Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-05-18 SIN BIVŠEG GRADONAČELNIKA PODGORICE OSNOVAO FIRMU SA SUPRUGOM POČASNOG KONZULA OSUMNJIČENOG ZA FINANSIJSKE MALVERZACIJE
Marko Mugoša gradi hotele na Skadarskom jezeru
Marko i Miomir Mugoša Marko Mugoša gradi hotele na Skadarskom jezeru Sin Miomira Mugoše osnovao je nedavno dvije nove firme i to Skadar Lake View, čija je djelatnost razrada građevinskih projekata, i Edmundo, koja će se baviti hotelskim i drugim vrstama sličnog smještaja
Sin Mi­o­mi­ra Mu­go­še, biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce i sa­da­šnjeg am­ba­sa­do­ra Cr­ne Go­re u Slo­ve­ni­ji, Mar­ko Mu­go­ša osno­vao je ne­dav­no dvi­je no­ve fir­me - Ska­dar La­ke Vi­ew i Ed­mun­do, po­ka­zu­ju po­da­ci iz Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS).
Su­de­ći pre­ma do­ku­men­ta­ci­ji za fir­mu Ska­dar La­ke Vi­ew do ko­je je do­šao „Dan” , Mar­ko Mu­go­ša naj­vje­ro­vat­ni­je će gra­di­ti ho­te­le na Ska­dar­skom je­ze­ru. Od­go­vo­re na pi­ta­nja u ve­zi sa grad­njom ho­tel­skih ka­pa­ci­te­ta na je­ze­ru ni­je­smo mo­gli do­bi­ti od Mar­ka Mu­go­še, jer pret­hod­nih da­na ni­je bio do­stu­pan na broj te­le­fo­na ko­jim je re­dak­ci­ja ras­po­la­ga­la. Do za­klju­če­nja ovog bro­ja „Da­na”, od­go­vo­re ni­je­smo do­bi­li ni na pi­ta­nja do­sta­vlje­na Mi­ri­jam Bal­ken, sa ko­jom je Mar­ko Mu­go­ša osno­vao fir­mu Ska­dar La­ke Vi­ew. Mi­ri­jam Bal­ken je su­pru­ga po­ča­snog kon­zu­la Bel­gi­je u Cr­noj Go­ri Žan Lu­ka Du­mor­ti­jea, či­ja je imo­vi­na, pre­ma ra­ni­jem pi­sa­nju me­di­ja, u pro­šloj go­di­ni bi­la blo­ki­ra­na zbog po­stup­ka tu­ži­la­štva ko­ji se pro­tiv nje­ga vo­di u Šva­car­skoj, zbog na­vod­nih nov­ča­nih mal­ver­za­ci­ja. Ni iz­vr­šna di­rek­tor­ka Mu­go­ši­ne fir­me Ska­dar La­ke Vi­ew Sen­ka Ba­no­vić ni­je že­lja­la da ko­men­ta­ri­še po­slov­ne pla­no­ve.
Ba­no­vi­će­va je no­vi­na­ra upu­ti­la na advo­ka­ta bel­gij­skog kon­zu­la­ta Ve­se­li­na Ka­lu­đe­ro­vi­ća, ko­ji je obe­ćao da će se po­tru­di­ti da od­go­vo­ri na pi­ta­nja. Upr­kos obe­ća­nju, od­go­vo­ri su iz­o­sta­li.
Do­ku­men­ta­ci­ja po­ka­zu­je da je sin Mi­o­mi­ra Mu­go­še u mar­tu ove go­di­ne osno­vao u Pod­go­ri­ci kom­pa­ni­ju Ska­dar La­ke Vi­ew, či­ja je dje­lat­nost raz­ra­da gra­đe­vin­skih pro­je­ka­ta. Ta dje­lat­nost ob­u­hva­ta raz­ra­du gra­đe­vin­skih pro­je­ka­ta za stam­be­ne i ne­stam­be­ne zgra­de ob­je­di­nja­va­njem fi­nan­sij­skih, teh­nič­kih i fi­zič­kih sred­sta­va neo­p­hod­nih za re­a­li­za­ci­ju gra­đe­vin­skih pro­je­ka­ta ra­di ka­sni­je pro­da­je. Ova fir­ma, kao i Ed­mun­do re­gi­stro­va­ne su na is­toj adre­si – Bu­le­va­ru Iva­na Cr­no­je­vi­ća 54/3.
Istog da­na ka­da je osno­va­na fir­ma Ska­dar La­ke Vi­ew re­gi­stro­va­na je i fir­ma Ed­mun­do, ko­ja se ba­vi po­slo­vi­ma ho­tel­skog i slič­nog smje­šta­ja.
Po­red dvi­je no­vo­for­mi­ra­ne kom­pa­ni­je, Mar­ko Mu­go­ša vo­di se i kao je­di­ni vla­snik fir­me Mon­te­ver­de M, ko­ja je osno­va­na u Pod­go­ri­ci u ma­ju 2008. go­di­ne. Kao dje­lat­nost te fir­me ta­da su pri­ja­vlje­ni „kon­sal­ting i me­nadž­ment po­slo­vi”.
Kom­pa­ni­ja Ed­mun­do je, pre­ma po­da­ci­ma CRPS, kćer­ka fir­ma Mon­te­ver­de M, ko­ja po­sje­du­je uku­pan ka­pi­tal od 59.326 eura.
Mla­đi sin biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka do­vo­đen je ra­ni­je u ve­zu sa pro­da­jom pla­ca od 10.300 kva­dra­ta ki­ne­skoj am­ba­sa­di na Ma­re­zi, za šta mu je upla­će­no bli­zu mi­li­on eura. On je taj plac na­vod­no pret­hod­no ku­pio za 200.000 eura od Pod­go­ri­ča­ni­na Zdrav­ka Krač­ko­vi­ća.
Mar­ko Mu­go­ša je tvr­dio da na re­a­li­za­ci­ju tog po­sla ni­je uti­cao nje­gov otac.
Mi­o­mir Mu­go­ša go­di­na­ma je u fo­ku­su jav­no­sti zbog afe­ra i tu­ži­lač­kih pred­me­ta zbog po­stu­pa­nja sa ne­po­kret­nom imo­vi­nom Glav­nog gra­da dok je bio na funk­ci­ji gra­do­na­čel­ni­ka.
Vl. OTA­ŠE­VIĆ


Tvr­de da ne sa­ra­đu­ju

U Na­ci­o­nal­nom par­ku „Ska­dar­sko je­ze­ro” pla­ni­ra­na je iz­grad­nja elit­nog tu­ri­stič­kog od­ma­ra­li­šta Por­to Ska­dar Lejk. Taj pro­je­kat je pod lu­pom ne­vla­di­nih udru­že­nja ko­ja se ba­ve za­šti­tom ži­vot­ne sre­di­ne.
Me­na­džer Por­to Ska­dar Lej­ka Ivan Zin­do­vić ka­zao je za „Dan” da ne­ma­ju po­slov­nu sa­rad­nju Mu­go­ši­nom fir­mom Ska­dar La­ke Vi­ew.


Ba­no­vićeva di­rek­tor u još dvi­je fir­me

Pre­ma po­da­ci­ma Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS), Sen­ka Ba­no­vić je i di­rek­tor­ka u dvi­je ko­tor­ske kom­pa­ni­je Nar­li i Of­po, ko­je su u vla­sni­štvu kon­zu­la Žan Lu­ka Du­mor­ti­jea. Te dvi­je kom­pa­ni­je bi­le su pro­šle go­di­ne pod blo­ka­dom zbog na­vod­nih pro­ble­ma sa za­ko­nom kon­zu­la Du­mor­ti­jea.


Hi­po­te­ka zbog po­re­skog du­ga od 8.236 eura

Na di­je­lu ne­po­kret­ne imo­vi­ne Mar­ka Mu­go­še upi­san je te­ret bu­dvan­ske Po­re­ske upra­ve zbog du­ga za po­rez od 8.236 eura. Ta hi­po­te­ka upi­sa­na je na osno­vu rje­še­nja Po­re­ske upra­ve od 1. ju­la pro­šle go­di­ne. U ka­ta­stru se mo­že vi­dje­ti da se na Mar­ka Mu­go­šu vo­di vri­jed­na imo­vi­na u pod­go­rič­kom na­se­lju To­lo­ši.
Ra­di se o šu­mi od oko 3.000 kva­dra­ta, ko­ju je ste­kao na­sle­đem, ku­ći od vi­še od 222 me­tra kva­drat­na, ga­ra­ži, dvo­ri­štu od 500 kva­dra­ta i ne­plod­nom ze­mlji­štu od 817 me­ta­ra kva­drat­nih.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"