Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-03-19 POVODOM NOVOG POZIVA ZA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE CRNE GORE I KOSOVA Konferencija o projektima
Sve­ča­na kon­fe­ren­ci­ja i in­for­ma­tiv­na se­si­ja o de­ta­lji­ma pro­gra­ma pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje Cr­ne Go­re i Ko­so­va bi­će odr­ža­na sju­tra u Pod­go­ri­ci, sa­op­šte­no je iz cr­no­gor­skog Mi­ni­star­stva evrop­skih po­slo­va.
– Po­vo­dom ob­ja­ve pr­vog po­zi­va za do­sta­vlja­nje pro­jekt­nih pred­lo­ga u okvi­ru Pro­gra­ma pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje Cr­na Go­ra – Ko­so­vo od 2014. do 2020. go­di­ne, Mi­ni­star­stvo evrop­skih po­slo­va Cr­ne Go­re, u sa­rad­nji sa ko­sov­skim mi­ni­star­stvom ad­mi­ni­stra­ci­je lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i Mi­ni­star­stvom fi­nan­si­ja Cr­ne Go­re, u ponedjeljak or­ga­ni­zu­je sve­ča­nu kon­fe­ren­ci­ju i in­for­ma­tiv­nu se­si­ju na ko­ji­ma će jav­no­sti i po­ten­ci­jal­nim ko­ri­sni­ci­ma bi­ti pred­sta­vlje­ni pro­gram­ski pri­o­ri­te­ti, kao i pra­vi­la pod­no­še­nja pro­jekt­nih pred­lo­ga u okvi­ru pr­vog po­zi­va – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Ka­ko je ob­ja­šnje­no u sa­op­šte­nju, pr­vi po­ziv, ko­ji je ob­ja­vljen 10. mar­ta 2017. go­di­ne bi­će otvo­ren za pred­stav­ni­ke cr­no­gor­skih i ko­sov­skih in­sti­tu­ci­ja, lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va i or­ga­ni­za­ci­ja ci­vil­nog sek­to­ra ko­je su za­in­te­re­so­va­ne za spro­vo­đe­nje pro­je­ka­ta u okvi­ru ni­za te­mat­skih pri­o­ri­te­ta.
To su pod­sti­ca­nje za­po­šlja­va­nja, mo­bil­nost rad­ne sna­ge i so­ci­jal­na i kul­tur­na in­klu­zi­ja s obje stra­ne gra­ni­ce, za­šti­ta ži­vot­ne sre­di­ne, pod­sti­ca­nje pri­la­go­đa­va­nja kli­mat­skim pro­mje­na­ma i nji­ho­vog sma­nje­nja, spre­ča­va­nje i upra­vlja­nje ri­zi­ci­ma i pro­mo­ci­ja tu­ri­zma i kul­tur­nog i pri­rod­nog na­slje­đa.
– Skup će otvo­ri­ti mi­ni­star evrop­skih po­slo­va Alek­san­dar An­dri­ja Pe­jo­vić, pred­stav­ni­ca De­le­ga­ci­je Evrop­ske uni­je u Cr­noj Go­ri Do­na­ta von Sigs­feld, za­mje­nik mi­ni­stra u ko­sov­skom Mi­ni­star­stvu ad­mi­ni­stra­ci­je lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve Baj­ram Ge­caj i v.d. ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra Di­rek­to­ra­ta za fi­nan­si­ra­nje i ugo­va­ra­nje sred­sta­va EU po­mo­ći u Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja Ka­ta­ri­na Živ­ko­vić – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju.
Is­ti­če se da će po­vo­dom ob­ja­ve pr­vog po­zi­va bi­ti or­ga­ni­zo­va­ne in­fo­r­ma­tiv­ne se­si­je i u Bi­je­lom Po­lju, Đa­ko­vi­ci i Pe­ći.
M.V.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"