Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-03-19 RUKOVODSTVO MZ RAKONJE TVRDI DA NADLEŽNI NE HAJU ZA PROBLEME ŽITELJA OVOG DIJELA BIJELOG POLJA
Do kuća se probijaju kroz fekalije i mrak
Fekalije pored pruge Do kuća se probijaju kroz fekalije i mrak Odvod atmosferskih i kanalizacionih voda iz susjednih Medanovića dolazi u naselje i periodično plave veći dio Rakonja, a naše naselje u 21 vijeku nema javnu rasvjetu što je prosto neshvatljivo, žale se predstavnici MZ Pišem stalno dopise, pokušavam da utičem na one koji odlučuju, ali sve ostaje mrtvo slovo na papiru jer ja bukvalno iz godine u godinu prepisujem šta treba uraditi, a nadležni ništa ne rješavaju- ističe Ranko Krkalović
BI­JE­LO PO­LjE -Ni bli­že gra­du ni vi­še pro­ble­ma. Ri­ječ je o Mje­snoj za­jed­ni­ci Ra­ko­nje, ko­ja je sa oko če­ti­ri hi­lja­de ži­te­lja, jed­na od naj­mno­go­lju­di­jih na pod­ruč­ju op­šti­ne. Pred­jed­nik MZ Ran­ko Kr­ka­lo­vić ka­že da su ape­li upu­če­ni lo­kal­noj upra­vi da se po­mog­ne mje­šta­ni­ma ovog na­se­lje­nog kra­ja bje­lo­po­ske op­šti­ne go­to­vo naj­če­šće bez­u­spje­šni. To, do­da­je tra­je već go­di­na­ma. Na­da se da će no­vi sa­ziv Sa­vje­ta MZ, ko­ji je iza­bran pri­je če­ti­ri da­na, do­ni­je­ti bo­lji re­zul­tat. Do­da­je da će kra­jem na­red­ne sed­mi­ce bi­ti iza­bra­ni i ru­ko­vo­di­o­ci Mje­sne za­jed­ni­ce. U no­vom Sa­vje­tu MZ po­red Kr­ka­lo­vi­ća su: Ana Jo­va­no­vić, Dan­ka Kr­ka­lo­vić, Dra­go­je Ra­do­vić, Ha­lit Ša­bo­tić, Bla­žo Mar­ja­no­vić, Zdrav­ko Bo­ško­vić, Esad Bo­šnjak, Dar­ko Đur­đe­vić, Vo­jin Braj­ko­vić i Ve­li­bor Dra­go­vić.
-Ja sam ina­če u dva man­da­ta na če­lu Mje­sne za­jed­ni­ce i ma­lo se to­ga pro­mi­je­ni­lo na bo­lje. Pi­šem stal­no do­pi­se, po­ku­ša­vam da uti­čem na one ko­ji od­lu­ču­ju, ali sve osta­je mr­tvo slo­vo na pa­pi­ru. Moj po­sled­nji pred­log u pi­sa­noj for­mi, ko­ji sam pro­sli­je­dio Op­šti­ni Bi­je­lo Po­lje, od­no­sno rad­noj gru­pi za iz­ra­du stra­te­škog pla­na raz­vo­ja, li­či sko­ro na sve pret­hod­ne jer ja pre­pi­su­jem šta tre­ba ura­di­ti, a nad­le­žni ni­šta ne rje­ša­va­ju- is­ti­če Kr­ka­lo­vić.
On do­da­je da su na sjed­ni­ci Sa­vje­ta MZ Ra­ko­nje, odr­ža­noj pred kraj pro­šle go­di­ne, još jed­nom pre­ci­zi­ra­ni pri­o­ri­te­ti za na­red­ne če­ti­ri go­di­ne. Iako su in­far­struk­tur­ne po­tre­be na­se­lja ogrom­ne, Kr­ka­lo­vić ka­že da su se od­lu­či­li smo za one naj­ne­op­hod­ni­je.
-Pri­je sve­ga pro­blem su nam fe­ka­li­je ko­je se pro­sto sli­va­ju u ve­ći dio na­šeg na­se­lja. Od­vod at­mos­fer­skih i ka­na­li­za­ci­o­nih vo­da ko­ji iz su­sjed­nih Me­da­no­vi­ća do­la­zi u na­se­lje i pe­ri­o­dič­no pla­ve ve­ći dio Ra­ko­nja. Ogro­man smrad se ši­ri ovim pod­ruč­jem i prak­tič­no se iz ku­ća nos ne smi­je po­mo­li­ti. O even­tu­al­noj za­ra­zi ne tre­ba poseb­no ni go­vo­ri­ti jer ima do­sta onih ko­ji su zbog ovog pro­ble­ma zdrav­stve­no obo­lje­li- tvr­di Kr­ka­lo­vić i is­ti­če da je pri­su­tan pro­blem i sa iz­li­va­njem vo­da u gor­njem di­je­lu Ra­ko­nja, tač­ni­je u bli­zi­ni ho­te­la ,,Dur­mi­tor”.
-Za vri­je­me obil­ni­jih pa­da­vi­na, či­ta­vom du­ži­nom od Dur­mi­to­ra do mo­sta na za­o­bi­la­zni­ci pri­sut­ne su ogrom­ne ko­li­či­ne vo­de ko­ja do­sti­že vi­si­nu od 30-ak san­ti­me­ta­ra, ta­ko da je i sa­o­bra­ćaj če­sto ote­žan. Od tih vo­da ve­lika opa­snost vre­ba i okol­ne ku­će, gdje če­sto do­la­zi do po­pla­va- pod­vla­či Kr­ka­lović, a član Sa­vje­ta MZ Dra­go­je Ra­do­vić do­da­je i da je ra­svje­ta ve­li­ki pro­blem na­se­lja.
- Ra­ko­nje su prak­tič­no u to­tal­ni­om mra­ku. Je­di­no je po­sta­vlje­na ra­sve­ta u Uli­ci Bla­ža Šće­pa­no­vi­ća. I to je ura­đe­no an­ga­žo­va­njem MZ i do­na­ci­jom Ka­ri­ta­sa iz Luk­sem­bur­ga. Ne­vje­ro­vat­no je da je na­se­lje na­do­mak gra­da u 21 vi­je­ku u mra­ku. A ima­mo tra­fo­sta­ni­cu i u njoj sa­vre­me­nu uklop­ni­cu za osvje­tlja­va­nje čak 12 uli­ca. I ta tra­fo­sta­ni­ca je ta­ko­đe do­na­ci­ja Ka­ri­ta­sa-is­ti­če Ra­do­vić i do­da­je da ve­li­ki pro­blem predstvlja i ras­kr­sni­ca na ula­zu na tra­su za­o­bi­la­zni­ce.
-Pri­o­ri­tet nam je po­sta­vlja­nje svje­tlo­sne sig­na­li­za­cvi­je, od­no­sno se­ma­fo­ra na uklju­če­nje iz ras­kr­ni­ce na za­o­bi­la­zni­cu. Tu je ve­li­ka frek­fen­ci­ja sa­o­br­ća­ja, a dje­ce škol­skog uz­ra­sta ni­je­su u sta­nju da se sna­đu, pre­đu rak­sr­sni­cu i bez­bjen­do stig­nu na od­re­di­šta-is­ti­če Ra­do­vić.Kad je u pi­ta­nju ba­vlje­nje spor­tom dje­ce i omla­di­ne, Kr­ka­lo­vić is­ti­če da tre­ba na­ći na­čin da se po­sta­ve ko­še­vi ili na­pra­vi igra­li­šte za ma­li fud­bal.
- Iako spa­da­mo u grad­sko na­se­lje evi­dent­no je da ne­ma­mo ze­le­nih po­vr­ši­na, ti­pa par­ko­va. Na dru­goj stra­ni, to je mo­gu­će ura­di­ti, iako je na­se­lje iz­gra­đe­no u to­tal­nom ur­ba­ni­stič­kom ha­o­su, jer ima ne­ko­li­ko po­vr­ši­na ko­je su dr­žav­no vla­sni­štvo. Tu bi se mo­glo uz rad vo­lon­te­ra, od­re­đe­ne do­na­ci­je, ali i i po­moć lo­kal­ne upra­ve, pro­stor pre­tvo­ri­ti u ze­le­ne po­vr­ši­ne, što bi bi­lo od ve­li­ke ko­ri­sti za naj­mla­đe su­gra­đa­ne- pod­vla­či Kr­ka­lo­vić.
Lje­to je za na­se­lje po­se­ban pro­blem. Na­i­me, u ri­je­ku Lim, ko­ja kroz nje­ga pro­ti­če, prak­tič­no ba­ca ko šta stig­ne. Ve­li­ke su na­sla­ge sme­ća i ot­pa­di. Čak i ži­vo­tinj­ske, a o uli­va­nju fe­ka­li­ja iz ka­na­li­za­ci­o­nih ci­je­vi ku­ća ko­je su na­pra­vlje­ne u oko­li­ni ne tre­ba po­seb­no go­vo­ri­ti. Kr­ka­lo­vić ka­že da je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na pla­ža na Li­mu zva­na ,,Vi­do­je­vi­ne'' bi­la ure­đe­na i pre­tvo­re­na u ku­pa­li­šte, ali da je ljud­skim ne­ma­rom sve uni­šte­no i pre­tvo­re­no u cr­nu eko­lo­šku tač­ku.
-Pla­ža je bi­la da­ta na kri­šće­nje po­je­din­ci­ma van na­še MZ, a oni su na nju za­bo­ra­vi­li. Vi­še to ne­će­mo do­zvo­li­ti i za­to tra­ži­mo po­moć lo­kal­ne upra­ve i Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je, u sre­đi­va­nju sta­nja i sta­vlja­nje pla­že u funk­ci­ju, do lje­ta, na ra­dost i ko­rist svih gra­đa­na Bi­je­log Po­lja- pod­vla­či Kr­ka­lo­vić.
M.N.


Sve se ra­di u skla­du sa pri­o­ri­te­ti­ma

U lo­kal­noj upra­vi ka­žu da se sve ra­di u skla­du sa pri­o­ri­te­ti­ma ko­je MZ do­sta­ve u di­je­lu Pro­gra­ma jav­nih ra­do­va i da će sve ura­di­ti u na­red­nom pe­ri­o­du da pro­ble­me re­ša­va­ju.
-Već je ura­đen dio po­sla na od­vo­đe­nju vo­de iz ko­lek­to­ra Op­šte bol­ni­ce, a ri­je­šen je i pro­blem ka­na­li­za­ci­je u Ma­lom Po­lju, gdje su fe­kal­na i at­mos­fer­ska vo­da od­ve­de­ni u Lim.Ta­ko­đe po­pra­vljen jei vi­se­ći most ko­ji Ra­ko­nje spa­ja sa na­se­ljem Ni­ko­ljac, od­no­sno Rib­nik, gdje je i grad­sko gro­blje. Umje­sto dr­ve­ne po­sta­vlje­na je be­ton­ska pod­lo­ga. U Ma­lom Po­lju je ura­đe­no be­ton­sko ste­pe­ni­šte i po­sta­vlje­na me­tal­na ogra­da do iz­vo­ra pit­ke vo­de-ka­žu u lo­kal­noj upra­vi.


Sa­na­ci­ja pu­ta, ukla­nja­nje šu­ta

-Zah­ti­je­va­mo da u što kra­ćem ro­ku iz­vr­ši­te i sa­na­ci­ju se­o­skog pu­ta, ko­ji se de­snim kra­kom odva­ja od as­falt­nog pu­ta pre­ma Cr­ni­o­ni­ci i vo­di pre­ma ku­ća­ma Dra­go­vi­ća. Na tom po­te­zu ži­vi de­se­tak do­ma­ćin­sta­va ko­ji ni u jed­nom di­je­lu go­di­ne ne mo­gu pri­ći svo­jim ku­ća­ma. Po­treb­no je ura­di­ti sa­na­ci­ju i po­sta­vi­ti be­ton­ske ri­go­kle za od­vod vo­de, na­su­ti i po­va­lja­ti ovaj put-tra­ži Kr­ka­lo­vić u ime MZ, do­da­ju­ći da tre­ba uklo­ni­ti i 30-40 me­ta­ra kub­nih šu­ta iz uUli­ce Bla­ža Šće­pa­no­vi­ća.
-Taj šut je osta­vljen na­kon rek­son­struk­ci­je uli­ce, i sad mje­šta­ni­ma blo­ki­rao ulaz na pje­šač­ku sta­zu is­pod nad­vo­žnja­ka. Tra­ži­mo da se to hit­no uklo­ni, jer ima­mo na­mje­ru da tu za­sa­di­mo če­ti­na­re, po­sta­vi­mo klu­pe i oze­le­ni­mo po­vr­ši­nu- is­ti­če Kr­ka­lo­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"