Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-03-19 OBJELODANJENA DOKUMENTA O ZLOUPOTREBAMA BIVŠEG PREDSJEDNIKA KOLAŠINSKOG PARLAMENTA MILA ŠUKOVIĆA
Od opštine naplatio šest hiljada zbog sopstvenih propusta
Šuković Od opštine naplatio šest hiljada zbog sopstvenih propusta Šuković tužio opštinu za neisplaćene dohotke na osnovu evidencije koju je sam vodio, a to što nije bilježio prisutnost sudu je bio dokaz da mu je zahtjev osnovan, zbog čega mu je isplaćeno preko šest hiljada eura
Pred­sjed­ni­ca op­šti­ne Ko­la­šin Želj­ka Vuk­sa­no­vić po­če­la je da ob­ja­vlju­je po­dat­ke o po­slo­vi­ma funk­ci­o­ne­ra biv­še vla­sti, a pr­va do­ku­men­ta od­no­se se na ra­ni­jeg pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne Mi­la Šu­ko­vi­ća, ko­ji je tu­žio op­šti­nu za ne­is­pla­će­ne do­hot­ke na osno­vu evi­den­ci­je ko­ju je sam vo­dio. Pod ru­bri­kom na op­štin­skom saj­tu „Lič­ni ili jav­ni in­te­res”, pred­sjed­ni­ca op­šti­ne je ob­ja­vi­la pre­su­du Osnov­nog su­da u Ko­la­ši­nu ko­jom je Mi­lu Šu­ko­vi­ću do­su­đe­no 6.087 eura na „ime na­vod­no ne­is­ko­ri­šće­nih go­di­šnjih od­mo­ra za pe­ri­od od 2008. do 2014. go­di­ne”.
– Ova­kva pre­su­da je po­sle­di­ca ne­po­sto­ja­nja evi­den­ci­je o pri­sut­no­sti na po­slu (kar­net). Ovu evi­den­ci­ju je mo­rao da vo­di upra­vo Mi­le Šu­ko­vić, što zna­či da on sa­mom se­bi ni­je bi­lje­žio pri­sut­nost (od­sut­nost) na po­slu. Na nje­go­vim po­zna­ni­ci­ma, kom­ši­ja­ma i gra­đa­ni­ma Ko­la­ši­na je da pro­ci­je­ne da li je on te od­mo­re ko­ri­stio upr­kos ne­po­sto­ja­nju do­ka­za za to – na­vo­di se uz ob­ja­vlje­nu pre­su­du na saj­tu op­šti­ne Ko­la­šin.
Pre­su­de, ugo­vo­ri i od­lu­ke ob­ja­vlje­ne na toj stra­ni­ci, ka­ko je ka­za­la Želj­ka Vu­ka­sno­vić, po­mo­ći će gra­đa­ni­ma da pro­ci­je­ne da li su biv­ši funk­ci­o­ne­ri op­šti­ne Ko­la­šin u svom po­stu­pa­nju slu­ži­li lič­nom ili jav­nom in­te­re­su.
Šu­ko­vić, je­dan od čel­ni­ka Gru­pe bi­ra­ča „Za­jed­no za Ko­la­šin”, ko­ja je du­go­go­di­ši ko­a­li­ci­o­ni part­ner DPS-a, po­čet­kom pro­šle go­di­ne tu­žio je op­šti­nu Ko­la­šin, tra­že­ći na­kna­du šte­te za ne­is­ko­ri­šće­ne go­di­šnje od­mo­re za 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. i 2014. go­di­nu. Sud je u ok­to­bru pre­su­dio u ko­rist Šu­ko­vi­ća i na­lo­žio op­šti­ni Ko­la­šin da mu is­pla­ti 6.087 eura sa za­te­znom ka­ma­tom po­čev od da­na pre­su­đe­nja pa sve do is­pla­te, kao i da mu se na­dok­na­de tro­ško­vi po­stup­ka u iz­no­su od 525 eura.
– Tu­ži­o­cu (Šu­ko­vi­ću) ni­je­su do­ni­je­ta rje­še­nja o ko­ri­šće­nju go­di­šnjih od­mo­ra za pe­ri­od od 2008. do 2012. go­di­ne, ni­ti je tu­že­ni (op­šti­na) do­sta­vio do­ka­ze da je tu­ži­lac is­ko­ri­stio go­di­šnje od­mo­re za ove go­di­ne. Iz na­la­za vje­šta­ka fi­nan­sij­ske stru­ke utvr­đe­na je vi­si­na na­kna­de pre­ma za­ra­di ko­ju bi tu­ži­lac ostva­rio u mje­se­cu ka­da se šte­ta na­kna­đu­je, a ko­ju je vje­štak fi­nan­sij­ske stru­ke ob­ra­ču­nao na uku­pan iz­nos od 6.087 eura – na­vo­di se u obra­zlo­že­nju sud­ske pre­su­de.
Po­ten­ci­ra se da je vje­štak utvr­dio da je Šu­ko­vi­ću 2013. go­di­ne do­ni­je­to rje­še­nje o ko­ri­šće­nju go­di­šnjeg od­mo­ra u tra­ja­nju od 28 rad­nih da­na kao i za 2014. go­di­nu.
– Iz pre­gle­da op­štih od­su­stvo­va­nja sa ra­da vje­štak je utvr­dio da je Šu­ko­vić to­kom 2013. go­di­ne is­ko­ri­stio 12 da­na od­mo­ra dok to­kom 2014. go­di­šnji od­mor ni­je ni ko­ri­stio. Da je Šu­ko­vi­ću funk­ci­ja pred­sjed­ni­ka SO Ko­la­ši­n pre­sta­la 8. ju­la 2014. go­di­ne i pri­znao mu pra­vo na na­kna­du za­ra­de po­čev od 8. ju­la 2014. go­di­ne do 8. ju­la 2015. go­di­ne – kon­sta­tu­je se u tek­stu pre­su­de.
Na­ve­de­no je da vje­štak u do­ku­men­ta­ci­ji Šu­ko­vi­ća ni­je pro­na­šao do­ka­ze da je on ko­ri­stio go­di­šnje od­mo­re to­kom pet go­di­na, od­no­sno od 2008. za­ključ­no sa 2012. go­di­nom, što je bi­lo do­volj­no.
Pred­sjed­nik op­šti­ne Želj­ka Vuk­sa­no­vić ka­za­la je da će gra­đa­ni Ko­la­ši­na u na­red­nom pe­ri­o­du bi­ti upo­zna­ti sa još do­sta do­ku­men­ta­ci­je o de­ša­va­nji­ma iz pret­hod­nog pe­ri­o­da, od­no­sno od 2006. do 2014. go­di­ne.
Još u de­cem­bru 2009. go­di­ne pred­stav­ni­ci od­bor­nič­kog klu­ba SDP-a pod­ni­je­li su kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv ta­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Mi­le­te Mi­ka­na Bu­la­to­vi­ća i Mi­la Šu­ko­vi­ća, ko­jom ih sum­nji­če da su, „zlo­u­po­tre­bom po­li­tič­ke mo­ći, uči­ni­li vi­še kri­vič­nih dje­la sa ko­rup­tiv­nim ele­men­ti­ma”. Pri­ja­vom je skre­nu­ta pa­žnja is­tra­žnim or­ga­ni­ma i na od­lu­ku o ras­po­dje­li 24 sta­na u ta­ko­zva­noj „Ho­land­skoj zgra­di”, jer iako su tre­ba­li da bu­du ustu­plje­ni li­ci­ma sa ni­skim pri­ma­nji­ma i li­ci­ma u sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be, to ni­je ura­đe­no. Pa­žnju is­tra­žnih or­ga­na po­seb­no je pri­vu­kao i na­čin tro­še­nja go­ri­va za slu­žbe­ne auto­mo­bi­le. Biv­ša vlast je, po fak­tu­ra­ma, tro­ši­la po to­nu go­ri­va dnev­no. Ne­ri­jet­ko su u Skup­šti­ni op­šti­ne gla­sa­li da se dr­žav­na ze­mlja pro­da­je znat­no is­pod ci­je­ne.
Želj­ka Vuk­sa­no­vić je još 2012. go­di­ne ot­kri­la da se ur­ba­ni­stič­ka do­ku­men­ta­ci­ja do­no­si na ne­za­ko­nit na­čin, te da je je­dan grad­ski trg tri pu­ta re­kon­stru­i­san. Po­dat­ke o to­me ko­li­ko su ra­do­vi ko­šta­li, ko ih je u ime op­šti­ne pri­mio, ko­li­ko su ko­šta­li na­knad­no iz­vo­đe­ni ra­do­vi, biv­ša vlast je pri­kri­la.J.Š.


Ne­će da ko­men­ta­ri­še

Ka­ko bismo do­bi­li ko­men­tar po­vo­dom na­vo­da da je od op­šti­ne Ko­la­šin na­pla­tio šest hi­lja­da zbog sop­stve­nih pro­pu­sta, kon­tak­ti­ra­li smo Mi­la Šu­ko­vi­ća. On, me­đu­tim, ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še te na­vo­de.
Iz op­šti­ne su na­ja­vi­li još do­ku­men­ta­ci­je ko­ja će otvo­ri­ti broj­na pi­ta­nja je­su li biv­ši funk­ci­o­ne­ri op­šti­ne Ko­la­šin slu­ži­li lič­nom ili jav­nom in­te­re­su.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"