Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-03-19 SVE IZVJESNIJE DA MILOŠ MAROVIĆ NEĆE BITI IZRUČEN CRNOJ GORI Umjesto u zatvor, dobiće nanogicu
Od­bra­na Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća, ko­ji tre­ba da od­slu­ži za­tvor­sku ka­znu od 11 mje­se­ci, vje­ru­je da on ne­će bi­ti iz­ru­čen Cr­noj Go­ri. Ta­ko ne­što, uvje­re­ni su, ne omo­gu­ća­va Spo­ra­zum o me­đu­sob­nom iz­ru­če­nju sops­tve­nih dr­ža­vlja­na, pot­pi­san iz­me­đu Sr­bi­je i Cr­ne Go­re.
– Od­mah kad je pre­su­da Ma­ro­vi­ću po­sta­la pra­vo­sna­žna, una­trag dva mje­se­ca, pre­da­li smo za­htjev Mi­ni­star­stvu prav­de Cr­ne Go­re, bu­du­ći da je on dr­ža­vlja­nin Sr­bi­je, da ka­znu po pre­su­di Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci iz­dr­ža­va u Be­o­gra­du. U me­đu­vre­me­nu od mi­ni­stra Zo­ra­na Pa­ži­na do­bi­li smo oba­vje­šte­nje u ko­jem je na­ve­de­no da će se po­stu­pa­ti po tom za­htje­vu, ako se Mi­ni­star­stvo prav­de Sr­bi­je obra­ti ko­le­ga­ma u Cr­noj Go­ri. Na­kon ta­kvog oba­vje­šte­nja, mi smo pod­ni­je­li za­htjev Mi­ni­star­stvu prav­de Sr­bi­je za jed­nu ini­ci­ja­ti­vu ka­ko bi moj bra­nje­nik, even­tu­al­no iz­dr­ža­vao ka­znu za­tvo­ra u Sr­bi­ji – re­kao je nje­gov advo­kat Zdrav­ko Be­go­vić.
Pre­ma nje­go­vom mi­šlje­nju, Mi­loš Ma­ro­vić ne mo­že bi­ti iz­ru­čen cr­no­gor­skim pra­vo­sud­nim or­ga­ni­ma.
– Ne­mam ni­ka­kve in­for­ma­ci­je za Svet­zo­za­ra Ma­ro­vi­ća, da bio on mo­gao tra­ži­ti dr­ža­vljan­stvo Sr­bi­je. Či­sto sum­njam u to, u pi­ta­nju su spe­ku­la­ci­je. Sva­ko­dnev­no sam u ko­mu­ni­ka­ci­ji sa njim i ni­je bi­lo po­me­na da on even­tu­al­no tra­ži sr­bi­jan­sko dr­ža­vljan­stvo – na­veo je Be­go­vić.
U Spo­ra­zu­mu o iz­ru­če­nje sop­stve­nih dr­ža­vlja­na na­vo­di se da će iz­ru­če­nje sop­stve­nih dr­ža­vlja­na u ci­lju kri­vič­nog go­nje­nja do­zvo­li­ti ako su is­pu­nje­ni uslo­vi pro­pi­sa­ni ovim ugo­vo­rom sa­mo za kri­vič­na dje­la za ko­ja je, pre­ma pra­vu obje dr­ža­ve ugo­vor­ni­ce, pro­pi­sa­na ka­zna za­tvo­ra u tra­ja­nju od če­ti­ri go­di­ne ili te­ža ka­zna.
– Iz­ru­če­nje sop­stve­nih dr­ža­vlja­na u ci­lju iz­vr­še­nja pra­vo­sna­žno iz­re­če­ne ka­zne za­tvo­ra ili mje­re ko­ja pod­ra­zu­mi­je­va li­še­nje slo­bo­de do­zvo­li­će se ako su is­pu­nje­ni uslo­vi pro­pi­sa­ni ovim ugo­vo­rom sa­mo za kri­vič­na dje­la iz ovog do­ku­men­ta i ako iz­re­če­na ka­zna za­tvo­ra ili mje­ra ko­ja pod­ra­zu­mi­je­va li­še­nje slo­bo­de, od­no­sno nji­hov osta­tak ko­ji se tre­ba iz­vr­ši­ti iz­no­si naj­ma­nje dvi­je go­di­ne, na­vo­di se u spo­ra­zu­mu.
Mi­loš Ma­ro­vić osu­đen je na 11 mje­se­ci za­tvo­ra kra­jem ju­la pro­šle go­di­ne, na­kon što je Vi­ši sud pri­hva­tio Spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce. Pre­ma na­god­bi ko­ja je pot­pi­sa­na 30. de­cem­bra pro­šle go­di­ne, tu­ži­la­štvo je pri­hva­ti­lo Ma­ro­vi­će­vu po­nu­du da bu­de osu­đen na za­tvor­sku ka­znu od go­di­nu i da dr­ža­vi pla­ti nov­ča­ni iz­nos od 380.000 eura.
Na­kon ob­ja­ve da je do­bio dr­ža­vljan­stvo Sr­bi­je, Mi­ni­star­stvo prav­de je 15. fe­bru­a­ra zva­nič­no re­a­go­va­lo na­vo­de­ći da su „Sve­to­zar Ma­ro­vić i Mi­loš Ma­ro­vić du­žni da za­tvor­ske ka­zne iz­dr­ža­va­ju u Cr­noj Go­ri“.
D.Ž.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"