Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-03-19 PROIZVODNJA U MINI-ELEKTRANAMA DUPLO MANJA NEGO LANI, NVO SEKTOR TRAŽI KOREKCIJU PRIHODA
Smanjiti naknadu za tajkune DPS-a
MHe (shutterstock) Smanjiti naknadu za tajkune DPS-a Naknadu za proizvodnju iz OIE, koju je adekvatnije nazvati „naknadom za punjenje privatnih džepova” svakako treba umanjiti. Kupci struje ne treba da budu „taoci” pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije, kazala je Ines Mrdović (MANS)
Vla­sni­ci mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­na (MHE) u ja­nu­a­ru i fe­bru­a­ru pro­iz­ve­li su sko­ro du­plo ma­nje elek­trič­ne ener­gi­je u od­no­su na pro­iz­vod­nju iz pro­šle go­di­ne, po­ka­zu­ju po­da­ci Cr­no­gor­skog ope­ra­to­ra elek­trič­ne ener­gi­je (CO­TEE).
– Iako su od ja­nu­a­ra 2016. do ja­nu­a­ra 2017. go­di­ne u po­gon ušle dvi­je no­ve mHE, zbog iz­u­zet­no ne­po­volj­nih hi­dro­lo­ških uslo­va u pe­ri­o­du ja­nu­ar i fe­bru­ar ove go­di­ne, pro­iz­ve­de­no je znat­no ma­nje elek­trič­ne ener­gi­je ne­go pro­šle go­di­ne – ka­za­li su „Da­nu” iz CO­TEE-a.
Za dva mje­se­ca ove go­di­ne če­ti­ri fir­me – Hi­dro­e­ner­gi­ja Mon­te­ne­gro, Si­ner­dži, Ig­ma ener­dži i Kro­nor pro­iz­ve­li su 4,7 mi­li­o­na ki­lo­vat-sa­ti (kVh) elek­trič­ne ener­gi­je, dok su la­ni u istom pe­ri­o­du pro­iz­ve­li 8,88 mi­li­o­na kVh. Raz­log za ve­ću pro­iz­vod­nju u od­no­su na plan, ta­da su bi­le po­volj­ne hi­dro­lo­ške pri­li­ke, zbog če­ga je Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je, ko­je iz­nos na­kna­de za pod­sti­caj od­re­đu­je po­čet­kom go­di­ne, u ju­nu po­no­vo i to du­plo po­ve­ća­lo iz­nos na­kna­de.
Sa­da bi, ka­ko sma­tra­ju u ne­vla­di­nom sek­to­ru i opo­zi­ci­ji, iz istog raz­lo­ga iz­nos na­kna­de tre­ba­lo uma­nji­ti. Na­kna­da za pod­sti­caj pro­iz­vod­nje iz OIE je u ja­nu­a­ru po­ve­ća­na za sko­ro če­ti­ri pu­ta i na ra­ču­nu od oko 50 eura, do­ma­ćin­stva da­ju dva eura vla­sni­ci­ma mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­na. U pi­ta­nju su bi­zni­sme­ni bli­ski vr­hu vla­sti – Oleg Ob­ra­do­vić, Ran­ko Ubo­vić i Alek­san­dar Mi­jaj­lo­vić iz Hi­dro­e­ner­gi­je, Vuk Raj­ko­vić, kum Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, iz Si­ner­dži­ja, Pre­drag Ba­jo­vić iz Kro­no­ra, ko­ji je šu­ra Igo­ra Luk­ši­ća, Žar­ko Bu­rić...
– Na­kna­du za pro­iz­vod­nju iz OIE, ko­ju je ade­kvat­ni­je na­zva­ti „na­kna­da za pu­nje­nje pri­vat­nih dže­po­va” sva­ka­ko tre­ba uma­nji­ti. Kup­ci stru­je ne tre­ba da bu­du „ta­o­ci” po­gre­šne po­li­ti­ke Vla­de u obla­sti ener­ge­ti­ke, ko­ju kre­i­ra ta­ko da se iz dže­po­va po­tro­ša­ča pre­li­va u dže­po­ve taj­ku­na i kom­pa­ni­ja bli­skih vr­hu vla­da­ju­će par­ti­je – ka­za­la je Ines Mr­do­vić (MANS).
Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, na­kna­du ne sa­mo da tre­ba uma­nji­ti, već bi za cr­no­gor­ske po­tro­ša­če bi­lo naj­ko­ri­sni­je da se uki­ne, po­što oni ni­je­su du­žni da pla­ća­ju bi­lo či­je pro­fi­te, ka­da već EPCG kao ve­ćin­ski dr­žav­na kom­pa­ni­ja mo­že da za­do­vo­lji nji­ho­ve po­tre­be.
Iz Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je su ka­za­li da na­kna­du utvr­đu­ju na osno­vu pla­na, usled če­ga mo­že do­ći do od­stu­pa­nja iz­me­đu pri­ku­plje­nih i is­pla­će­nih sred­sta­va.
– Ope­ra­tor tr­ži­šta je za­du­žen i za pri­ku­plja­nje i za ras­po­dje­lu sred­sta­va od na­kna­de, pa sa­mim tim ima i stvar­ni pre­gled sta­nja po tom pi­ta­nju. Ope­ra­tor tr­ži­šta mo­že po­kre­nu­ti ini­ci­ja­ti­vu za pro­mje­nu na­kna­de uko­li­ko oci­je­ni da je do­šlo ka­ko do manj­ka sred­sta­va, ta­ko i do zna­čaj­nog vi­ška sred­sta­va. Mi­ni­star­stvo mo­že na osno­vu ar­gu­men­to­va­nih či­nje­ni­ca uma­nji­ti iz­nos na­kna­de. Ta­ko­đe, na­po­mi­nje­mo da se sred­stva, uko­li­ko pre­o­sta­nu, sva­ka­ko ko­ri­ste za istu na­mje­nu za sle­de­ću go­di­nu, usled če­ga iz­nos na­kna­de za sle­de­ću go­di­nu u tom slu­ča­ju mo­že bi­ti ma­nji – po­ja­sni­li su iz re­so­ra na či­jem če­lu je Dra­gi­ca Se­ku­lić.
MANS, ka­ko je is­ta­kla, već du­že uka­zu­je da Vla­da, pod iz­go­vo­rom do­sti­za­nja ci­lja ob­no­vlji­vih iz­vo­ra ener­gi­je, ko­ji je sa­ma pred­lo­ži­la na 33 od­sto, omo­gu­ća­va grad­nju mHE i vje­tro­e­lek­tra­na.
– Ključ­nu ko­rist od tih obje­ka­ta ima­ju nji­ho­vi in­ve­sti­to­ri, od­no­sno taj­kun­ske i ino kom­pa­ni­je, ko­ji­ma gra­đa­ni kroz ra­ču­ne za stru­ju pla­ća­ju na­kna­de, ka­ko bi po­vra­ti­li ulo­že­no. Vla­da in­ve­sti­to­ri­ma ga­ran­tu­je sub­ven­ci­je u pe­ri­o­du od 12 go­di­na, a ja­sno je da im se ulo­že­ni no­vac mo­že vra­ti­ti po­sli­je sa­mo ne­ko­li­ko go­di­na nje­go­vog ra­da, dok će u osta­lom pe­ri­o­du ima­ti či­sti pro­fit – po­ja­sni­la je Mr­do­vi­će­va.
Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, Vla­da je ga­ran­to­va­la i ot­kup stru­je pro­iz­ve­de­ne iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra, od­no­sno oba­ve­za­la EPCG da je mo­ra ot­ku­plji­va­ti.
– Na­red­ne go­di­ne, ka­da se u rad ener­get­skog si­ste­ma uklju­če dvi­je vje­tro­e­lek­tra­ne, po­ka­za­će se da li će dr­žav­na ener­get­ska kom­pa­ni­ja zbog to­ga bi­ti pri­mo­ra­na da pro­iz­vo­di ma­nje stru­je u svo­jim objek­ti­ma, či­me bi ne­spor­no bi­la na gu­bit­ku – uka­za­la je Mr­do­vi­će­va.
Funk­ci­o­ner SDP-a Adis Ba­lo­ta je na­veo da bi re­sor­no mi­ni­star­stvo, na osno­vu istih pa­ra­me­ta­ra ko­ji su uslo­vi­li po­ve­ća­nje, tre­ba­lo da pred­lo­ži Vla­di ko­ri­go­va­nje iz­no­sa na­kna­de.
Gra­đa­ni pla­ća­ju na­kna­du za pod­sti­caj od ma­ja 2014. go­di­ne. Od ta­da je vla­sni­ci­ma mHE is­pla­će­no oko pet mi­li­o­na eura. Od ta­da do da­nas na­kna­da je uve­ća­na za oko 100 pu­ta, od­no­sno pr­vo se pla­ća­lo dva do tri cen­ta na pro­sječ­nom ra­ču­nu, a sa­da bli­zu dva eura.
Ovim po­slom se ba­vi i sin biv­šeg pre­mi­je­ra – Bla­žo Đu­ka­no­vić, ko­ji je la­ni do­bio kon­ce­si­ju za iz­grad­nju jed­ne mHE. Pla­ni­ra da gra­di još jed­nu, ali če­ka po­treb­ne do­zvo­le.D.M.


Za dva mje­se­ca 400 hi­lja­da

Pre­ma po­da­ci­ma CO­TEE-a, za dva mje­se­ca su vla­sni­ci mHE za­ra­di­li 407,9 hi­lja­da eura, od če­ga su gra­đa­ni pre­ko ra­ču­na za stru­ju pla­ti­li 233,5 hi­lja­da. La­ni je u istom pe­ri­o­du pri­hod od pro­iz­vod­nje bio 791,9 hi­lja­da eura.
Hi­dro­e­ner­gi­ja je pri­ho­do­va­la 277 hi­lja­da, Kro­nor 71,6 hi­lja­da, Si­ner­dži 34,1 hi­lja­du a Ig­ma ener­dži 25,1 hi­lja­du eura.
La­ni su gra­đa­ni pla­ti­li 2,3 mi­li­o­na eura za pod­sti­caj, dok je uku­pan pri­hod vla­sni­ka mHE bio oko če­ti­ri mi­li­o­na. Pro­cje­na je da će ove go­di­ne pri­ho­do­va­ti oko 13 mi­li­o­na eura.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"