Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-03-18 UPRKOS OBEĆANJIMA VLASTI, FABRIKA VODE NA ŽABLJAKU I DALJE NE PROIZVODI
Imovinu uzela banka, ostali dužni 50 plata
Fabrika vode „Gorska” Imovinu uzela banka, ostali dužni 50 plata Fabrika vode iz žabljačke Bukovice prestala je sa radom 2011. godine, a osim zarada, radnicima dvije godine nije povezivan radni staž
Ni šest go­di­na ka­ko je pre­sta­la sa ra­dom fa­bri­ka vo­de „Gor­ska” iz ža­bljač­ke Bu­ko­vi­ce pro­iz­vod­nja ni­je po­kre­nu­ta, a biv­šim za­po­sle­ni­ma se du­gu­je čak 50 za­ra­da. Pri­je dvi­je go­di­ne biv­ši mi­ni­star po­ljo­pri­vre­de Pe­tar Iva­no­vić, uoči lo­kal­nih iz­bo­ra, ob­i­šao je uga­še­nu fa­bri­ku i obe­ćao po­kre­ta­nje pro­iz­vod­nje. Me­đu­tim, či­nje­ni­ca je da obe­ća­nja ni­je­su is­pu­nje­na, pro­iz­vod­nja ni­je po­kre­nu­ta, ni­ti je rad­ni­ci­ma is­pla­će­no 50 za­o­sta­lih lič­nih do­ho­da­ka.
U Bu­ko­vi­ci, gdje ima sve­ga 20 do­ma­ćin­sta­va, fa­bri­ka je du­ži niz go­di­na bi­la je­di­ni iz­vor pri­ho­da, pa mje­šta­ni ape­lu­ju da se na­đe na­čin i što pri­je po­kre­ne pro­iz­vod­nja.
Fa­bri­ka vo­de iz ža­bljač­ke Bu­ko­vi­ce pre­sta­la je sa ra­dom 2011. go­di­ne, a osim za­ra­da, rad­ni­ci­ma dvi­je go­di­ne ni­je po­ve­zi­van rad­ni staž. Imo­vi­na fa­bri­ke, ko­ja je ima­la pet stal­no za­po­sle­nih rad­ni­ka i oko dva­de­se­tak se­zo­na­ca, u vla­sni­štvu je biv­še Hi­po Al­pe Adri­ja ban­ke, sa­da­šnje Adi­ko ban­ke, jer vla­snik ni­je vra­ćao kre­dit od 2,5 mi­li­o­na zbog če­ga je na fa­bri­ku sta­vlje­na hi­po­te­ka. Ra­ču­na­ju­ći ka­ma­te sa­da je taj dug do­sti­gao pet mi­li­o­na eura.
– Rad­ni staž rad­ni­ci­ma ni­je upla­ći­van od 2009. do 2011. go­di­ne, kao ni re­gre­si, a ima­ju­ći u vi­du da je pro­sje­čan lič­ni do­ho­dak 300 eura, nji­ma se du­gu­je 50 lič­nih do­ho­da­ka. In­te­re­sant­no je da fa­bri­ka go­to­vo i da ne­ma du­go­ve pre­ma do­sta­vlja­či­ma, a biv­ši za­po­sle­ni tvr­de da i da­nas ima za­in­te­re­so­va­nih ku­pa­ca za fa­bri­ku – ob­ja­sni­li su za „Dan” iz Sin­di­ka­ta po­ljo­pri­vred­ne, du­van­ske i pre­hram­be­ne pro­iz­vod­nje.
Oni na­vo­de da je po­treb­no sa­mo de­set hi­lja­da eura da bi se po­kre­nu­la pro­iz­vod­nja. Fa­bri­ku „Gor­ska” u Bu­ko­vi­ci osno­vao je Mi­loš Mi­lin­ko­vić još 1998. Go­di­ne 2002. do­bi­la još jed­nog vla­sni­ka, Đor­đi­ja Ni­co­vi­ća. Me­đu­tim, te iste go­di­ne oni su se raz­i­šli i Ni­co­vić po­sta­je je­di­ni vla­snik fa­bri­ke. Ni­co­vić 2009. go­di­ne pre­no­si brend i je­dan dio ma­ši­na u Ko­la­šin i ta fa­bri­ka i da­nas ra­di i pro­iz­vo­di. Mi­lin­ko­vić ku­pu­je fa­bri­ku u Bu­ko­vi­ci od Ni­co­vi­ća i or­ga­ni­zu­je pro­iz­vod­nju, sa­mo što se vo­da umje­sto „Gor­ska” zva­la „Dur­mi­tor­ska”. Ima­ju­ći u vi­du da je Mi­lin­ko­vić po­di­gao kre­dit za ku­po­vi­nu fa­bri­ke, imo­vi­nu je 2011. go­di­ne uze­la ban­ka i ta­da je ob­u­sta­vlje­na pro­iz­vod­nja sve do da­nas.
Sa­da u Cr­noj Go­ri po­sto­ji se­dam fa­bri­ka vo­de, od ko­jih tre­nut­no ni­jed­na ne pro­iz­vo­di, a za vo­du iz uvo­za u po­sled­njih pet go­di­na po­tro­še­no je oko 80 mi­li­o­na eura.
I po­red ve­li­kog po­ten­ci­ja­la u vo­da­ma i či­nje­ni­ce da po­sto­ji na sto­ti­ne iz­vo­ra vo­de, ko­ja je me­đu naj­či­sti­ji­ma u Evro­pi, dr­ža­va da­je mi­li­o­ne na uvoz umje­sto da taj no­vac ulo­ži u po­sto­je­će ka­pa­ci­te­te.
Sud­bi­na sko­ro svih se­dam fa­bri­ka vo­de u Cr­noj Go­ri je ista. Dr­ža­va je pro­šle go­di­ne za uvoz vo­de da­la vi­še od 20 mi­li­o­na, i po­red to­ga što ima­mo fa­bri­ke vo­de Vo­ter­grup – Su­za, Li­po­vo – Akva Mon­ta, Gor­ska i Akva Bjan­ka, ko­je ko­ri­ste iz­vo­re sa pod­ruč­ja ko­la­šin­ske op­šti­ne, vo­de Di­va – Eko-Per iz Šav­ni­ka, Bož­je vo­de – Mon­te­mi­ne­ra­le, ko­ja fla­ši­ra bu­nar­sku vo­du, Bje­la­si­ca Ra­de iz Bi­je­log Po­lja, ko­ja je­di­na fla­ši­ra ga­zi­ra­nu vo­du.B.Ma.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"