Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-03-19 U NIKŠIĆU ZAPALJEN AUTOMOBIL POSLANIKA FRONTA MILUTINA ĐUKANOVIĆA
Mafija nastavlja progon
Mafija nastavlja progon
U po­ža­ru ko­ji je prek­si­noć oko po­no­ći, iz za­sa­da ne­u­tvr­đe­nih raz­lo­ga, iz­bio u uli­ci Ba­ja Pi­vlja­ni­na u Nik­ši­ću iz­go­rio je pot­pu­no pred­nji kraj slu­žbe­nog auto­mo­bila „ško­da ra­pid” Mi­lu­ti­na Đu­ka­no­vi­ća, po­sla­ni­ka De­mo­krat­skog fron­ta. Auto­mo­bil se u vri­je­me po­ža­ra na­la­zio na par­kin­gu zgra­de u ko­joj sta­nu­je Đu­ka­no­vić.
U po­ža­ru je ošte­ćen pred­nji do­nji dio vo­zi­la, ma­ska, bra­nik i fa­ro­vi, kao i je­dan dio is­pod ha­u­be, ali je br­zom in­ter­ven­ci­jom nik­šić­kih va­tro­ga­sa­ca spri­je­če­no da­lje ši­re­nje po­ža­ra.
Po­li­ci­ja je oba­vi­la uvi­đaj, a na­kon vje­šta­če­nja zna­će se da li je po­žar pod­met­nut ili je u pi­ta­nju sa­mo­za­pa­lje­nje in­sta­la­ci­ja.
Po­žar je pr­vi pri­mi­je­tio Žar­ko Vu­ji­čić, ko­ji je po­li­ci­ji is­pri­čao da je „čuo zvuk kao da je ne­što iz­du­ši­lo”, na­kon če­ga je pri­mi­je­tio po­žar na vo­zi­lu u pred­je­lu fa­ro­va. On je is­pri­čao da ni­je ni­kog pri­mi­je­tio kod vo­zi­la, ni­ti da se ne­ko uda­lja­va sa li­ca mje­sta. Ka­zao je da je o po­ža­ru oba­vi­je­stio Đu­ka­no­vi­ća.
Mi­lu­tin Đu­ka­no­vić ju­če je ka­zao „Da­nu” da je po­žar, naj­vje­ro­vat­ni­je, na­sta­vak pro­go­na De­mo­krat­skog fron­ta.
– Po­žar je, naj­vje­ro­vat­ni­je, pod­met­nut. O do­ga­đa­ju me oba­vi­je­stio kom­ši­ja, ko­ji je pri­mi­je­tio da mo­je vo­zi­lo ko­je je bi­lo par­ki­ra­no kod zgra­de go­ri. Ubr­zo po­tom sti­gli su pri­pad­ni­ci Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja. Br­zom in­ter­ven­ci­jom va­tro­ga­sa­ca spri­je­če­na je ma­te­ri­jal­na šte­ta ši­rih raz­mje­ra – ka­zao je Đu­ka­no­vić.
Po­ja­snio je da je pla­ni­rao da ju­če to­kom ra­nih ju­tar­njih sa­ti kre­ne za Her­ceg No­vi, u če­mu je bio spri­je­čen.
– Oče­ku­jem da vje­šta­če­njem i da­ljom is­tra­gom bu­de utvr­đen uzrok po­ža­ra – ka­zao je Đu­ka­no­vić.
Iz DF-a su sa­op­šti­li da pa­lje­nje auto­mo­bi­la ko­ji ko­ri­sti šef po­sla­nič­kog klu­ba DF-a Mi­lu­tin Đu­ka­no­vić is­pred zgra­de u ko­joj ži­vi u Nik­ši­ću po­ka­zu­je da je kri­mi­nal­na or­ga­ni­za­ci­ja cr­no­gor­skog re­ži­ma pre­šla na no­vi ni­vo ob­ra­ču­na sa De­mo­krat­skim fron­tom, od­no­sno na kla­sič­ne te­ro­ri­stič­ke na­pa­de.
Po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su, ka­ko se na­vo­di u sa­op­šte­nju, od­mah po do­bi­je­nom oba­vje­šte­nju o na­sta­lom po­ža­ru iza­šli na mje­sto do­ga­đa­ja, gdje je utvr­đe­no da se ra­di o vo­zi­lu mar­ke „ško­da ra­pid”, pod­go­rič­kih re­gi­star­skih ozna­ka, ko­je ko­ri­sti Mi­lu­tin Đu­ka­no­vić, po­sla­nik Skup­šti­ne Cr­ne Go­re. Sa vo­zi­la, kao i ze­mlje is­pod nje­ga iz­u­ze­ti su tra­go­vi ko­ji će bi­ti pred­met da­ljih vje­šta­če­nja, to­kom ko­jih će se utvr­di­ti da li je ri­ječ o sa­mo­za­pa­lje­nju ili da je po­žar pod­met­nut. U ci­lju utvr­đi­va­nja okol­no­sti pod ko­ji­ma je po­žar na­stao, slu­žbe­ni­ci CB Nik­šić vr­še pre­tra­gu užeg i ši­reg li­ca mje­sta do­ga­đa­ja i pred­u­zi­ma­ju dru­ge mje­re i rad­nje iz svo­je nad­le­žno­sti – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.L.N.


Suzavac, prijetnje, hapšenja...

Bi­lo je pi­ta­nje vre­me­na ka­da će gro­gi­ra­ni DPS, su­o­čen sa po­li­tič­kom, eko­nom­skom, so­ci­jal­nom, bez­bjed­no­snom kri­zom i ras­pa­dom uj­dur­me zva­ne „dr­žav­ni udar”, po­zva­ti upo­moć ma­fi­ju i po­ka­za­ti pr­stom na naj­o­pa­sni­jeg pro­tiv­ni­ka, sa­op­šte­no je iz DF-a.
– Na­kon tro­va­nja su­zav­cem i boj­nim otro­vi­ma, pre­bi­ja­nja, hap­še­nja, pro­go­na ko­ji spro­vo­de ko­rum­pi­ra­ni po­je­din­ci u sud­stvu i tu­ži­la­štvu, DPS je sa­da kre­nuo u otvo­re­ni rat sa DF-om. To je sli­ka i pri­li­ka be­sud­ne ze­mlje ko­jom di­vlja­ju kri­mi­nal­ne ban­de pred­sjed­ni­ka DPS-a, ko­je ši­re­njem stra­ha i upo­tre­bom si­le ču­va­ju ono što su za­jed­no opljač­ka­li od gra­đa­na Cr­ne Go­re – na­gla­si­li su iz DF-a.
Na­vo­de da ne­ma sum­nje da je ma­fi­ja ovaj te­ro­ri­stič­ki na­pad na DF iz­ve­la u sa­rad­nji sa svo­jim stra­te­škim part­ne­ri­ma iz po­li­ci­je, ko­ji de­ce­ni­ja­ma kon­tro­li­šu šverc ci­ga­re­ta, dro­ge i oruž­ja.
– Me­đu­tim, onaj ko­ji sto­ji iza ove te­ro­ri­stič­ke ak­ci­je tre­ba da zna da ne po­sto­ji na­čin da se DF obes­hra­bri i za­u­sta­vi u bor­bi za slo­bod­nu Cr­nu Go­ru – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"