Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.


Recept Dana

Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-02-15 DR RADOVAN ASANOVIĆ APELUJE NA OMLADINU DA NE NAPUŠTA BERANE
Slika
Berane Mladi da se trgnu iz DPS anestezije Demos je sačinio program za razvoj, odnosno buđenje sjevera, s posebnim akcentom na potrebe mladih. Taj program planira da se resursi sjevera, pa samim tim i Berana, stave u funkciju razvoja opština, kazao je Asanović BE­RA­NE - Član Pred­sjed­ni­štva De­mo­sa dr Ra­do­van Asa­no­vić ape­lo­vao je na mla­de da, i po­red broj­nih pro­ble­ma s ko­ji­ma se su­o­ča­va­ju, ne na­pu­šta­ju Be­ra­ne. On je ka­zao da se iskre­no na­da da za sje­ver Cr­ne Go­re do­la­ze bo­lji da­ni, jer se, ka­ko je na­veo, pri­bli­ža­va dan ka­da će ak­tu­el­ni vla­sto­dr­šci „sja­ha­ti s gr­ba­če osi­ro­ma­še­nog na­ro­da“. On je is­ta­ko da je De­mos sa­či­nio stra­te­gi­ju ko­ja da­je re­al­ne pret­po­stav­ke da se re­sur­si sje­ve­ra sta­ve u funk­ci­ju raz­vo­ja lo­kal­nih za­jed­ni­ca. Asa­no­vić je re­kao da je za re­a­li­za­ci­ju te stra­te­gi­je po­treb­na po­dr­ška mla­dih i ško­lo­va­nih lju­di, sprem­nih da se iz­bo­re za iz­la­zak iz op­šteg bez­na­đa.
-Na­šu po­li­tič­ku sce­nu ka­rak­te­ri­šu mr­žnja i strah za sju­tra. Ka­rak­te­ri­še je pa­la­nač­ki men­ta­li­tet, gdje sva­ko sva­ko­ga ogo­va­ra, dok si­ro­ma­štvo uzi­ma sve vi­še ma­ha. Ov­dje sa­mo pri­vid­no vla­da mir, jer su svi uz­ne­mi­re­ni, oče­ku­ju­ći da će se sva­kog ju­tra do­go­di­ti ne­što stra­šno. U sve­mu to­me ima­mo po­gu­blje­ne mla­de lju­de ko­ji, bez po­sla i per­spek­ti­ve, ne zna­ju šta će sa so­bom. Za­to je De­mos sa­či­nio pro­gram za raz­voj, od­no­sno bu­đe­nje sje­ve­ra, s po­seb­nim ak­cen­tom na po­tre­be mla­dih. Taj pro­gram pla­ni­ra da se re­sur­si sje­ve­ra, pa sa­mim tim i Be­ra­na, sta­ve u funk­ci­ju raz­vo­ja op­šti­na. Nje­go­vim spro­vo­đe­njem mla­di bi do­bi­li svo­ju šan­su, ne sa­mo za po­sao, ne­go i za mno­go si­gur­ni­ji i pri­stoj­ni­ji ži­vot. Za­to ih po­zi­vam da se str­pe i ne na­pu­šta­ju Be­ra­ne, jer nji­hov do­pri­nos iz­la­sku iz sve­op­šteg si­vi­la mo­ra bi­ti znat­no ve­ći – na­gla­sio je Asa­no­vić.
On je is­ta­kao da je mla­dim lju­di­ma do­sa­di­lo da slu­ša­ju is­pra­znu pri­ču ka­ko se u Be­ra­na­ma do­bro ži­vi. Ka­zao je da je do­volj­no na­po­me­nu­ti da je­dan elit­ni­ji ho­tel na pri­mor­ju ostva­ri ve­ći go­di­šnji pro­fit od tu­ri­zma ne­go ci­je­li re­gi­on Bje­la­si­ce i Ko­mo­va i shva­ti­ti da pri­ča o ade­kvat­nom re­gi­o­nal­nom raz­vo­ju ,,ne pi­je vo­du”.
-Da su no­si­o­ci ak­tu­el­ne cr­no­gor­ske vla­sti is­pu­ni­li bar pet od­sto svo­jih obe­ća­nja, da­nas bi Be­ra­ne bi­lo raz­vi­jen grad. Ne bi na hi­lja­de mla­dih oti­šlo u raz­vi­je­ni­je sre­di­ne. Du­ga­čak je spi­sak svih po­ka­za­te­lja ko­ji uka­zu­ju da ve­ći­na Be­ra­na­ca te­ško ži­vi. Nov­ca ima sa­mo u dže­po­vi­ma onih ko­ji dr­že mo­no­pol nad svim mo­gu­ćim vri­jed­no­sti­ma. Za­to je neo­p­hod­no pri­stu­pi­ti de­cen­tra­li­za­ci­ji si­ste­ma fi­nan­si­ra­nja i upra­vlja­nja pri­rod­nim re­sur­si­ma, gdje bi lo­kal­ne za­jed­ni­ce ima­le znat­no vi­še nad­le­žno­sti – ka­zao je Asa­no­vić.
On je is­ta­kao da je vri­je­me po­ka­za­lo da je ak­tu­el­ni re­žim, na če­lu sa Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem, pri­čom o „bo­ljem ži­vo­tu“ ob­ma­nji­vao na­rod i da to naj­bo­lje po­tvr­đu­ju po­da­ci be­ran­skog bi­roa ra­da o ra­stu bro­ja ne­za­po­sle­nih.
-Po­da­ci uka­zu­ju da je za go­di­nu dan broj ne­za­po­sle­nih na be­ran­skom bi­rou ra­da po­ve­ćan za oko 30 od­sto.Po­seb­no je po­gub­no što je me­đu oko tri hi­lja­de ne­za­po­sle­nih pre­ko 500 vi­so­ko­ško­la­ca. Sve to uka­zu­je da je Vla­da, pot­po­mog­nu­ta lo­kal­nim DPS li­de­ri­ma, for­si­ra­la ne­ke ja­lo­ve pro­jek­te ko­ji ni­je­su ga­ran­to­va­li otva­ra­nje rad­nih mje­sta, jer je nji­ho­vim tvor­ci­ma naj­va­žni­je bi­lo da se u sve­mu de­be­lo „ugra­de“. Pri­ča o otva­ra­nju ma­lih i sred­njih pred­u­ze­ća je osta­la sa­mo mr­tvo slo­vo na pa­pi­ru, jer je stvo­ren ta­kav am­bi­jent gdje je­di­no mo­gu da ra­de i pro­fi­ti­ra­ju od­re­đe­ni moć­ni­ci, od­no­sno pri­vi­le­go­va­ni mo­no­po­li­sti i taj­ku­ni. Ta­ko­đe, vri­je­me je po­ka­za­lo da su bi­la pot­pu­no smi­je­šna uvje­ra­va­nja da će Vla­da us­pje­ti da va­lo­ri­zu­je sve ras­po­lo­ži­ve re­sur­se i pri­rod­ne lje­po­te be­ran­ske op­šti­ne i da će ovo pod­ruč­je pro­na­ći svo­je mje­sto na naj­po­zna­ti­jim tu­ri­stič­kim de­sti­na­ci­ja­ma Evro­pe. Za­to mla­dim lju­di­ma sa sje­ve­ra po­ru­ču­jem da se trg­nu iz sna, neo­ba­ve­znog ži­vo­ta i DPS ane­ste­zi­je i da ka­žu ,,do­sta je bi­lo, sad mi uzi­ma­mo stvar u svo­je ru­ke”, jer taj isti sje­ver, ako bu­de­mo sli­je­di­li pre­po­ru­ke De­mo­sa mo­že da po­sta­ne, za­i­sta, pri­vlač­no mje­sto za ži­vot ne sa­mo lo­kal­nog sta­nov­ni­štva -za­klju­čio je Asa­no­vić.
D.J.


Oži­vlja­va­nje pri­vre­de rje­ša­va pro­ble­me

Asa­no­vić je is­ta­kao da je neo­p­hod­no stvo­ri­ti uslo­ve za oži­vlja­va­nje pri­vre­de, is­ti­ču­ći da je to osnov sva­ke raz­voj­ne pri­če. Pod­sje­tio je da je ne­ka­da u pri­vred­nim ko­lek­ti­vi­ma na pod­ruč­ju be­ran­ske op­šti­ne ra­di­lo bli­zu de­set hi­lja­da rad­ni­ka i da je taj broj da­nas sve­den na sve­ga ne­ko­li­ko sto­ti­na.
-Svi po­go­ni iz­gra­đi­va­ni u do­ba so­ci­ja­li­zma već du­gi niz go­di­na su pre­pu­šte­ni kon­stant­nom pro­pa­da­nju, dok raz­li­či­te gru­pe i po­je­din­ci od­no­se po­sled­nje ostat­ke fa­brič­ke imo­vi­ne, pro­da­ju­ći je ka­sni­je u sta­ro gvo­žđe. Za­to je da­nas, za­hva­lju­ju­ći po­gub­noj dr­žav­noj po­li­ti­ci, pri­vred­na sli­ka Be­ra­na vi­še ne­go ka­ta­stro­fal­na. Upra­vo u ovim či­nje­ni­ca­ma i ne­rav­no­mjer­nom re­gi­o­nal­nom raz­vo­ju Cr­ne Go­re, tre­ba tra­ži­ti uzro­ke od­la­ska mla­dih i kon­stant­nog ra­sta bro­ja ne­za­po­sle­nih u be­ran­skoj op­šti­ni. To zna­či da se oži­vlja­va­nju pri­vre­de mo­ra po­sve­ti­ti po­seb­na pa­žnja, jer je to ga­rant za otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta – ka­zao je Asa­no­vić.
Objavi na
[komentar na tekst]  [pregled komentara(0)]
  • Regioni
    Ranije - Regioni

EKSKLUZIVNO

Prisluškivani razgovori Šarićevog klana:

Goran Soković

Objavljeno: 14-03-2017

VIDEO

Dodjela međunarodnih nagrada za istraživačko novinarstvo - 2015

EKSKLUZIVNO

Svi snimci

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana

Zaštitimo novinare

- zaštitimo istinu


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"