Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-03-11 SRĐA POPOVIĆ POSLEDNJIM POTPISOM OMOGUĆIO POVLASTICE MIĆUNOVIĆEVOM PREDUZEĆU
Ugrabio da Branu odloži plaćanje do 2021. godine
Mićunović i Popović Ugrabio da Branu odloži plaćanje do 2021. godine Bivši budvanski gradonačelnik omogućio Mićunoviću da komunalnu naknadu za hotel od 12 spratova u iznosu od 794.738 eura plati u šest rata, od kojih poslednja dospijeva 15. decembra 2021. godine
Biv­ši pred­sjed­nik op­šti­ne Bu­dva Sr­đa Po­po­vić po­sled­njim ugo­vo­rom o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta ko­ji je pot­pi­sao omo­gu­ćio je po­vla­sti­ce pred­u­ze­ću Ze­ta film AD, či­ji je pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra kon­tro­verz­ni nik­šić­ki bi­zni­smen Bra­ni­slav Bra­no Mi­ću­no­vić. Ti­me je Po­po­vić ugra­bio da ne­po­sred­no pred smje­nu vla­sti u Bu­dvi pred­u­ze­ću Mi­ću­no­vi­ća omo­gu­ći da sve oba­ve­ze za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta iz­mi­ri do kra­ja 2021. go­di­ne, od­no­sno do 15. de­cem­bra 2021. Ugo­vor iz­me­đu Op­šti­ne Bu­dva i fir­me Ze­ta film AD za­klju­čen je 15. de­cem­bra pro­šle go­di­ne.
No­va vlast u Op­šti­ni Bu­dva ju­če je ob­ja­vi­la sve ugo­vo­re o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta, i pre­ma ob­ja­vlje­nom ma­te­ri­ja­lu, po­sled­nji ugo­vor iz de­cem­bra pro­šle go­di­ne, pri­je ne­go što je Po­po­vić ostao bez funk­ci­je, sklo­pljen je upra­vo sa Ze­ta fil­mom.
Mi­ću­no­vi­će­vo pred­u­ze­će na­ja­vi­lo je da će na atrak­tiv­noj par­ce­li u Bu­dvi, na sto me­ta­ra od Sta­rog gra­da, sa­gra­di­ti luk­su­zni tu­ri­stič­ki kom­pleks. Gra­đe­vin­ska do­zvo­la pred­vi­đa da tu mo­že da se gra­di obje­kat od 12 spra­to­va.
Ugo­vo­rom ko­ji je sklo­pljen Op­šti­na Bu­dva je omo­gu­ći­la Mi­ću­no­vi­će­vom pred­u­ze­ću da dug od 794.738 eura za ko­mu­nal­no opre­ma­nje ze­mlji­šta iz­mi­ri u šest ra­ta. Sva­ka ra­ta iz­no­si­la bi 129.753 eura, s tim da pr­va iz­no­si ne­što vi­še – 145.972 eura. Osim što je omo­gu­će­no da dug pla­ti na ra­te, ugo­vor o ko­mu­na­li­ja­ma i gra­đe­vin­ska do­zvo­la za Ze­ta film iz­da­ti su pri­je ne­go što je no­va bu­dvan­ska vlast od­re­di­la mo­ra­to­ri­jum na grad­nju u cen­tru Bu­dve i Pe­trov­ca.
– Osnov za utvr­đi­va­nje vi­si­ne na­kna­de je od­lu­ka o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta. Vi­si­na na­kna­de utvr­đe­na ovim ugo­vo­rom od­re­đe­na je na na­čin što se utvr­đe­ni iz­nos pro­sječ­nih tro­ško­va ko­mu­nal­nog opre­ma­nja gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta, u iz­no­su od 129,29 eura po me­tru kva­drat­nom bru­to gra­đe­vin­ske po­vr­ši­ne objek­ta, ko­ri­gu­je ko­rek­tiv­nim fak­to­rom zo­na i ko­rek­tiv­nim fak­to­rom na­mje­ne – na­vo­di se u tek­stu ugo­vo­ra o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta, ko­ji su pot­pi­sa­li Po­po­vić, ta­da­šnji op­štin­ski funk­ci­o­ner Za­jo Vo­ji­no­vić i iz­vr­šni di­rek­tor Ze­ta fil­ma Pre­drag Mi­ću­no­vić.
In­te­re­sant­no je da je ugo­vor o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta Ze­ta film sa Op­šti­nom Bu­dva sklo­pio pri­je ne­go što je od Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma do­bio gra­đe­vin­sku do­zvo­lu. Mi­ni­star odr­ži­vog raz­vo­ja Pa­vle Ra­du­lo­vić pot­pi­sao je 23. de­cem­bra gra­đe­vin­sku do­zvo­lu kom­pa­ni­ji Ze­ta film za grad­nju kon­do ho­te­la. Upra­vo je i tim iz­da­va­njem gra­đe­vin­ske do­zvo­le pred­u­hi­tren mo­ra­to­ri­jum na de­talj­ni ur­ba­ni­stič­ki plan „Bu­dva cen­tar”, ko­jim je ob­u­hva­će­na i par­ce­la u vla­sni­štvu Mi­ću­no­vi­će­ve fir­me. Da je ra­ni­ja bu­dvan­ska vlast po­stu­pi­la mi­mo za­ko­na ka­da je do­ni­je­la od­lu­ku da ve­ri­fi­ku­je ugo­vor sa Ze­ta fil­mom, po­ka­zu­je to da još ni­je­su ima­li gra­đe­vin­sku do­zvo­lu, a bio je ak­ti­van i sud­ski spor o utvđi­va­nju pra­va svo­ji­ne na par­ce­li na ko­joj se na­mje­ra­va gra­di­ti.
Na­i­me, prav­ni za­stup­ni­ci Fon­da­ci­je Lu­ke­tić pod­ni­je­li su tu­žbu pro­tiv dr­ža­ve, Op­šti­ne Bu­dva, pred­u­ze­ća Ze­ta film AD i kom­pa­ni­je MCG Mon­te­ne­gro, is­ti­ču­ći da su im uzur­pi­ra­li ne­ko­li­ko hi­lja­da kva­dra­ta ze­mlji­šta u sa­mom cen­tru Bu­dve. Tu­žba je za­sno­va­na na ka­ta­star­skim po­da­ci­ma ko­ji, ka­ko se na­vo­di, do­ka­zu­ju nje­nu osno­va­nost, a njom se tra­ži i da Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci po­ni­šti ra­ni­ju pre­su­du ko­tor­skog su­da ko­jom se tu­že­ni oslo­ba­đa­ju bi­lo ka­kve oba­ve­ze da vra­te ze­mlju Lu­ke­ti­ći­ma. Ko­tor­ski sud je pre­su­du ko­jom oslo­ba­đa­ju Ze­ta film, dr­ža­vu, op­šti­nu i MCG Mon­te­ne­gro do­nio 26. de­cem­bra pro­šle go­di­ne, što zna­či da se u vri­je­me ka­da je sklo­pljen ugo­vor o ko­mu­na­li­ja­ma ni­je znao is­hod spo­ra.
Pre­ma ra­ni­je iz­da­tim ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­kim uslo­vi­ma, Mi­ću­no­vi­će­vo pred­u­ze­će bi mo­glo da gra­di ho­tel na 23.000 kva­dra­ta bru­to gra­đe­vin­ske po­vr­ši­ne.
Pre­ma po­da­ci­ma Cen­tral­ne de­po­zi­tar­ne agen­ci­je, Bra­ni­slav Mi­ću­no­vić je vla­snik 52,31 od­sto ak­ci­ja Ze­ta fil­ma i pred­sjed­nik je od­bo­ra di­rek­to­ra kom­pa­ni­je, dok iz­vr­šni di­rek­tor Pre­drag Mi­ću­no­vić po­sje­du­je 26,72 od­sto ak­ci­ja. Ki­par­ska of­šor fir­ma Ana­gu­sta ku­pi­la je 2004. go­di­ne ve­ćin­ski pa­ket ak­ci­ja pred­u­ze­ća Ze­ta film.
Kra­jem 2014. go­di­ne od­lu­kom Sa­vje­ta za pri­va­ti­za­ci­ju, ko­jim je ta­da upra­vljao biv­ši pre­mi­jer  Mi­lo Đu­ka­no­vić, Ze­ta film do­bi­ja pra­vo svo­ji­ne na dvi­je par­ce­le ukup­ne po­vr­ši­ne 3.600 me­ta­ra kva­drat­nih u cen­tru Bu­dve.
M.V.


Op­šti­na Bu­dva ob­ja­vi­la sve ugo­vo­re

Pred­sjed­nik op­šti­ne Bu­dva Dra­gan Kra­po­vić sa­op­štio je ju­če no­vi­na­ri­ma da je ru­ko­vod­stvo Bu­dve od­lu­či­lo da ob­ja­vi sve ugo­vo­re o na­pla­ti ko­mu­nal­nih tak­si na zva­nič­nom in­ter­net saj­tu Op­šti­ne. No­vi­na­ri­ma su se obra­ti­li i pot­pred­sjed­ni­ci op­šti­ne Mi­ha­i­lo Đu­ro­vić i Ve­se­lin Mar­ko­vić, kao i v.d. na­čel­ni­ka Slu­žbe za na­pla­tu na­kna­de za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta Ni­no­slav Ka­lu­đe­ro­vić. Kra­po­vić je ob­ja­snio da su bi­li mo­ti­vi­sa­ni že­ljom da se po­ve­ća tran­spa­rent­nost ra­da lo­kal­ne upra­ve.
– U ci­lju po­ve­ća­nja tran­spa­rent­no­sti ra­da lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i omo­gu­ća­va­nja lak­šeg pri­stu­pa in­for­ma­ci­ja­ma, no­va op­štin­ska vlast do­ni­je­la je od­lu­ku da se svi ugo­vo­ri o ko­mu­nal­nim tak­sa­ma ko­ji su za­klju­če­ni sa Op­šti­nom Bu­dva ob­ja­ve na op­štin­skom saj­tu – ka­že Kra­po­vić.
Ni­no­slav Ka­lu­đe­ro­vić je re­kao da je od­lu­ka o ob­ja­vlji­va­nju ma­te­ri­ja­la ute­me­lje­na u Za­ko­nu o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma.
– Op­šti­na Bu­dva od 10. mar­ta 2017. go­di­ne na svom zva­nič­nom in­ter­net saj­tu či­ni jav­nim sve ugo­vo­re o na­pla­ti ko­mu­na­li­ja za fi­zič­ka i prav­na li­ca, ko­ji su za­klju­če­ni od da­na osni­va­nja slu­žbe, 5. sep­tem­bra 2011. go­di­ne. Sva neo­p­hod­na do­ku­men­ta­ci­ja u ve­zi sa na­pla­tom ko­mu­na­li­ja bi­će di­gi­ta­li­zo­va­na, ka­ko na na­šem je­zi­ku, ta­ko i na dva svjet­ska je­zi­ka, u ci­lju do­stup­no­sti što ve­ćem bro­ju ko­ri­sni­ka – re­kao je Ka­lu­đe­ro­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"