Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-05-17 NACRT ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI PREDVIĐA UKIDANJE OKO 40 PLANSKIH DOKUMENATA ZA KOJE SU IZDVOJENA OGROMNA SREDSTVA
Poništavaju planove za koje su Acu platili 2,6 miliona
Radulović i Đukanović Poništavaju planove za koje su Acu platili 2,6 miliona Od 5,4 miliona eura, koliko je od 2008. godine izdvojeno za izradu 40 planskih dokumenata, oko 2,6 miliona dato je za prostorne planove koje je u poslednjih nekoliko godina radio RZUP, čiji je većinski vlasnik Aco Đukanović ili konzorcijumi kojima je pripadala i ta planerska kuća Za prostorni plan posebne namjene za obalno područje RZUP-u je dato 1,35 miliona eura i trebalo je da važi do 2030. godine. Taj plan do danas nije završen, a u slučaju i da bude donesen u skorijem periodu, ubrzo će biti ukinut
Svi plan­ski do­ku­men­ti ko­je je dr­ža­va Cr­na Go­ra do­ni­je­la u pret­hod­nom pe­ri­o­du, za ko­je je do­sad iz­dvo­je­no 5,4 mi­li­o­na eura iz dr­žav­nog bu­dže­ta, pre­sta­će da va­že do­no­še­njem Za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji, ko­ji je tre­nut­no na jav­noj ras­pra­vi, a ko­ji pred­vi­đa po­sto­ja­nje sa­mo dva pla­na – Pro­stor­nog pla­na Cr­ne Go­re i Pla­na ge­ne­ral­ne re­gu­la­ci­je. Od 5,4 mi­li­o­na eura, ko­li­ko je od 2008. go­di­ne izd­vo­je­no za iz­ra­du 40 plan­skih do­ku­me­na­ta, oko 2,6 mi­li­o­na da­to je za pro­stor­ne pla­no­ve, ko­je je u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na ra­dio Re­pu­blič­ki za­vod za ur­ba­ni­zam i pro­jek­to­va­nje (RZUP), či­ji je ve­ćin­ski vla­snik bi­zni­smen Aco Đu­ka­no­vić, brat biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ili kon­zor­ci­ju­mi ko­ji­ma je pri­pa­da­la i ta pla­ner­ska ku­ća.
Đu­ka­no­vi­će­vom RZUP-u je sa­mo za iz­ra­du pro­stor­nih pla­no­va po­seb­ne na­mje­ne (PPPN) za obal­no pod­ruč­je Cr­ne Go­re, za na­ci­o­nal­ne par­ko­ve „Pro­kle­ti­je” i „Ska­dar­sko je­ze­ro” da­to 2.115.292 eura. RZUP je tre­ba­lo naj­ka­sni­je do 15. ma­ja 2013. go­di­ne da za­vr­ši PPPN za obal­no pod­ruč­je, što ni do da­nas ni­je za­vr­še­no, zbog če­ga je mi­ni­star­stvo u vi­še na­vra­ta pot­pi­si­va­lo anek­se ugo­vo­ra sa tom pla­ner­skom ku­ćom, ko­jim su pro­du­že­ni ro­ko­vi za­vr­šet­ka pre­u­ze­tih oba­ve­za. Ugo­vor o iz­ra­di tog pla­na sklo­pljen je 15. de­cem­bra 2011. go­di­ne sa kon­zor­ci­ju­mom ko­ji či­ne RZUP, Hor­wath i Hor­wath Con­sul­ting iz Za­gre­ba i Mon­te­Cep iz Ko­to­ra. Kon­zor­ci­jum je za taj po­sao do­bio 1,35 mi­li­o­na eura. Taj plan tre­ba­lo je da va­ži do 2030. go­di­ne, ali do da­nas ni­je za­vr­šen, a i u slu­ča­ju da bu­de do­nesen u sko­ri­jem pe­ri­o­du, ubr­zo će bi­ti uki­nut, od­no­sno na­kon do­no­še­nja no­vog za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji.
Za iz­ra­du pro­stor­nog pla­na za NP „Ska­dar­sko je­ze­ro” RZUP-u je pla­će­no 400.000 eura. Za pro­stor­ni plan za NP „Pro­kle­ti­je” ob­ra­đi­vač pla­na je kon­zor­ci­jum ko­ji či­ne Re­pu­blič­ki za­vod za ur­ba­ni­zam i pro­jek­to­va­nje, CAU – Cen­tar za ar­hi­tek­tu­ru i ur­ba­ni­zam i Mon­te­CEP. Za iz­ra­du PPPN za Pro­kle­ti­je opre­di­je­lje­no je 319.515 eura.
Iz­nos od 2,1 mi­li­on eura RZUP-u je is­pla­ćen za sa­mo tri pla­na, dok je ova pla­ner­ska ku­ća uče­stvo­va­la u de­se­ti­na­ma po­slo­va, ko­je je na­ru­či­la dr­ža­va. Ta­ko je RZUP do­bio 275.000 eura za iz­ra­du Pro­stor­nog pla­na po­seb­ne na­mje­ne (PPPN) Na­ci­o­nal­nog par­ka „Lov­ćen”. Ta pla­ner­ska ku­ća ra­di­la je i dr­žav­ne stu­di­je lo­ka­ci­je „Vir­pa­zar”, „Val­da­nos”, „Ka­me­no­vo”, „Sek­tor 34”, za šta je do­bi­la oko 270.000 eura.
RZUP je u pe­ri­o­du od 2007. go­di­ne, ot­ka­ko je Đu­ka­no­vić ku­pio ve­ćin­ski udio u nje­mu, ra­dio i plan­sku do­ku­men­ta­ci­ju za „Bje­la­si­cu” i „Ko­mo­ve”, NP „Bi­o­grad­ska go­ra”, de­se­ti­nu de­talj­nih ur­ba­ni­stič­kih pla­no­va (DUP) i to­li­ko stu­di­ja lo­ka­ci­ja.
Svi ti pla­no­vi pre­sta­će da va­že uko­li­ko se usvo­ji Za­kon o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji, ko­ji u na­crt­noj for­mi pred­vi­đa po­sto­ja­nje sa­mo dva plan­ska do­ku­men­ta i uki­da­nje svih osta­lih. Na­crt za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji na­šao se na ras­pra­vi još 2015. go­di­ne, za vri­je­me man­da­ta ta­da­šnjeg mi­ni­stra Bra­ni­mi­ra Gvo­zde­no­vi­ća, ali nji­me ni­je bi­lo pred­vi­đe­no uki­da­nje tih pla­no­va. Ta od­red­ba uve­de­na je u for­mu za­ko­na ko­je je pred­lo­ži­lo mi­ni­star­stvo pod ru­ko­vod­stvom mi­ni­stra Pa­vla Ra­du­lo­vi­ća.
U po­sled­njih go­to­vo de­set go­di­na, RZUP-u su is­pla­će­na naj­ma­nje če­ti­ri mi­li­o­na eura iz dr­žav­nog bu­dže­ta za iz­ra­du plan­skih do­ku­me­na­ta, stu­di­ja lo­ka­ci­ja, de­talj­nih ur­ba­ni­stič­kih pla­no­va i nad­zor pro­je­ka­ta.
Di­rek­tor Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a De­jan Mi­lo­vac ka­zao je za „Dan” da no­va za­kon­ska rje­še­nja u di­je­lu iz­ra­de plan­ske do­ku­men­ta­ci­je do­no­se no­vu cen­tra­li­za­ci­ju do­no­še­nja od­lu­ka, jer se sa­da, ka­ko je re­kao, sve se­li na adre­su Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja. On sma­tra da je to ve­o­ma opa­sno ima­ju­ći u vi­du do­sa­da­šnju prak­su.
– MANS je ne sa­mo zbog ne­le­gal­ne grad­nje, već i zbog sum­nje u ko­rup­ci­ju pri­li­kom do­no­še­nja pla­no­va do­sad pod­nio na de­se­ti­ne kri­vič­nih pri­ja­va, a bo­ji­mo se da će no­va za­kon­ska rje­še­nja otvo­ri­ti do­da­tan pro­stor za ko­rup­ci­ju – na­veo je on.
Go­vo­re­ći o ra­ci­o­nal­nom ko­ri­šće­nju sred­sta­va na­mije­nje­nih za iz­ra­du plan­ske do­ku­men­ta­ci­je, Mi­lo­vac ka­že da kao ozbi­ljan pro­blem vi­di mo­guć­nost da se pla­ni­ra­nje ve­li­kih cje­li­na, pa čak i ne­ko­li­ko gra­do­va, po­vje­ra­va sa­mo jed­noj pla­ner­skoj ku­ći.
– Mo­že­mo da za­mi­sli­mo ka­ko bi iz­gle­da­lo pla­ni­ra­nje ka­da bi, na pri­mjer, pla­ner­ska ku­ća Aca Đu­ka­no­vi­ća do­bi­la da pla­ni­ra bi­lo ko­ju od re­gi­ja Cr­ne Go­re, jer po­ro­di­ca, ku­mo­vi i bli­ski sa­rad­ni­ci biv­šeg pre­mi­je­ra već po­sje­du­ju zna­čaj­ne dje­lo­ve cr­no­gor­ske te­ri­to­ri­je. Osim sa­mog pla­ni­ra­nja, no­vi za­kon ne rje­ša­va ni pi­ta­nje pra­će­nja spro­vo­đe­nja pla­no­va, što je iz si­stem­sku ko­rup­ci­ju, ključ­ni raz­log za pot­pu­ni ha­os u pro­sto­ru. Za­kon pred­vi­đa od­re­đe­na po­ve­ća­nja ka­pa­ci­te­ta nad­le­žnih slu­žbi, ali za­sad ne­ma pro­cje­ne da li će in­spek­ci­je mo­ći da od­go­vo­re iza­zo­vi­ma no­vih za­kon­skih rje­še­nja, po­put onog da za grad­nju vi­še ne­će bi­ti po­treb­na do­zvo­la, već sa­mo pri­ja­va grad­nje ko­ju pro­vje­ra­va upra­vo in­spek­ci­ja – ka­zao je on.
Alek­san­dar Pe­ro­vić iz Eko­lo­škog po­kre­ta „Ozon” is­ta­kao je da je či­nje­ni­ca da su pla­no­vi če­sto bi­li pri­la­go­đa­va­ni in­te­re­si­ma in­ve­sti­to­ra, te da se ti­me ja­sno sta­vlja­lo do zna­nja da je ,,sve na pro­da­ju”. On je uka­zao da je traj­no de­va­sti­ran pro­stor, pod­sje­ća­ju­ći da su to­kom pret­hod­ne go­di­ne kam­pa­njom ,,Sa­ču­vaj­mo oba­lu” uka­zi­va­li na po­tre­bu sta­vlja­nja pri­vre­me­nog mo­ra­to­ri­ju­ma na grad­nju na Pri­mor­ju.
– Tač­no je da su ogrom­na sred­stva tro­še­na na plan­ska do­ku­men­ta, ko­ja su bi­la i do­sta ne­us­kla­đe­na, na­ro­či­to u di­je­lu nad­le­žno­sti re­sor­nog mi­ni­star­stva i lo­kal­nih upra­va. Mi tu vi­di­mo pro­stor za is­pi­ti­va­nje ko­rup­tiv­nih rad­nji i zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i na­da­mo se da će dr­žav­no tu­ži­la­štvo ima­ti slič­no mi­šlje­nje, na­ro­či­to jer se sa­da no­vim za­ko­nom o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji oči­gled­no po­ku­ša­va­ju ot­klo­ni­ti kon­tro­ver­ze i ne­u­sa­gla­še­no­sti raz­li­či­tih plan­skih do­ku­me­na­ta – ka­zao je Pe­ro­vić.
Sma­tra da je po­treb­no re­vi­di­ra­ti sva va­že­ća plan­ska do­ku­me­na­ta uz pra­te­ću jav­nu ras­pra­vu ko­ja će omo­gu­ći­ti ar­gu­men­to­va­ni jav­ni di­ja­log i ko­ja će, ka­ko je re­kao, da­ti smjer­ni­ce nad­le­žnim in­sti­tu­ci­ja­ma ka­ko da na naj­bo­lji na­čin za­šti­te jav­ni in­te­res.
– Neo­p­hod­no je is­pi­ta­ti ko­li­ko su gra­do­na­čel­ni­ci i pred­sjed­ni­ci op­šti­na, re­sor­ni se­kre­ta­ri se­kre­ta­ri­ja­ta za pla­ni­ra­nje pro­sto­ra ra­di­li kva­li­tet­no svoj po­sao i po­što­va­li za­kon­ske pro­ce­du­re, pa oče­ku­je­mo da će dr­žav­nom tu­ži­la­štvu jav­na ras­pra­va za na­crt za­ko­na po­slu­ži­ti da do­bi­ju po­treb­ne in­for­ma­ci­je na osno­vu ko­jih će pre­po­zna­ti oprav­da­nost na­šeg pred­lo­ga – na­veo je Pe­ro­vić, do­da­ju­ći da bi Pro­stor­ni plan Cr­ne Go­re tre­ba­lo da bu­de krov­ni do­ku­ment.A.O.


Pla­no­vi bi va­ži­li do 2020.

Iz Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja „Da­nu” je re­če­no da je Na­cr­tom za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji pred­vi­đe­no da će se Plan ge­ne­ral­ne re­gu­la­ci­je do­ni­je­ti u ro­ku od 36 mje­se­ci od da­na stu­pa­nja na sna­gu ovog za­ko­na, s tim da nje­go­vim do­no­še­njem pre­sta­ju da va­že svi dr­žav­ni i lo­kal­ni plan­ski do­ku­men­ti, osim Pro­stor­nog pla­na Cr­ne Go­re. Na­po­mi­nju da do do­no­še­nja Pla­na ge­ne­ral­ne re­gu­la­ci­je osta­ju na sna­zi va­že­ći pla­no­vi.
– Pred­vi­đe­no je da će se plan­ski do­ku­men­ti či­ja je iz­ra­da i do­no­še­nje za­po­če­ta do da­na stu­pa­nja na sna­gu ovog za­ko­na do­ni­je­ti u ro­ku od de­vet mje­se­ci od da­na stu­pa­nja na sna­gu za­ko­na, u skla­du sa za­ko­nom po ko­jem je po­stu­pak za­po­čet. Iz­ra­da plan­skih do­ku­me­na­ta ko­ji se ne do­ne­su u ovom ro­ku, ob­u­sta­vlja se. Tre­ba na­gla­si­ti da su svi do­ni­je­ti plan­ski do­ku­men­ti, i dr­žav­ni i lo­kal­ni tem­po­ral­nog ka­rak­te­ra i da va­že za pe­ri­od za ko­ji su do­ni­je­ti, a to je 2020. go­di­na. To zna­či da op­šti­ne ne­će ima­ti za­kon­sku oba­ve­zu da usa­gla­ša­va­ju pre­ko 600 plan­skih do­ku­me­na­ta de­talj­ne raz­ra­de sa no­vim PPCG, ko­ji će se do­ni­je­ti – na­ve­li su iz mi­ni­star­stva.
Po­ru­ču­ju da će do­no­še­njem ovog no­vog za­ko­na po pr­vi put bi­ti do­ne­sen re­gu­la­ci­o­ni plan­ski do­ku­ment za cje­lo­kup­nu te­ri­to­ri­ju dr­ža­ve, ko­ji će in­te­gral­no sa­gle­da­ti sve ras­po­lo­ži­ve pro­stor­ne re­sur­se, mo­guć­no­sti, kon­flik­te u pro­sto­ru, i da­ti cje­lo­vi­to plan­sko rje­še­nje.
Iz mi­ni­star­stva su ka­za­li da je za pe­ri­od od 2008. do ma­ja ove go­di­ne dr­ža­va do­ni­je­la 40 plan­skih do­ku­me­na­ta (PPPN, DPP, DSL, PUP, LSL), či­ja je iz­ra­da ko­šta­la 5.449.853 eura.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"