Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2017-03-19 KOŠARKAŠI BUDUĆNOST VOLI U PRVOJ UTAKMICI PLEJ-OFA ABA LIGE VEČERAS (19) GOSTUJU CRVENOJ ZVEZDI
Nemaju šta da izgube
Nemaju šta da izgube
Kuc­nuo je čas da ko­šar­ka­ši Bu­duć­nost Vo­li po­ka­žu od če­ga su sa­zda­ni. Pod­go­ri­ča­ni u po­lu­fi­na­lu plej-ofa ABA li­ge igra­ju sa, do sa­da, ne­pri­ko­sno­ve­nom Cr­ve­nom zve­zdom. Kva­li­te­ti Be­o­gra­đa­na su po­zna­ti ne sa­mo u re­gi­o­ni, već i ši­re, što su na svo­joj ko­ži osje­ti­li Re­al, CSKA, Fe­ner­bah­če, pa im pri­pa­da ulo­ga ap­so­lut­nog fa­vo­ri­ta. Svje­sni su to­ga i u ta­bo­ru Pod­go­ri­ča­na.
- Če­sti­tam Cr­ve­noj zve­zdi na obo­re­nom re­kor­du u ABA li­gi, Če­sti­tam im na po­bje­di u Mi­la­nu i na iz­van­red­nom po­slu ko­ji su na­pra­vi­li u Evro­li­gi. Upu­ću­jem mno­go če­stit­ki i tre­ne­ru Ra­do­nji­ću, za­to što su ra­di­li na­por­no, ne sa­mo ove, već i pret­hod­nih go­di­na. To je ključ za sva­ki tim, ima­ti ba­zu igra­ča, kon­ti­u­i­tet i eki­pe i za­dr­ža­ti tre­ne­ra sa istom fi­lo­zo­fi­jom, re­kao je tre­ner Bu­duć­nost Vo­li, Ili­jas Zu­ros.
Pla­vi mo­gu da igra­ju pot­pu­no ras­te­re­će­no, jer se od njih ni­šta ne oče­ku­je, i tu je mo­žda i nji­ho­va šan­sa. Na­rav­no, ne pa­da im na pa­met da una­pri­jed is­tak­nu bi­je­lu za­sta­vu, ma­da i ne pri­je­te cr­ve­no-be­li­ma.
- Plej-of je dru­ga­či­ja pri­ča od do­sa­da­šnje. Sa­mo je­dan tim ide u fi­na­le. Ve­o­ma po­štu­je­mo Cr­ve­nu zve­zdu, zna­mo da igra­mo ja­ko do­bro, ali pru­ži­će­mo mak­si­mum da im bu­de­mo sna­žan pro­tiv­nik. Vje­ru­je­mo da mo­že­mo da se bo­ri­mo do kra­ja, jer ka­da god iza­đe­te na te­ren ima­te že­lju da po­bi­je­di­te.
Iako mno­gi u zgu­snu­tom ras­po­re­du i umo­ru Cr­ve­ne zve­zde vi­de pred­nost za Bu­duć­nost Vo­li sa tim se tre­ner Zu­ros ne sla­že.
- Na­ma je te­ško, jer smo na kra­ju se­zo­ne, a ne­dje­lju da­na smo sa­mo tre­ni­ra­li i osta­li bez šan­se da mi­je­nja­mo stva­ri. U ko­šar­ci ne mo­žeš da iz­ne­na­diš, va­žna je fi­lo­zo­fi­ja eki­pe, a mi ne­ma­mo ri­tam i to ni­je do­bro, ali po­na­vljam da­će­mo mak­si­mum. Ni­smo ov­dje do­šli na od­mor, već da se tak­mi­či­mo i ra­di­će­mo naj­bo­lje što mo­že­mo.
Ta­len­to­va­ni cen­tar, Zo­ran Ni­ko­lić, zna šta oče­ku­je nje­ga i sa­i­gra­če u ovoj se­ri­ji.
- Če­ka nas ja­ko te­žak meč pro­tiv naj­bo­lje eki­pe ove se­zo­ne. Po­ku­ša­će­mo da is­ko­ri­sti­mo od­su­stvo Ste­fa­na Jo­vi­ća, nji­ho­vog glav­nog or­ga­ni­za­to­ra igre. Ima­li smo vre­me­na da se spre­mi­mo i vi­di­mo na­še gre­ške sa pret­hod­ne utak­mi­ce i to bi mo­glo da ko­ri­sti.
Se­ri­ja se igra na dvi­je do­bi­je­ne utak­mi­ce. Re­vanš se igra u Pod­go­ri­ci 28. mar­ta, a ako bu­de bi­la po­treb­na tre­ća utak­mi­ca ona je na pro­gra­mu 4. apri­la u Be­o­gra­du.
N.Z.


Od ABA li­ge za­vi­si eg­zi­sten­ci­ja klu­ba

Tre­ner Cr­ve­ne zve­zde, De­jan Ra­do­njić, po­put pred­sjed­ni­ka klu­ba Čo­vi­ća po­ku­ša­va da sti­ša eufo­ri­ju na­vi­ja­ča oko Evro­li­ge. On upo­zo­ra­va da eg­zi­sten­ci­ja klu­ba za­vi­si od re­zul­ta­ta u ABA li­gi.
- Sli­je­de nam naj­va­žni­ji me­če­vi, od ko­jih za­vi­si eg­zi­sten­ci­ja klu­ba. Ovo je tak­mi­če­nje ko­je nam do­no­si kon­ti­u­i­tet bo­rav­ka u Evro­li­gi i mo­guć­nost da kao po­bjed­ni­ci naj­ja­čeg tak­mi­če­nja eg­zi­sti­ra­mo kao pret­hod­nih go­di­na, a na­da­mo se da će ta­ko osta­ti i u na­red­nom pe­ri­o­du. Bu­duć­nost je u ovom tre­nut­ku ve­o­ma do­bra, to je po­ka­za­la i pro­tiv nas. U po­sled­njem ko­lu ABA li­ge igra­li su do­bar meč, bi­li sprem­ni da se nad­i­gra­va­ju i ima­li su du­ge in­ter­va­le do­bre igre. Ja­sno je da se cio tim di­gao, da je u od­lič­nom sta­tu­su i oče­ku­jem još bo­lju Bu­duć­nost sju­tra. Ima­ju is­ku­stvo i kva­li­tet na svim po­zi­ci­ja­ma, ka­dri su da sa­vla­da­ju sva­koj pro­tiv­ni­ka, a ja ih ja­ko do­bro po­zna­jem.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"