Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-04-18 SNEŽANA JONICA TRAŽI OD PREMIJERA ODGOVORE NA DESET PITANJA
Zašto Vlada ima više službenih auta nego Šavnik stanovnika?
Jonica Zašto Vlada ima više službenih auta nego Šavnik stanovnika? Markovićevo oduševljenje ekonomskom i bezbjednosnom stabilnošću tumačim kao zadovoljstvo, prvo, činjenicom da su on i članovi Vlade sebe potpuno ekonomski obezbijedili i, drugo, istinom da su Vlada i njene zgrade jedne od rijetkih lokacija u Podgorici koje nijesu evakuisane zbog lažne dojave o bombi – ističe Snežana Jonica
-Či­ta­ju­ći iz­ja­vu for­mal­nog pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća da je vi­še ne­go za­do­vo­ljan efi­ka­sno­šću Vla­de, a kao po­seb­ne uspje­he is­ti­če „tim­ski rad, so­li­dar­nost, i po­stig­nu­te re­zul­ta­te na po­lji­ma obez­bje­đi­va­nja po­li­tič­ke, eko­nom­ske i bez­bjed­no­sne sta­bil­no­sti”, za­pi­tah se pri­ča li on ovo o Cr­noj Go­ri, ka­za­la je za „Dan“ visoki funkcioner So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Sne­ža­na Jo­ni­ca. Ona od Mar­ko­vi­ća tra­ži od­go­vo­re na de­set pi­ta­nja, iz­me­đu osta­log i da li zna da Vla­da ima vi­še slu­žbe­nih auto­mo­bi­la ne­go Šav­nik sta­nov­ni­ka.
– Kad vi­djeh da su po­seb­ni kva­li­te­ti Vla­de Cr­ne Go­re ko­ji­ma se Mar­ko­vić po­hva­lio „sna­ga, is­traj­nost i hra­brost”, za­pi­tah se je li pri­vre­me­ni pre­mi­jer, u stva­ri, se­lek­tor bok­ser­ske re­pre­zen­ta­ci­je Cr­ne Go­re, pa je „sna­žno, hra­bro i is­traj­no” uda­rio po gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re i nje­nom bo­gat­stvu i iz­ra­ža­va za­do­volj­stvo jer je efi­ka­sno ba­cio u nok­da­un sve so­ci­jal­no ra­nji­ve ka­te­go­ri­je sta­nov­ni­štva za sa­mo sto­ti­nak da­na svo­je du­go pri­želj­ki­va­ne vla­da­vi­ne – is­ta­kla je Jo­ni­ca.
Ka­ko je do­da­la, hra­brost DPS-a do­ka­za­na je pra­znom sto­li­com na su­če­lja­va­nju li­de­ra par­la­men­tar­nih stra­na­ka na Jav­nom ser­vi­su pri­je ne­dje­lju da­na, sa ko­jeg je DPS, ta­ko „po­no­san” na re­zul­ta­te svo­je Vla­de i pre­mi­je­ra, ute­kao. Ona Mar­ko­vi­će­vo odu­še­vlje­nje eko­nom­skom i bez­bjed­no­snom sta­bil­no­šću tu­ma­či kao za­do­volj­stvo, pr­vo, či­nje­ni­com da su on i čla­no­vi Vla­de se­be pot­pu­no eko­nom­ski obez­bije­di­li i, dru­go, isti­nom da su Vla­da i nje­ne zgra­de jed­ne od ri­jet­kih lo­ka­ci­ja u Pod­go­ri­ci ko­je ni­je­su eva­ku­i­sa­ne zbog la­žne do­ja­ve o bom­bi.
– Iro­ni­ja je da ga­la­ma o po­li­tič­koj sta­bil­no­sti bi­va sa­op­šte­na u istom tre­nut­ku ka­da pre­mi­jer bez Vla­de i mo­ći očaj­nič­ki po­zi­va sve opo­zi­ci­o­ne su­bjek­te da uđu u njen sa­stav. Re­al­nost je da je Vla­da Cr­ne Go­re je­dan ra­šti­mo­va­ni or­ke­star ko­ji se za­sni­va na je­dva sa­ku­plje­noj ve­ći­ni ko­ja je „so­li­dar­na, is­traj­na i hra­bra” ka­da tre­ba sma­nji­ti, re­tro­ak­tiv­no i su­prot­no Usta­vu, na­kna­de za maj­ke, ali sa ne­do­sta­ju­ćom ve­ći­nom za Nje­go­ša – ka­za­la je Jo­ni­ca.
Ka­ko je is­ta­kla, Vla­da „tim­ski i so­li­dar­no” ras­pi­su­je ten­de­re za pro­da­ju i pre­da­ju Cr­ne Go­re, ali im hra­brost ne­sta­je kod na­pla­te po­re­skog du­ga od ne­do­dir­lji­vih.
– Pre­mi­jer je pr­vo re­kao za kri­mi­nal­ce da se igra­ju sa dr­ža­vom, tj. da su ba­ci­li ru­ka­vi­cu u li­ce dr­ža­vi, a sa­mo ne­ko­li­ko da­na na­kon to­ga iz­ra­zio je odu­še­vlje­nje ste­pe­nom bez­bjed­no­sne sta­bil­no­sti, pa osta­je di­le­ma što je bi­lo s ru­ka­vi­com. Na či­joj je ru­ci za­vr­ši­la, jer tre­ba po­ve­sti ra­ču­na da pri­li­kom ru­ko­va­nja ne osta­vi oti­ske, a da, s dru­ge stra­ne, ipak po­slu­ži svr­si i ku­pi ma­lo mi­ra da­tim „ga­ran­ci­ja­ma” – re­kla je Jo­ni­ca.
Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, su­de­ći po usvo­je­nom pla­nu ras­pro­da­je za 2017. go­di­nu, Mar­ko­vić je na­u­mio da bu­de po­sled­nji ste­čaj­ni uprav­nik Cr­ne Go­re.
– Plan da se Lu­ka Bar pro­da za 8,5 mi­li­o­na eura, ko­li­ko Vla­da Cr­ne Go­re pla­ni­ra da po­tro­ši za go­ri­vo u 2017. go­di­ni, plan da se Mon­te­kar­go pro­da za 2,5 mi­li­o­na eura, iako je tre­nut­na vri­jed­nost va­go­na i lo­ko­mi­ti­va ko­je po­sje­du­je 19 mi­li­o­na eura, a čak i da se pro­da­ju u sta­ro gvo­žđe ko­šta­li bi 5 mi­li­o­na eura, go­vo­ri o vla­di­noj vi­zi­ji sop­stve­ne eko­nom­ske sta­bil­no­sti za­sno­va­ne na ras­pro­da­ji naj­vred­ni­jih re­sur­sa Cr­ne Go­re.
Plan pro­da­je In­sti­tu­ta „Dr Si­mo Mi­lo­še­vić“, „Bu­dvan­ske ri­vi­je­re“, „Ul­cinj­ske ri­vi­je­re“, In­sti­tu­ta za cr­nu me­ta­lur­gi­ju a.d. Nik­šić i „Ma­ri­ne Bar“, te na­mje­ra da pod fir­mom du­go­roč­nog za­ku­pa pre­da­ju Ve­li­ku pla­žu, Adu Bo­ja­nu, lo­ka­li­tet ko­ji se na­la­zi iz­me­đu Nji­vi­ca i ušća Su­to­ri­ne u Her­ceg No­vom, Voj­no-tu­ri­stič­ki kom­pleks „Bi­go­vo–Tra­šte“ Ko­tor, Uva­lu Ma­sli­ne – „Utje­ha“, voj­no-tu­ri­stič­ki kom­pleks „Ostr­vo cvi­je­ća“, ka­sar­nu „Gor­nji Klin­ci“ u Her­ceg No­vom i ski­ja­li­šte „Sa­vin kuk”, go­vo­ri o ja­sno is­pla­ni­ra­nom pro­jek­tu da sve ono što su ge­ne­ra­ci­je pri­je nas mu­ko­trp­no stva­ra­le de­ce­ni­ja­ma Mar­ko­vić pro­da za jed­nu go­di­nu svog man­da­ta – na­gla­si­la je Jo­ni­ca.
Zbog sve­ga na­ve­de­nog, ka­ko je do­da­la, ima de­set pi­ta­nja za pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća.
– Da li je za­do­vo­ljan što sva­kog da­na za­du­žu­je Cr­nu Go­ru za 1,81 mi­li­on eura i zna li da Vla­da ima vi­še slu­žbe­nih auto­mo­bi­la ne­go Šav­nik sta­nov­ni­ka? Da li ga či­ni po­seb­no po­no­snim to što će gra­đa­ni Cr­ne Go­re sa­mo za kre­di­te i po­zaj­mi­ce u 2017. go­di­ni pla­ti­ti 96 mi­li­o­na eura, a u na­red­ne če­ti­ri go­di­ne 360 mi­li­o­na eura? Je li po­no­san na či­nje­ni­cu da je jav­ni dug Cr­ne Go­re od 2006. go­di­ne po­ras­tao sa 600 mi­li­o­na eura na 2,5 mi­li­jar­de eura? Zna li pre­mi­jer da po Ma­strihtskim kri­te­ri­ju­mi­ma fi­nan­sij­ske sta­bil­no­sti EU jav­ni dug ne smi­je bi­ti ve­ći od 60 od­sto BDP-a, a Vla­da pro­cje­nju­je da će naš ove go­di­ne bi­ti 74,75 od­sto BDP-a, a stvar­no je da­le­ko iz­nad 80 pro­ce­na­ta – is­ta­kla je Jo­ni­ca.
Ona je upi­ta­la Mar­ko­vi­ća i či­ni li mu po­seb­no za­do­volj­stvo zva­nič­ni sta­ti­stič­ki po­da­tak da je broj ne­za­po­sle­nih u Cr­noj Go­ri 52.810, što pred­sta­vlja sto­pu ne­za­po­sle­no­sti od čak 22,76 od­sto. Pi­ta ga i da li zna da su tre­nut­no bez po­sla 10.983 fa­kul­tet­ski obra­zo­va­ne osobe, 354 ma­gi­stra i 12 dok­to­ra na­u­ka i da je go­to­vo sva­ka dru­ga mla­da oso­ba u Cr­noj Go­ri ne­za­po­sle­na jer je sto­pa ne­za­po­sle­no­sti me­đu mla­di­ma dav­no pre­šla 40 od­sto.
– Je li Mar­ko­vić za­do­vo­ljan što je dr­ža­va iz­vr­šni du­žnik od ko­jeg jav­ni iz­vr­ši­te­lji naj­bo­lje za­ra­đu­ju na­pla­tom svo­jih uslu­ga, a po­vla­šće­ni iz­vr­ši­te­lji na­pla­tom nje­nih po­tra­ži­va­nja? Ra­du­je li ga kon­sta­ta­ci­ja re­sor­nog mi­ni­stra da je sta­nje ure­đe­nja pro­sto­ra u dr­ža­vi ka­ta­stro­fal­no i je li spre­man da ka­že za­što je ta­ko, od­no­sno da li je no­vi pred­log za­ko­na o ure­đe­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta za­vr­šni čin te ka­ta­stro­fe sa pro­ši­re­nim po­sle­di­ca­ma? Či­ni li ga po­no­snim Cr­no­gor­cem či­nje­ni­ca da smo od kad se Cr­na Go­ra po­seb­no „po­bri­nu­la” da i za­ko­nom de­fi­ni­še na­čin za­šti­te Ko­to­ra u ri­zi­ku da iz­gu­bi­mo za­šti­tu UNE­SKO-a, a svi nad­le­žni pre­ba­cu­ju odgovornost sa jed­nih na dru­ge –pod­vu­kla je Jo­ni­ca.
Ona od pred­sjed­ni­ka Vla­de tra­ži od­go­vor i na pi­ta­nje šta zna­či pro­mo­tiv­no oštra ak­tiv­nost za su­zbi­ja­nje di­vlje grad­nje pa­ra­lel­no sa od­la­ga­njem pri­mje­ne Za­ko­na o re­gu­la­ri­za­ci­ji ne­for­mal­nih obje­ka­ta ko­jom se su­štin­ski po­zi­va na di­vlja­nje u pro­sto­ru, što se ma­ni­fe­stu­je ne­vi­đe­nom eks­pan­zi­jom di­vlje grad­nje na Pri­mor­ju.
– Je li ne­pri­mje­re­no po­ka­zi­va­ti „sna­gu dr­ža­ve“ ru­še­ći po­ro­dič­ne ku­će obič­nim gra­đa­ni­ma, a isto­vre­me­no le­ga­li­zo­va­ti di­vlje sa­gra­đe­ne ho­te­le sa pet zvje­zdi­ca i sma­nji­va­ti im po­rez – na­gla­si­la je Jo­ni­ca.
Gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re, ka­ko je za­klju­či­la, pre­o­sta­je da se li­je­če u zdrav­stve­nom si­ste­mu ko­jim je čak i za­do­volj­ni pre­mi­jer iz­ra­zi­to ne­za­do­vo­ljan, da sje­de kod ku­će jer na­po­lju ni­je bez­bjed­no, da ži­ve od po­zaj­mi­ca kao i dr­ža­va i da če­ka­ju ka­da će stvar­ni vo­đa eva­ku­i­sa­ti pri­vre­me­nog pre­mi­je­ra iz zgra­de Vla­de u skla­du sa do­sa­da­šnjom prak­som.V.R.


Po­gu­bljen iz­me­đu že­lja i mo­guć­no­sti

Po ocje­ni Sne­ža­ne Jo­ni­ce, či­nje­ni­ca da se iz­ja­ve pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća kre­ću u am­pli­tu­da­ma od od­lič­nog sta­nja bez­bjed­no­sti do po­mi­nja­nja ban­di na sjed­ni­ca­ma Vla­de, uka­zu­je na to da se pri­pejd pre­mi­jer po­gu­bio na po­lju že­lje­nog i mo­gu­ćeg.
– On „že­li” mir­ne uli­ce, ali na nji­ma se i da­lje ob­ra­ču­na­va­ju ban­de. On ka­že „sna­žno”, ali to mje­ri bro­jem po­li­ca­ja­ca na te­re­nu, a ne bro­jem kri­mi­na­la­ca u za­tvo­ru. On go­vo­ri „hra­bro”, a na glo­bal­ne iza­zo­ve od­go­va­ra sa­kri­va­ju­ći se is­pod NA­TO ki­šo­bra­na. Nje­mu je „is­tra­jan” je­di­no kon­ti­nu­i­tet kre­dit­nih za­du­že­nja i uta­ban put ka ban­kr­o­tu – za­klju­či­la je Jo­ni­ca.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"