Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-03-20 UNUTRAŠNJA KONTROLA TUŽILAŠTVU DOSTAVILA SPISE PROTIV SLUŽBENIKA UPRAVE POLICIJE
Inspektor na vezi s kriminalcima
Inspektor na vezi s kriminalcima
Unu­tra­šnja kon­tro­la Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va po­kre­nu­la je po­stu­pak pro­tiv jed­nog po­li­cij­skog slu­žbe­ni­ka, zbog sum­nje da oda­je slu­žbe­ne taj­ne bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nim li­ci­ma. MUP je for­mi­rao pred­met ka­ko bi utvr­di­li da li osum­nji­če­ni in­spek­tor ra­di za ne­ku kri­mi­nal­nu gru­pu. Iz­vje­štaj o ovom slu­ča­ju Unu­tra­šnja kon­tro­la do­sta­vi­la je tu­ži­la­štvu po­čet­kom mar­ta, jer po­sto­je osno­vi sum­nje da je­dan po­li­ca­jac sa­ra­đu­je sa kri­mi­nal­ci­ma. Unu­tra­šnja kon­tro­la, ka­ko na­vo­di Te­le­vi­zi­ja „Vi­je­sti”, for­mi­ra­la je tri pred­me­ta zbog sum­nje da po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci sa­ra­đu­ju sa kri­mi­nal­ci­ma. Ipak, sa­mo je­dan od ovih slu­ča­je­va pro­sli­je­đen je tu­ži­la­štvu ka­ko bi pred­u­ze­li rad­nje iz svo­je nad­le­žno­sti.
– Oba­vje­šta­va­mo vas da je pred­met­ni iz­vje­štaj do­sta­vljen tu­ži­la­štvu po­čet­kom te­ku­ćeg mje­se­ca ove go­di­ne, ali s ob­zi­rom na to da se ra­di o pred­me­tu ko­ji se na­la­zi u ra­du tu­ži­la­štva dru­ge po­dat­ke o ovom slu­ča­ju ne mo­že­mo sa­op­šti­ti – na­ve­li su iz MUP-a Te­le­vi­zi­ji „Vi­je­sti”. Iden­ti­tet sum­nji­vog po­li­caj­ca ostao je ne­po­znat.
Po­sled­nji slu­čaj pro­vje­re po­li­caj­ca od stra­ne po­li­ci­je i tu­ži­la­štva za­vr­šen je hap­še­njem ta­da­šnjeg ko­man­di­ra u Odje­lje­nju bez­bjed­no­sti Ko­tor Zlat­ka Sa­mar­dži­ća. On je osum­nji­čen da je da­vao in­for­ma­ci­je „ka­vač­kom kla­nu”, ko­jeg pre­ma po­li­cij­skoj evi­den­ci­ji vo­de Slo­bo­dan Ka­šće­lan i Ra­do­je Zvi­cer. Hap­še­nje je ta­da iz­bje­gao Ka­šće­lan ko­ji se i da­lje po­tra­žu­je.
– Na­kon spro­ve­de­nih iz­vi­đaj­nih rad­nji, po na­lo­gu spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca, slu­žbe­ni­ci Sek­to­ra kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je i Spe­ci­jal­nog po­li­cij­skog odje­lje­nja slo­bo­de su li­ši­li Ste­fa­na Br­no­vi­ća, iz Pod­go­ri­ce, ko­ji ži­vi u Ko­to­ru, Đer­đa Ca­ma­ja, Zlat­ka Sa­mar­dži­ća, Alek­san­dru Bog­da­no­vić, Ni­ko­lu An­dri­ća, Igo­ra An­dri­ća, Tri­pa Mo­sko­va, Ili­ju De­do­vi­ća i Go­ra­na Lju­ba­to­vi­ća, zbog po­sto­ja­nja osno­va­ne sum­nje da su iz­vr­še­na kri­vič­na dje­la – stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je, da­va­nje mi­ta, ze­le­na­štvo, iz­nu­da, te­ško dje­lo pro­tiv op­šte si­gur­no­sti, zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja, omo­gu­ća­va­nje uži­va­nja opoj­nih dro­ga, ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja. Ta­ko­đe je iz­dat na­log za li­še­nje slo­bo­de za Slo­bo­da­na Ka­šće­la­na, ko­ji je ozna­čen kao vo­đa „ka­vač­kog kla­na”, Alek­san­dra Đu­ri­ši­ća, Vla­di­mi­ra Bo­žo­vi­ća, Si­ni­šu Vla­ho­vi­ća, Igo­ra Đu­ri­ši­ća, Da­vo­ra Pre­le­vi­ća i Mi­lo­ša Ra­do­nji­ća, ko­ji su ozna­če­ni kao čla­no­vi ili oso­be bli­ske ta­ko­zva­nom „ka­vač­kom kla­nu” – sa­op­šte­no je ta­da iz spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva. 
Ipak, Sa­mar­džić je na­kon ne­ko­li­ko mje­se­ci iza­šao iz pri­tvo­ra po­što je pri­znao krivicu i na­go­dio se sa tu­ži­la­štvom.
Na me­ti pri­pad­ni­ka po­seb­ne je­di­ni­ce i ko­tor­ske po­li­ci­je na­šle su se i oso­be ko­je su ozna­če­ne kao bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­na li­ca.
Sa­mar­džić se sum­nji­čio da je oda­vao po­li­cij­ske in­fo­r­ma­ci­je pri­pad­ni­ci­ma „ka­vač­kog kla­na”. On ih je, ka­ko is­tra­ži­te­lji sum­nja­ju, oba­vje­šta­vao o ak­tiv­no­sti­ma po­li­ci­je ve­za­no za taj klan i da­vao im in­for­ma­ci­je ka­da će bi­ti pri­ve­de­ni na in­for­ma­tiv­ne raz­go­vo­re. Sum­nja se da je on oba­vi­je­stio Ka­šće­la­na i osta­la li­ca ko­ja se po­tra­žu­ju da će ih po­li­ci­ja uhap­si­ti i da im je po­mo­gao da se sklo­ne pri­je ne­go što ak­ci­ja kre­ne.
M.V.P.


Pro­vje­re spe­ci­jal­nog po­li­cij­skog ti­ma

Ra­ni­je je u pro­sto­ri­ja­ma spe­ci­jal­nog po­li­cij­skog ti­ma sa­slu­šan po­li­ca­jac M.G. zbog sum­nje da oda­je po­vjer­ljive po­dat­ke kla­nu iz Bu­dve. Unu­tra­šnja kon­tr­o­la ovog po­li­caj­ca, ipak, ni­je pro­vje­ra­va­la zbog na­vod­ne ve­ze sa kri­mi­nal­ci­ma, ali je­su na­kon pri­ja­ve gra­đa­ni­na. Na­i­me, gra­đa­nin R.J. je u sep­tem­bru pro­šle go­di­ne iz­ra­zio sum­nju u za­ko­ni­tost po­stu­pa­nja i ade­kvat­nost pred­u­ze­tih mje­ra po­vo­dom do­ga­đa­ja od 23. apri­la ka­da je na­pad­nut od ne­po­zna­tih oso­ba u lo­ka­lu u Bu­dvi. Istom slu­žbe­ni­ku, ka­ko na­vo­de „Vi­je­sti”, gra­đa­ni su kra­jem pro­šle go­di­ne pri­ja­vi­li da su u Bu­dvi pri­mi­je­ti­li osum­nji­če­ne za ubi­stvo Ra­do­mi­ra Đu­rič­ko­vi­ća iz Ce­ti­nja. Iz po­li­ci­je su sa­op­šti­li da su slu­žbe­ni­ci bu­dvan­ske po­li­ci­je iz­vr­ši­li pro­vje­re i pre­gled sta­na u Bu­dvi, ali da ni­je pro­na­đen ni­je­dan osum­nji­če­ni.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"