Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-03-19 FLEŠ
Op­tu­žen zbog pre­va­re
Osnov­ni sud u Ce­ti­nju po­tvr­dio je op­tu­žni­cu pro­tiv L.D. iz tog gra­da zbog kri­vič­nog dje­la pre­va­ra. Op­tu­žni­com je pred­sta­vlje­no da je okri­vlje­ni ne­u­tvr­đe­nog da­na u ok­to­bru, no­vem­bru i de­cem­bru 2011. go­di­ne, kao i po­čet­kom ja­nu­a­ra 2012. go­di­ne u Ce­ti­nju, u na­mje­ri da se­bi pri­ba­vi pro­tiv­prav­nu imo­vin­sku ko­rist, la­žnim pri­ka­zi­va­njem či­nje­ni­ca o po­ri­je­klu i re­gu­lar­no­sti vo­zi­la „por­še”, do­veo u za­blu­du ošte­će­nog B.M., dr­ža­vlja­ni­na Ru­ske Fe­de­ra­ci­je. On ga je na­veo da mu na šte­tu svo­je imo­vi­ne u vi­še na­vra­ta is­pla­ti uku­pan nov­ča­ni iz­nos od 48.800 eura.D.Ž.

Ras­pra­va o oruž­ju
Po­vo­dom dvi­je go­di­ne od stu­pa­nja na sna­gu Za­ko­na o oruž­ju, MUP u po­ne­dje­ljak, 20. mar­ta, or­ga­ni­zu­je kon­fe­ren­ci­ju za me­di­je na ko­joj će bi­ti pred­sta­vlje­ni re­zul­ta­ti pri­mje­ne po­me­nu­tog za­ko­na u pro­te­klom pe­ri­o­du i re­a­li­za­ci­je re­le­vant­nih ak­tiv­no­sti i kam­pa­nja. Na kon­fe­ren­ci­ji za­ka­za­noj go­vo­ri­će na­čel­ni­ca Di­rek­ci­je za vo­za­če, vo­zi­la i oruž­je Mi­ra Ra­do­vić, ru­ko­vo­di­lac Ope­ra­tiv­no-ko­mu­ni­ka­ci­o­nog cen­tra Upra­ve po­li­ci­je Mla­den Mar­ko­vić, po­li­tič­ki voj­ni me­na­džer u mi­si­ji OEBS-a u Cr­noj Go­ri Pre­drag Pre­le­vić, me­na­džer pro­gra­ma u Kan­ce­la­ri­ji UNDP u Cr­noj Go­ri Gor­dan Iva­no­vić i iz­vr­šni di­rek­tor CDT-a Dra­gan Ko­pri­vi­ca.
D.Ž.

Pri­ja­vio po­li­caj­ca
Gra­đa­nin M.H. iz Ma­le­še­va (Ko­so­vo) do­sta­vio je Odje­lje­nju za unu­tra­šnju kon­tro­lu po­li­ci­je pri­tu­žbu na po­li­cij­skog slu­žbe­ni­ka Odje­lje­nja gra­nič­ne bez­bjed­no­sti Nik­šić D.Ž. On se ža­lio na na­čin na ko­ji se pre­ma nje­mu od­no­sio ne­u­tvr­đe­nog da­na kra­jem sep­tem­bra 2016. go­di­ne, za vri­je­me dok je ču­vao sto­ku na ima­nju M.Lj. (kod ko­jeg ra­di po­sled­nje dvi­je go­di­ne), u mje­stu Šu­mer­ke, op­šti­na Nik­šić. Tom pri­li­kom mu je, na­kon što je na­i­šao i po­zdra­vio se sa njim, D.Ž., ka­ko na­vo­di, pri­šao i obra­tio mu se ne­pri­mje­re­nim ri­je­či­ma i uvre­dlji­vo se po­na­šao pre­ma nje­mu. U po­stup­ku Unu­tra­šnje kon­tro­le, zbog ne­do­stat­ka do­ka­za, ni­je se mo­gla po­tvr­di­ti osno­va­nost na­vo­da pod­no­si­o­ca pri­tu­žbe o na­či­nu po­stu­pa­nja i po­na­ša­nja ime­no­va­nog po­li­cij­skog slu­žbe­ni­ka u pred­met­nom do­ga­đa­ju, ko­ji se de­sio van vr­še­nja slu­žbe­ne du­žno­sti.D.Ž.

Pre­kr­šio ko­deks
Di­sci­plin­ski tu­ži­lac po­kre­nuo je po­stu­pak pro­tiv L.N., po­li­cij­skog slu­žbe­ni­ka u Gru­pi po­li­ci­je za bez­bjed­nost sa­o­bra­ća­ja, jer je pre­kr­šio Ko­deks po­li­cij­ske eti­ke. On ni­je pred­u­zeo sve mje­re i ak­tiv­no­sti ko­je omo­gu­ća­va­ju li­cu da ne­sme­ta­no i efi­ka­sno ostva­ri svo­ja pra­va. Oba­vlja­ju­ći po­slo­ve pa­trol­ne dje­lat­no­sti u Gru­pi po­li­ci­je za bez­bjed­nost sa­o­bra­ća­ja na pu­tu Vi­lu­si–Nik­šić, u mje­stu Pod­bo­žur, na­kon što je ruč­nim ra­da­rom utvr­dio pre­kr­šaj pre­ko­ra­če­nja do­zvo­lje­ne br­zi­ne kre­ta­nja „re­no me­ga­na”, ni­je omo­gu­ćio vo­za­ču L.S. da ne­sme­ta­no i efi­ka­sno ostva­ri svo­ja pra­va. D.Ž.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"