Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-03-18 SVE VEĆA ZABRINUTOST UOČI IZBORA GENERALNOG DIREKTORA RTCG
Slika
Sa ranije sjednice Savjeta RTCG Ambasada SAD upozorila vlast da ne vrši pritisak Podržavamo nepolitički proces izbora kandidata za liderske pozicije u javnim medijima, na osnovu sposobnosti, ne partijske pripadnosti – poručeno je juče iz američke ambasade Javni servis mora biti konačno oslobođen bilo čijeg partijskog uticaja a uređivačka politika nezavisna. Vjerujem da će političari koji vrše pritisak na članove Savjeta RTCG dobro razumjeti poruku Ambasade SAD – izjavio je Goran Đurović Am­ba­sa­da Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va (SAD) u Cr­noj Go­ri sa­op­šti­la je ju­če da po­dr­ža­va ne­po­li­tič­ki pro­ces iz­bo­ra kan­di­da­ta za li­de­r­ske po­zi­ci­je u jav­nim me­di­ji­ma, na osno­vu spo­sob­no­sti a ne par­tij­ske pri­pad­no­sti.
Ti­me je in­di­rekt­no po­sla­to upo­zo­re­nje pred­stav­ni­ci­ma vla­sti da ne pri­ti­ska­ju čla­no­ve Sa­vje­ta RTCG, ima­ju­ći u vi­du da je po­sled­njih da­na bi­lo pri­ti­sa­ka na po­je­di­nce čla­no­ve Sa­vje­ta da se po­dr­že re­ži­mu na­klo­nje­ni kan­di­da­ti.
Ame­rič­ka am­ba­sa­da je ju­če u po­ru­ci na Tvi­te­ru na­gla­si­la da pod­sti­če raz­voj slo­bod­nih i od­go­vor­nih me­di­ja.
– Po­dr­ža­va­mo ne­po­li­tič­ki pro­ces iz­bo­ra kan­di­da­ta za li­der­ske po­zi­ci­je u jav­nim me­di­ji­ma, na osno­vu spo­sob­no­sti, ne par­tij­ske pri­pad­no­sti – na­vo­di se u po­ru­ci.
Sa­vjet Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re će u uto­rak, 21. mar­ta, do­ni­je­ti od­lu­ku o iz­bo­ru no­vog ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra jav­nog ser­vi­sa. Ta­ko­đe, Sa­vjet RTCG ima rok do 1. apri­la da iza­be­re no­vog ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra Jav­nog ser­vi­sa, ko­je sa­da, kao vr­ši­lac du­žno­sti, po­kri­va An­dri­ja­na Ka­di­ja.
Član Sa­vje­ta Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re Go­ran Đu­ro­vić u iz­ja­vi za „Dan” is­ti­če da na mje­sto ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra RTCG tre­ba da bu­de iza­bran kan­di­dat ko­ji ima naj­bo­lje pro­fe­si­o­nal­ne re­fe­ren­ce i pre­ci­zan pro­gram ra­da, a ko­ji je pod­jed­na­ko uda­ljen od po­li­tič­kih stra­na­ka iz vla­sti i opo­zi­ci­je. Đu­ro­vić je re­kao da bi even­tu­al­ni iz­bor stra­nač­ki kon­tro­li­sa­nog kan­di­da­ta na mje­sto ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra bio ko­rak una­zad.
– Iz­bor kan­di­da­ta ko­ji je kon­tro­li­san od po­lič­kih su­bje­ka­ta na mje­sto ge­ne­ral­nog di­rek­tor­ka RTCG pred­sta­vljao bi kon­ti­nu­i­tet lo­šeg ra­da i vo­đe­nja Jav­nog ser­vi­sa pro­tiv ko­jeg je, ma­kar dio Sa­vje­ta, na­pra­vio ja­san ot­klon u pro­šlo­sti, sma­tra­ju­ći da TVCG tre­ba da se raz­vi­ja u pot­pu­no dru­ga­či­jem smje­ru. Sa­vjet RTCG pre­po­znao je u svom go­di­šnjem iz­vje­šta­ju za 2015. go­di­nu biv­ši me­na­džer­ski tim TVCG kao osnov­nu pre­pre­ku za us­po­sta­vlja­nje pro­fe­si­o­nal­nog, iz­ba­lan­si­ra­nog, objek­tiv­nog me­di­ja. Even­tu­al­ni iz­bor stra­nač­ki kon­tro­li­sa­nog kan­di­da­ta na mje­sto ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra RTCG vra­tio bi si­tu­a­ci­ju na onu ko­ja je bi­la ne­ko­li­ko go­di­na una­zad i za­ne­ma­rio iz­vje­sne na­po­re ko­ji su se do­go­di­li u me­đu­vre­me­nu u na­mje­ri da se ta lo­ša si­tu­a­ci­ja pro­mi­je­ni – is­ta­kao je Đu­ro­vić.
Ka­ko je na­gla­sio, iz­bor na mje­sto ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra po­ka­za­će da li DPS ima ap­so­lut­nu kon­tro­lu nad Sa­vje­tom RTCG i  da li će se bu­du­ći rad TVCG opet ure­đi­va­ti iz par­tij­skih ka­bi­ne­ta.
– Jav­ni ser­vis mo­ra bi­ti ko­nač­no oslo­bo­đen bi­lo či­jeg par­tij­skog uti­ca­ja a ure­đi­vač­ka po­li­ti­ka ne­za­vi­sna na što uka­zu­je i go­di­šnji iz­vje­štaj Evrop­ske ko­mi­si­je o Cr­noj Go­ri. Vje­ru­jem da će po­li­ti­ča­ri ko­ji vr­še pri­ti­sak na čla­no­ve Sa­vje­ta RTCG do­bro ra­zu­mje­ti po­ru­ku am­ba­sa­de SAD – po­ru­čio je Đu­ro­vić.
Pod­sje­ti­mo, Sa­vjet RTCG od­lu­či­va­će o kan­di­da­ti­ma a po­red pro­gra­ma raz­vo­ja Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re, ko­ji su kan­di­da­ti du­žni da do­sta­ve do pet­ka, upra­vljač­ko ti­je­lo Jav­nog ser­vi­sa opre­dje­lji­va­će se i na osno­vu in­ter­vjua sa kan­di­da­ti­ma. Sa­vjet Jav­nog ser­vi­sa kra­jem pro­šle go­di­ne smi­je­nio je sa du­žno­sti ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra Ra­da Voj­vo­di­ća, ko­ji je po­tom po­kre­nuo sud­ski spor. Voj­vo­dić tvr­di da je ne­za­ko­ni­to smi­je­njen, zbog če­ga će tra­ži­ti od­šte­tu. Ina­če je Jav­ni ser­vis u v.d. sta­nju još od pro­šle go­di­ne.
Osim ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra, vr­ši­o­ci du­žno­sti su i ured­ni­ci Pr­vog, Dru­gog i Sa­te­lit­skog pro­gra­ma, kao i di­rek­to­ri­ca TVCG Oli­ve­ra Vu­ka­di­no­vić. M.V.


Upo­zo­re­nje i iz EU

U po­sled­njem iz­vje­šta­ju Evrop­ske ko­mi­si­je o na­pret­ku Cr­ne Go­re, is­tak­nu­to je da ured­nič­ka ne­za­vi­snost Jav­nog ser­vi­sa tre­ba da bu­de po­sta­vlje­na kao pri­o­ri­tet jer do­bro funk­ci­o­ni­sa­nje i istin­ski ne­za­vi­sni jav­ni ser­vis pred­sta­vlja ključ­ni aspekt me­dij­skog plu­ra­li­zma.
– Od su­štin­skog je zna­ča­ja za RTCG je da se obez­bi­je­di ure­đi­vač­ka i fi­nan­sij­ska ne­za­vi­snost od po­li­tič­kog uti­ca­ja i da se osi­gu­ra da sve pro­mje­ne u upra­vlja­nju bu­du oba­vlje­ne u skla­du sa za­ko­nom – na­ve­de­no je u iz­vje­šta­ju.
Objavi na
[komentar na tekst]  [pregled komentara(0)]

EKSKLUZIVNO

Prisluškivani razgovori Šarićevog klana:

Goran Soković

Objavljeno: 14-03-2017

VIDEO

Dodjela međunarodnih nagrada za istraživačko novinarstvo - 2015

EKSKLUZIVNO

Svi snimci

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana

Zaštitimo novinare

- zaštitimo istinu


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"