Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-04-18 PREDSJEDNIK SO DŽENADIN RADONČIĆ OPTIMISTA KADA JE U PITANJU RAZVOJ I NAPREDAK GUSINJA
Cijelu platu daje u humanitarne svrhe
Gusinje čeka bolje dane Cijelu platu daje u humanitarne svrhe Prvu platu od oko 960 eura daću kao donaciju Zeku Laliću iz sela Vrela, čija kuća na sve strane prokišnjava i neophodna je zamjena krovnog pokrivača, a o svakoj narednoj donaciji javnost će biti upoznata, ističe Dženadin Radončić
G
U­SI­NjE – Od kon­sti­tu­i­sa­nja no­vog sa­zi­va Skup­šti­ne op­šti­ne Gu­si­nje 14. no­vem­bra pro­šle go­di­ne na če­lu lokalnog par­la­men­ta na­la­zi se Dže­na­din Ra­don­čić, pred­sjed­nik Op­štin­skog od­bo­ra So­cijal­de­mo­ka­ra­ta. Pr­va re­dov­na sjed­ni­ca no­vog sa­zi­va odr­ža­na je 30. mar­ta 2017. go­di­ne, a dan ka­sni­je i dru­ga i usvo­je­ni bu­džet i plan in­ve­sti­ci­ja za 2017. go­di­nu, ko­ji pre­la­zi dva mi­li­o­na eura. For­mi­ra­ni su skup­štin­ski od­bo­ri i slu­žbe i ime­no­va­ni uprav­ni od­bo­ri ko­ji tre­ba da do­ne­su neo­p­hod­na ak­ta i pred­lo­že di­rek­to­re pred­u­ze­ća ko­ja osni­va Op­šti­na. Po Ra­don­či­će­vim ri­je­či­ma, sve će tek bi­ti de­fi­ni­sa­no fak­tič­kim raz­dva­ja­njem op­šti­na Gu­si­nje i Plav. Za to je Vla­da Cr­ne Go­re for­mi­ra­la ar­bi­tra­žnu ko­mi­si­ju na či­jem je če­lu prof. dr Đor­đi­je Ra­ko­če­vić.
– Ar­bi­tra­žna ko­mi­si­ja za­sje­da­la je 10. apri­la te­ku­će go­di­ne, ali se ni­je mo­glo ura­di­ti ni­šta kon­kret­ni­je jer ni­je plav­ska op­štin­ska ko­mi­si­ja o ni­je do­sta­vi­la neo­p­hod­nu do­ku­men­ta­ci­ju o ne­po­kret­no­sti­ma, a za­pe­lo je i oko rad­nih mje­sta – pre­u­zi­ma­nja rad­ni­ka ko­ji ra­de u Pla­vu, a ko­ji su sa pod­ruč­ja Gu­si­nja. Re­ci­mo, u Op­šti­ni Plav ima 300 za­po­sle­nih, od ko­jih pre­ko 70 Gu­si­nja­na, i iz Op­šti­ne Pla­va tra­že da ih mi pre­u­zme­mo, što je ne­re­al­no i za šta ne­ma­mo ka­pa­ci­te­te. Već smo pre­u­ze­li 11 za­po­sle­nih u Op­šti­ni, ali, do­sta za­po­sle­nih ima u ko­mu­nal­nom, pa Slu­žbi za­šti­te i slič­no. Upo­šlja­va­nje mo­ra­mo vr­ši­ti shod­no si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta, a ne da rje­ša­va­mo pro­blem vi­ška rad­ni­ka u Pla­vu – ka­že Ra­don­čić i po­ja­šnja­va da lo­kal­na upra­va ima rok od 90 da­na da for­mi­ra sva lo­kal­na pred­u­ze­ća, pa on­da i pe­ri­od da se do­ne­su pla­no­vi ra­da i osmi­sli šta je pri­o­ri­tet. Ra­don­čić ka­že da bi bi­lo re­al­no da se po­mak osje­ti za ne­kih tri mje­se­ca.
– Sve, ipak, za­vi­si i od osta­lih ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra, ko­ji po­ka­zu­ju do­bru vo­lju da se ti po­ma­ci uči­ne vid­nim. U pr­vom re­du, tre­ba­lo je stvo­ri­ti for­mal­ne pret­po­stav­ke, for­mi­ra­njem uprav­nih od­bo­ra, slu­žbi, pred­u­ze­ća, pa i ru­ko­vo­di­la­ca u tim pred­u­ze­ći­ma, što se pri­vo­di kra­ju. Pred­sto­ji na­por na iz­ra­di no­ve plan­ske do­ku­men­ta­ci­je jer je sta­roj rok is­te­kao, ka­ko bi in­ve­sti­to­ri mo­gli da pla­ni­ra­ju u šta da in­ve­sti­ra­ju jer, ipak, neo­p­hod­no je sve to is­pre­ci­zi­ra­ti, po­čev od lo­ka­ci­ja, pre­ko na­mje­ne, pa do sa­mih pro­je­ka­ta ko­je mo­ra­mo re­a­li­zo­va­ti u svr­hu raz­vo­ja Gu­si­nja – is­ti­če Ra­don­čić i pod­sje­ća da je u pred­iz­bor­noj kam­pa­nji ka­zao da će nje­go­va mje­seč­na pla­ta bi­ti je­dan euro, a da je ona oko 1.000 eura i po­kla­nja­će je so­ci­jal­no ugro­že­nim po­ro­di­ca­ma.
– U pred­iz­bor­noj kam­pa­nji ka­zao sam da će mo­ja mje­seč­na pla­ta bi­ti je­dan euro, ali ka­da sam ma­lo bo­lje raz­mi­slio do­šao sam na ide­ju da mo­ju pla­tu, ko­ja je oko 960 eura, opre­dje­lju­jem po­je­din­ci­ma ili po­ro­di­ca­ma ko­je su u sta­nju te­žih so­ci­jal­nih po­tre­ba. U pret­hod­nom pe­ri­o­du pred­sjed­ni­ci SO i Pla­va i Gu­si­nja ra­di­li su kao vo­lon­ter­ski, ali su, ipak, na ne­ki na­čin uzi­ma­li na­kna­du za taj svoj rad. Ci­je­nim da je mno­go ko­ri­sni­je da se ovo rad­no mje­sto si­ste­ma­ti­zu­je i da ja taj iz­nos opre­dje­lju­jem u hu­ma­ni­tar­ne svr­he. U tom ci­lju sva­ko mo­je pri­ma­nje uči­ni­ću jav­nim i na­zna­či­ti ko­me sam taj iz­nos opre­di­je­lio. Sve će se to re­a­li­zo­va­ti u pri­su­stvu no­vi­na­ra, čla­no­va po­ro­di­ca ko­ji­ma sam do­ni­rao sred­stva ili po­je­di­na­ca. Kon­kret­no, pri­je ne­ki dan sam ob­i­šao ku­ću Ze­ka La­li­ća u Vre­li­ma, na oko ki­lo­me­tar odav­de, i vi­dio da ži­vi u kraj­nje ne­hu­ma­nim uslo­vi­ma. La­li­će­va ku­ća je ta­ko­re­ći bez kro­va, jer je krov­ni po­kri­vač iz­lo­mljen i ošte­ćen to­li­ko da pro­ki­šnja­va na sve stra­ne. Za­to sam ri­je­šio da mo­ja pr­va pla­ta ide Ze­ku La­li­ću, ka­ko bi se ko­li­ko-to­li­ko sa­ni­ra­la nje­go­va ku­ća, a uko­li­ko bu­de po­treb­no i na­red­na pri­ma­nja bi­će na­mi­je­nje­na u te svr­he – is­ti­če Ra­don­čić i do­da­je ka­ko pla­ni­ra uvo­đe­nje in­sti­tu­ta jav­ne ras­pra­ve na okru­glim sto­lo­vi­ma, gdje će se emi­nent­ni struč­nja­ci iz ra­znih obla­sti iz Gu­si­nja i di­ja­spo­re uklju­či­ti u pla­no­ve bo­ljeg i kva­li­tet­ni­jeg raz­vo­ja Gu­si­nja. N.V.
  • Regioni
    Ranije - Regioni

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"