Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Front odustao od referenduma za NATO * Zaplijenili dokumentaciju sa Milovim potpisima * Šefa Interpola tužila zbog mobinga * Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Putin gomila vojsku na granici sa Sjevernom Korejom * Britanija gubi više nego EU
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije:
Ne zveckamo oružjem, ali ćemo se braniti.

Vic Dana :)

Uhvati Bil Gejts zlatnu ribicu i ona mu, kao i svima prije njega kaže:
- Molim te baci me nazad u vodu.
Baci je Bil nazad u vodu i nastavi da peca. Izviri zlatna ribica iz vode i kaže:
- A, želja?
Na to će Bil:
- Ma ajd dobro! Reci šta želiš!

Meni će na svadbi svirati grupa „Youtube”.
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-04-20 NENAD IVANOVIĆ UČESTVOVAO NA LICITACIJI ZA ZAKUP PARKING PROSTORA
Funkcioner DPS-a ponudio 146.000 eura
Ivanović Funkcioner DPS-a ponudio 146.000 eura Hotelska grupa Budvanska rivijera do ove godine davala je parking prostor u zakup Parking servisu, na osnovu neposrednog sporazuma, za iznos od oko 40.000 eura. Ove godine organizovali su licitaciju i taj prostor su izdali u zakup za 147.000
-Član Op­štin­skog od­bo­ra (OO) De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Bu­dva Ne­nad Iva­no­vić po­nu­dio je 146.000 eura za za­kup par­king pro­sto­ra ko­ji pri­pa­da ho­tel­skoj gru­pi Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra. Na ju­če­ra­šnjoj li­ci­ta­ci­ji, ko­ju je ta ho­tel­ska gru­pa or­ga­ni­zo­va­la, uče­stvo­va­li su bu­dvan­ski Par­king ser­vis i Iva­no­vić, ko­ji je li­ci­ti­rao do iz­no­sa od 146.000 eura, na­kon če­ga je od­u­stao.
Taj pro­stor je do ove go­di­ne Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra iz­da­va­la Par­king ser­vi­su, ko­jim je ru­ko­vo­dio ka­dar DPS-a, i taj po­sao je do­go­va­ran ne­po­sred­nom po­god­bom. Ove go­di­ne su se od­lu­či­li za li­ci­ta­ci­ju. Pre­ma iz­vo­ri­ma „Da­na“, na li­ci­ta­ci­ji su uče­stvo­va­li sa­mo Iva­no­vić i Par­king ser­vis. Par­king pro­stor ko­ji je do ove go­di­ne za­ku­plji­van za 40.000 eura, sa­da je dat u za­kup za 147.000 eura.
Iva­no­vić je ka­zao u iz­ja­vi za „Dan“ da je na li­ci­ta­ci­ji za­stu­pao is­klju­či­vo svo­je in­te­re­se.
Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra je i ra­ni­jih go­di­na u za­kup da­va­la ze­mlji­šte za par­king na ka­ta­star­skim par­ce­la­ma u Bu­dvi 1442 i 1445, na lo­ka­ci­ji is­pred uprav­ne zgra­de i re­cep­ci­je PJ Slo­ven­ska pla­ža, kao i par­ce­lu 1442/7, is­pred ko­lek­to­ra u PJ Slo­ven­ska pla­ža. U za­kup je bi­la da­ta ka­ta­star­ska par­ce­la 2180 i 2182/2 KO Bu­dva, ko­ja ob­u­hva­ta lo­ka­ci­ju iza zgra­de PTT Bu­dva, kao i 2164, ko­ju či­ni lo­ka­ci­ja „sta­ra ku­ća Bo­žo­vi­ća“.
Za vri­je­me pret­hod­ne vla­sti, Par­king ser­vis je ze­mlji­šte za par­king Bu­dvan­ske ri­vi­je­re „di­je­lio“ sa fir­mom DOO „MK kom­pa­ni“, na či­jem je če­lu upra­vo Ne­nad Iva­no­vić. To po­ka­zu­je ugo­vor o po­slov­noj sa­rad­nji, sklo­pljen iz­me­đu Par­king ser­vi­sa, ko­ji je za­stu­pao ta­da­šnji iz­vr­šni di­rek­tor Dra­gan Li­je­še­vić, i fir­me „MK kom­pa­ni“, ko­ju je pred­sta­vljao Iva­no­vić. Do­ku­ment ko­ji je „Da­nu“ do­sta­vljen iz Par­king ser­vi­sa, po­ka­zu­je da je ugo­vor za­klju­čen 1. mar­ta pro­šle go­di­ne. Ugo­vo­rom je pre­ci­zi­ra­no da Par­king ser­vis iz­ra­ža­va za­in­te­re­so­va­nost i sprem­nost za za­jed­nič­ko po­slo­va­nje na par­king pro­sto­ru za­ku­plje­nom od Bu­dvan­ske ri­vi­je­re.
„MK kom­pa­ni“ je u po­sao ulo­ži­la ze­mlji­šte iza zgra­de Po­šte i iz ka­ta­star­skih par­ce­la 2178 i 2176 KO Bu­dva.
– Ugo­vor­ne sna­ge se oba­ve­zu­ju da za­jed­nič­ki sno­se po 50 od­sto tro­ško­va lič­nih do­ho­da­ka za tri ope­ra­te­ra, za­po­sle­na od stra­ne DOO Par­king ser­vis, za or­ga­ni­za­ci­ju i rad par­kin­ga i tro­ško­ve utro­še­ne elek­trič­ne ener­gi­je, kao i even­tu­al­ne van­red­ne tro­ško­ve – na­vo­di se u ugo­vo­ru.
Pre­ci­zi­ra­no je bi­lo da se na­pla­ta pri­ho­da vr­ši u ko­rist Par­king ser­vi­sa, ko­ji spro­vo­di na­pla­tu uslu­ga par­kin­ga, dok se fir­mi „MK kom­pa­ni“ upla­ću­je 50 od­sto bru­to pri­ho­da.
Ugo­vor o po­slov­noj sa­rad­nji iz­me­đu Par­king ser­vi­sa i Iva­no­vi­će­ve fir­me va­žio je u pe­ri­o­du od 1. mar­ta do 20. sep­tem­bra pro­šle go­di­ne.A.O.


Iva­no­vić: Za­stu­pao sam svo­je in­te­re­se

Ne­nad Iva­no­vić je is­ta­kao da ni­je op­štin­ski funk­ci­o­ner i da ni­je za­stu­pao bi­lo či­je in­te­re­se.
– Ni­je­sam za­stu­pao ni­či­je in­te­re­se, već svo­je lič­ne. Ne ra­dim u Op­šti­ni, ni­ti sam funk­ci­o­ner bi­lo če­ga, ni­ti sam za­stu­pao Bu­dvan­sku ri­vi­je­ru – na­veo je on.
Ne­nad Iva­no­vić je ra­ni­je bio član Uprav­nog od­bo­ra Par­king ser­vi­sa.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"