Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-03-15 U SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU DANAS PRVI PUT U PREDMETU „DRŽAVNI UDAR” ISPITUJU SVJEDOKA SARADNIKA
Sinđelića saslušavaju poslije četiri mjeseca
Sinđelić Sinđelića saslušavaju poslije četiri mjeseca Iz tužilaštva su juče obavijestili Andriju Mandića i Milana Kneževića da mogu prisustvovati saslušanju Sinđelića, ali se njih dvojica neće pojaviti u tužilaštvu, potvrđeno je „Danu” iz DF-a
Svje­dok sa­rad­nik u pred­me­tu „Dr­žav­ni udar“ Sa­ša Sin­đe­lić da­nas će, u 9.30, po pr­vi put bi­ti sa­slu­šan u svoj­stvu svje­do­ka sa­rad­ni­ka u Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu. Nje­go­vo sa­slu­ša­nje, ka­ko sa­zna­je­mo, če­ti­ri i po mje­se­ca na­kon što mu je taj sta­tus do­di­je­ljen, ini­ci­ra­lo je Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo. Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, sa­slu­ša­nju će pri­su­stvo­va­ti advo­ka­ti osum­nji­če­nih u ovom po­stup­ku. To­kom ju­če­ra­šnjeg da­na iz tu­ži­la­štva su oba­vi­je­sti­li An­dri­ju Man­di­ća i Mi­la­na Kne­že­vi­ća da mo­gu pri­su­stvo­va­ti sa­slu­ša­nju Sin­đe­li­ća, ali se njih dvo­ji­ca ne­će po­ja­vi­ti na is­pi­ti­va­nju svje­do­ka sa­rad­ni­ka, po­tvr­đe­no nam je iz DF-a. Ka­ko sa­zna­je­mo, Kne­že­vi­ću je tek ju­če uru­če­na na­red­ba za spro­vo­đe­nje is­tra­ge ko­ja je do­ne­se­na pri­je ne­dje­lju da­na, dok Man­di­ću taj do­ku­ment ni­je ni uru­čen.
Sin­đe­lić je pr­vo­bit­no ozna­čen kao or­ga­ni­za­tor kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ja je tre­ba­lo da iza­zo­ve ne­re­de is­pred Skup­šti­ne 16. ok­to­bra pro­šle go­di­ne. On se, ka­ko je sa­op­šti­lo tu­ži­la­štvo, po­čet­kom no­vem­bra pro­šle go­di­ne do­bro­volj­no pre­dao tu­ži­la­štvu, na­kon če­ga je do­bio sta­tus svje­do­ka sa­rad­ni­ka.
– Zbog in­te­re­so­va­nja me­di­ja na ko­ji je na­čin je­dan od okri­vlje­nih u pred­me­tu ko­ji se od­no­si na kri­vič­na dje­la stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je i te­ro­ri­zam u po­ku­ša­ju, Sa­ša Sin­đe­lić, po­stao do­stu­pan nad­le­žnim dr­žav­nim or­ga­ni­ma Cr­ne Go­re, oba­vje­šta­va­mo jav­nost da je do­la­zak okri­vlje­nog u Cr­nu Go­ru bio do­bro­vo­ljan – sa­op­šte­no je ra­ni­je iz Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva.
In­te­re­sant­no je da će Sin­đe­lić pr­vi put bi­ti sa­slu­šan u svoj­stvu svje­do­ka sa­rad­ni­ka če­ti­ri mje­se­ca na­kon što je do­bio taj sta­tus. U mo­men­tu ka­da je on do­bio taj sta­tus, is­tra­ga ni­je bi­la pro­ši­re­na na Man­di­ća i Kne­že­vi­ća, kao ni na Mi­ha­i­la Ča­đe­no­vi­ća i Ana­na­ni­ja Ni­ki­ća.
Po tvrd­nja­ma Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva, na­kon što je pro­pao plan da se za­u­zme Skup­šti­na, Sin­đe­lić je po na­lo­gu ru­skog dr­ža­vlja­ni­na Edu­ar­da Ši­ro­ko­va tre­ba­lo da iz snaj­pe­ra ubi­je ta­da­šnjeg pre­mi­je­ra Cr­ne Go­re Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, i to iz Be­o­gra­da. Na­i­me, pre­ma na­red­bi za spro­vo­đe­nje is­tra­ge ko­ju je pot­pi­sao spe­ci­jal­ni tu­ži­lac, Sin­đe­lić se u mo­men­tu ka­da je tre­ba­lo da pu­ca na Đu­ka­no­vi­ća na­la­zio u glav­nom gra­du Sr­bi­je. Uz to, ne­ja­sno je ka­ko je Sin­đe­lić iz Be­o­gra­da tre­ba­lo da pu­ca na Đu­ka­no­vi­ća u da­nu ka­da je tu­ži­la­štvo već raz­ot­kri­lo ci­je­lu gru­pu.
Pa­ra­doks je da je Ši­ro­kov, na­vod­no, od­lu­ku o ubi­stvu Đu­ka­no­vi­ća do­nio u ne­dje­lju, 16. ok­to­bra 2016. go­di­ne, ka­da su „te­ro­ri­sti“ već bi­li uhap­še­ni u Cr­noj Go­ri i ka­da je već bi­lo zva­nič­no ob­ja­vlje­no da su tu­ži­la­štvo i po­li­ci­ja iden­ti­fi­ko­va­li Sin­đe­li­ća kao vo­đu te gru­pe.
Da sve bu­de još čud­ni­je, Sin­đe­lić ni­je ni po­ku­šao da iz­vr­ši dje­lo ko­je je Ši­ro­kov, na­vod­no, tra­žio od nje­ga, što je no­ti­ra­no i u zva­nič­nom do­ku­men­tu tu­ži­la­štva.
– Da­na 16. ok­to­bra 2016. go­di­ne, okri­vlje­ni Ši­ro­kov je sa umi­šlja­jem pod­stre­kao dru­gog da uči­ni kri­vič­no dje­lo. On je na sa­stan­ku sa okri­vlje­nim Sin­đe­li­ćem od nje­ga tra­žio da pro­na­đe ne­ku oso­bu ko­ja umi­je da ko­ri­sti va­tre­no oruž­je i ko­ja će, na­kon što je pro­pao plan za hap­še­nje Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, istog da­na po­ći u Cr­nu Go­ru da ubi­je pre­mi­je­ra. On je od nje­ga tra­žio da sa dru­gi­ma or­ga­ni­zu­je iz­vr­še­nje tog dje­la, ali Sin­đe­lić pred­met­no dje­lo ni­je ni po­ku­šao da iz­vr­ši – pi­še u na­red­bi za spro­vo­đe­nje is­tra­ge pro­tiv uhap­še­nih srp­skih dr­ža­vlja­na.
U tom do­ku­men­tu tu­ži­la­štva ne po­mi­nje se ko­jim oruž­jem tre­ba da se iz­vr­ši dje­lo.
Dva mje­se­ca na­kon što mu je dao sta­tus svje­do­ka sa­rad­ni­ka, Milivoje Kat­nić je oba­vi­je­stio jav­nost da se Sin­đe­lić ne zo­ve Alek­san­dar, već Sa­ša. D.Ž.


Di­kić u Spu­žu

Na dan iz­bo­ra odr­ža­nih 16. ok­to­bra pro­šle go­di­ne uhap­še­no je 20 srsp­kih dr­ža­vlja­na, na če­lu sa Bra­ti­sla­vom Di­ki­ćem, ko­ji su tre­ba­li da iz­ve­du „dr­žav­ni udar“. U me­đu­vre­me­nu, u pri­tvo­ru je osta­lo pet li­ca, a osta­li su pot­pi­sa­li spo­ra­zu­me o pri­zna­nju kri­vi­ce po ko­ji­ma su do­bi­li po pet mje­se­ci za­tvo­ra. U pri­tvo­ru je i Mi­ha­i­lo Ča­đe­no­vić, vo­zač An­dri­je Man­di­ća.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"