Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-03-18 SVE VEĆA ZABRINUTOST UOČI IZBORA GENERALNOG DIREKTORA RTCG
Ambasada SAD upozorila vlast da ne vrši pritisak
Sa ranije sjednice Savjeta RTCG Ambasada SAD upozorila vlast da ne vrši pritisak Podržavamo nepolitički proces izbora kandidata za liderske pozicije u javnim medijima, na osnovu sposobnosti, ne partijske pripadnosti – poručeno je juče iz američke ambasade Javni servis mora biti konačno oslobođen bilo čijeg partijskog uticaja a uređivačka politika nezavisna. Vjerujem da će političari koji vrše pritisak na članove Savjeta RTCG dobro razumjeti poruku Ambasade SAD – izjavio je Goran Đurović
Am­ba­sa­da Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va (SAD) u Cr­noj Go­ri sa­op­šti­la je ju­če da po­dr­ža­va ne­po­li­tič­ki pro­ces iz­bo­ra kan­di­da­ta za li­de­r­ske po­zi­ci­je u jav­nim me­di­ji­ma, na osno­vu spo­sob­no­sti a ne par­tij­ske pri­pad­no­sti.
Ti­me je in­di­rekt­no po­sla­to upo­zo­re­nje pred­stav­ni­ci­ma vla­sti da ne pri­ti­ska­ju čla­no­ve Sa­vje­ta RTCG, ima­ju­ći u vi­du da je po­sled­njih da­na bi­lo pri­ti­sa­ka na po­je­di­nce čla­no­ve Sa­vje­ta da se po­dr­že re­ži­mu na­klo­nje­ni kan­di­da­ti.
Ame­rič­ka am­ba­sa­da je ju­če u po­ru­ci na Tvi­te­ru na­gla­si­la da pod­sti­če raz­voj slo­bod­nih i od­go­vor­nih me­di­ja.
– Po­dr­ža­va­mo ne­po­li­tič­ki pro­ces iz­bo­ra kan­di­da­ta za li­der­ske po­zi­ci­je u jav­nim me­di­ji­ma, na osno­vu spo­sob­no­sti, ne par­tij­ske pri­pad­no­sti – na­vo­di se u po­ru­ci.
Sa­vjet Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re će u uto­rak, 21. mar­ta, do­ni­je­ti od­lu­ku o iz­bo­ru no­vog ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra jav­nog ser­vi­sa. Ta­ko­đe, Sa­vjet RTCG ima rok do 1. apri­la da iza­be­re no­vog ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra Jav­nog ser­vi­sa, ko­je sa­da, kao vr­ši­lac du­žno­sti, po­kri­va An­dri­ja­na Ka­di­ja.
Član Sa­vje­ta Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re Go­ran Đu­ro­vić u iz­ja­vi za „Dan” is­ti­če da na mje­sto ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra RTCG tre­ba da bu­de iza­bran kan­di­dat ko­ji ima naj­bo­lje pro­fe­si­o­nal­ne re­fe­ren­ce i pre­ci­zan pro­gram ra­da, a ko­ji je pod­jed­na­ko uda­ljen od po­li­tič­kih stra­na­ka iz vla­sti i opo­zi­ci­je. Đu­ro­vić je re­kao da bi even­tu­al­ni iz­bor stra­nač­ki kon­tro­li­sa­nog kan­di­da­ta na mje­sto ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra bio ko­rak una­zad.
– Iz­bor kan­di­da­ta ko­ji je kon­tro­li­san od po­lič­kih su­bje­ka­ta na mje­sto ge­ne­ral­nog di­rek­tor­ka RTCG pred­sta­vljao bi kon­ti­nu­i­tet lo­šeg ra­da i vo­đe­nja Jav­nog ser­vi­sa pro­tiv ko­jeg je, ma­kar dio Sa­vje­ta, na­pra­vio ja­san ot­klon u pro­šlo­sti, sma­tra­ju­ći da TVCG tre­ba da se raz­vi­ja u pot­pu­no dru­ga­či­jem smje­ru. Sa­vjet RTCG pre­po­znao je u svom go­di­šnjem iz­vje­šta­ju za 2015. go­di­nu biv­ši me­na­džer­ski tim TVCG kao osnov­nu pre­pre­ku za us­po­sta­vlja­nje pro­fe­si­o­nal­nog, iz­ba­lan­si­ra­nog, objek­tiv­nog me­di­ja. Even­tu­al­ni iz­bor stra­nač­ki kon­tro­li­sa­nog kan­di­da­ta na mje­sto ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra RTCG vra­tio bi si­tu­a­ci­ju na onu ko­ja je bi­la ne­ko­li­ko go­di­na una­zad i za­ne­ma­rio iz­vje­sne na­po­re ko­ji su se do­go­di­li u me­đu­vre­me­nu u na­mje­ri da se ta lo­ša si­tu­a­ci­ja pro­mi­je­ni – is­ta­kao je Đu­ro­vić.
Ka­ko je na­gla­sio, iz­bor na mje­sto ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra po­ka­za­će da li DPS ima ap­so­lut­nu kon­tro­lu nad Sa­vje­tom RTCG i  da li će se bu­du­ći rad TVCG opet ure­đi­va­ti iz par­tij­skih ka­bi­ne­ta.
– Jav­ni ser­vis mo­ra bi­ti ko­nač­no oslo­bo­đen bi­lo či­jeg par­tij­skog uti­ca­ja a ure­đi­vač­ka po­li­ti­ka ne­za­vi­sna na što uka­zu­je i go­di­šnji iz­vje­štaj Evrop­ske ko­mi­si­je o Cr­noj Go­ri. Vje­ru­jem da će po­li­ti­ča­ri ko­ji vr­še pri­ti­sak na čla­no­ve Sa­vje­ta RTCG do­bro ra­zu­mje­ti po­ru­ku am­ba­sa­de SAD – po­ru­čio je Đu­ro­vić.
Pod­sje­ti­mo, Sa­vjet RTCG od­lu­či­va­će o kan­di­da­ti­ma a po­red pro­gra­ma raz­vo­ja Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re, ko­ji su kan­di­da­ti du­žni da do­sta­ve do pet­ka, upra­vljač­ko ti­je­lo Jav­nog ser­vi­sa opre­dje­lji­va­će se i na osno­vu in­ter­vjua sa kan­di­da­ti­ma. Sa­vjet Jav­nog ser­vi­sa kra­jem pro­šle go­di­ne smi­je­nio je sa du­žno­sti ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra Ra­da Voj­vo­di­ća, ko­ji je po­tom po­kre­nuo sud­ski spor. Voj­vo­dić tvr­di da je ne­za­ko­ni­to smi­je­njen, zbog če­ga će tra­ži­ti od­šte­tu. Ina­če je Jav­ni ser­vis u v.d. sta­nju još od pro­šle go­di­ne.
Osim ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra, vr­ši­o­ci du­žno­sti su i ured­ni­ci Pr­vog, Dru­gog i Sa­te­lit­skog pro­gra­ma, kao i di­rek­to­ri­ca TVCG Oli­ve­ra Vu­ka­di­no­vić. M.V.


Upo­zo­re­nje i iz EU

U po­sled­njem iz­vje­šta­ju Evrop­ske ko­mi­si­je o na­pret­ku Cr­ne Go­re, is­tak­nu­to je da ured­nič­ka ne­za­vi­snost Jav­nog ser­vi­sa tre­ba da bu­de po­sta­vlje­na kao pri­o­ri­tet jer do­bro funk­ci­o­ni­sa­nje i istin­ski ne­za­vi­sni jav­ni ser­vis pred­sta­vlja ključ­ni aspekt me­dij­skog plu­ra­li­zma.
– Od su­štin­skog je zna­ča­ja za RTCG je da se obez­bi­je­di ure­đi­vač­ka i fi­nan­sij­ska ne­za­vi­snost od po­li­tič­kog uti­ca­ja i da se osi­gu­ra da sve pro­mje­ne u upra­vlja­nju bu­du oba­vlje­ne u skla­du sa za­ko­nom – na­ve­de­no je u iz­vje­šta­ju.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"