Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-02-15 I ULCINJ NA LISTI OPŠTINA U KOJIMA ĆE SE GLASATI OVE GODINE
Koalicija se raspada, novi izbori na jesen
Članovi vladajuće koalicije u Ulcinju Koalicija se raspada, novi izbori na jesen U komunikaciji predstavnika albanskih nacionalnih stranaka i DPS-a usaglašeno da se stvore uslovi za skraćenje mandata i održavanje izbora na jesen Sredinom novembra, osim u Ulcinju, Mojkovcu i na Cetinju, izbori će biti održani i u Petnjici
Lo­kal­ni iz­bo­ri u Ul­ci­nju tre­ba­lo bi da bu­du or­ga­ni­zo­va­ni kra­jem ove go­di­ne, naj­vje­ro­vat­ni­je u no­vem­bru, istog da­na ka­da bu­du odr­ža­ni i lo­kal­ni iz­bo­ri u Moj­kov­cu i na Ce­ti­nju. To će bi­ti pri­je­vre­me­ni iz­bo­ri, jer za­hva­lju­ju­ći sve ve­ćim ani­mo­zi­te­ti­ma iz­me­đu al­ban­skih na­ci­o­nal­nih stra­na­ka man­dat ul­cinj­skom par­la­men­tu bi­će skra­ćen.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, sre­di­nom no­vem­bra ove go­di­ne, osim u Ul­ci­nju, Moj­kov­cu i na Ce­ti­nju, lo­kal­ni iz­bo­ri bi­će odr­ža­ni i u Pe­ti­nji­ci. U ma­ju ove go­di­ne oče­ku­ju se lo­kal­ni iz­bo­ri u Her­ceg No­vom.
Po­sled­nji iz­bo­ri za od­bor­ni­ke u Skup­šti­ni op­šti­ne Ul­cinj odr­ža­ni su 26. ja­nu­a­ra 2014. go­di­ne, ali je od ta­da lo­kal­na sa­mo­u­pra­va pre­ži­vje­la ve­li­ki broj po­li­tič­kih po­tre­sa i kri­za, a čak je or­ga­ni­zo­va­na i jed­na pre­kom­po­zi­ci­ja vla­sti, gdje je opo­zi­ci­o­ni DPS po­stao dio sa­ve­za na vla­sti. Da do skra­će­nja man­da­ta i pri­je­vre­me­nih iz­bo­ra do­đe na je­sen ove go­di­ne, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma „Da­na”, usa­gla­še­no je u ko­mu­ni­ka­ci­ji iz­me­đu al­ban­skih na­ci­o­nal­nih stra­na­ka i ru­kov­do­stva DPS-a.
Ul­cinj­ska vlast funk­ci­o­ni­še već mje­se­ci­ma ve­o­ma ote­ža­no, a po­se­ban pro­blem je lo­ša sa­rad­nja De­mo­krat­ske par­ti­je Fat­mi­ra Đe­ke i For­ce, či­ji je li­der Na­zif Cun­gu. For­ca je, ina­če, dio vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je na dr­žav­nom ni­vou, a jed­na od naj­o­zbilj­nijh ta­ča­ka spo­re­nja je i ko će kon­tro­li­sa­ti Al­ban­ski na­ci­o­nal­ni sa­vjet. Fat­mir Đe­ka ra­ni­je je iz­ja­vio da boj­ko­tu­je rad Na­ci­o­nal­nog sa­vje­ta Al­ba­na­ca od ka­da se na nje­go­vom če­lu na­la­zi funk­ci­o­ner No­ve de­mo­krat­ske sna­ge – For­ca Gen­ci Ni­man­be­gu. To je obra­zlo­žio tvrd­nja­ma da sa­vjet za Al­ban­ce ni­šta ne ra­di i on prak­tič­no ne po­sto­ji.
Na­kon iz­bo­ra 2014. go­di­ne for­mi­ra­na je vlast na­ci­o­nal­nih al­ban­skih stra­na­ka, u ko­joj ni­je bi­lo DPS-a. Me­đu­tim, po­čet­kom 2016. go­di­ne do­go­di­la se pre­kom­po­zi­ci­ja vla­sti i for­mi­ra­nja no­ve ve­ći­ne u lo­kal­nom par­la­men­tu, u ko­joj su De­mo­krat­ska par­ti­ja DPS, For­ca i De­mo­krat­ska uni­ja Al­ba­na­ca (DUA).
Ipak, po­sled­njih mje­se­ci li­ni­je su­ko­ba ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra su sve ja­sni­je. Ta­ko je De­mo­krat­ska par­ti­ja tra­ži­la od še­fa DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i po­li­tič­kog di­rek­to­ra te stran­ke Tar­za­na Mi­lo­še­vi­ća da po­sre­du­ju i ri­je­še ne­su­gla­si­ce. Iako je iz­gle­da­lo da kri­za mo­že da bu­de gur­nu­ta pod te­pih, epi­log je odr­ža­va­nje lo­kal­nih iz­bo­ra na je­sen ove go­di­ne.
U De­mo­krat­skoj par­ti­ji tvr­de da od po­čet­ka funk­ci­o­ni­sa­nja no­ve vla­sti ni­je pri­mi­je­ćen ni­ka­kav po­mak u sfe­ri raz­vo­ja gra­da. Sma­tra­ju da je ka­rak­te­ri­sti­ka za 12 mje­se­ci od na­stan­ka ko­a­li­ci­je sla­blje­nja re­a­li­za­ci­je lo­kal­nih jav­nih pri­ho­da za 20 od­sto u od­no­su na pret­hod­ne go­di­ne, sma­nje­nje re­a­li­za­ci­je ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­ja i uspo­ra­va­nje re­a­li­za­ci­je ra­znih od­lu­ka od vi­tal­nog in­te­re­sa za grad. Pri tom tvr­de da su pri­mi­li ve­li­ki broj žal­bi ko­je se od­no­se na za­po­šlja­va­nje.
Iz De­mo­krat­ske par­ti­je su u pi­smu Đu­ka­no­vi­ću i Mi­lo­še­vi­ću uka­za­li da je u ra­znim se­kre­ta­ri­ja­ti­ma i op­štin­skim slu­žba­ma rad­ni od­nos na od­re­đe­no vri­je­me za­sno­va­lo vi­še od 50 oso­ba, ali po po­li­tič­koj pri­pad­no­sti, či­me je po­vri­je­đe­no na­če­lo rav­no­prav­no­sti, to jest da svi gra­đa­ni ima­ju jed­na­ke šan­se da kon­ku­ri­šu za ta rad­na mje­sta. Ta­ko­đe, ne­ko­li­ko jav­nih pred­u­ze­ća na­pra­vi­lo je iste gre­ške, za­po­šlja­va­ju­ći vi­še od 30 no­vih rad­ni­ka na od­re­đe­no vri­je­me.
Kru­nu je, ka­ko su ka­za­li iz Đe­ki­ne par­ti­je, ostva­ri­la Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja, ko­ju vo­di No­va de­mo­krat­ska sna­ga – For­ca, gdje je to­kom ljet­nje se­zo­ne 2016. go­di­ne za­po­sle­no vi­še od 110 rad­ni­ka, po po­li­tič­koj li­ni­ji.
M.K.-M.V.


Spor i zbog sta­tu­sa Ma­le­si­je

Ne­po­vje­re­nje me­đu na­ci­o­nal­nim al­ban­skim stran­ka­ma iza­zi­va i pi­ta­nje stva­ra­nja sa­mo­stal­ne op­šti­ne Ma­le­si­ja. Ko­a­li­ci­ja Al­ban­ci od­luč­no se za­la­že da iz­mje­ne, kon­kret­no Za­ko­na o te­ri­to­ri­jal­noj or­ga­ni­za­ci­ji i lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi, bu­du usvo­je­ne u vre­men­skom ro­ku ko­ji je de­fi­ni­san kao za­jed­nič­ki po­li­tič­ki pro­je­kat sa osta­lim čla­ni­ca­ma vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je na dr­žav­nom ni­vou. U pi­ta­nju je, ka­ko se na­vo­di u ko­a­li­ci­o­nom spo­ra­zu­mu, 31. maj ove go­di­ne.
Ipak, na­ci­o­nal­ne al­ban­ske stran­ke ko­je ni­je­su dio vla­da­ju­ćeg sa­ve­za sum­nja­ju da će ovaj rok bi­ti is­po­što­van.
  • Politika
    Ranije - Politika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"