Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-03-19 DRŽAVA POMORSKE POSLOVE PRODALA FIRMI KOJA JE DOVOĐENA U VEZU SA SUMNJIVIM POSLOVIMA
Vladini partneri saslušavani oko šverca 250 kilograma kokaina
Vitić Vladini partneri saslušavani oko šverca 250 kilograma kokaina Nela Vitić, izvršna direktorka firme Interlog koja je od Vlade kupila Pomorske poslove, saslušavana je u policiji jer je ova firma bila i agent za transport kontejnera iz Ekvadora kada je u Baru 2014. godine zaplijenjeno 250 kilograma kokaina Nela Vitić svjedočila je i 2004. godine na suđenju Berancu Vuksanu Cemoviću i Momčilu Peciću iz Beograda, koji su osuđeni za šverc 200 kilograma kokaina, a njena firma je i tada bila agent za transport kontejnera u kojem se nalazila droga
Vi­še­go­di­šnje po­slov­ne part­ne­re Vla­de Cr­ne Go­re policija je sa­slu­ša­va­la to­kom is­tra­ge u pred­me­tu šver­ca 250 ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na ot­kri­ve­nog u lu­ci Bar, u ju­nu 2014. go­di­ne.
Ra­di se o bar­skoj kom­pa­ni­ji In­ter­log, či­ji su pred­stav­ni­ci da­li iz­ja­vu u sklo­pu is­tra­ge ko­ju je vo­di­lo Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo (SDT) u po­ku­ša­ju da se ot­kri­je šver­cer­ska mre­ža dro­ge. Ta fir­ma bi­la je agent za transport kon­tej­ne­ra sa ba­na­na­ma iz Ekva­do­ra u ko­jem se na­la­zio ko­ka­in. Pred­stav­ni­ci kom­pa­ni­je In­ter­log ne­gi­ra­li su inspektorima da su zna­li da se u kon­tej­ne­ru na­la­zi dro­ga. Po­li­ci­ja je sa­slu­ša­la i iz­vr­šnu di­rek­tor­ku te fir­me, Ba­ran­ku Ne­lu Vi­tić. Ona ni­je že­lje­la da ko­men­ta­ri­še pre­ko te­le­fo­na sa­slu­ša­nje po­li­ci­je, tra­že­ći da joj no­vi­nar pro­sli­je­di pi­ta­nja na mejl. Sa­op­šti­la je da će pi­ta­nja da po­gle­da i even­tu­al­no na njih da od­go­vo­ri na­kon kon­sul­ta­ci­je sa advo­ka­tom. Od­go­vor od Vi­ti­će­ve do ob­ja­ve tek­sta ni­je sti­gao.
Nje­na kom­pa­ni­ja je u kon­zor­ci­ju­mu sa ita­li­jan­skom fir­mom „Ocean srl“, na­kon od­lu­ke Vla­de Cr­ne Go­re, pri­va­ti­zo­va­la 2010. go­di­ne dr­žav­nu fir­mu „Po­mo­r­ski po­slo­vi”. Do­bi­li su i kon­ce­si­ju u po­mor­skim po­slo­vi­ma na 30 go­di­na, ko­ju dr­ža­vi pla­ća­ju fik­sno go­di­šnje 27.500 eura. Na ten­de­ru se ja­vio ta­da i „Ni­mont“ iz Ba­ra. Me­đu­tim, po­nu­da te kom­pa­ni­je bi­la je za 1.500.000 eura ni­ža od po­nu­de kon­zor­ci­ju­ma „Ocean srl – In­ter­log“. Knji­go­vod­stve­na vri­jed­nost pred­u­ze­ća „Po­mor­ski po­slo­vi“ u tre­nut­ku pro­da­je iz­no­si­la je 710.336 eura, ta­ko da je Lu­ka Bar od pro­da­je pri­ho­do­va­la 1.408.163 eura.
Di­rek­to­ri­ca fir­me In­ter­log Ne­la Vi­tić u ok­to­bru 2004. go­di­ne bi­la je svje­dok na su­đe­nju Be­ran­cu Vuk­sa­nu Ce­mo­vi­ću i Mom­či­lu Pe­ci­ću iz Be­o­gra­da, ko­ji su osu­đe­ni za šverc ko­ka­i­na iz Ve­ne­cu­e­le u Cr­nu Go­ru, Sr­bi­ju...
Po­li­ci­je Ita­li­je i Sr­bi­je te go­di­ne su za­pli­je­ni­le sko­ro 200 ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na, ko­ji je iz Ju­žne Ame­ri­ke, pre­ko Lu­ke Bar išao ka No­vom Sa­du. Na­kon vi­še­go­di­šnjeg su­đe­nja Ce­mo­vić i Pe­cić osu­đe­ni su na po se­dam i po go­di­na za­tvo­ra.
Vi­tić je na su­đe­nju Ce­mo­vi­ću i Pe­ci­ću svje­do­či­la o po­šilj­ci u ko­joj je bio ko­ka­in, jer je i ta­da nje­na fir­ma „In­ter­log“ bi­la agent za transport kon­tej­ne­ra u ko­jem se na­la­zi­la dro­ga.
Ce­mo­vić i Vi­ti­će­va da­li su ta­da raz­li­či­te iz­ja­ve u ve­zi kon­tej­ne­ra sa as­falt­nom po­kriv­kom, u ko­ji­ma se na­la­zio ko­ka­in. Ona je tvr­di­la da se Ce­mo­vić in­te­re­so­vao kod nje za pred­met­ne kon­tej­ne­re, a on je to ne­gi­rao, na­vo­de­ći da se in­te­re­so­vao za dru­gu po­ru­če­nu ro­bu i da ni­je po­ru­čio po­šilj­ku as­falt­ne po­kriv­ke.
Vi­ti­će­va je, iz­me­đu osta­log, is­pri­ča­la za­što su kon­tej­ne­ri sa as­falt­nom po­kriv­kom u ko­ji­ma je bi­la i dro­ga ta­da če­ka­li du­že u lu­ci i ka­ko je bio or­ga­ni­zo­van tran­sport.
Sa­vjet­ni­ca u po­stup­ku pri­va­ti­za­ci­je „Po­mor­skih po­slo­va“ bi­la je Zo­ri­ca Đu­ka­no­vić, advo­kat udo­vi­ce Dra­ga­na Du­di­ća Fri­ca, Zo­je Du­dić. Kon­zor­ci­jum „Ocean srl – In­te­r­log“ pla­tio je 2.150.000 za 100 od­sto udje­la u fir­mi „Po­mor­ski po­slo­vi“. U ugo­vo­ru pi­še da je od tog nov­ca advo­ka­tu Zo­ri­ci Đu­ka­no­vić pri­pa­lo 10.000 eura.
Vl.O.


„Pao” sa­mo Ko­lum­bi­jac

Za raz­li­ku od cr­no­gor­ske po­li­ci­je i tu­ži­la­štva epi­log is­tra­ge al­ban­skih dr­žav­nih or­ga­na je je­dan pro­ce­su­i­ra­ni.
U ju­nu 2014. zbog šver­ca 250 kg ko­ka­i­na blo­ki­ra­nih u Ba­ru kon­tro­li­sa­na je fir­ma „Rra­paj Com­pany“, ali al­ban­ska po­li­ci­ja ni­je pro­na­šla ni­šta ne­za­ko­ni­tio. Sa dru­ge stra­ne, ta­da je uhap­šen Ko­lum­bi­jac sa špan­skim dr­ža­vljan­stvom Ce­sar Augu­sto Pe­la­ez. Pre­ma pi­sa­nju me­di­ja on je pri­znao da je član mre­že ko­ja je šver­co­va­la ko­ka­in. Tvr­dio je da je u Al­ba­ni­ju do­šao da bi,ka­da stig­ne po­šilj­ka dro­ge, pre­u­zeo od 600.000 do mi­li­on eura i da ih pre­ko po­sred­ni­ka iz Bar­se­lo­ne pre­ko ra­ču­na u ban­ci pre­ba­ci u Ko­lum­bi­ju. Tu­ži­la­štvo je za Pe­la­e­za tra­ži­lo ka­znu 15 go­di­na za­tvo­ra.


Kritike EK

Tu­ži­la­štvo je na­kon is­tra­ge za­klju­či­lo da ne po­sto­ji sum­nja da je ne­ko sa te­ri­to­ri­je Cr­ne Go­re umi­je­šan u šverc 250 kg ko­ka­i­na.
– Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u ovom pred­me­tu ni­je na­šlo da po­sto­ji osnov sum­nje da je bi­lo ko­je li­ce sa te­ri­to­ri­je Cr­ne Go­re iz­vr­ši­lo kri­vič­no dje­lo za ko­je se go­nje­nje pred­u­zi­ma po slu­žbe­noj du­žno­sti, pa je isti kao re­zul­tat me­đu­na­rod­no prav­ne sa­rad­nje ustu­pljen pra­vo­sud­nim or­ga­ni­ma Al­ba­ni­je – sa­op­šti­li su iz SDT Mre­ži za is­tra­ži­va­nje or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je – Lu­pa.
Iz Evrop­ske ko­mi­si­je 2015. go­di­ne kri­ti­ko­va­li su nad­le­žne u Iz­vje­šta­ju o na­pret­ku Cr­ne Go­re jer to­kom is­tra­ge ni­je­su ot­kri­li ko su šver­ce­ri ko­ka­i­na ot­kri­ve­nog u Lu­ci Bar. Iz SDT su ustu­pi­li pred­met al­ban­skoj stra­ni jer je to­kom is­tra­ge utvr­đe­no da je po­ši­lja­lac kon­tej­ne­ra u ko­jem se na­la­zi­la dro­ga kom­pa­ni­ja „Vimt­corp“ iz Ekva­do­ra, dok je kao pri­ma­lac u pa­pi­ri­ma na­ve­de­na fir­ma iz Al­ba­ni­je „Rra­po com­pany“, vla­sni­ka Na­zi­ke Ra­pa­ja.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"