Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-02-15 BERANSKI SNP POZVAO SPECIJALNOG TUŽIOCA DA ISPITA KAKO JE VUKA GOLUBOVIĆ SKLAPAO UGOVORE SA PREDUZEĆEM „ŠĆEKIĆ PROMET“
Bjanko mjenice stižu na naplatu
Golubović Bjanko mjenice stižu na naplatu Golubović je potpisao mjenično ovlašćenje preduzeću ,,Šćekić promet’’ D.O.O na osnovu kog je tom preduzeću omogućio da, po ugovoru o cesiji, od Opštine Berane naplati iznos od 84.584 eura
BE­RA­NE - Na­kon što je biv­ši pred­sjed­nik op­šti­ne Be­ra­ne Vu­ka Go­lu­bo­vić sa­op­štio da ni­je pot­pi­si­vao bi­lo ka­kve mje­ni­ce za vri­je­me lo­kal­nih iz­bo­ra odr­ža­nih u mar­tu 2014. go­di­ne, re­a­go­va­li su iz OO SNP-a i lo­kal­ne upra­ve is­ti­ču­ći da na­vo­di Go­lu­bo­vi­ća ne od­go­va­ra­ju či­nje­nič­nom sta­nju. Iz OO SNP-a su is­ta­kli da ras­po­lo­ži­va do­ku­men­ta­ci­ja ja­sno sta­vlja do zna­nja da je Go­lu­bo­vić, su­prot­no za­kon­skim pro­pi­si­ma, pot­pi­si­vao mje­ni­ce i mje­nič­na ovla­šće­nja u to­ku iz­bor­ne kam­pa­nje i da je to do­vo­ljan sig­nal za glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća da po­stu­pi po kri­vič­nim pri­ja­va­ma pod­ne­se­nim pro­tiv biv­šeg op­štin­skog ru­ko­vod­stva.
-Umje­sto da se iz­vi­ni gra­đa­ni­ma Be­ra­na za sve ne­za­ko­ni­to­sti ko­je su spro­vo­đe­ne za vri­je­me dok je DPS vr­šio lo­kal­nu vlast, Go­lu­bo­vić se ogla­ša­va kao da je u naj­ma­nju ru­ku na­rod­ni he­roj. Umje­sto bi­lo ka­kvog od­go­vo­ra, po­zi­va­mo Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća da sa­gle­da ka­ko je Go­lu­bo­vić pot­pi­si­vao mje­ni­ce i mje­nič­na ovla­šće­nja fe­bru­a­ra 2014. go­di­ne i da kon­sta­tu­je da li je tom pri­li­kom zlo­u­po­tri­je­bio po­lo­žaj. I naj­o­bič­ni­ji la­ik mo­že da vi­di da tu ima ele­me­na­ta kri­vič­ne od­go­vor­no­sti. Ujed­no, po­zi­va­mo Go­lu­bo­vi­ća da svo­jim iz­ja­va­ma ne za­ma­ja­va na­rod, ne­go ne­ka pre­ci­zno sa­op­šti gra­đa­ni­ma ka­ko je i na osno­vu če­ga do­no­sio od­lu­ke i skla­pao ugo­vo­re s po­je­di­nim pred­u­ze­ći­ma i iz­vo­đa­či­ma ra­do­va. Bi­lo bi do­bro da ka­že na osno­vu ko­je za­kon­ske od­red­be je, u ime Op­šti­ne Be­ra­ne, „pre­bi­jao“ od­re­đe­na du­go­va­nja s fir­ma­ma, od ko­jih su ne­ke odav­no oti­šle u ste­čaj. Ne­ka ka­že ka­ko su skla­pa­ni sum­nji­vi ugo­vo­ri o ce­si­ja­ma i ka­ko su iz­da­va­ne mje­ni­ce i da li je ko­le­gi­jum ko­jim je pred­sje­da­vao imao pra­vo da do­no­si od­lu­ke po ovim pi­ta­nji­ma. Ne­ka ka­že da li su po­sto­ja­li za­kon­ski uslo­vi za iz­da­va­nje blan­ko mje­ni­ca s nje­go­vim pot­pi­som. Tim pri­je, jer po­sto­ji oprav­da­na sum­nja da će u na­red­nom pe­ri­o­du Op­šti­ni Be­ra­ne pri­sti­za­ti na na­pla­tu ne­ke no­ve ne­po­zna­te mje­ni­ce – na­ve­li su iz OO SNP-a.
Iz lo­kal­ne upra­ve pod­sje­ća­ju da su ne­dav­no do­bi­li do­ku­ment ko­ji uka­zu­je da je Go­lu­bo­vić, u ime Op­šti­ne Be­ra­ne, 13. fe­bru­a­ra 2014. go­di­ne pot­pi­sao mje­nič­no ovla­šće­nje pred­u­ze­ću ,,Šće­kić pro­met’’ D.O.O na osno­vu kog je tom pred­u­ze­ću omo­gu­ćio da, po ugo­vo­ru o ce­si­ji, od Op­šti­ne Be­ra­ne na­pla­ti iz­nos od 84.584 eura. Is­ta­kli su da je na­kon to­ga po­me­nu­tom pred­u­ze­ću iz­da­ta bjan­ko mje­ni­ca s pot­pi­som Go­lu­bo­vi­ća u ko­joj je, pre­ma ras­po­lo­ži­vim po­da­ci­ma, 20. mar­ta 2014. go­di­ne na­zna­če­no da je Op­šti­na Be­ra­ne du­žna da 7. fe­bru­a­ra 2017. go­di­ne pred­u­ze­ću ,,Šće­kić pro­met’’ is­pla­ti iz­nos od 84.584 eura. Iz lo­kal­ne upra­ve tvr­de da u op­štin­skim spi­si­ma ni­gdje ni­je za­ve­de­no da su po­me­nu­ti mje­nič­no ovla­šće­nja i mje­ni­ca uop­šte iz­da­ti. Us­tvr­di­li su da je ci­je­li taj po­stu­pak spro­ve­den mi­mo za­ko­na i da, oče­ku­ju­ći no­vu blo­ka­du ra­ču­na, Op­šti­na Be­ra­ne zbog to­ga tr­pi ve­li­ke šte­te.
- Mi smo tek pri­je ne­ki dan sa­zna­li da pred­u­ze­će Šće­kić pro­met od Op­šti­ne Be­ra­ne po­tra­žu­je iz­nos od 84.584 i to na osno­vu mje­ni­ce, od­no­sno mje­nič­nog ovla­šće­nja ko­ju je ne­pu­nih mje­sec da­na pri­je lo­kal­nih iz­bo­ra iz­da­la Op­šti­na Be­ra­ne sa pot­pi­som biv­šeg pred­sjed­ni­ka Vu­ke Go­lu­bo­vi­ća. Uvi­dje­li smo da je ,,Šće­kić pro­me­tu” iz­da­ta blan­ko mje­ni­ca na osno­vu ko­je on ovih da­na od Op­šti­ne Be­ra­ne po­tra­žu­je na­zna­če­ni iz­nos. Bi­li smo fra­pi­ra­ni ova­kvim sa­zna­njem, jer ni­gdje u po­slov­nim knji­ga­ma Op­šti­ne ne­ma tra­ga o iz­da­va­nju mje­ni­ce i mje­nič­nog ovla­šće­nja, ni­ti ima po­da­ta­ka po kom osno­vu je i ko­ji je rok do­spje­ća mje­ni­ce. Na mje­ni­ci je upi­san da­tum 20. mart 2014. go­di­ne što zna­či da je ona po­pu­nja­va­na de­se­tak da­na po­sli­je lo­kal­nih iz­bo­ra, od­no­sno pri­je ne­go što je ko­a­li­ci­ja ,,Zdra­vo Be­ra­ne’’ pre­u­ze­la vlast u Be­ra­na­ma. Po­seb­no je in­te­re­sant­no što je na mje­ni­ci na­zna­če­no da se po­me­nu­ti iz­nos na­pla­ti od Op­šti­ne Be­ra­ne sko­ro tri go­di­ne na­kon nje­nog iz­da­va­nja. Sve ovo uka­zu­je da se ra­di o pot­pu­no ne­za­ko­ni­tim rad­nja­ma ko­je bi mo­ra­le da po­vla­če kri­vič­nu od­go­vor­nost- na­ve­li su iz lo­kal­ne upra­ve.
Oni su is­ta­kli da je po­seb­no di­sku­ta­bi­lan na­čin na ko­ji je Op­šti­na Be­ra­ne dok se na nje­nom če­lu na­la­zio Vu­ka Go­lu­bo­vić do­no­si­la od­lu­ku ko­jom se po­tra­ži­va­nja pred­u­ze­ća ,,Hil­ton” doo Ro­ža­je od 124.300 eura ustu­pa­ju pred­u­ze­ću ,,Šće­kić pro­met”. Is­ta­kli su da pred­u­ze­će ,,Šće­kić pro­met” naj­vje­ro­vat­ni­je na osno­vu tih od­lu­ka sa­da po­tra­žu­je od Op­šti­ne Be­ra­ne iz­nos od 84.584 eura. Na­ve­li su da je po­seb­no in­te­re­sant­no to što je Go­lu­bo­vić na ko­le­gi­ju­mu do­no­sio od­lu­ke da se dug pre­ma ,,Hil­ton,, doo Ro­ža­je pre­ne­se na pred­u­ze­će ,,Šće­kić pro­met”, jer je sud­ski spor po pi­ta­nju ovih po­tra­ži­va­nja još u to­ku.
-Pro­na­šli smo od­lu­ku ko­ja je, ka­ko u njoj pi­še, 11. fe­bru­a­ra 2014. do­ne­se­na na osno­vu do­go­vo­ra na ko­le­gi­ju­mu ta­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Be­ra­ne Vu­ke Go­lu­bo­vi­ća da će Op­šti­na oba­ve­zu pre­ma ,,Hil­ton” doo Ro­ža­je iz­mi­ri­ti upla­tom iz­no­sa od 124.330 eura pred­u­ze­ću ,,Šće­kić pro­met’’ doo Be­ra­ne, po ugo­vo­ru o ce­si­ji od 15. ja­nu­a­ra 2013. go­di­ne. To je ura­đe­no iako je sud­ski spor ko­ji se vo­di sa ,,Hil­ton” doo Ro­ža­je bio u to­ku. To zna­či da je za­hva­lju­ju­ći ovoj, po na­ma, pot­pu­no ne­za­ko­ni­toj od­lu­ci, Op­šti­na do­ve­de­na u ne­za­vid­nu po­zi­ci­ju jer po ovo­me vi­še pred­u­ze­ća mo­že da po­tra­žu­je je­dan isti dug - is­ta­kli su iz lo­kal­ne upra­ve.D.J.


Za Šće­ki­ća ni­šta spor­no

Iz­vr­šni di­rek­tor pred­u­ze­ća ,,Šće­kić pro­met” Sto­jan Šće­kić po­tvr­dio je ju­če u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru da je od Op­šti­ne Be­ra­ne dok se na nje­nom če­lu na­la­zio Vu­ka Go­lu­bo­vić do­bio mje­nič­no ovla­šće­nje i mje­ni­cu na osno­vu ko­je na­mje­ra­va da na­pla­ti dug od 84.584 eura. On je ka­zao da za po­slo­ve ko­je je od­ra­đi­vao ima svu neo­p­hod­nu do­ku­men­ta­ci­ju i da sma­tra da u ci­je­loj pri­či, što se nje­ga ti­če, ne­ma ni­šta spor­no.
- Tač­no je da sam do­bio blan­ko mje­ni­cu od Op­šti­ne Be­ra­ne na osno­vu ko­je tra­žim da mi se is­pla­ti dug, na ime iz­ve­de­nih ra­do­va. Tu ne vi­dim ni­šta spor­no, jer su mo­ja po­tra­ži­va­nja pot­pu­no či­sta. Za ta­ko ne­što po­sje­du­jem neo­p­hod­nu do­ku­men­ta­ci­ju - ka­zao je Šće­kić.


Re­vi­zor kon­sta­to­vao ne­pra­vil­no­sti


I u iz­vje­šta­ju ne­za­vi­snog re­vi­zo­ra za 2013. go­di­nu na­vo­di se da u da­tom slu­ča­ju po­sto­ji mo­guć­nost da dva pred­u­ze­ća po istom osno­vu na­pla­te dug od Op­šti­ne Be­ra­ne.
-Ima­ju­ći u vi­du da do 31. de­cem­bra 2013. go­di­ne oba­ve­za pre­ma ,,Hil­ton’” doo Ro­ža­je ni­je iz­mi­re­na, na ko­le­gi­ju­mu pred­sjed­ni­ka op­šti­ne od 11. fe­bru­a­ra 2014. go­di­ne do­ni­je­ta je od­lu­ka da će Op­šti­na oba­ve­zu pre­ma ,,Hil­ton” doo Ro­ža­je iz­mi­ri­ti upla­tom iz­no­sa od 124.330 eura pred­u­ze­ću ,,Šće­kić pro­met” doo Be­ra­ne, po ugo­vo­ru o ce­si­ji br 01-031-3814 od 15. ja­nu­a­ra 2013. go­di­ne. Me­đu­tim, uvi­dom u po­me­nu­ti ugo­vor o ce­si­ji kon­sta­tu­je­mo da su isti, kao ugo­vor­ne stra­ne, pot­pi­sa­li Op­šti­na Be­ra­ne, ,,In­te­gral in­ži­nje­ring’’ doo Pod­go­ri­ca i ,,Šće­kić pro­met’’ doo Be­ra­ne, pri če­mu se ,,Hil­ton’’ doo Ro­ža­je ne po­ja­vlju­je kao ugo­vor­na stra­na sa­gla­sna da je ovom ce­si­jom iz­mi­ren dug pre­ma nje­mu, ka­ko ina­če gla­si od­lu­ka ko­le­gi­ju­ma. Na ovaj na­čin, po­sto­ji ri­zik da ,,Hil­ton” doo Ro­ža­je na­pla­ti svo­je po­tra­ži­va­nje po ce­si­ji iz 2009. go­di­ne u iz­no­su od 124.330 eura i da po is­toj oba­ve­zi Op­šti­ne i ,,Šće­kić pro­met” doo Be­ra­ne na­pla­ti dug po ce­si­ji iz 2013. go­di­ne. ,,Šće­kić pro­met” doo je u 2014. go­di­ni već na­pla­tio dio du­ga u iz­no­su od 30.000 eura – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju ne­za­vi­snog re­vi­zo­ra.
  • Regioni
    Ranije - Regioni

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"