Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-03-12 U BUDVANSKOM NASELJU DUBOVICA LIKVIDIRAN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO NIKOLE BOJOVIĆA
Šaranović ubijen u sačekuši
Šaranović i mjesto ubistva (Foto: Vijesti) Šaranović ubijen u sačekuši Šaranović je ubijen ispred svoje kuće, a na njega su pucali nepoznati napadači. U policiji, do zaključenja ovog broja „Dana”, sinoć nijesmo mogli dobiti više informacija o ovoj surovoj likvidaciji Slobodan Šaranović je bio osumnjičen za organizovanje ubistva Beograđanina Nikole Bojovića, brata Luke Bojovića, navodnog vođe „zemunskog klana”. On je iz pritvora pušten nedavno
Bu­dva­nin Slo­bo­dan Ša­ra­no­vić (79) ubi­jen je si­noć oko 22 ča­sa u bu­dvan­skom na­se­lju Du­bo­vi­ca. Na nje­ga su, is­pred ku­će u ko­joj je ži­vio, pu­ca­li ne­po­zna­ti na­pa­da­či. Pre­ma pr­vim in­for­ma­ci­ja­ma, ubi­ca je bio u vo­zi­lu i pu­cao je na­vod­no sa mje­sta su­vo­za­ča. Pre­ma jed­noj od ver­zi­ja, pu­ca­no je iz dva oruž­ja, ali iz po­li­ci­je to ni­je­su mo­gli ni da po­tvr­de, ni da de­man­tu­ju. Ša­ra­no­vić je pre­mi­nuo na li­cu mje­sta, a na­pa­da­či su po­bje­gli u ne­po­zna­tom prav­cu.
Iz Upra­ve po­li­ci­je do za­klju­če­nja ovog bro­ja „Da­na” ni­je­smo mo­gli do­bi­ti de­talj­ni­je in­for­ma­ci­je, osim da je do­šlo do upo­tre­be va­tre­nog oruž­ja i da je jed­na oso­ba ubi­je­na.
Ne­po­sred­no na­kon što su se ču­li ra­fa­li iz auto­ma­ta, iz ku­će je is­tr­ča­la Ša­ra­no­vi­će­va že­na, ko­ja je za­te­kla ne­po­mič­no ti­je­lo su­pru­ga.
Ša­ra­no­vić je osum­nji­čen za or­ga­ni­zo­va­nje ubi­stva Be­o­gra­đa­ni­na Ni­ko­le Bo­jo­vi­ća, bra­ta Lu­ke Bo­jo­vi­ća, na­vod­nog vo­đe „ze­mun­skog kla­na”. Iz pri­tvo­ra je pu­šten ne­dav­no, a tu­ži­la­štvo ga te­re­ti da je na­re­dio li­kvi­da­ci­ju Bo­jo­vi­ća ka­ko bi osve­tio ubi­stvo svog bra­ta Bra­ni­sla­va Ša­ra­no­vi­ća, ko­ji je li­kvi­di­ran 2009. go­di­ne u Be­o­gra­du. Ka­ko se vje­ru­je, iza ubi­stva Bra­ni­sla­va Ša­ra­no­vi­ća je sta­ja­la gru­pa oku­plje­na oko Lu­ke Bo­jo­vi­ća.
U obra­zlo­že­nju Ape­la­ci­o­nog su­da o nje­go­vom pu­šta­nju na slo­bo­du na­vo­di se da je, pre­ma nji­ho­vom mi­šlje­nju, a na­su­prot na­vo­di­ma žal­be, pr­vo­ste­pe­ni sud pra­vil­no utvr­dio či­nje­nič­no sta­nje. Pr­vo­ste­pe­ni sud je pra­vil­no po­stu­pio ka­da je uki­nuo pri­tvor okri­vlje­ni­ma, pri če­mu je za svo­ju od­lu­ku dao ja­sne i od­re­đe­ne raz­lo­ge.
– S pra­vom je za­klju­čio da da­lje pro­du­že­nje pri­tvo­ra okri­vlje­nim, po­sma­tra­no kroz na­če­lo sra­zmjer­no­sti, te sa aspek­ta pra­va na su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku, shod­no Evrop­skoj kon­ven­ci­ji za za­šti­tu ljud­skih pra­va i osnov­nih slo­bo­da, ne bi bi­lo oprav­da­no. Sto­ga su i na­vo­di žal­be dr­žav­nog tu­ži­o­ca, ko­ji idu u prav­cu tvrd­nje da okri­vlje­ni­ma u kon­kret­nom slu­ča­ju tre­ba pro­du­ži­ti pri­tvor, neo­sno­va­ni – pi­še u obra­zlo­že­nju.
Ša­ra­no­vić je pro­veo sko­ro tri go­di­ne u pri­tvo­ru zbog sum­nje da je na­ru­čio i or­ga­ni­zo­vao ubi­stvo Bo­jo­vi­ća i Mi­lo­ša Vi­da­ko­vi­ća u Bu­dvi. Od­lu­ku o uki­da­nju pri­tvo­ra do­ni­je­lo je van­ra­sprav­no kri­vič­no vi­je­će Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci na­kon kon­tro­le ovog pri­tvor­skog pred­me­ta.
Vi­ši sud je op­tu­žni­cu pro­tiv Ša­ra­no­vi­ća i Rat­ka Ko­ljen­ši­ća po tre­ći put vra­tio Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu na do­ra­du. Od­lu­ka je usli­je­di­la na­kon što je sre­di­nom ok­to­bra pro­šle go­di­ne u pod­go­rič­kom Vi­šem su­du za­vr­še­na pro­ce­du­ra ocje­nji­va­nja do­ka­za ko­je je cr­no­gor­sko tu­ži­la­štvo po­nu­di­lo pro­tiv Ša­ra­no­vi­ća i Ko­ljen­ši­ća.
Osum­nji­če­ni Mi­loš Voj­no­vić pri­znao je ne­dav­no u Spe­ci­jal­nom su­du u Be­o­gra­du da je bio dio kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ja je ubi­la Ni­ko­lu Bo­jo­vi­ća, kao i Mi­lo­ša Vi­da­ko­vi­ća u Bu­dvi. Na sa­mom po­čet­ku iz­la­ga­nja, ka­ko pre­no­se me­di­ji, on je re­kao da je na­stao „pra­vi ha­os po­sli­je ubi­stva ro­đe­nog bra­ta Lu­ke Bo­jo­vi­ća”, ko­ji je li­kvi­di­ran 28. apri­la 2013. u Be­o­gra­du, i da je tad na­pra­vljen spi­sak za li­kvi­da­ci­ju. Voj­no­vić je do naj­sit­ni­jih de­ta­lja opi­sao ulo­gu sva­kog od op­tu­že­nih u dva ubi­stva.
– Op­tu­že­ni Slo­bo­dan Ša­ra­no­vić na­ru­čio je ubi­stvo Ni­ko­le Bo­jo­vi­ća jer je sma­trao da je Lu­ka Bo­jo­vić kriv za ubi­stvo nje­go­vog bra­ta Bra­ni­sla­va. Mi­loš De­li­ba­šić i ja ni­je­smo ima­li ni­ka­kve ve­ze sa tim. Mi­loš mi je re­kao da je Slo­ba to ura­dio na svo­ju ru­ku i si­gu­ran sam da ni­je znao da će to da ura­di – is­pri­čao je op­tu­že­ni Voj­no­vić, ko­ji je do­dao i da su me­đu­sob­no ko­men­ta­ri­sa­li da će po­li­ci­ja si­gur­no da po­sum­nja na njih.
Ne­du­go na­kon ubi­stva bra­ta Bra­ni­sla­va, Slo­bo­dan je u iz­log svo­je mje­njač­ni­ce u Be­o­gra­du po­sta­vio pla­kat sa sli­kom ubi­je­nog bra­ta i po­ru­kom da će vri­jed­no na­gra­di­ti sva­kog ko mu po­mog­ne da ot­kri­je na­lo­go­dav­ce ubi­stva.
Is­tra­ži­te­lji su kao iz­vr­ši­o­ca ubi­stva Ni­ko­le Bo­jo­vi­ća ozna­či­li Sa­šu Cve­ta­no­vi­ća, zva­nog Pit­bul, ko­ji je uhap­šen u To­lo­ši­ma gdje se skri­vao.
D.Ž.


Vla­snik vi­še fir­mi

Slo­bo­dan Ša­ra­no­vić je bio vla­snik vi­še pred­u­ze­ća u Sr­bi­ji, Cr­noj Go­ri i Austri­ji. Pre­ko srp­skih kom­pa­ni­ja „Lu­tri­ja­fil­nik” i „40 ka­me­nje”, po­sje­do­vao je de­vet mje­njač­ni­ca i ne­ko­li­ko koc­kar­ni­ca. Vla­snik je i fir­me „Fil­nik”, sa sje­di­štem u Be­ču, uklju­če­ne u koc­kar­ski bi­znis. U Cr­noj Go­ri u nje­go­vom vla­sni­štvu su bi­le i kom­pa­ni­je „Slob­sar&Cok” iz Bu­dve i „Qu­er­cus” iz Pod­go­ri­ce, uga­še­ne 2008. go­di­ne.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"