Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-03-19 DUGOVANJA DRŽAVNIH KOMPANIJA I TAJKUNA NAJVEĆA U POSLEDNJE DVIJE DECENIJE
Poreski dug narastao na 820 miliona eura
Mugoša Poreski dug narastao na 820 miliona eura U odnosu na poslednje zvanične podatke poreski dug je porastao za 43 miliona eura i trenutno iznosi 820 miliona, potvrdilo je „Danu” više izvora bliskih Poreskoj upravi. Iz ove institucije nijesu htjeli da odgovore na naše upite u vezi sa poreskim dugom
Po­re­ski dug, ra­ču­na­ju­ći i du­go­va­nja pred­u­ze­ća u ste­ča­ju, tre­nut­no iz­no­si 820 mi­li­o­na eura, što su naj­ve­ća za­bi­lje­že­na po­re­ska po­tra­ži­va­nja u po­sled­nje dvi­je de­ce­ni­je, ka­za­lo je „Da­nu” vi­še iz­vo­ra bli­skih Po­re­skoj upra­vi (PU). U pr­va dva mje­se­ca, ka­ko po­ja­šnja­va­ju, na­pla­ta po­re­za je bi­la znat­no ma­nja od pla­ni­ra­ne, a sa­mo u fe­bru­a­ru je bi­la ma­nja za pet mi­li­o­na.
Iako smo Po­re­skoj upra­vi po­sla­li pi­ta­nja u ve­zi sa vi­si­nom po­re­skog du­ga, iz ove in­sti­tu­ci­je još ni­je­su od­go­vo­ri­li na na­še upi­te.
Pre­ma po­sled­njim zva­nič­nim po­da­ci­ma iz pro­šle go­di­ne, po­re­ski dug je iz­no­sio 777,7 mi­li­o­na eura, što zna­či da se u me­đu­vre­me­nu po­ve­ćao za 43 mi­li­o­na eura.
Ten­den­ci­ja ra­sta po­re­skog du­ga bi­lje­ži se od 2010., a na kra­ju te go­di­ne iz­no­sio je 296 mi­li­o­na eura. Ta­da je na če­lu Po­re­ske upra­ve bi­la Mir­ja­na Pe­šalj, a na­kon nje kor­mi­lo u PU pre­u­zeo je De­jan Ma­ri­no­vić. On je na tu fun­cki­ju iza­bran u fe­bru­a­ru 2011. go­di­ne, a na kra­ju te go­di­ne po­re­ski dug je iz­no­sio čak 370,4 mi­li­o­na eura. Go­di­nu ka­sni­je po­re­ski dug ra­ste za pre­ko 70 mi­li­o­na, i na kra­ju 2012. go­di­ne iz­no­si sko­ro 442 mi­li­o­na. Po­čet­kom 2013. go­di­ne Ma­ri­no­vić pod­no­si ostav­ku, a na če­lo PU do­la­zi Mi­lan La­ki­će­vić. Na kra­ju 2013. go­di­ne po­re­ski dug iz­no­sio je 450,2 mi­li­o­na eura, dok je re­kor­dan rast za­bi­lje­žen 2014. go­di­ne ka­da je po­ras­tao za čak 100 mi­li­o­na, pa je, pre­ma po­da­ci­ma Dr­žav­ne re­vi­zor­ske in­sti­tu­ci­je, bio 551,9 mi­li­o­na eura. Sre­di­nom 2015. go­di­ne La­ki­će­vić je pod­nio ostav­ku na funk­ci­ju di­rek­to­ra PU, a u ok­to­bru te go­di­ne na nje­go­vo mje­sto do­la­zi Mi­o­mir M. Mu­go­ša. Mu­go­ša je od­mah na­kon stu­pa­nja na funk­ci­ju na­ja­vio oštri­je mje­re u na­pla­ti po­re­za i is­ta­kao da je već u pr­vom kvar­ta­lu 2016. go­di­ne plan na­pla­te pre­ma­šio oče­ki­va­nja, pa je ukup­na bru­to na­pla­ta po­re­za za tri mje­se­ca iz­no­si­la 208,8 mi­li­o­na eura, što je 15,5 mi­li­o­na eura vi­še od pla­na.  Po­re­ska upra­va je zbog ve­li­kog po­re­skog du­ga od de­cem­bra pro­šle go­di­ne za­tra­ži­la uvo­đe­nje ste­ča­ja u se­dam kom­pa­ni­ja, ko­li­ko ni­je za­tra­že­no u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na.
Zva­nič­ni po­da­ci Po­re­ske upra­ve od la­ni po­ka­zu­ju da je od 777,7 mi­li­o­na na­pla­ti­vo bi­lo sve­ga 236 mi­li­o­na.
Na osno­vu cr­ne li­ste, ko­ju PU kvar­tal­no ob­ja­vlju­je, evi­dent­no je da su po­re­ski du­žni­ci iz go­di­ne u go­di­nu isti. Naj­ve­ći du­žnik po osno­vu po­re­za i do­pri­no­sa na lič­na pri­ma­nja du­ži niz go­di­na bio je plje­valj­ski Rud­nik uglja, gdje je naj­ve­ći ak­ci­o­nar ita­li­jan­ska kom­pa­ni­ja A2A, me­đu­tim, pre­ma po­sled­njim po­da­ci­ma, pr­vo mje­sto je pre­pu­stio na­ci­o­nal­nom avi­o­pre­vo­zni­ku Mon­te­ne­gro­er­laj­nzu, ko­ji sa­da pred­vo­di cr­nu li­stu sa du­gom od 13,3 mi­li­o­na. Na tre­ćem mje­stu su Plan­ta­že sa du­gom od 3,1 mi­li­on eura te že­lje­znič­ke kom­pa­ni­je – Že­lje­znič­ka in­fra­struk­tu­ra i Že­lje­znič­ki pre­voz sa po 2,9 mi­li­o­na du­ga i Odr­ža­va­nje že­lje­znič­kih vo­znih sred­sta­va sa 1,6 mi­li­o­na eura. Naj­ve­ći du­žnik po osno­vu po­re­za na do­da­tu vri­jed­nost, po­re­za na do­bit, ak­ci­ze i kon­ce­si­je je Ave Ma­ri­ja Kolj­če­vić, dok je na dru­gom mje­stu bu­dvan­sko pred­u­ze­će Mer­kur sa du­gom od 4,6 mi­li­o­na i kom­pa­ni­ja Vek­tra Mon­te­ne­gro, ko­ja je u vla­sni­štvu bi­zni­sme­na Dra­ga­na Br­ko­vi­ća sa du­gom od 4,5 mi­li­o­na dok nje­go­va kom­pa­ni­ja Vek­tra Ja­kić du­gu­je 4,3 mi­li­o­na eura. Ti po­da­ci po­ka­zu­ju da su naj­ve­ći du­žni­ci kom­pa­ni­je ko­ji­ma je dr­ža­va naj­vi­še po­ma­ga­la kao i in­ve­sti­to­ri ko­ji su bli­ski vla­sti.B.Ma.


Po­li­ci­ja ni­je for­mi­ra­na

Upr­kos či­nje­ni­ci da po­re­ski dug ra­ste iz go­di­ne u go­di­nu, vlast još ni­je for­mi­ra­la du­go na­ja­vlji­va­ni sek­tor po­re­ske po­li­ci­je. Iako je pri­je go­di­nu da­na za di­rek­to­ra po­re­ske po­li­ci­je pu­tem jav­nog kon­kur­sa iza­bran Mi­o­drag Mi­ćo Mar­ti­no­vić, taj re­sor ni­je for­mi­ran jer je biv­ši mi­ni­star fi­nan­si­ja Ra­do­je Žu­gić sa­mo ne­ko­li­ko da­na na­kon to­ga do­nio od­lu­ku o uki­da­nju ovog re­so­ra iz si­ste­ma­ti­za­ci­je. Još ni­je jasno de­fi­ni­sa­no mo­že li se u sko­ri­je vri­je­me oče­ki­va­ti for­mi­ra­nje po­re­ske po­li­ci­je.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"