­žbi.

  • Hronika
    Ranije - Hronika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"