Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-04-18 BUDVANSKA GRUPA PROFITIRALA OD SPORAZUMA SA DRŽAVOM
Zarada duplo veća od oduzete imovine
Rađenović i Marović Zarada duplo veća od oduzete imovine Tokom prošle godine, ukupno oduzeta imovinska korist po sporazumima o priznanju krivice iznosila je 23.482.545 eura. Samo šteta koju je budvanska kriminalna grupa na čelu sa Svetozarom Marovićem nanijela opštinskom budžetu u osam kriminalnih afera procijenjena je na oko 50 miliona eura
Kri­mi­nal­no dje­lo­va­nje ta­ko­zva­ne bu­dvan­ske gru­pe ja­sno uka­zu­ju da je kri­mi­nal u Cr­noj Go­ri naj­i­spla­ti­vi­ji „za­nat”. Na­i­me, sa­go­vor­ni­ci „Da­na” su uka­za­li na broj­ne pro­pu­ste u dje­lo­va­nju SDT-a ka­da su u pi­ta­nju dje­la iz obla­sti vi­so­ke ko­rup­ci­je ko­ji­ma je dr­žav­na ka­sa olak­ša­na za vi­še de­sti­na mi­li­o­na eura. Pre­bla­ge ka­zne, ne­sra­zmjer­no ma­li iz­no­si na­pla­će­ni po osno­vu na­sta­le šte­te i lo­še vo­đe­nje fi­nan­sij­skih is­tra­ga po­sta­li su mal­te­ne prak­sa u po­stu­pa­nju Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva u tim slu­ča­je­vi­ma. Šteta nastala u ovim slučajevima je po zvaničnim podacima duplo veća nego što je vrijednost oduzete imovine.
To­kom pro­šle go­di­ne, ukup­no od­u­ze­ta imo­vin­ska ko­rist po spo­ra­zu­mi­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce iz­no­si­la je 23.482.545 eura. Ukup­no iz­re­če­ne nov­ča­ne ka­zne iz­no­se 131.600 eura, a uku­pan nov­ča­ni iz­nos od­re­đen za upla­tu u hu­ma­ni­tar­ne svr­he 32.500 eura. Me­đu­tim, mno­go ve­ći nov­ča­ni iz­no­si ukra­de­ni su iz dr­žav­nog bu­dže­ta. Sa­mo šte­ta ko­ju je bu­dvan­ska kri­mi­nal­na gru­pa na če­lu sa Sve­to­za­rom Ma­ro­vi­ćem na­ni­je­la op­štin­skom bu­dže­tu u osam kri­mi­nal­nih afe­ra pro­ci­je­nje­na je na oko 50 miliona eura.
Po mi­šlje­nju advo­ka­ta Ve­se­li­na Ra­du­lo­vi­ća, ovi po­da­ci na­me­ću osno­van za­klju­čak da se kri­mi­nal i ko­rup­ci­ja u Cr­noj Go­ri is­pla­te jer tu­ži­la­štvo ni­je obez­bi­je­di­lo da se šte­ta pri­či­nje­na ko­rup­tiv­nim kri­vič­nim dje­li­ma na­dok­na­di ni u pri­bli­žnom iz­no­su.
– Osim to­ga, tu­ži­la­štvo je sa okri­vlje­ni­ma za vi­so­ku ko­rup­ci­ju do­go­va­ra­lo ka­zne ko­ji vi­še pred­sta­vlja­ju iz­ru­gi­va­nje za­ko­nu i prav­di i pod­strek za vr­še­nje kri­vič­nih dje­la ne­go što se nji­ma po­sti­za­la svr­ha ka­žnja­va­nja. Ta­ko­đe, sud je ta­kve spo­ra­zu­me usva­jao bez ika­kvih obra­zlo­že­nja u po­gle­du do­go­vo­re­ne ka­zne. Za­to ne ču­di ni to što po­sto­ji mo­guć­nost da Ma­ro­vi­ći iz­bjeg­nu iz­dr­ža­va­nje i ta­kvih ka­zni jer do­sa­da­šnje po­stu­pa­nje pra­vo­su­đa uka­zu­je na sum­nje da je i to dio ne­kog spo­ra­zu­ma s nji­ma – ka­zao je Ra­du­lo­vić za „Dan”.
On sma­tra da tu­ži­la­štvo u ovom sa­sta­vu ne mo­že po­sti­ći bo­lje re­zul­ta­te.
– Ve­ći­na tu­ži­la­ca u Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu ima go­di­ne i de­ce­ni­je rad­nog is­ku­stva u tu­ži­la­štvu, ali za to vri­je­me ni­ko od njih ne­ma ni jed­nu je­di­nu uspje­šnu op­tu­žni­cu za ko­rup­ci­ju na vi­so­kom ni­vou ili za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal.
Sto­ga je neo­zbilj­no oče­ki­va­ti da ti tu­ži­o­ci sa­da na­u­če da ra­de po­sao za ko­ji su pla­će­ni ili da sa­da na­pra­sno do­bi­ju vo­lju da su­zbi­ja­ju naj­te­že ob­li­ke kri­mi­na­la – ka­zao je Ra­du­lo­vić.
Ta­ma­ra Mi­laš iz ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je Cen­tar za gra­đan­sko obra­zo­va­nje ta­ko­đe sma­tra da na­ve­de­ni po­da­ci ja­sno uka­zu­ju na ne­sra­zmjer­nost iz­re­če­ne ka­zne u od­no­su na te­ži­nu po­či­nje­nog kri­vič­nog dje­la, ali i ne­sra­zmjer­nost kod na­pla­te šte­te u od­no­su na utvr­đe­nu pri­či­nje­nu šte­tu po dr­ža­vu i sve nje­ne gra­đa­ne. Ona je na­po­me­nu­la da je ve­li­ki pro­pust tu­ži­la­štva i to što ne utvr­đu­ju ko­li­ku do­bit su okri­vlje­ni ne­za­ko­ni­tim po­stu­pa­njem pri­ba­vi­li ne­ko­me dru­go­me.
– Okri­vlje­ni je du­žan da vra­ti imo­vin­sku ko­rist ko­ju je pri­ba­vio se­bi, dok to ni­je slu­čaj ka­da je iz­vr­še­njem kri­vič­nog dje­la pri­ba­vlje­na ko­rist dru­gom li­cu. Ova­kvi pri­mje­ri iza­zi­va­ju ne­ga­tiv­nu prak­su i du­go­roč­no su ve­o­ma štet­ni za vla­da­vi­nu pra­va u Cr­noj Go­ri jer u kon­kret­nom slu­ča­ju ipak po­sto­ji od­re­đe­na ko­rist pri­ba­vlje­na kri­mi­nal­nim rad­nja­ma ko­ja ne pod­li­je­že od­u­zi­ma­nju, a ko­ja do­dat­no kri­mi­na­li­zu­je uči­ni­o­ce tih kri­vič­nih dje­la. To uka­zu­je da ni­je ade­kvat­no sa­gle­da­na ukup­na šte­ta po dr­ža­vu i nje­ne gra­đa­ne –is­ta­kla je Mi­laš.
Ka­ko je do­da­la, ka­ko bi dr­ža­va na­pla­ti­la no­vac po osno­vu na­sta­le šte­te, neo­p­hod­no je pro­ši­re­no od­u­zi­ma­nje imo­vi­ne, ot­kri­va­nje i do­ka­zi­va­nje no­vih kri­vič­nih dje­la, iz­ri­ca­nje pra­vo­sna­žnih pre­su­da, do­dat­no ot­kri­va­nje dje­lo­va mre­že or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe sa ja­sno do­ka­za­nim po­zi­ci­ja­ma, ulo­ga­ma i po­sle­di­ca­ma.M.V.P.Is­ti­če rok za od­u­zi­ma­nje imo­vi­ne

Sa­go­vor­ni­ci „Da­na” su sa­gla­sni da su fi­nan­sij­ske is­tra­ge je­dan od naj­ve­ćih pro­ble­ma u ra­du SDT-a. To­kom pret­hod­ne go­di­ne ni­jed­na od njih ni­je okon­ča­na iako su sud­ski po­stup­ci u ve­ći­ni afe­ra okon­ča­ni pra­vo­sna­žnim pre­su­da­ma na osno­vu spo­ra­zu­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce. Ra­du­lo­vić je po­ja­snio da za­kon­ski rok za okon­ča­nje fi­nan­sij­ske is­tra­ge i pod­no­še­nje za­htje­va za traj­no od­u­zi­ma­nje imo­vi­ne ste­če­ne kri­mi­nal­nom dje­lat­no­šću is­ti­če go­di­nu da­na na­kon prav­no­sna­žno­sti pre­su­da ko­jom je okri­vlje­ni osu­đen.
– Taj rok za ve­ći­nu osu­đe­nih iz bu­dvan­ske kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je već uve­li­ko te­če, ta­ko da je vr­lo vje­ro­vat­no da će mno­gi od njih za­dr­ža­ti naj­ve­ći dio imo­vi­ne ste­če­ne kri­mi­na­lom – ka­zao je Ra­du­lo­vić.
Zo­ran Vu­ji­čić iz Gra­đan­ske ali­jan­se pod­sje­ća da to­kom 2016. go­di­ne ni­je okon­ča­na ni­jed­na fi­nan­sij­ska is­tra­ga iz te obla­sti.
– Fi­nan­sij­ske is­tra­ge su ve­o­ma zna­čaj­ne iz vi­še raz­lo­ga. Pri­je sve­ga, sa­mo od­u­zi­ma­nje eko­nom­ske mo­ći li­ci­ma ko­ja su na ne­za­ko­nit na­čin ste­kla imo­vi­nu ade­kvat­na je ka­zna za njih. Ni­je­dan spo­ra­zum, pa ni ka­zna za­tvo­ra, ne­ma uti­ca­ja na njih jer zna­ju da će ih sa­če­ka­ti re­al­na eko­nom­ska moć .Ta­ko­đe, na taj na­čin se ša­lje sna­žna po­ru­ka u vi­du pre­ven­ci­je za sve ko­ji na ovaj na­čin že­le da stek­nu eko­nom­sku do­bit. Ša­lje se i po­ru­ka gra­đa­ni­ma da ne­ma skri­ve­nih do­go­vo­ra, uz sra­ču­na­to iz­bje­ga­va­nje ka­zne, i da će sva­ko pla­ti­ti ka­znu ade­kvat­nu uči­nje­nom kri­vič­nom dje­lu – ka­zao je Vu­ji­čić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"