Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-03-18 GLASOVIMA DPS-A, SD I DIJELA SDP-A IZGLASANO NEPOVJERENJE PREDSJEDNIKU SO PETNJICA
Muhović smijenjen, koalicija uzdrmana
Muhović sa kolegama napusto sjednicu prije glasanja Muhović smijenjen, koalicija uzdrmana Smijenili su me izdajnici bošnjačkog naroda. A Milu Đukanoviću, Dušku Markoviću i Ivanu Brajoviću je interes da slome bošnjački narod – poručio je Muhović prije nego što je napustio salu, uz obećanje da više ništa neće biti isto ni na državnom nivou kada je u pitanju vladajuća koalicija BS-a i DPS-a
U na­pe­toj i dra­ma­tič­noj at­mos­fe­ri, uz raz­mje­nu te­ških i uvre­dlji­vih ri­je­či iz­me­đu pred­stav­ni­ka DPS-a i Bo­šnjač­ke stran­ke, si­noć je iz­gla­sa­no ne­po­vje­re­nje pred­sjed­ni­ku Skup­šti­ne op­šti­ne Pet­nji­ca Ad­na­nu Mu­ho­vi­ću. Za nje­go­vu smje­nu gla­sa­lo je 15 od­bor­ni­ka DPS-a, od­bor­ni­ci SDP-a Adis Osma­no­vić i Erol Ti­ganj i Haj­riz Adro­vić i Isljam Će­man iz re­do­va So­ci­jal­de­mo­kra­ta. Pred­stav­ni­ci Bo­šnjač­ke stran­ke i od­bor­nik SNP-a Za­im Li­či­na su u mo­men­tu gla­sa­nja na­pu­sti­li skup­štin­sku sa­lu. Pri­li­kom utvr­đi­va­nja dnev­nog re­da, sjed­ni­cu su na­pu­sti­la i če­ti­ri od­bor­ni­ka SDP-a jer je Skup­šti­na od­ba­ci­la nji­ho­vu ini­ci­ja­ti­vu da se ras­pra­vlja i o smje­ni pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Sa­mi­ra Ago­vi­ća (DPS).
Pred­stav­ni­ci Bo­šnjač­ke stran­ke su ci­je­lo vri­je­me tvr­di­li da sjed­ni­ca, ko­jom je pred­sje­da­vao od­bor­nik DPS-a Erol Mu­ra­to­vić, ni­je sa­zva­na u skla­du sa utvr­đe­nim pro­pi­si­ma i da do­ne­se­ne od­lu­ke ne mo­gu ima­ti prav­ne po­sle­di­ce. Is­ta­klu su da će zbog to­ga od Uprav­nog su­da za­tra­ži­ti da po­ni­šti od­lu­ku o Mu­ho­vi­će­voj smje­ni.
– Ovo je kla­sič­ni mi­ting DPS-a i nje­go­vih po­ma­ga­ča jer je sjed­ni­ca za­ka­za­na i odr­ža­na su­prot­no svim za­kon­ski utvr­đe­nim pro­pi­si­ma. Od­bor­ni­ci­ma ni­je do­sta­vljen ni­ka­kav pred­log od­lu­ke, već sa­mo ini­ci­ja­ti­va o smje­ni Ad­na­na Mu­ho­vi­ća, što je vi­še ne­go smi­je­šno. Si­gur­ni smo da će Uprav­ni sud po­ni­šti­ti ovu od­lu­ku jer ona pred­sta­vlja pra­vu sra­mo­tu i sprd­nju – na­gla­sio je od­bor­nik Bo­šnjač­ke stran­ke Ri­fat Ago­vić, ko­ji je sa­op­štio da je na­kon ova­kvog po­te­za nje­go­va par­ti­ja u Pet­nji­ci ras­ki­nu­la vla­da­ju­ću ko­a­li­ci­ju sa DPS-om.
Sa dru­ge stra­ne, pred­stav­ni­ci DPS-a su tvr­di­li da je ne­po­vje­re­nje Mu­ho­vi­ću iz­gla­sa­no ona­ko ka­ko to na­la­žu po­zi­tiv­ni pro­pi­si. Po­no­vi­li su da oni ne že­le da ras­ki­nu ko­a­li­ci­ju sa Bo­šnjač­kom stran­kom, već sa­mo da uklo­ne Mu­ho­vi­ća sa mje­sta pred­sjed­ni­ka lo­kal­nog par­la­men­ta jer je, ka­ko su obra­zlo­ži­li, da­vao kraj­nje ne­pri­mje­re­ne iz­ja­ve i blo­ki­ra­ju­ći rad Skup­šti­ne, neo­d­go­vor­no vr­šio po­vje­re­nu funk­ci­ju.
Usva­ja­nju od­lu­ke pret­ho­di­la su broj­na pre­pu­ca­va­nja iz­me­đu pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Sa­mi­ra Ago­vi­ća i Ad­na­na Mu­ho­vi­ća, ko­ji je ka­zao da su nje­go­vu smje­nu iz­dej­stvo­va­li iz­daj­ni­ci bo­šnjač­kog na­ro­da.
– To što su pod­no­si­o­ci ini­ci­ja­ti­ve za mo­ju smje­nu ka­za­li da sam svo­jim iz­ja­va­ma na­ru­šio mul­ti­et­nič­ki sklad u Cr­noj Go­ri pra­vi je fu­kar­luk. Oni su sta­li u od­bra­nu Nje­go­ša i „Gor­skog vi­jen­ca” i ta­ko plju­nu­li na islam. Za raz­li­ku od njih, ja se osje­ćam kao he­roj jer ni­je­sam plju­nuo na Ku­ran, kao što su to ura­di­li Meh­med Adro­vić i Sa­mir Ago­vić. Oni ko­ji su kre­nu­li da me smje­nju­ju su pol­tro­ni i uli­zi­ce jer ja ni­je­sam uvri­je­dio ni­je­dan na­rod u Cr­noj Go­ri ti­me što sam re­kao da je Nje­goš ge­no­cid­ni pje­snik. Za­to ne­ka jav­nost ču­je da su me smi­je­ni­li iz­daj­ni­ci Bo­šnjač­kog na­ro­da – na­gla­sio je Mu­ho­vić.
On je ka­zao da po­sli­je sve­ga pred bo­šnjač­kim na­ro­dom tre­ba da se sti­de oni ko­ji su po­kre­nu­li ini­ci­ja­ti­vu za nje­go­vu smje­nu.
– Šti­ti­te Nje­go­ša da bi­ste se do­dvo­ri­li Nik­ši­ća­ni­ma i Ce­ti­nja­ni­ma iako oni to od vas ni­je­su tra­ži­li. Ka­ko vas ni­je stid zbog to­ga? Ima­te li dva pr­sta obra­za da kre­ne­te u bo­šnjač­ki na­rod i da pro­še­ta­te uli­ca­ma Sa­ra­je­va? Pro­da­li ste svoj na­rod i po­ka­za­li svo­je pra­vo li­ce. Ne­ka ovo mo­je ri­je­či ču­ju Mi­lo Đu­ka­no­vić, Du­ško Mar­ko­vić i Ivan Bra­jo­vić, jer je nji­ma in­te­res da slo­me bo­šnjač­ki na­rod. Ja im po­ru­ču­jem da im to ne­će po­ći za ru­kom – ka­zao je Mu­ho­vić i do­dao da po­sli­je ovo­ga ni­šta vi­še ne­će bi­ti isto ni na dr­žav­nom ni­vou ka­da je u pi­ta­nju vla­da­ju­ća ko­a­li­ci­ja.
Pred­sjed­nik op­šti­ne Sa­mir Ago­vić re­kao je da sve Mu­ho­vi­će­ve op­tu­žbe na nje­gov ra­čun i na ra­čun DPS-a od­ba­cu­je s pre­zi­rom.
– Ja ni­ka­da ni­je­sam plju­nuo na Ku­ran. To mi je naj­dra­ža knji­ga. Po­no­san sam što sam Bo­šnjak i što sam gra­đan­ski ori­jen­ti­san. Da sam bio iz­da­ji­ca, ne bih ostao da ži­vim u Pet­nji­ci, ne­go bih oti­šao na ne­ko dru­go mje­sto. Mu­ho­vić ne­ma pra­vo da pro­zi­va Mi­la i Du­ška i ja sam du­žan da sta­nem u nji­ho­vu od­bra­nu jer se DPS istin­ski bo­ri za in­te­re­se bo­šnjač­kog na­ro­da – na­veo je Ago­vić.
D.J.


Ras­pra­vlja­li i o čet­nič­kim voj­vo­da­ma

U obi­lju žuč­nih ras­pra­va na sjed­ni­ci u Pet­nji­ci do­šlo je i do ver­bal­nog du­e­la iz­me­đu Ad­na­na Mu­ho­vi­ća i od­bo­r­ni­ka So­ci­jal­de­mo­kra­ta Haj­ri­za Adro­vi­ća. Adro­vić je us­tvr­dio da je Mu­ho­vić sa­ra­đi­vao sa čet­nič­kim voj­vo­da­ma i da se taj­no sa­sta­jao sa An­dri­jom Man­di­ćem. On je ka­zao da, iz­me­đu osta­log, zbog to­ga gla­sa za nje­go­vu smje­nu. Mu­ho­vić mu je od­go­vo­rio sa mje­sta tvrd­njom da on ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa An­dri­jom Man­di­ćem i da je čet­nič­kim voj­vo­da­ma mno­go bli­ži pred­sjed­nik So­ci­jal­de­mo­kra­ta Ivan Bra­jo­vić.
– Kad je Ivan Bra­jo­vić iza­bran za pred­sjed­ni­ka cr­no­gor­ske skup­šti­ne če­sti­tao mu je Cr­no­gor­ski čet­nič­ki po­kret, pre­do­ča­va­ju­ći da se ra­di o voj­vo­di ju­ni­o­ru – pod­sje­tio je Mu­ho­vić.


SDP: Ti­ganj i Osma­no­vić dio ko­rup­ci­je DPS-a

SDP je si­noć op­tu­žio svo­je od­bor­ni­ke El­da­ra Ti­ga­nja i Adi­sa Osma­no­vi­ća za po­li­tič­ku ko­rup­ci­ju jer su se oglu­ši­li o stav stran­ke i gla­sa­li za smje­nu Mu­ho­vi­ća, su­prot­no od­lu­ci par­ti­je da na­pu­ste gla­sa­nje. Pet­njič­ki od­bor SDP-a za­tra­žio je od dvo­ji­ce od­bor­ni­ka da vra­te man­da­te par­ti­ji. 
– U Skup­šti­ni smo bi­li sa sta­vom da gla­sa­mo za smje­nu i Ago­vi­ća i Mu­ho­vi­ća kao pred­stav­ni­ka ove neo­d­go­vor­ne vla­sti. Iz­ni­je­li smo i dio afe­ra ko­ji­ma su pred­stav­ni­ci ko­a­li­ci­je DPS– BS za­si­pa­li jav­nost, kao što su afe­ra „Ru­mun­ski auto”, afe­ra ne­tran­spa­rent­nog i ne­za­ko­ni­tog za­po­šlja­va­nja u Op­šti­ni, kao i afe­re „Sni­mak 1” – ko­rup­ci­ja, „Sni­mak 2” – zlo­u­po­tre­ba as­fal­ta, „Sni­mak 3” – so­ci­ja­le itd. Svi­ma je ja­sno da od­lu­ke od­bor­ni­ka Adi­sa Osma­no­vi­ća i El­da­ra Ti­ga­nja da gla­sa­ju za pred­log DPS-a ni­je­su mo­ti­vi­sa­ne po­li­tič­kom evo­lu­ci­jom, već da su na­sje­li na po­li­tič­ku ko­rup­ci­ju i da su po­sta­li dio fol­klo­ra DPS-a ili nji­hov bez­vri­jed­ni pri­ve­zak - na­vo­di se u sa­op­šte­nju pet­njič­kog SDP-a.


Za­sje­da­la OIK

Op­štin­ska iz­bor­na ko­mi­si­ja je pri­je skup­štin­ske sjed­ni­ce iz­vr­ši­la uvid i kon­sta­to­va­li ostav­ke ko­je su pod­ni­je­li od­bor­ni­ci Re­šad Mu­ra­to­vić, Mit­had Ci­ko­tić i Al­ma Kr­šić sa li­ste DPS-a. Ko­mi­si­ja je na­kon to­ga da­la ze­le­no svje­tlo da upra­žnje­na od­bor­nič­ka mje­sta po­pu­ne Oli­ve­ra Ive­zić, Me­hri­ja Škri­jelj i Ismet Ko­žar. Sjed­ni­ci OIK-a pri­su­stvo­va­li­li su Mer­sad La­tić i Asmir Ša­bo­tić iz re­do­va DPS-a i pred­stav­nik SDP-a Esad Zve­ro­tić. Sjed­ni­ci ni­je pri­su­stvo­vao Ar­min Sken­de­ro­vić (SDP), ali je do­sta­vio pi­sa­nu sa­gla­snost za od­lu­ke OIK-a. Pred­stav­nik Bo­šnja­čke stran­ke Amer Mu­ho­vić ni­je se po­ja­vio na sjed­ni­ci OIK-a.
  • Politika
    Ranije - Politika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"