Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-03-18 UPRKOS OBEĆANJIMA VLASTI, FABRIKA VODE NA ŽABLJAKU I DALJE NE PROIZVODI
Slika
Fabrika vode „Gorska” Imovinu uzela banka, ostali dužni 50 plata Fabrika vode iz žabljačke Bukovice prestala je sa radom 2011. godine, a osim zarada, radnicima dvije godine nije povezivan radni staž Ni šest go­di­na ka­ko je pre­sta­la sa ra­dom fa­bri­ka vo­de „Gor­ska” iz ža­bljač­ke Bu­ko­vi­ce pro­iz­vod­nja ni­je po­kre­nu­ta, a biv­šim za­po­sle­ni­ma se du­gu­je čak 50 za­ra­da. Pri­je dvi­je go­di­ne biv­ši mi­ni­star po­ljo­pri­vre­de Pe­tar Iva­no­vić, uoči lo­kal­nih iz­bo­ra, ob­i­šao je uga­še­nu fa­bri­ku i obe­ćao po­kre­ta­nje pro­iz­vod­nje. Me­đu­tim, či­nje­ni­ca je da obe­ća­nja ni­je­su is­pu­nje­na, pro­iz­vod­nja ni­je po­kre­nu­ta, ni­ti je rad­ni­ci­ma is­pla­će­no 50 za­o­sta­lih lič­nih do­ho­da­ka.
U Bu­ko­vi­ci, gdje ima sve­ga 20 do­ma­ćin­sta­va, fa­bri­ka je du­ži niz go­di­na bi­la je­di­ni iz­vor pri­ho­da, pa mje­šta­ni ape­lu­ju da se na­đe na­čin i što pri­je po­kre­ne pro­iz­vod­nja.
Fa­bri­ka vo­de iz ža­bljač­ke Bu­ko­vi­ce pre­sta­la je sa ra­dom 2011. go­di­ne, a osim za­ra­da, rad­ni­ci­ma dvi­je go­di­ne ni­je po­ve­zi­van rad­ni staž. Imo­vi­na fa­bri­ke, ko­ja je ima­la pet stal­no za­po­sle­nih rad­ni­ka i oko dva­de­se­tak se­zo­na­ca, u vla­sni­štvu je biv­še Hi­po Al­pe Adri­ja ban­ke, sa­da­šnje Adi­ko ban­ke, jer vla­snik ni­je vra­ćao kre­dit od 2,5 mi­li­o­na zbog če­ga je na fa­bri­ku sta­vlje­na hi­po­te­ka. Ra­ču­na­ju­ći ka­ma­te sa­da je taj dug do­sti­gao pet mi­li­o­na eura.
– Rad­ni staž rad­ni­ci­ma ni­je upla­ći­van od 2009. do 2011. go­di­ne, kao ni re­gre­si, a ima­ju­ći u vi­du da je pro­sje­čan lič­ni do­ho­dak 300 eura, nji­ma se du­gu­je 50 lič­nih do­ho­da­ka. In­te­re­sant­no je da fa­bri­ka go­to­vo i da ne­ma du­go­ve pre­ma do­sta­vlja­či­ma, a biv­ši za­po­sle­ni tvr­de da i da­nas ima za­in­te­re­so­va­nih ku­pa­ca za fa­bri­ku – ob­ja­sni­li su za „Dan” iz Sin­di­ka­ta po­ljo­pri­vred­ne, du­van­ske i pre­hram­be­ne pro­iz­vod­nje.
Oni na­vo­de da je po­treb­no sa­mo de­set hi­lja­da eura da bi se po­kre­nu­la pro­iz­vod­nja. Fa­bri­ku „Gor­ska” u Bu­ko­vi­ci osno­vao je Mi­loš Mi­lin­ko­vić još 1998. Go­di­ne 2002. do­bi­la još jed­nog vla­sni­ka, Đor­đi­ja Ni­co­vi­ća. Me­đu­tim, te iste go­di­ne oni su se raz­i­šli i Ni­co­vić po­sta­je je­di­ni vla­snik fa­bri­ke. Ni­co­vić 2009. go­di­ne pre­no­si brend i je­dan dio ma­ši­na u Ko­la­šin i ta fa­bri­ka i da­nas ra­di i pro­iz­vo­di. Mi­lin­ko­vić ku­pu­je fa­bri­ku u Bu­ko­vi­ci od Ni­co­vi­ća i or­ga­ni­zu­je pro­iz­vod­nju, sa­mo što se vo­da umje­sto „Gor­ska” zva­la „Dur­mi­tor­ska”. Ima­ju­ći u vi­du da je Mi­lin­ko­vić po­di­gao kre­dit za ku­po­vi­nu fa­bri­ke, imo­vi­nu je 2011. go­di­ne uze­la ban­ka i ta­da je ob­u­sta­vlje­na pro­iz­vod­nja sve do da­nas.
Sa­da u Cr­noj Go­ri po­sto­ji se­dam fa­bri­ka vo­de, od ko­jih tre­nut­no ni­jed­na ne pro­iz­vo­di, a za vo­du iz uvo­za u po­sled­njih pet go­di­na po­tro­še­no je oko 80 mi­li­o­na eura.
I po­red ve­li­kog po­ten­ci­ja­la u vo­da­ma i či­nje­ni­ce da po­sto­ji na sto­ti­ne iz­vo­ra vo­de, ko­ja je me­đu naj­či­sti­ji­ma u Evro­pi, dr­ža­va da­je mi­li­o­ne na uvoz umje­sto da taj no­vac ulo­ži u po­sto­je­će ka­pa­ci­te­te.
Sud­bi­na sko­ro svih se­dam fa­bri­ka vo­de u Cr­noj Go­ri je ista. Dr­ža­va je pro­šle go­di­ne za uvoz vo­de da­la vi­še od 20 mi­li­o­na, i po­red to­ga što ima­mo fa­bri­ke vo­de Vo­ter­grup – Su­za, Li­po­vo – Akva Mon­ta, Gor­ska i Akva Bjan­ka, ko­je ko­ri­ste iz­vo­re sa pod­ruč­ja ko­la­šin­ske op­šti­ne, vo­de Di­va – Eko-Per iz Šav­ni­ka, Bož­je vo­de – Mon­te­mi­ne­ra­le, ko­ja fla­ši­ra bu­nar­sku vo­du, Bje­la­si­ca Ra­de iz Bi­je­log Po­lja, ko­ja je­di­na fla­ši­ra ga­zi­ra­nu vo­du.B.Ma.
Objavi na
[komentar na tekst]  [pregled komentara(0)]

EKSKLUZIVNO

Prisluškivani razgovori Šarićevog klana:

Goran Soković

Objavljeno: 14-03-2017

VIDEO

Dodjela međunarodnih nagrada za istraživačko novinarstvo - 2015

EKSKLUZIVNO

Svi snimci

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana

Zaštitimo novinare

- zaštitimo istinu


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"