Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-02-15 DR RADOVAN ASANOVIĆ APELUJE NA OMLADINU DA NE NAPUŠTA BERANE
Mladi da se trgnu iz DPS anestezije
Berane Mladi da se trgnu iz DPS anestezije Demos je sačinio program za razvoj, odnosno buđenje sjevera, s posebnim akcentom na potrebe mladih. Taj program planira da se resursi sjevera, pa samim tim i Berana, stave u funkciju razvoja opština, kazao je Asanović
BE­RA­NE - Član Pred­sjed­ni­štva De­mo­sa dr Ra­do­van Asa­no­vić ape­lo­vao je na mla­de da, i po­red broj­nih pro­ble­ma s ko­ji­ma se su­o­ča­va­ju, ne na­pu­šta­ju Be­ra­ne. On je ka­zao da se iskre­no na­da da za sje­ver Cr­ne Go­re do­la­ze bo­lji da­ni, jer se, ka­ko je na­veo, pri­bli­ža­va dan ka­da će ak­tu­el­ni vla­sto­dr­šci „sja­ha­ti s gr­ba­če osi­ro­ma­še­nog na­ro­da“. On je is­ta­ko da je De­mos sa­či­nio stra­te­gi­ju ko­ja da­je re­al­ne pret­po­stav­ke da se re­sur­si sje­ve­ra sta­ve u funk­ci­ju raz­vo­ja lo­kal­nih za­jed­ni­ca. Asa­no­vić je re­kao da je za re­a­li­za­ci­ju te stra­te­gi­je po­treb­na po­dr­ška mla­dih i ško­lo­va­nih lju­di, sprem­nih da se iz­bo­re za iz­la­zak iz op­šteg bez­na­đa.
-Na­šu po­li­tič­ku sce­nu ka­rak­te­ri­šu mr­žnja i strah za sju­tra. Ka­rak­te­ri­še je pa­la­nač­ki men­ta­li­tet, gdje sva­ko sva­ko­ga ogo­va­ra, dok si­ro­ma­štvo uzi­ma sve vi­še ma­ha. Ov­dje sa­mo pri­vid­no vla­da mir, jer su svi uz­ne­mi­re­ni, oče­ku­ju­ći da će se sva­kog ju­tra do­go­di­ti ne­što stra­šno. U sve­mu to­me ima­mo po­gu­blje­ne mla­de lju­de ko­ji, bez po­sla i per­spek­ti­ve, ne zna­ju šta će sa so­bom. Za­to je De­mos sa­či­nio pro­gram za raz­voj, od­no­sno bu­đe­nje sje­ve­ra, s po­seb­nim ak­cen­tom na po­tre­be mla­dih. Taj pro­gram pla­ni­ra da se re­sur­si sje­ve­ra, pa sa­mim tim i Be­ra­na, sta­ve u funk­ci­ju raz­vo­ja op­šti­na. Nje­go­vim spro­vo­đe­njem mla­di bi do­bi­li svo­ju šan­su, ne sa­mo za po­sao, ne­go i za mno­go si­gur­ni­ji i pri­stoj­ni­ji ži­vot. Za­to ih po­zi­vam da se str­pe i ne na­pu­šta­ju Be­ra­ne, jer nji­hov do­pri­nos iz­la­sku iz sve­op­šteg si­vi­la mo­ra bi­ti znat­no ve­ći – na­gla­sio je Asa­no­vić.
On je is­ta­kao da je mla­dim lju­di­ma do­sa­di­lo da slu­ša­ju is­pra­znu pri­ču ka­ko se u Be­ra­na­ma do­bro ži­vi. Ka­zao je da je do­volj­no na­po­me­nu­ti da je­dan elit­ni­ji ho­tel na pri­mor­ju ostva­ri ve­ći go­di­šnji pro­fit od tu­ri­zma ne­go ci­je­li re­gi­on Bje­la­si­ce i Ko­mo­va i shva­ti­ti da pri­ča o ade­kvat­nom re­gi­o­nal­nom raz­vo­ju ,,ne pi­je vo­du”.
-Da su no­si­o­ci ak­tu­el­ne cr­no­gor­ske vla­sti is­pu­ni­li bar pet od­sto svo­jih obe­ća­nja, da­nas bi Be­ra­ne bi­lo raz­vi­jen grad. Ne bi na hi­lja­de mla­dih oti­šlo u raz­vi­je­ni­je sre­di­ne. Du­ga­čak je spi­sak svih po­ka­za­te­lja ko­ji uka­zu­ju da ve­ći­na Be­ra­na­ca te­ško ži­vi. Nov­ca ima sa­mo u dže­po­vi­ma onih ko­ji dr­že mo­no­pol nad svim mo­gu­ćim vri­jed­no­sti­ma. Za­to je neo­p­hod­no pri­stu­pi­ti de­cen­tra­li­za­ci­ji si­ste­ma fi­nan­si­ra­nja i upra­vlja­nja pri­rod­nim re­sur­si­ma, gdje bi lo­kal­ne za­jed­ni­ce ima­le znat­no vi­še nad­le­žno­sti – ka­zao je Asa­no­vić.
On je is­ta­kao da je vri­je­me po­ka­za­lo da je ak­tu­el­ni re­žim, na če­lu sa Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem, pri­čom o „bo­ljem ži­vo­tu“ ob­ma­nji­vao na­rod i da to naj­bo­lje po­tvr­đu­ju po­da­ci be­ran­skog bi­roa ra­da o ra­stu bro­ja ne­za­po­sle­nih.
-Po­da­ci uka­zu­ju da je za go­di­nu dan broj ne­za­po­sle­nih na be­ran­skom bi­rou ra­da po­ve­ćan za oko 30 od­sto.Po­seb­no je po­gub­no što je me­đu oko tri hi­lja­de ne­za­po­sle­nih pre­ko 500 vi­so­ko­ško­la­ca. Sve to uka­zu­je da je Vla­da, pot­po­mog­nu­ta lo­kal­nim DPS li­de­ri­ma, for­si­ra­la ne­ke ja­lo­ve pro­jek­te ko­ji ni­je­su ga­ran­to­va­li otva­ra­nje rad­nih mje­sta, jer je nji­ho­vim tvor­ci­ma naj­va­žni­je bi­lo da se u sve­mu de­be­lo „ugra­de“. Pri­ča o otva­ra­nju ma­lih i sred­njih pred­u­ze­ća je osta­la sa­mo mr­tvo slo­vo na pa­pi­ru, jer je stvo­ren ta­kav am­bi­jent gdje je­di­no mo­gu da ra­de i pro­fi­ti­ra­ju od­re­đe­ni moć­ni­ci, od­no­sno pri­vi­le­go­va­ni mo­no­po­li­sti i taj­ku­ni. Ta­ko­đe, vri­je­me je po­ka­za­lo da su bi­la pot­pu­no smi­je­šna uvje­ra­va­nja da će Vla­da us­pje­ti da va­lo­ri­zu­je sve ras­po­lo­ži­ve re­sur­se i pri­rod­ne lje­po­te be­ran­ske op­šti­ne i da će ovo pod­ruč­je pro­na­ći svo­je mje­sto na naj­po­zna­ti­jim tu­ri­stič­kim de­sti­na­ci­ja­ma Evro­pe. Za­to mla­dim lju­di­ma sa sje­ve­ra po­ru­ču­jem da se trg­nu iz sna, neo­ba­ve­znog ži­vo­ta i DPS ane­ste­zi­je i da ka­žu ,,do­sta je bi­lo, sad mi uzi­ma­mo stvar u svo­je ru­ke”, jer taj isti sje­ver, ako bu­de­mo sli­je­di­li pre­po­ru­ke De­mo­sa mo­že da po­sta­ne, za­i­sta, pri­vlač­no mje­sto za ži­vot ne sa­mo lo­kal­nog sta­nov­ni­štva -za­klju­čio je Asa­no­vić.
D.J.


Oži­vlja­va­nje pri­vre­de rje­ša­va pro­ble­me

Asa­no­vić je is­ta­kao da je neo­p­hod­no stvo­ri­ti uslo­ve za oži­vlja­va­nje pri­vre­de, is­ti­ču­ći da je to osnov sva­ke raz­voj­ne pri­če. Pod­sje­tio je da je ne­ka­da u pri­vred­nim ko­lek­ti­vi­ma na pod­ruč­ju be­ran­ske op­šti­ne ra­di­lo bli­zu de­set hi­lja­da rad­ni­ka i da je taj broj da­nas sve­den na sve­ga ne­ko­li­ko sto­ti­na.
-Svi po­go­ni iz­gra­đi­va­ni u do­ba so­ci­ja­li­zma već du­gi niz go­di­na su pre­pu­šte­ni kon­stant­nom pro­pa­da­nju, dok raz­li­či­te gru­pe i po­je­din­ci od­no­se po­sled­nje ostat­ke fa­brič­ke imo­vi­ne, pro­da­ju­ći je ka­sni­je u sta­ro gvo­žđe. Za­to je da­nas, za­hva­lju­ju­ći po­gub­noj dr­žav­noj po­li­ti­ci, pri­vred­na sli­ka Be­ra­na vi­še ne­go ka­ta­stro­fal­na. Upra­vo u ovim či­nje­ni­ca­ma i ne­rav­no­mjer­nom re­gi­o­nal­nom raz­vo­ju Cr­ne Go­re, tre­ba tra­ži­ti uzro­ke od­la­ska mla­dih i kon­stant­nog ra­sta bro­ja ne­za­po­sle­nih u be­ran­skoj op­šti­ni. To zna­či da se oži­vlja­va­nju pri­vre­de mo­ra po­sve­ti­ti po­seb­na pa­žnja, jer je to ga­rant za otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta – ka­zao je Asa­no­vić.
  • Regioni
    Ranije - Regioni

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"