Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-03-18 DOKTOR ALEKSANDAR NIKOLIĆ NAJAVIO DA ĆE DATI OTKAZ U CENTRU ZA KARDIOHIRURGIJU KCCG ZBOG LOŠEG ODNOSA UPRAVE
Uštedio sam državi 16 miliona
Doktor Aleksandar Nikolić Uštedio sam državi 16 miliona Želim da ostanem da radim na kardiohirurgiji, ali ti uslovi nijesu ispunjeni. Prije mjesec i po rekao sam direktorki KCCG da se moj ugovor sa Ministarstvom zdravlja mora ispoštovati, s obzirom da mi nijesu platili operacije za četiri godine, što je oko 800 operativnih zahvata – izjavio Nikolić
Dok­tor Alek­san­dar Ni­ko­lić na­ja­vio je da će po­čet­kom sed­mi­ce da­ti ot­kaz u Cen­tru za kar­di­o­hi­rur­gi­ju Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG) jer ne že­li da pod sa­da­šnjim uslo­vi­ma osta­ne da ra­di. Ni­ko­lić je od do­la­ska na mje­sto di­rek­to­ra Cen­tra za kar­di­o­hi­rur­gi­ju ušte­dio dr­ža­vi najmanje 16 mi­li­o­na eura.
–Vla­da Cr­ne Go­re je u iz­vje­šta­ju 2012. go­di­ne po­tvr­di­la da je ugo­vor ko­ji smo pot­pi­sa­li 2009. bio uspje­šan, jer su ušte­de bi­le ve­li­ke. Do ta­da je za ope­ra­ci­je na sr­cu u Sr­bi­ji iz­dva­ja­la pro­sječ­no tri do če­ti­ri mi­li­o­na eura, a ja sam za tri-če­ti­ri go­di­ne ušte­dio dr­ža­vi oko 16 mi­li­o­na eura i sni­zio ci­je­ne po­tro­šnog ma­te­ri­ja­la za 59 od­sto, od­no­sno za če­ti­ri go­di­ne če­ti­ri mi­li­o­na eura. No­vi ugo­vor mi je po­nu­đen 2012. go­di­ne, ali ta­da­šnji di­rek­tor Fon­da zdrav­stva Ke­nan Hra­po­vić ni­je htio da ga pot­pi­še. Na­sta­vio sam da ra­dim jer je to od me­ne tra­žio ta­da­šnji mi­ni­star zdra­vlja Mi­o­drag Ra­du­no­vić i ka­sni­je Bu­di­mir Še­grt. Taj ugo­vor je is­te­kao 1. mar­ta, a uko­li­ko ne osta­nem na mje­stu ru­ko­vo­di­o­ca kar­di­o­hi­rur­gi­je, ne na­mje­ra­vam da pot­pi­su­jem no­vi – po­ru­čio je dr Ni­ko­lić u raz­go­vo­ru za „Dan“.
Ni­ko­lić, ko­ji je na go­di­šnjem od­mo­ru od 4. fe­bru­a­ra do po­ne­djelj­ka, 20. mar­ta, u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru ka­zao nam je da ne že­li da pod sa­da­šnjim uslo­vi­ma osta­ne u ovom cen­tru, ko­jim, ka­ko ka­že, umje­sto kar­di­o­hi­rur­ga, ru­ko­vo­di kar­di­o­log, što ni­je prak­sa ni­gdje u raz­vi­je­nom svi­je­tu. On je pri­je go­di­šnjeg od­mo­ra po­sta­vio uslo­ve pod ko­ji­ma bi pri­stao da osta­ne da ra­di u Cr­noj Go­ri.
–Že­lim da osta­nem da ra­dim na kar­di­o­hi­rur­gi­ji, ali ti uslo­vi ni­je­su is­pu­nje­ni. Pri­je mje­sec i po re­kao sam di­rek­tor­ki KCCG da se moj ugo­vor sa Mi­ni­star­stvom zdra­vlja mo­ra is­po­što­va­ti, s ob­zi­rom da mi ni­je­su pla­ti­li ope­ra­ci­je za če­ti­ri go­di­ne, što je oko 800 ope­ra­ci­ja. No­vi ugo­vor mi ni­je po­nu­đen, ali ako bi htje­li da me za­dr­že, red bi bio da ja ru­ko­vo­dim Cen­trom za kar­di­o­hi­rur­gi­ju, s ob­zi­rom da sam for­mi­rao struč­ni tim, te us­po­sta­vio stan­dar­de i pro­to­ko­le ra­da, ko­ji do mog do­la­ska na ovu du­žnost ni­je­su po­sto­ja­li. Iako se ra­di tim­ski, onaj ko ope­ri­še tre­ba i da ru­ko­vo­di ovim sek­to­rom, on je i naj­od­go­vor­ni­ji za sve – is­ta­kao je dr Ni­ko­lić, ko­ji uz re­dov­ne ope­ra­ci­je, edu­ku­je spe­ci­ja­li­za­ne, a bio je pre­da­vač stu­den­ti­ma Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta u Pod­go­ri­ci.
Osvr­nuv­ši se na po­dat­ke ko­je su ne­dav­no na kon­fe­ren­ci­ji iz­ni­je­li Zo­ri­ca Ko­va­če­vić, di­rek­tor­ka KCCG i kar­di­o­log Ne­boj­ša Bu­la­to­vić, no­vo­i­me­no­va­ni šef kar­di­o­hi­rur­gi­je, Ni­ko­lić tvr­di da „lo­še ba­ra­ta­ju sta­ti­sti­kom”, da se hva­le li­stom če­ka­nja, a da je on kon­ti­nu­i­ra­no, u pret­hod­nom pe­ri­o­du oba­vio ve­ći­nu ope­ra­ci­ja.
–Ima­ti di­plo­mu ne zna­či i zna­ti ope­ri­sa­ti. Pri­je go­di­nu i po raz­go­va­rao sam sa Oli­ve­rom Ra­šo­vić, asi­sten­t-kar­di­o­hi­rur­ga u bol­ni­ca­ma u Ita­li­ji, ko­ju pla­ni­ra­ju da an­ga­žu­ju od 1. ma­ja, ko­ja mi je re­kla da ima „nu­la“ ope­ra­ci­ja. Za ovaj od­go­vo­ran po­sao je po­treb­no is­ku­stvo od mi­ni­mum hi­lja­du ope­ra­ci­ja. Sa­da pri­ča­ju da će usko­ro na kar­di­o­hi­rur­gi­ji da ra­de ugrad­nju me­ha­nič­kih pum­pi, a ne po­mi­nju da sam još 2012. go­di­ne u Za­gre­bu, sa svo­jim ti­mom, oba­vio dvi­je ta­kve ope­ra­ci­je na na­šim pa­ci­jen­ti­ma. Po­dr­ža­va­ju lo­bi ko­ji se ba­vi na­bav­kom po­tro­šnog ma­te­ri­ja­la, ka­ko bi do­vo­di­li struč­nja­ke iz ino­stran­stva da ope­ri­šu, a mi to već ra­di­mo – is­ti­če Ni­ko­lić.
Do­dao je da je pri­o­ri­tet Cen­tra za kar­di­o­hi­rur­gi­ju KCCG ob­na­vlja­nje opre­me, što po pra­vi­lu tre­ba či­ni­ti sva­kih pet go­di­na.
Alek­san­dar Ni­ko­lić je do sa­da ura­dio pre­ko de­vet hi­lja­da ope­ra­ci­ja na sr­cu, što na In­sti­tu­tu De­di­nje, gdje je ra­dio 11 go­di­na, što u Ma­ke­do­ni­ji u pri­vat­nim bol­ni­ca­ma „Fi­lip II” i „Aci Ba­dem“ u Sko­plju, za­tim na In­sti­tu­tu za maj­ku i de­te u Be­o­gra­du, gdje je bio je­di­ni ko­ji je ope­ri­sao dječ­je za­li­ske, kao i u Srem­skoj Ka­me­ni­ci, gdje je na­pu­stio mje­sto di­rek­to­ra In­sti­tu­ta za kar­di­o­hi­rur­gi­ju da bi do­šao u Cr­nu Go­ru, gdje je zbog po­sla mo­rao i da se pre­se­li, za­jed­no sa po­ro­di­com.
M.D.PO­PO­VIĆ


Mno­gi­ma po­da­rio no­vi ži­vot

Ra­zr­je­še­nje dok­to­ra Alek­san­dra Ni­ko­li­ća sa du­žno­sti di­rek­to­ra Cen­tra za kar­di­o­hi­rur­gi­ju Kli­nič­kog cen­tra (KCCG) raz­o­ča­ra­lo je mno­ge u Cr­noj Go­ri, ko­ji­ma je on ope­ra­ci­ja­ma na sr­cu „po­da­rio“ no­vi ži­vot, po­ru­či­li su biv­ši pa­ci­jen­ti Ni­ko­li­ća. Oni ape­lu­ju na nad­le­žne da za­dr­že ovog vr­hun­skog struč­nja­ka na po­zi­ci­ji ru­ko­vo­di­o­ca ti­ma za kar­di­o­hi­rur­gi­ju, či­ji je on osni­vač od 2009. go­di­ne.
Ve­li­ki broj sr­ča­nih bo­le­sni­ka je pri­je do­la­ska dok­to­ra Alek­san­dra Ni­ko­li­ća od­la­zio na ope­ra­ci­je u ino­stran­stvo, jer je kar­di­o­hi­rur­gi­ja u Cr­noj Go­ri bi­la „u po­vo­ji­ma“, a dr­ža­va je te ope­ra­ci­je, u za­vi­sno­sti od nji­ho­ve te­ži­ne, pla­ća­la od 30 do 50 hi­lja­da eura po pa­ci­jen­tu.
Mi­lo­rad Sa­mar­džić (62) iz Tiv­ta, ko­ga je dok­tor Ni­ko­lić ope­ri­sao pri­je dva mje­se­ca kao ri­zič­nog pa­ci­jen­ta sa di­ja­be­te­som i pro­ble­ma­tič­nim bu­bre­zi­ma, ka­že da sa­da sa tro­stru­kim baj­pa­som ži­vi je­dan nov i kva­li­te­tan ži­vot.
–Mi ko­ji smo bi­li na li­sti če­ka­nja ču­li smo sve naj­bo­lje o dok­to­ru Ni­ko­li­ću i na kra­ju smo se i sa­mi u to uvje­ri­li. Evo, hva­la Bo­gu, ži­vi smo i zdra­vi. Zna­ju­ći ko­li­ko je kva­li­te­tan i stru­čan, že­li­mo da i bu­du­ći pa­ci­jen­ti u Cr­noj Go­ri ima­ju vr­hun­sku zdrav­stve­nu za­šti­tu u li­ku i dje­lu pro­fe­so­ra Ni­ko­li­ća. Ape­lu­je­mo, na­da­ju­ći se da će mi­ni­star zdra­vlja Ke­nan Hra­po­vić uči­ni­ti sve da je­dan ta­kav vr­hun­ski pro­fe­si­o­na­lac ne ode iz Cr­ne Go­re – po­ru­ču­je Sa­mar­džić. Pen­zi­o­ner Bran­ko Bo­ja­nić iz Iga­la tvr­di da na­kon ope­ra­ci­je sr­ča­nih za­li­za­ka ži­vi ne­mjer­lji­vo kva­li­tet­ni­jim ži­vo­tom i po­ru­ču­je da nad­le­žni ne do­zvo­le da ode pre­da­ni, po­sve­će­ni i uspje­šni struč­njak, jer on zna­či ži­vot za mno­ge lju­de. Vje­ra Pe­tro­vić iz Kra­ši­ća ka­že „Dok­tor Ni­ko­lić je moj Bog, moj brat i moj ži­vot“.
– Po­seb­na sre­ća za sve njih i još oko tri hi­lja­de pa­ci­je­na­ta, ko­li­ko ih je dok­tor ope­ri­sao u Cr­noj Go­ri, bi­la je vi­zi­ja ko­ju je ima­la Vla­da ka­da je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja pri­mi­lo dok­to­ra Ni­ko­li­ća ko­ji je „pro­sla­vio Kli­nič­ki cen­tar – ka­že 61-go­di­šnji Ste­van Po­po­vić iz Ko­to­ra.


Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"