Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-04-20 U PREDMETU „PRIMORKA”, PO NALOGU SDT-A LIŠENO SLOBODE 12 OSOBA
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto
Privođenje osumnjičenih Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto Osim 12 uhapšenih, specijalni državni tužilac izdao je nalog za privođenje i savjetnika u ambasadi Crne Gore u Briselu Predraga Stamatovića, koji je trenutno van zemlje Bivši premijer na jednom premijerskom satu ranije je rekao da je posao oko garancija od četiri miliona zakonit, te da je u njemu sve čisto
Po na­lo­gu Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva ju­če je uhap­še­no 12 oso­ba ko­je se sum­nji­če da su zlo­u­po­tre­bom slu­žbe­nih ovla­šće­nja iz­dej­stvo­va­li po­moć Vla­de ko­ja je pla­ti­la kre­dit od če­ti­ri mi­li­o­na eura, ko­ji su mi­mo za­ko­na is­ko­ri­šće­ni za vra­ća­nje du­go­va pri­vat­nih fir­mi. Osim 12 uhap­še­nih, tu­ži­la­štvo je iz­da­lo na­log za hap­še­nje još tro­je osum­nji­če­nih ko­ji ni­je­su u dr­ža­vi, a me­đu ko­ji­ma se na­la­zi i sa­vjet­nik u am­ba­sa­di Cr­ne Go­re u Bri­se­lu Pre­drag Sta­ma­to­vić. Biv­ši pre­mi­jer Molo Đukanović na jed­nom pre­mi­jer­skom sa­tu ra­ni­je je re­kao da je po­sao oko ga­ran­ci­ja od če­ti­ri mi­li­o­na za­ko­nit. Na­i­me, ta­da je iz­ja­vio da su ga­ran­ci­je ko­je je da­lo Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja za­vr­ši­le u za­kon­skom okvi­ru, „a kre­di­ti ko­ji su da­ti Pri­mor­ci su za­pra­vo kre­di­ti gdje je za­lo­že­na imo­vi­na, a fi­nan­sij­ska sred­stva su oti­šla za ne­ka sa­svim dru­ga pred­u­ze­ća”.
Li­si­ce na ru­ke u ovom slu­ča­ju sta­vlje­ne su ge­ne­ral­nom se­kre­ta­ru za­jed­ni­ce op­šti­na Cr­ne Go­re Re­fi­ku Bo­ja­dži­ću, ne­ka­da­šnjem čla­nu bor­da di­rek­to­ra Elek­tro­pri­vre­de Bo­ri­su Bu­ško­vi­ću, vla­sni­ku Kri­sma gru­pe Ne­boj­ši Bo­ško­vi­ću, nje­go­voj su­pru­zi Bi­lja­ni Bo­ško­vić, iz­vr­šnom di­rek­to­ru pred­u­ze­ća Me­l­go­ni­ja Mi­lu Mar­ko­vi­ću, po­moć­ni­ku mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de za ru­ral­ni raz­voj i pred­sjed­nik vla­di­ne Ko­mi­si­je za kon­ce­si­je Dar­ku Ko­nje­vi­ću. Na spi­sku osum­nji­če­nih na­la­ze se biv­ši di­rek­tor NLB ban­ke Čr­to­mir Me­sa­rič i iz­vr­šni di­rek­tor pred­u­ze­ća Kri­sma Sve­to­zar Mar­ko­vić. Za ne­za­ko­ni­to po­stu­pa­nje sa spor­nim ga­ran­ci­ja­ma vri­jed­nim če­ti­ri mi­li­o­na eura osum­nji­če­ni su i Vin­ko Mar­ko­vić, So­nja Be­ćo­vić, Še­fik Kur­ta­gić, Ire­na Mi­ja­no­vić i Vu­ki­ca Pe­ro­vić.
Iz Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva sa­op­šte­no je da se osum­nji­če­ni te­re­te da su po­či­ni­li kri­vič­na dje­la zlo­u­po­tre­ba ovla­šće­nja u pri­vre­di, zlo­u­po­tre­ba ovla­šće­nja u pri­vre­di pu­tem pod­stre­ka­va­nja i pu­tem po­ma­ga­nja i zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja, i to dje­lu­ju­ći kao or­ga­ni­zo­va­na kri­mi­nal­na gru­pa. Kri­vič­ne pri­ja­ve pod­ne­se­ne su i pro­tiv fir­me Pri­mir­ka i NLB ban­ke sa ko­jom je za­klju­čen spor­ni kre­dit.
Osnov­no tu­ži­la­štvo u Ba­ru po­kre­nu­lo je još pri­je ne­ko­li­ko go­di­na iz­vi­đaj u ve­zi sa slu­ča­jem pred­u­ze­ća Mel­go­ni­ja Pri­mor­ka, i to po pri­ja­vi pred­stav­ni­ka rad­ni­ka u toj fa­bri­ci Džev­de­ta Beg­zi­ća. Ka­sni­je je pred­met pro­sli­je­đen Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu. U pri­ja­vi po ko­joj je usli­je­di­lo hap­še­nje na­ve­de­no je da je Vla­da pla­ti­la če­ti­ri mi­li­o­na eura, jer je ga­ran­to­va­la za kre­dit ko­ji je bar­ska fa­bri­ka ra­ni­je tra­ži­la za mo­der­ni­za­ci­ju. Beg­zić je, me­đu­tim, do­šao do do­ku­me­na­ta ko­ji po­ka­zu­ju da je kre­dit po­tro­šen za vra­ća­nje du­go­va dru­gih pri­vat­nih kom­pa­ni­ja po­ve­za­nih sa vla­sni­kom Pri­mor­ke Ne­boj­šom Bo­ško­vi­ćem.
– Osno­va­no se sum­nja da je po­čet­kom 2008. go­di­ne u Pod­go­ri­ci i Ba­ru for­mi­ra­na kri­mi­nal­na gru­pa u ci­lju sti­ca­nja ne­za­ko­ni­te do­bi­ti, pri če­mu su se u dje­lo­va­nju ko­ri­sti­le po­slov­ne struk­tu­re Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja Cr­ne Go­re, u ko­ji­ma su po­je­di­ni pri­pad­ni­ci kri­mi­nal­ne gru­pe oba­vlja­li slu­žbe­ne du­žno­sti, kao i pri­vred­ne struk­tu­re prav­nih li­ca, u ko­ji­ma su ne­ki pri­pad­ni­ci kri­mi­nal­ne gru­pe oba­vlja­li po­slo­ve od­go­vor­nih li­ca – sa­op­šte­no je ju­če iz Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva.
Na­ve­de­no je i da po­sto­ji osno­va­na sum­nja da je plan kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je bio da se pre­ko dva prav­na li­ca iz Pod­go­ri­ce i jed­nog prav­nog li­ca iz Ba­ra u pro­gra­mi­ra­nom ste­ča­ju Pri­mor­ke a.d. Bar ku­pi imo­vi­na tog pred­u­ze­ća pod po­volj­nim uslo­vi­ma, ko­ju bi odo­bra­va­njem kre­di­ta fi­nan­si­ra­la od­re­đe­na ban­ka.
– Ta­ko­đe se sum­nja da je u sa­či­nje­nom bi­znis pla­nu ne­i­sti­ni­to pri­ka­za­no sta­nje i re­zul­ta­ti po­slo­va­nja na­ve­de­nih pred­u­ze­ća, kao i plan da će se kre­di­ti ko­ri­sti­ti za oži­vlja­va­nje pro­iz­vod­nje u Pri­mor­ki i is­pla­ti oba­ve­za rad­ni­ci­ma ko­ji osta­ju bez po­sla, ka­ko bi se iz­dej­stvo­va­la po­moć od Vla­de Cr­ne Go­re, ko­ja se ni­je ko­ri­sti­la za na­mje­nu za ko­ju je da­ta već za ot­pla­tu kre­di­ta – do­da­ju iz tu­ži­la­štva.
M.V.P.


Begzić: Namjerno uništili Primorku

Biv­ši rad­nik Pri­mork Džev­det Beg­zić ka­že da je pri­va­ti­za­ci­ja Pri­mor­ke pri­mjer na ko­ji na­čin se na­mjer­no uni­šta­va­ju pred­u­ze­ća ka­ko bi se obo­ga­ti­li taj­ku­ni. Beg­zić je Osnov­nom tu­ži­la­štvu u Ba­ru kao pred­stav­nik rad­ni­ka pod­nio do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja se ti­če ga­ran­ci­ja Vla­de, ko­je je bar­ska fa­bri­ka ra­ni­je tra­ži­la za mo­de­r­ni­za­ci­ju. Me­đu­tim, on je u me­đu­vre­me­nu do­šao do do­ku­men­ta­ci­je ko­ja po­ka­zu­je da je kre­dit po­tro­šen za vra­ća­nje du­go­va dru­gih pri­vat­nih kom­pa­ni­ja po­ve­za­nih sa on­da­šnjim vla­sni­kom Pri­mor­ke Ne­boj­škom Bo­ško­vi­ćem. Na­i­me, Vla­da je ga­ran­to­va­la sa če­ti­ri mi­li­o­na eura za kre­dit Mel­go­ni­ji Pri­mor­ka. Beg­zić pod­sje­ća da je pred­met for­mi­ran u bar­skom tu­ži­la­štvu, a za­tim pro­sli­je­đen Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu. U pri­ja­vi ko­ju je pro­sli­je­dio na­vo­di se da je Vla­da 1. ju­la 2010. go­di­ne da­la sa­gla­snost za kre­dit za­klju­čen iz­me­đu NLB Mon­te­ne­gro ban­ke AD Pod­go­ri­ca i pred­u­ze­ća Mel­go­ni­ja Pri­mor­ka iz Ba­ra u iz­no­su od če­ti­ri mi­li­o­na eura, na­vod­no za in­ve­sti­ci­o­no ula­ga­nje, ali da je kre­dit ne­na­mjen­ski is­ko­ri­šćen.
– Do­šao sam do do­ku­me­na­ta ko­ji po­ka­zu­ju da naj­ve­ći dio kre­di­ta za ko­ji je ga­ran­to­va­la dr­ža­va ni­je po­tro­šen za bar­sku fa­bri­ku, već je da­to se­strin­skim pred­u­ze­ći­ma, i je­dan dio od oko pet mi­li­o­na za AD Pri­mor­ka u ste­ča­ju, a za­lo­že­na je imo­vi­na Mel­go­ni­ja Pri­mor­ka, na či­ji ra­čun ni­je le­gao ni­je­dan euro. Zbog to­ga su rad­ni­ci osta­li bez za­ra­da, bez po­ve­za­nog rad­nog sta­ža i bez ot­prem­ni­na, za ko­je su vi­so­ki funk­ci­ne­ri Mi­lo Đu­ka­no­vić i Igor Luk­šić pred cr­no­gor­skom jav­no­šću tvr­di­li da su već po­di­je­lje­ne – ka­že on.
Beg­zić do­da­je da je tra­ga­ju­ći do­šao do do­ku­men­ta­ci­je na osno­vu ko­je se mo­že za­klju­či­ti da je pot­pu­no svje­sno uni­šta­va­na kom­pa­ni­ja Pri­mor­ka.
– Na ze­mlji­štu Pri­mor­ke bi­lo je pred­vi­đe­no elit­no na­se­lje, o če­mu po­sje­du­jem na­crt ur­ba­ni­stič­ke par­ce­le za in­di­vi­du­al­ne i ko­lek­tiv­ne stam­be­ne je­di­ni­ce. To zna­či da su po­gon po po­gon na­mjer­no uni­šta­va­ni, a oni su do­bi­ja­li kre­di­te da bi ostva­ri­li svoj na­um – ka­že on.D.S.


Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"