Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-03-19 FLEŠ
In­fla­ci­ja 0,1 od­sto
Mje­seč­na in­fla­ci­ja u fe­bru­a­ru, mje­re­na har­mo­ni­zo­va­nim in­dek­som po­tro­šač­kih ci­je­na, iz­no­si­la je 0,1 od­sto, dok su po­tro­šač­ke ci­je­ne u od­no­su na isti mje­sec pret­hod­ne go­di­ne bi­le u pro­sje­ku vi­še za 2,5 od­sto, sa­op­šti­li su iz Mon­sta­ta.
– Naj­ve­ći uti­caj na mje­seč­nu sto­pu in­fla­ci­je ima­li su rast ci­je­na po­vr­ća, vo­ća, mli­je­ka, si­ra i ja­ja, krat­ko­roč­nih do­ba­ra za ru­tin­sko odr­ža­va­nje do­ma­ćin­sta­va – pi­še u sa­op­šte­nju.D.M.

Ni­že cijene
Ci­je­ne pro­iz­vo­đa­ča in­du­strij­skih pro­iz­vo­da u fe­bru­a­ru su u od­no­su na ja­nu­ar bi­le u pro­sje­ku ni­že za pro­ce­nat, sa­op­šti­li su iz Mon­sta­ta. U od­no­su na isti mje­sec pro­šle go­di­ne, ci­je­ne su vi­še za 0,8 od­sto.
– Sto­pa ra­sta ci­je­na pro­iz­vo­đa­ča in­du­strij­skih pro­iz­vo­da u pr­va dva mje­se­ca je u od­no­su na isti pe­ri­od la­ni iz­no­si­la 1,4 od­sto – pi­še u sa­op­šte­nju.D.M.

Pomoć 100 hiljada
Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je ras­pi­sa­će do kra­ja mje­se­ca no­vi jav­ni po­ziv za uče­šće u pro­gra­mu pod­sti­ca­nja raz­vo­ja kla­ste­ra, a ovo­go­di­šnji ras­po­lo­ži­vi bu­džet za po­dr­šku kla­ste­ri­ma je du­plo ve­ći od pro­šlo­go­di­šnjeg i iz­no­si 100 hi­lja­da eura.
– Po­ve­ća­njem bu­dže­ta i mak­si­mal­ni iz­nos po­dr­ške po pro­jek­tu bi­će uve­ćan, sa sa­da­šnjih de­set na 15 hi­lja­da eura – pi­še u sa­op­šte­nju Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je.
Na­kon ras­pi­si­va­nja po­zi­va, or­ga­ni­zo­va­će in­fo-da­ne u ne­ko­li­ko op­šti­na, ka­ko bi in­for­mi­sa­li pri­vred­ni­ke o kla­ste­ri­ma. Na raz­vo­ju kla­ste­ra ovaj re­sor ra­di pet go­di­na i da­nas po­sto­je 23 re­gi­stro­va­na kla­ste­ra.
Mi­ni­star­stvo sub­ven­ci­o­ni­še 50 od­sto oprav­da­nih tro­ško­va, od­no­sno 65 od­sto u slu­ča­ju kla­ste­ra ko­ji dje­lu­ju u ma­nje raz­vi­je­nim op­šti­na­ma.D.M.

Veći za petinu
Vri­jed­nost re­a­li­zo­va­nog plat­nog pro­me­ta u fe­bru­a­ru iz­no­si­la je 2,09 mi­li­jar­di eura, što je za 20 od­sto vi­še ne­go u ja­nu­a­ru, pre­ma po­da­ci­ma Cen­tral­ne ban­ke.
Od to­ga je 43,97 od­sto re­a­li­zo­va­no u plat­nom si­ste­mu CBCG (RTGS i DNS si­ste­mu), a osta­tak u in­ter­nom, či­ji su no­si­o­ci po­slov­ne ban­ke. Re­a­li­zo­va­na su 2,42 mi­li­o­na na­lo­ga u na­ci­o­nal­nom plat­nom pro­me­tu, od če­ga u RTGS i DNS si­ste­mu 29,78 od­sto, a 70,22 od­sto u in­ter­nom.
J.V.

Manje priključaka
Uku­pan broj ADSL pri­klju­ča­ka na kra­ju ja­nu­a­ra iz­no­sio je 57,8 hi­lja­da, 625 ma­nje ne­go u de­cem­bru, po­da­ci su Agen­ci­je za elek­tron­ske ko­mu­ni­ka­ci­je i po­štan­sku dje­lat­nost (EKIP).
Broj ko­ri­sni­ka ko­ji su pu­tem op­tič­ke mre­že (FTTx) pri­stu­pi­li in­ter­ne­tu u ja­nu­a­ru iz­no­sio je 40,51 hi­lja­du. Od ukup­nog bro­ja ADSL pri­klju­ča­ka na kra­ju ja­nu­a­ra, 88,27 od­sto se od­no­si na gra­đa­ne.B.Ma.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"