Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-03-18 MITROPOLIT AMFILOHIJE SINOĆ OBIŠAO MAJKE KOJE ŠTRAJKUJU GLAĐU I PORUČIO Odustati od smanjenja naknada Ovo je najveća sramota koja se dogodila i događa Crnoj Gori. Zar je moguće da do ovoga dovedu majke, da ispred Skupštine i Vlade noćivaju i bore se za prava – istakao je Amfilohije
Mi­tro­po­lit cr­no­gor­sko-pri­mor­ski Am­fi­lo­hi­je po­zvao je si­noć Vla­du, na čijem je čelu premijer Duško Marković, i Skup­šti­nu da po­ni­šte od­lu­ku o sma­nje­nju na­kna­da maj­ka­ma sa tro­je i vi­še dje­ce i ta­ko spa­su čast i obraz Cr­ne Go­re. On je si­noć po­zvao maj­ke da na­kon če­ti­ri da­na pre­ki­nu štrajk gla­đu i poč­nu sa stro­gim Vas­kr­šnjim po­stom.
– Gle­da­ju­ći vas kao da gle­dam svo­ju maj­ku, jer mo­ja ro­di­la 14, a ot­hra­ni­la de­ve­to­ro dje­ce od pre­sli­ce i de­sni­ce ru­ke. Za­to sam slo­bo­dan da vam pred­lo­žim da osta­vi­te štrajk gla­đu, a na­sta­vi­te ova­ko ka­ko ste se bo­ri­le do sa­da. Vla­di i Skup­šti­ni pred­la­žem da ko­li­ko je sju­tra is­po­štu­ju va­šu ma­te­rin­sku lju­bav i is­po­štu­ju svo­je maj­ke kroz vas, te vam vra­te ono što vam je da­to. Ako je jed­na dr­ža­va to­li­ko si­ro­ma­šna da ne mo­že da is­po­štu­je maj­ku i di­je­te on­da tu ne­ma dr­ža­ve, ta dr­ža­va ne­ma bu­duć­no­sti i sre­će – po­ru­čio je si­noć mi­tro­po­lit.
On je na­veo da, ako je pra­zna dr­žav­na ka­sa on­da „na­ši bo­ga­ta­ši ko­jih ni­je mno­go, ali ima­ju do­sta, ka­ko su to za­ra­di­li oni zna­ju”, ne­ka „ma­lo pre­to­če i da­ju maj­ka­ma i nji­ho­voj dje­ci”.
– To bi bi­lo naj­spa­so­no­sni­je i naj­bo­lje i za Vla­du, i za vas i Cr­nu Go­ru. Ovo je udar na sve­ti­nju ži­vo­ta jer je sve­ti­nja ra­đa­nje dje­ce. Udar na do­sto­jan­stvo Cr­ne Go­re na nje­nu čast i obraz. Ovo je naj­ve­ća sra­mo­ta ko­ja se do­go­di­la i do­ga­đa Cr­noj Go­ri. Zar je mo­gu­će da do ovo­ga do­ve­du maj­ke da is­pred Skup­šti­ne i Vla­de no­ći­va­ju i bo­re se za pra­va – is­ta­kao je Am­fi­lo­hi­je.
On je ka­zao da Vla­da tre­ba do­bro da se za­mi­sli nad tim što joj se u 2017. otva­ra­ju na­rod­ne ku­hi­nje po dr­ža­vi, a pr­va je otvo­re­na na Ce­ti­nju 1916. za vri­je­me austro­u­gar­ske oku­pa­ci­je.
– Sju­tra će dje­ca ovih maj­ki vo­di­ti Cr­nu Go­ru, pa će oni zna­ti bo­lje to da ra­de, jer vi­de bor­bu svo­jih maj­ki – is­ta­kao je mi­tro­po­lit.
Ko­ri­sni­ce na­dok­na­da po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce, ko­je 17 da­na pro­te­stu­ju is­pred Skup­šti­ne, a pet štraj­ku­ju gla­đu, po­zva­le su da da­nas u 17 sa­ti na pro­test do­đu pred­stav­ni­ci svih po­li­tič­kih par­ti­ja ko­je su bi­le za da­va­nje na­dok­na­da, ali i pred­stav­ni­ci vla­sti ko­ji su bi­li pro­tiv i ko­ji su iz­gla­sa­li nji­ho­vo sma­nje­nje. One su is­ta­kle da oče­ku­ju pred­stav­ni­ka De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS), Bo­šnjač­ke stran­ke, ko­ja je gla­sa­la za da­va­nje na­kna­da pa i za sma­nji­va­nje, kao i Hr­vat­ske gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve i Li­be­ral­ne par­ti­je.
To­kom če­tvr­tog da­na štraj­ka gla­đu pet maj­ki je za­tra­ži­lo me­di­cin­sku po­moć u Ur­gent­nom cen­tru Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG), od ko­jih su se tri vra­ti­le po­no­vo is­pred Skup­šti­ne i na­sta­vi­le pro­test.
Pred­stav­ni­ca maj­ki Želj­ka Sav­ko­vić is­ta­kla je da oče­ku­je da pro­te­ste u ve­ćem bro­ju po­dr­že sin­di­kal­ci, od­no­sno rad­ni­ci, kao i stu­den­ti ko­jih je vr­lo ma­lo uz maj­ke.
– Maj­ke su se ci­je­log ži­vo­ta bo­ri­le za njih, sa­da je red da oni sta­nu uz maj­ke. Red je i da po­li­ti­ča­ri sta­nu is­pred nas. Po­zi­va­mo po­sla­ni­ke ko­ji su gla­sa­li za za­k`on na osno­vu ko­jeg su maj­ke do­bi­le na­kna­de i pred­stav­ni­ke vla­da­ju­će par­ti­je, DPS-a, ko­ji su u tom mo­men­tu gla­sa­li pro­tiv i po­zi­va­mo ih sve, po­seb­no ove ko­ji su iz­gla­sa­li iz­mje­ne za­ko­na ko­ji­ma su sma­nje­nje na­kna­de, da do­đu za­jed­no u 17 sa­ti, da stu­pe na bi­nu i jav­no iz­ne­su mi­šlje­nje ka­ko da­ti po­dr­šku maj­ka­ma Cr­ne Go­re. Tra­ži­mo da sta­nu iza ono­ga što su iz­gla­sa­li. U ime maj­ki tra­ži­mo da se ja­sno ogla­se sa ove bi­ne, da gra­đa­ni vi­de ko­me da­ju glas i da li da vje­ru­ju svi­ma ubu­du­će. Ja vje­ru­jem da će se oda­zva­ti, mi će­mo ih če­ka­ti. Po­seb­no li­de­ri DPS-a, BS-a, HGI-a, LP-a. Na­da­mo se da će shva­ti­ti ozbilj­nost ove si­tu­a­ci­je – is­ta­kla je Sav­ko­vić.
Maj­ke su ju­če na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re či­ta­le pje­sme ko­ji­ma opi­su­ju ka­ko pro­vo­de no­ći na as­fal­tu is­pred Skup­šti­ne i po­zi­va­le Vla­du i Skup­šti­nu da im vra­te na­kna­de na sta­re iz­no­se.M.S.


Ozbilj­no ugro­že­ne

NVO Cen­tar za žen­ska pra­va i Ani­ma su Vla­di i svim po­sla­ni­ci­ma u Skup­šti­ni upu­ti­le apel da hit­no re­a­gu­ju, jer su ži­vo­ti i zdra­vlje že­na ko­je pro­te­stu­ju ozbilj­no ugro­že­ni.
– Že­ne ko­je pro­te­stu­ju pred Skup­šti­nom, svo­jim ži­vo­tom, na ne­na­si­lan na­čin, ne ugro­ža­va­ju­ći dru­ge, bra­ne ustav­ni po­re­dak ze­mlje šti­te­ći ste­če­na pra­va. Upo­zo­ra­va­mo da se si­tu­a­ci­ja za­o­štra­va i po­sta­je opa­sna na vi­še na­či­na. Ozbilj­no se ugro­ža­va­ju ži­vo­ti že­na ko­je već če­tvr­ti dan štraj­ku­ju gla­đu i pre­ko mje­sec da­na, na be­to­nu, bez ele­men­tar­nih uslo­va za ži­vot. Po­sto­ji opa­snost pre­u­zi­ma­nja pro­te­sta od re­tro­grad­nih na­ci­o­na­li­stič­kih sna­ga ko­je u pro­te­stu vi­de sred­stvo de­sta­bi­li­za­ci­je vla­sti i mi­ra u ze­mlji – ka­žu u tim NVO.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"