Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-03-19 PREDSTAVNICI DF-A NA TRIBINI KORISNICA NAKNADA PORUČILI
Masovnim protestima podržati majke
Masovnim protestima podržati majke
De­mo­krat­ski front (DF) po­zvao je osta­tak opo­zi­ci­je da za­jed­no or­ga­ni­zu­ju ma­sov­ne na­rod­ne pro­te­ste ka­ko bi po­dr­ža­li maj­ke ko­je 18 da­na pro­te­stu­ju is­pred Skup­šti­ne u Pod­go­ri­ci, a šest da­na štraj­ku­ju gla­đu. Nji­ho­vi pred­stav­ni­ci su sa tri­bi­ne ko­ju su or­gan­zo­va­le ko­ri­sni­ce na­dok­na­da po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce, na ko­ju su bi­li po­zva­ni li­de­ri svih po­li­tič­kih par­ti­ja, ape­lo­va­li na Bo­šnjač­ku stran­ku (BS) da ot­ka­že po­dr­šku Vla­di ko­ja je ugro­zi­la ste­če­na pra­va i Ustav.
Pred­stav­ni­ca maj­ki Želj­ka Sav­kovć po­ru­či­la je da pri­hva­ta­ju sva­či­ju po­dr­šku, te da že­le da vi­de opo­zi­ci­o­ne li­de­re, bez ob­zi­ra na po­dje­le, ka­ko se bo­re za na­rod. Ona je na­ve­la da su na tri­bi­nu pri­je sve­ga po­zva­le DPS, HGI i BS ko­ji se ni­je­su po­ja­vi­li, ali da oče­ku­ju da i oni sta­nu uz maj­ke. Na po­ziv maj­ki su se oda­zva­li DF, De­mo­kra­te, De­mos, So­ci­ja­li­stič­na na­rod­na par­ti­ja (SNP), ali i Li­be­ral­na par­ti­ja, ko­ja je dio vla­sti.
Po­sla­nik DF-a Jan­ko Vu­či­nić pred­lo­žio je maj­ka­ma da in­sti­tu­ci­ja­ma da­ju rok do po­ne­djelj­ka da im is­pu­ne za­htje­ve, a on­da da ako ne bu­de rje­še­nja da se kre­ne u ve­li­ke na­rod­ne pro­te­ste.
Nje­gov ko­le­ga Mi­lan Kne­že­vić po­ru­čio je da nov­ca ima za maj­ke, da sa­mo tre­ba vra­ti­ti šest mi­li­jar­di, ko­li­ko je iz­ni­je­to iz Cr­ne Go­re, od bu­dvan­ske gru­pe tre­ba umje­sto 100.000 uze­ti 100 mi­li­o­na, i po­vu­ći dr­žav­ne pa­re iz Pr­ve ban­ke i uki­nu­ti pod­sti­ca­je za fir­me si­na biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
Ne­boj­ša Me­do­je­vić iz DF-a je is­ta­kao da se na­kon sma­nji­va­nja na­kna­da maj­ka­ma, spre­ma kre­sa­nje pla­ta u jav­nom sek­to­ru i pen­zi­ja, jer je Cr­na Go­ra pred ban­kro­tom.
– Jed­no od rje­še­nja ovog pro­ble­ma je da BS na­pu­sti ak­tu­el­nu vla­du, da mak­ne­mo lo­po­ve sa vla­sti. Ako BS mi­sli do­bro dr­ža­vi, on­da u po­ne­dje­ljak tre­ba da ot­ka­žu po­vje­re­nje vla­di, a opo­zi­ci­ja da se or­ga­ni­zu­je u sve­op­štu po­bu­nu da se smje­nju­je vlast ko­ja je i sa uli­ce do­šla – iz­ja­vio je Me­do­je­vić.
Po­sla­nik DF-a An­dri­ja Man­dić je pod­sje­tio maj­ke da je i on štraj­ko­vao gla­đu 2008. i da zna ka­ko im je, te po­zvao sve opo­zi­ci­o­ne stran­ke da sta­nu u je­dan front da se za­jed­no iz­bo­re za slo­bo­du i de­mo­kra­ti­ju. On je ka­zao da opo­zi­ci­ji fa­li još sa­mo – me­tod ne­na­sil­ne bor­be tra­ži sna­žnu po­dr­šku gra­đa­na. Vje­ru­jem da će­mo u po­ne­dje­ljak mo­ći da za­o­kru­ži­mo ko­nač­nu sli­ku i ima­mo ve­li­ki or­ga­ni­za­ci­o­ni od­bor za pro­te­ste – is­ta­kao je Man­dić.
Biv­ši po­la­nik De­mo­kra­ta Ne­ven Go­šo­vić re­kao je da je pra­vo na stra­ni maj­ki, te da su im na­kna­de sma­nje­ne ne­u­stav­no. On je na­veo da je prav­ni tim De­mo­kra­ta pru­žio prav­nu po­moć za oko 2.200 maj­ki, te da će im po­mo­ći iako bu­du pod­no­si­le tu­žbe zbog sma­nje­nja na­dok­na­da.
– Za­kon o sma­nje­nju na­dok­na­da maj­ka­ma ne mo­že op­sta­ti u prav­nom si­ste­mu Cr­ne go­re. Vi maj­ke ste sim­bol bor­be za vla­da­vi­nu pra­va – na­gla­sio je Go­šo­vić.
Po­sla­nik SNP-a Da­ni­je­la Mar­ko­vić po­ru­či­la je maj­ka­ma da su 16. ok­to­bra oni ko­ji su gla­sa­li pro­tiv for­mi­ra­nja ak­tu­el­ne vla­de, gla­sa­li pro­tiv sma­nje­nja i uki­da­nja na­dok­na­da.
Funk­ci­o­ner De­mo­sa Go­ran Ra­do­njić ka­zao je da je pro­test maj­ki ustva­ri is­pit za le­gal­nost si­ste­ma, a ne sa­mo za ne­ko­li­ko de­se­ti­na eura mje­seč­no. On je na­veo da bi bio red da se o pro­ble­mi­ma maj­ki iz­ja­sni biv­ši pre­mi­jer.
M.S.


Po­po­vić se iz­vi­nio

Po­sla­nik i pred­sjed­nik Li­be­ral­ne par­ti­je An­dri­ja Po­po­vić se iz­vi­nio maj­ka­ma što je do­šlo do sma­nje­nja na­kna­da. On je is­ta­kao da za rje­ša­va­nje pro­ble­ma maj­ki ko­je štraj­ku­ju gla­đu „ne­ma­mo da­ne, ne­go sa­te” i po­zvao pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća da u sle­de­ćim sa­ti­ma hit­no ofor­mi rad­nu gru­pu u ko­joj mo­ra­ju bi­ti pred­stav­ni­ce maj­ki.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"