Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-03-18 ROMI IZ NIKŠIĆKOG NASELJA BUDO TOMOVIĆ OPTUŽILI GORANA TOMAŠEVIĆA I SOKOLJA BEGANAJA DA SU UOČI LOKALNIH IZBORA KUPOVALI GLASOVE
Dali su nam po 50 eura da glasamo za DPS
Beganaj i Tomašević Dali su nam po 50 eura da glasamo za DPS Svim punoljetnim građanima podijelili su po 50 eura. Novac je dijeljen u restoranu Željezare, u prisustvu predstavnika romskih organizacija. Za to imamo i dokaz, tvrdi Džavid Hajruši
Sta­nov­ni­ci rom­skog na­se­lja Bu­do To­mo­vić u Nik­ši­ću Dža­vid Haj­ru­ši, Osman Sej­da, Na­ser Haj­ru­ši i Osman Ta­la­mi­šaj op­tu­ži­li su ju­če funk­ci­o­ne­re De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Go­ra­na To­ma­še­vi­ća i So­ko­lja Be­ga­na­ja da su uoči lo­kal­nih iz­bo­ra u Nik­ši­ću odr­ža­nih 12. mar­ta ku­po­va­li gla­so­ve za po 50 eura i obe­ća­li iz­mi­re­nje du­ga za stru­ju za oko se­dam­de­set pu­no­ljet­nih pri­pad­ni­ka rom­ske i egip­ćan­ske po­pu­la­ci­je u tom gra­du. To­ma­še­vić je pred­sjed­nik mje­snih za­jed­ni­ca Ru­be­ža, Oštro­vac, Hum­ci i Že­lje­za­ra, a Be­ga­naj je pred­stav­nik Mi­ni­star­stva za ma­nji­ne.
– Bi­li smo na sa­stan­ku u re­sto­ra­nu Že­lje­za­re sa So­ko­ljom Be­ga­na­jem i Go­ra­nom To­ma­še­vi­ćem. Ka­da smo ušli u sa­lu, re­kli su nam da od­lo­ži­mo te­le­fo­ne na klu­pu, ka­ko ih ne bi­smo sni­mi­li. On­da su nam obe­ća­li za­po­sle­nje, iz­mi­re­nje oba­ve­za za stru­ju i mno­go što­šta. Svim pu­no­ljet­nim gra­đa­ni­ma po­di­je­li­li su po 50 eura. No­vac je di­je­ljen u re­sto­ra­nu Že­lje­za­re, u pri­su­stvu pred­stav­ni­ka rom­skih or­ga­ni­za­ci­ja. Za to ima­mo i do­kaz – tvr­di Haj­ru­ši.
On tvr­di da su im obe­ća­li i iz­mi­re­nje du­ga za stru­ju, da bi pet da­na na­kon iz­bo­ra do­šli rad­ni­ci Elek­tro­di­stri­bu­ci­je i is­klju­či­li im stru­ju.
– Od sve­ga to­ga do­bi­li smo to da nam je ju­če uju­tro is­klju­če­na stru­ja. Iz­bo­ri su pro­šli, mi stru­je ne­ma­mo. Po­sla ne­ma­mo, dje­ca nam pro­sja­če i nad­le­žni nam zbog to­ga pi­šu ka­zne. Je­di­no nam je pre­o­sta­lo da glad­ni i žed­ni štraj­ku­je­mo is­pred Op­šti­ne Nik­šić, i to već od po­ne­djelj­ka, gdje će­mo sva­ko­dnev­no pro­vo­di­ti vri­je­me sa dje­com. Mi ne­ma­mo nov­ca ni za hljeb, a ka­mo­li za stru­ju – is­ta­kao je Dža­vid Haj­ru­ši.
Osman Sej­da tvr­di da su pred­stav­ni­ci DPS-a da­li ogrom­na obe­ća­nja.
– Go­ran To­ma­še­vić nas je pre­va­rio i ne­ma vi­še pra­vo da do­đe u na­še na­se­lje. To po­ru­ču­jem nje­mu i sva­ko­me ko mu je dao pra­vo na me­ne. Ne­ka zna da je­di­no pra­vo nad so­bom imam ja – ka­zao je Sej­da i po­ru­čio da u znak pro­te­sta zbog lo­še si­tu­a­ci­je u ko­joj se na­la­ze ne­će sla­ti dje­cu u ško­lu.
Osman Ta­la­mi­šaj ka­že da su ih opet pre­va­ri­li u vri­je­me iz­bo­ra.
– Ni­je­smo iz­ne­na­đe­ni. I ra­ni­je su nas la­ga­li – re­kao je Ta­la­mi­šaj.L.N.


Be­ga­naj sa­slu­šao pi­ta­nje, pa is­klju­čio te­le­fon

Pred­stav­nik mi­ni­star­stva So­kolj Be­ga­naj ju­če ni­je bio ras­po­lo­žen za raz­go­vor i da­va­nje ko­men­ta­ra. Sa­slu­šao je pi­ta­nje „Da­na” ve­za­no za op­tu­žbe su­na­rod­ni­ka na nje­gov ra­čun, a on­da je ka­zao da je bo­le­stan, pre­ki­nuo ve­zu i is­klju­čio te­le­fon.


Obe­ća­li iz­mi­re­nje du­ga a on­da im is­klju­či­li stru­ju

U rom­skom na­se­lju Bu­do To­mo­vić, ko­je je i naj­broj­ni­je od tri ta­kva na­se­lja u op­šti­ni Nik­šić, ži­vi naj­ve­ći broj RE po­pu­la­ci­je. Od ukup­no njih oko 650, čak po­lo­vi­na je ju­če to­kom ra­nih ju­tar­njih ča­so­va osta­la bez stru­je zbog ne­pla­će­nih ra­ču­na, a ne­kih od njih i zbog ne­le­gal­nog pri­ključ­ka. Ka­ko smo sa­zna­li od pred­stav­ni­ka Ro­ma u tom na­se­lju Ta­hi­ra Haj­ru­ši­ja, po­me­nu­ta do­ma­ćin­stva za stru­ju du­gu­ju oko 15.000 eura.
Na­vo­de­ći da su te­ško pre­va­re­ni, Na­ser Haj­ru­ši op­tu­žio je pred­stav­ni­ke vla­sti da su is­ko­ri­sti­li ži­te­lje rom­skog na­se­lja i nji­ho­vu ne­moć.
– Mo­je če­tvo­ro dje­ce pre­ži­vlja­vaju od nov­ca ko­ji za­ra­dim pre­bi­ra­ju­ći po grad­skim kon­tej­ne­ri­ma. Ka­ko da pla­tim stru­ju? Dug je do­sti­gao 2.000 eura. Pre­va­ri­li su nas. Is­ko­ri­stii su na­šu ne­moć – ogor­čen je Haj­ru­ši.


To­ma­še­vić: Ni­je­sam di­je­lio no­vac

Pred­sjed­nik MZ Hum­ci, Ru­be­ža, Oštro­vac i Že­lje­za­ra Go­ran To­ma­še­vić ka­že da ni­ka­kav sa­sta­nak ni­je odr­ža­van u re­sto­ra­nu Že­lje­za­re, ni­ti je bi­lo obe­ća­nja i po­dje­le nov­ca.
– Že­lio bih da se sa lju­di­ma ko­ji to tvr­de su­o­čim na su­du, kod tu­ži­o­ca, ili pri­vat­no. Vo­lio bih da vi­dim do­ka­ze ko­je, ka­ko tvr­de, po­sje­du­ju. Uko­li­ko se do­ka­že da po­sto­ji bi­lo ka­kav do­kaz, sam ću se pri­ja­vi­ti da idem u Spuž i od­le­žim ka­znu za­tvo­ra. Je­di­no što mo­gu da ka­žem je­ste da sam zad­nje dvi­je go­di­ne bio kop­ča ize­đu Ro­ma i Elek­tro­di­stri­bu­ci­je i dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja ka­ko bi za te po­ro­di­ce bio ri­je­šen pro­blem elek­tro­snab­di­je­va­nja. U toj gru­pi bi­li su nji­ho­vi pred­stav­ni­ci Špan Be­ri­ša, Ta­hir Haj­ru­ši i Ismet Kur­ti. Me­đu­tim, ka­ko Ro­mi­ma ni­je­su bi­la ugro­žna pra­va, već su mo­ra­li po­sje­do­va­ti od­re­đe­nu do­ku­men­ta­ciju i is­po­šo­va­ti za­kon­sku pro­ce­du­ru, pro­blem je bio te­ško rje­šiv – ka­zao je To­ma­še­vić.
On je do­dao da je uvi­jek bio na ras­po­la­ga­nju Ro­mi­ma u rje­ša­va­nju in­fra­struk­tur­nih pro­ble­ma i da ne vi­di raz­log za pri­jet­nje i ogor­če­nje ko­je se po­ja­vlju­je kod ne­kih od njih.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"