Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-05-18 INCIDENT NA TRIBINI CRNOGORSKOG POKRETA
Zbog DPS-a htjeli da biju Rudovića
Rudović Zbog DPS-a htjeli da biju Rudovića Istina boli sve one koji su naučili da naplaćuju svoj „patriotizam”. Takvi sve nas koji se otvoreno i čista srca borimo za bolju Crnu Goru ne mogu spriječiti da nastavimo da govorimo ono u šta duboko vjerujemo, kazao je Rudović
Pot­pred­sjed­nik Gra­đan­skog po­kre­ta URA Ne­đelj­ko Ru­do­vić sa­op­štio je za “Dan” da je bio iz­lo­žen uvre­da­ma i zvi­ždu­ci­ma za­to što je na si­noć­njoj tri­bi­ni Cr­no­gor­skog po­kre­ta kri­ti­ko­vao De­mo­krat­sku par­ti­ju so­ci­ja­li­sta. On je re­kao da je Ce­ti­nja­nin Bo­ži­na Ča­vor po­ku­šao fi­zič­ki da na­sr­ne na nje­ga, ali su ga u to­me spri­je­či­li uče­sni­ci sku­pa.
– Isti­na bo­li sve one ko­ji su na­u­či­li da na­pla­ću­ju svoj „pa­tri­o­ti­zam”. Ta­kvi sve nas ko­ji se otvo­re­no i či­sta sr­ca bo­ri­mo za bo­lju Cr­nu Go­ru ne mo­gu spri­je­či­ti da na­sta­vi­mo da go­vo­ri­mo ono u šta du­bo­ko vje­ru­je­mo. Mi ima­mo ar­gu­men­te, a oni od­go­va­ra­ju psov­ka­ma, pri­jet­nja­ma i uvre­da­ma. Ni­je to Cr­na Go­ra, ni­ti je to cr­no­gor­ski. Sva­ka­ko ne mi­sli­mo da se skla­nja­mo pred na­si­ljem, mi se pro­tiv na­si­lja bo­ri­mo. Tu smo za su­če­lja­va­nje mi­šlje­nja, a oni ko­ji mi­sle da će nas za­pla­ši­ti i sa­mi će se uvje­ri­ti da su pro­ma­ši­li stra­te­gi­ju. Ve­če­ras se po­ka­za­lo da su oni u stva­ri ti ko­ji se bo­je – ka­zao je Ru­do­vić na­kon in­ci­den­ta.
Pot­pred­sjed­nik GP URA je pret­hod­no to­kom tri­bi­ne po­ru­čio da je Cr­na Go­ra 11 go­di­na od po­vrat­ka ne­za­vi­sno­sti i 26 go­di­na od uvo­đe­nja vi­še­par­ti­zma da­le­ko od ci­lja – do­sti­za­nja za­pad­nih de­mo­kra­ti­ja.
– Pre­ma­lo nas je da bi­smo se kon­fron­ti­ra­li do mje­re da ne mo­že­mo da se oku­pi­mo i uje­di­ni­mo kad tre­ba. Ipak, do­volj­no nas je da pri­gr­li­mo na­šu ze­mlju svje­sni da je sva­ka ge­ne­ra­ci­ja Cr­no­go­ra­ca na ma­kar jed­nom te­škom is­pi­tu i da mo­ra pa­žlji­vo bi­ra­ti pra­vac da ne bi­smo za­ko­ra­či­li na stran­pu­ti­cu. Već je 11 go­di­na od ka­da je ob­no­vlje­na dr­žav­na ne­za­vi­snost, 26 ot­kad smo u vi­še­par­ti­zmu, ali još ni­je­smo ni u pre­dvor­ju za­pad­nih de­mo­kra­ti­ja. To je cilj no­vih ge­ne­ra­ci­ja, a i svih onih ko­ji že­le da ži­ve slo­bod­no, svih nas ko­ji že­li­mo da mi­sli­mo, go­vo­ri­mo i gla­sa­mo slo­bod­no i da ne stre­pi­mo da će­mo zbog to­ga bi­ti ka­žnje­ni. Za­pad­na de­mo­kra­ti­ja pod­ra­zu­mi­je­va od­go­vor­nu, tran­spa­rent­nu, kon­tro­li­sa­nu i smje­nji­vu vlast i gra­đa­ni­na ko­ji je svje­stan da ta­kva vlast slu­ži nje­mu, da je on njen go­spo­dar. Mi još ne­ma­mo ta­kvu vlast. Dok ne pri­spi­je­mo za tu, mo­žda i fi­nal­nu fa­zu po­li­tič­ke i gra­đan­ske zre­lo­sti, mi ni­je­smo slo­bod­no, eman­ci­po­va­no, mo­der­no dru­štvo. Mi ni­je­smo slo­bod­ni – oci­je­nio je Ru­do­vić.
Ka­ko je do­dao, me­đu na­ma je i pre­vi­še onih ko­ji vi­še gle­da­ju ka­ko da se do­dvo­re, ka­ko da bu­du u mi­lo­sti go­spo­da­ra, ne­go ka­ko da ži­ve kao lju­di, ka­ko da bu­du po­no­sni si­no­vi vi­te­zo­va iz­ni­klih iz lju­to­ga kr­ša ko­ji su sr­cem, sa­bljom, pr­ko­som i kr­vlju bra­ni­li do­sto­jan­stvo i čast svog ime­na, brat­stva, ple­me­na i svo­je otadž­bi­ne.
– De­spot­ska vlast, a sva­ka ko­ja je sprem­na na sve da bi osta­la vlast je ta­kva, naj­ve­ća je pri­jet­nja Cr­noj Go­ri, na­ro­či­to ako je ona pro­mo­ter cr­no­gor­skog iden­ti­te­ta. Ta­kva vlast nu­žno ra­đa ot­por i inat, a kod do­brog di­je­la gra­đa­na Cr­ne Go­re i ot­por pre­ma sve­mu cr­no­gor­skom. Ho­mo­ge­ni­zu­je one ko­ji ospo­ra­va­ju cr­no­gor­sku sa­mo­bit­nost, a oni­ma ko­ji su či­sta sr­ca i bez pri­mi­sli o ne­koj lič­noj ko­ri­sti iz­gla­sa­li ob­no­vu ne­za­vi­sno­sti na do­brom pu­tu je da je oga­di – is­ta­kao je Ru­do­vić.
Ka­ko je na­gla­sio, da bi nje­go­va­nje cr­no­gor­skog iden­ti­te­ta ima­lo smi­sla i efek­ta, Cr­na Go­ra mo­ra po­sta­ti ze­mlja slo­bo­de, za­ko­na i prav­de.
– Sa­mo ta­kva Cr­na Go­ra mo­že bi­ti vječ­na, jer je gra­đa­ni sa­mo ta­da mo­gu do­ži­vlja­va­ti kao svo­ju. Da bi bi­la ta­kva, tre­ba­ju joj de­mo­krat­ske pro­mje­ne i dru­ga­či­ji ka­rak­ter vla­sti. U su­prot­nom, sva­ko po­ten­ci­ra­nje cr­no­gor­skog iden­ti­te­ta, cr­kve, je­zi­ka, kul­tur­no-isto­rij­skog na­sle­đa, do­ži­vlja­va­će se kao na­me­ta­nje. Kao sa­mo još je­dan od vi­do­va na­si­lja. A to će ra­đa­ti do­dat­ni ot­por, što zna­či da će bi­ti kon­tra­pro­duk­tiv­no. Ova­kva vlast je, ako smo is­kre­ni ma­kar pre­ma se­bi, po­ni­zi­la Cr­nu Go­ru. Cr­na Go­ra ni­je za­slu­ži­la da po­či­va na na­si­lju i ku­po­vi­ni – za­klju­čio je Ru­do­vić.
Ka­ko je pre­nio por­tal Vi­je­sti, po­je­din­ci iz pu­bli­ke po­če­li su da na­pu­šta­ju skup i da vri­je­đa­ju pot­pred­sjed­ni­ka GP URA na­kon kri­ti­ka ko­je je iz­re­kao na ra­čun DPS-a. Na­kon za­vr­šet­ka tri­bi­ne, broj­ni uče­sni­ci iz­vi­nja­va­li su se Ru­do­vi­ću zbog po­stu­pa­ka po­je­di­na­ca ko­ji su ga vri­je­đa­li i na­pa­da­li, a, ka­ko ne bi do­šlo do no­vih in­ci­de­na­ta, pot­pred­sjed­ni­ka URA iz ho­te­la su is­pra­ti­li Ste­vo Vu­či­nić i biv­ši od­bor­nik DPS-a Bo­ži­dar Đi­do Mar­kuš.
Funk­ci­o­ner So­ci­jal­de­mo­kra­ta Đor­đi­je Su­hih ka­zao je da Cr­na Go­ra tre­ba da bu­de dr­ža­va mul­ti­kul­tu­ral­nog i mul­ti­na­ci­o­nal­nog skla­da, ali da je­dan dio to­ga ni­je re­a­li­zo­van, jer se ospo­ra­va­ju cr­no­gor­ski je­zik i cr­kva, a i sa­ma dr­ža­va. On je po­ru­čio da je po­treb­na po­ste­pe­na edu­ka­ci­ja di­je­la dru­štva ka­ko bi po­če­li da shva­ta­ju Cr­nu Go­ru kao svo­ju dr­ža­vu.
Pred­sjed­nik pod­go­rič­kog od­bo­ra Li­be­ral­ne par­ti­je Jo­van Ra­bre­no­vić ka­zao je da se mo­ra­ju za­bo­ra­vi­ti par­tij­ske po­dje­le jer se je­di­no ta­ko mo­že po­bolj­ša­ti po­lo­žaj Cr­no­go­ra­ca.
– Na­kon re­fe­ren­du­ma ko­jim se ob­no­vi­la ne­za­vi­snost do­zvo­lje­no je da glav­nu ri­ječ vo­de oni ko­ji su 2006. po­ra­že­ni – na­veo je on.
Mi­ha­i­lo Bu­rić je po­ru­čio da je neo­p­hod­no da se po­li­tič­ke par­ti­je oba­ve­žu da će ak­tiv­no­sti uskla­di­ti sa in­te­re­si­ma dr­ža­ve ili ih u su­prot­nom tre­ba za­bra­ni­ti. V.R.


Jo­va­no­vić: Bez vla­da­ju­će par­ti­je ne­ma rje­še­nja

Pred­stav­nik Cr­no­gor­skog po­kre­ta Slo­bo­dan Jo­va­no­vić ka­zao je da taj po­kret oku­plja no­vi­na­re, in­te­lek­tu­al­ce i par­ti­je ka­ko bi se ra­di­lo na po­bolj­ša­nju sta­tu­sa Cr­no­go­ra­ca u dr­ža­vi, na­vo­de­ći da se na nji­ho­ve po­zi­ve ni­su oda­zi­va­li SDP i DPS.
– Za­što SDP ni­je do­la­zio, od­go­vor tra­ži­te nji­ma. Bez DPS-a ne­ma rje­še­nja –re­kao je on.


URA: Na­si­lje po­sled­nji sta­di­jum upla­še­nog re­ži­ma

Kao an­ti­fa­ši­stič­ka i gra­đan­ska or­ga­ni­za­ci­ja, naj­o­štri­je osu­đu­je­mo sva­ko na­si­lje i ra­di­ka­li­zam, sa ko­je god stra­ne do­la­zi­lo, sa­op­šte­no je iz GP URA.
– Uva­ža­va­ju­ći de­mo­krat­ska na­če­la i plu­ra­li­zam mi­šlje­nja, a na po­ziv or­ga­ni­za­to­ra, pot­pred­sjed­nik GP URA Ne­đelj­ko Ru­do­vić je na ve­če­ra­šnjem sku­pu po­no­vio na­še iz­vor­ne te­ze – da bez de­mo­krat­ske smje­ne DPS-a, ja­ča­nja in­sti­tu­ci­ja i eko­nom­skog raz­vo­ja ne mo­že bi­ti du­go­roč­no sta­bil­ne, ja­ke i su­štin­ski ne­za­vi­sne Cr­ne Go­re – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Ka­ko su is­ta­kli, kao i sva­ki put do sa­da, kva­zi­pa­tri­o­te ni­su bi­le na bra­ni­ku Cr­ne Go­re, nje­nog su­štin­skog pro­spe­ri­te­ta i sta­bil­no­sti, već na bra­ni­ku or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa DPS-a, u očaj­nič­kim po­ku­ša­ji­ma da sa­ču­va­ju svo­je bu­džet­ske apa­na­že.
– Po­li­tič­ka kul­tu­ra i vri­jed­no­sti ko­je oni pro­mo­vi­šu do sr­ži su ogo­lje­ni na ve­če­ra­šnjem sku­pu – oci­je­ni­li su iz GP URA.
Iz te stran­ke tvr­de da je ostra­šće­nost po­je­di­nih uče­sni­ka sku­pa ra­zu­mlji­va ka­da se uzme u ob­zir da su mno­gi od njih fi­nan­sij­ski usko ve­za­ni za DPS, te da bi, u slu­ča­ju smje­ne vla­sti, osta­li bez svo­jih ,,ana­li­ti­čar­skih“ apa­na­ža.
– Fi­zič­ki ob­ra­ču­ni i eska­la­ci­ja na­si­lja su po­sled­nja li­ni­ja od­bra­ne, kao i po­sljed­nji sta­di­jum, ovog tru­log i auto­krat­skog re­ži­ma. Upr­kos svim pri­ti­sci­ma, URA će osta­ti do­sled­na svo­jim iz­vor­nim pro­gram­skim ci­lje­vi­ma – smje­ni vla­sti i nu­žnoj de­mo­kra­ti­za­ci­ji Cr­ne Go­re – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
  • Politika
    Ranije - Politika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"