Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-03-19 FLEŠ
Voj­ni rok za dvi­je go­di­ne
Uvje­re­ni smo da će do­bro­volj­no slu­že­nje voj­nog ro­ka, ko­je ima­mo na­mje­ru da uve­de­mo od 2019. go­di­ne, bi­ti ide­al­na pri­li­ka da mla­di lju­di stek­nu is­ku­stva ko­ja mo­gu bi­ti od ko­ri­sti za nji­hov lič­ni i pro­fe­si­o­nal­ni raz­voj ali i, ne­sum­nji­vo, za raz­voj ci­je­log cr­no­gor­skog dru­štva. To je po­ru­čio ge­ne­ral­ni di­rek­tor Di­rek­to­ra­ta za ljud­ske re­sur­se u Mi­ni­star­stvu od­bra­ne Mi­ha­i­lo Vol­kov, obra­ća­ju­ći se stu­den­ti­ma Fa­kul­te­ta za dr­žav­ne i evrop­ske stu­di­je ko­ji su po­sje­ti­li taj re­sor. On je na­gla­sio da što tje­šnja ve­za sa mla­dom po­pu­la­ci­jom pred­sta­vlja jed­nu od pri­o­ri­tet­nih po­li­ti­ka ko­je spro­vo­di Mi­ni­star­stvo od­bra­ne. Vol­kov je upo­znao stu­den­te sa du­go­roč­nim pla­nom pod­mla­đi­va­nja ka­dra Mi­ni­star­stva od­bra­ne i Voj­ske Cr­ne Go­re, pre­zen­tu­ju­ći ne­ko­li­ko va­žnih pro­je­ka­ta.M.S.

Po­bi­je­di pred­ra­su­de
U okvi­ru pro­jek­ta „Po­bi­je­di svo­ju pred­ra­su­du“ ko­ju NVO Mla­di Ro­mi re­a­li­zu­je u part­ner­stvu sa de­bat­nim klu­bom „Ago­ra“ iz Pod­go­ri­ce, a uz fi­nan­sij­sku po­dr­šku ame­rič­ke am­ba­sa­de u Pod­go­ri­ci, or­ga­ni­zo­van je Fo­rum te­a­tar pod na­zi­vom „Da si na mom mje­stu...“.
– Fo­rum te­a­tar je in­ter­ak­tiv­ni igro­kaz ko­jim se na­sto­ji uka­za­ti na ne­ki pro­blem ko­ji po­sto­ji u za­jed­ni­ci. Mno­go­broj­na pu­bli­ka je ima­la pri­li­ku da svo­jim uče­šćem u sa­moj pred­sta­vi i u di­sku­si­ja­ma da svoj do­pri­nos sa­vla­da­va­nju uobi­čaj­nih pred­ra­su­da ko­je po­sto­je u na­šem dru­štvu ka­da su u pi­ta­nju Ro­mi. Fo­rum te­a­tar je pred­sta­vio dru­štve­ni, pri­vat­ni, po­slov­ni i emo­tiv­ni ži­vot Ro­ma i uti­caj ko­jim ve­ćin­ska za­jed­ni­ca na od­re­đe­ni na­čin ogra­ni­ča­va i na­ru­ša­va in­te­gri­tet nji­ho­ve za­jed­ni­ce kao i in­te­gri­tet po­je­di­na­ca iz te za­jed­ni­ce – sa­op­šte­no je iz NVO Mla­di Ro­mi.M.S.

Dro­ga u auto­bu­su
Vo­zač i su­vo­zač auto­bu­sa al­ban­skih re­gi­star­skih ta­bli­ca za­dr­ža­ni su ju­če oko 11 sa­ti u ul­cinj­skoj is­po­sta­vi po­li­ci­je zbog sum­nje da su po­ku­ša­li da pre­ko gra­ni­ce pre­ne­su iz­vje­snu ko­li­či­nu dro­ge, sa­zna­je por­tal „Vi­je­sti” iz vi­še iz­vo­ra. Put­ni­ci, ko­ji su kre­nu­li za Nje­mač­ku, još če­ka­ju is­pred zgra­de po­li­ci­je epi­log in­ci­den­ta. Dro­ga je, pre­ma sa­zna­nji­ma „Vi­je­sti”, pro­na­đe­na u auto­bu­su pri­li­kom ru­tin­skog pre­tre­sa na gra­nič­nom pre­la­zu Su­ko­bin.
D.Ž.

Bes­plat­ni pre­gle­di
Cr­no­gor­sko dru­štvo za bor­bu pro­tiv ra­ka (CDPR) i Po­li­kli­ni­ka Fi­li­po­vić u ci­lju pre­ven­ci­je i ra­nog ot­kri­va­nja ma­lig­nih obo­lje­nja ko­že, or­ga­ni­zu­ju bes­plat­ne pre­gle­de ko­že. Za pet oso­ba ko­je se pr­ve ja­ve na broj te­le­fo­na CDPR-a 069 530 666 u po­ne­dje­ljak, 20.mar­ta, u 18 sa­ti, obez­bi­je­đen je bes­pla­tan pre­gled ko­že, a za osta­le ko­ji se ja­ve u tom vre­me­nu obez­bi­je­đen je pre­gled sa 50 od­sto po­pu­sta.
M.S.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"