Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Kriza ozbiljna, premijer neozbiljan * Za psovanje Mila i države kažnjeni 2.400 eura * Smijenjen pošto je dobio policiju na sudu * Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Crveni alarm u Bijeloj kući * Mi želimo mir, a Rusi da vam otruju region
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Marko Milačić, lider pokreta Otpor beznađu:
– Pozvao sam Belog i njegovu družinu da dođu u Crnu Goru. Biće lijepo vidjeti nešto „belo”, a da nije kokain za drugove na vlasti, da uđe preko naše granice.

Vic Dana :)

Upoznavaju Hrista Stoičkova sa jednom plavušom i slavni fudbaler se predstavlja:
- Hristo Stoičkov.
- Vaistinu Stoičkov, odgovori plavuša.


Sjede Julije Cezar i Vendi i nailazi Viki. Kaže Cezar: - Vendi, vidi Viki!


Doktor se posle pregleda obraća jednom pacijentu:
- Vama je potreban savršeni mir. Prepisaću vam ove tablete za smirenje. Tri puta dnevno ih dajte svojoj ženi!
Kupio Piroćanac ajfon 6, stavio ga u zadnji džep, sjeo i čulo se krrccc!
- Leleeee, daj bože da je kičma – povika Piroćanac.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-05-18 TUŽILAŠTVO ISPITALO ČLANA PORODICE FUNKCIONERA DPS-A U OKVIRU ISTRAGE O ATENTATU NA DUŠKA ROGANOVIĆA
Krušova kćerka saslušana zbog bombaškog napada
Krušova kćerka saslušana zbog bombaškog napada Tužilac je tražio da Aleksandra Radović otključa svoj telefon kako bi provjerili njene kontakte i sa kim je razmjenjivala poruke danima prije bombaškog napada. Međutim, ona je to odbila, uz obrazloženje da nikako ne može da se sjeti šifre na svom telefonu
U okvo­ru is­tra­ge o bom­ba­škom na­pa­du na Du­ška Ro­ga­no­vi­ća, is­kaz u tu­ži­la­štvu da­la je i Aleksandra Ra­do­vić, kćer­ka Slo­bo­da­na Ra­do­vi­ća Kru­ša, pred­sjed­ni­ka DPS-a u Her­ceg No­vom. Ona je da­va­la iz­ja­vu u svoj­stvu gra­đa­ni­na o in­for­ma­ci­ja­ma ko­je po­sje­du­je ve­za­no za pred­met­ni do­ga­đaj. Ona je ve­o­ma bli­ska i sa Vla­di­mi­rom Ro­ga­no­vi­ćem, ko­ji je pri­je de­se­tak da­na uhap­šen u Be­o­gra­du.
Ka­ko nam je po­tvr­đe­no, is­tra­ži­te­lji su tra­ži­li da Aleksandra Ra­do­vić ot­klju­ča svoj te­le­fon ka­ko bi pro­vje­ri­li kon­tak­te i sa kim je raz­mje­nji­va­la po­ru­ke u da­ni­ma pri­je bom­ba­škog na­pa­da. Me­đu­tim, ona je to od­bi­la, uz obra­zlo­že­nje da ni­ka­ko ne mo­že da se sje­ti ši­fre na svom te­le­fo­nu. Tu­ži­lac joj je dao do­dat­no vri­je­me da se pri­sje­ti, ali je i to bi­lo uza­lud­no.
– Da­va­la je vr­lo kon­fu­zne od­go­vo­re i tvr­di­la da ne mo­že da se sje­ti ši­fre ka­ko bi ot­klju­ča­la te­le­fon. Sve to je sum­nji­vo jer ni­je baš uobi­ča­je­no da ne­ko ne mo­že da se sje­ti ši­fre za te­le­fon ko­ji sva­ko­dnev­no ko­ri­sti. Sve će bi­ti do­dat­no pro­vje­re­no – ka­zao nam je sa­go­vor­nik iz tu­ži­la­štva.
Is­tra­ži­te­lji vjeruju da bi u te­le­fo­nu Aleksandre Ra­do­vić mo­gli na­ći trag ko­ji im mo­že po­mo­ći u ra­svje­tlja­va­nju bom­ba­škog na­pa­da na Du­ška Ro­ga­no­vi­ća, ali i ne­kih či­nje­ni­ca ve­za­nih za Vla­di­mi­ra Ro­ga­no­vi­ća.
– Vje­šta­ci će pre­gle­da­ti te­le­fon Aleksandre Ra­do­vić jer po­sto­ji mo­guć­nost da su upra­vo pre­ko nje­nog bro­ja oba­vlje­ni ne­ki sum­nji­vi raz­go­vo­ri i da ona ima kon­tak­te i sa Vla­di­mi­rom Ro­ga­no­vi­ćem ko­ji bi mo­gli bi­ti od po­mo­ći is­tra­zi – is­ta­kao je naš sa­go­vor­nik.
Is­kaz je dao i Šće­pan Ro­ga­no­vić, brat po­vri­je­đe­nog mla­di­ća, kao i još dvi­je žen­ske oso­be. Oni su kri­tič­nog da­na bi­li u kon­tat­ktu sa po­vri­je­đe­nim mla­di­ćem, a ne­ki od njih su bi­li u kon­tak­tu i sa Vla­di­mi­rom Ro­ga­no­vi­ćem.
– Oni su da­li iz­ja­ve u svoj­stvu gra­đa­na, ali vi­še de­ta­lja ne mo­že­mo sa­op­šta­va­ti. Sa­slu­ša­nje je tra­ja­lo ne­ko­li­ko sa­ti – sa­op­šte­no nam je iz tu­ži­la­štva.
No­vlja­nin Du­ško Ro­ga­no­vić te­ško je po­vri­je­đen 25. apri­la ka­da je, oko 14.40, de­to­ni­ran eks­plo­ziv ko­ji je bio po­sta­vljen na nje­go­vo vo­zi­lo. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma iz po­li­ci­je, Ro­ga­no­vić je ne­du­go pri­je eks­plo­zi­je ušao u auto „golf”. Na­kon to­ga je, naj­vje­ro­vat­ni­je po­mo­ću da­ljin­skog upra­vlja­ča, ak­ti­vi­ra­na eks­plo­ziv­na na­pra­va ko­ja se na­la­zi­la is­pod tog vo­zi­la. Ja­ka de­to­na­ci­ja u pot­pu­no­sti je uni­šti­la Ro­ga­no­vi­će­vo auto, a po­vri­je­đe­nog No­vlja­ni­na pro­la­zni­ci su iz­vu­kli iz „gol­fa”. On je u kri­tič­nom sta­nju hit­no pre­ve­zen u bol­ni­cu, gdje se opo­ra­vlja od za­do­bi­je­nih po­vre­da.
Iz po­li­ci­je je sa­op­šte­no da za­sad ne­ma­ju sa­zna­nja ko je oso­ba ko­ja je po­ku­ša­la da li­kvi­di­ra Ro­ga­no­vi­ća i da is­tra­ga ide u vi­še pra­va­ca.
Vla­di­mir Ro­ga­no­vić je ne­du­go po­sli­je to­ga uhap­šen u Be­o­gra­du zbog fal­si­fi­ko­va­nja is­pra­va, a pro­tiv nje­ga se vo­di još ne­ko­li­ko is­tra­ga. On je ve­o­ma bli­zak sa vo­đa­ma „ka­vač­kog kla­na” iz Ko­to­ra.
D.Ž.


Ra­do­vić bez od­go­vo­ra

Pre­ko Slo­bo­da­na Ra­do­vi­ća po­ku­ša­li smo da stu­pi­mo u kon­takt sa nje­go­vom kćer­kom Aleksandrom, sa ko­jom smo že­lje­li da raz­go­va­ra­mo ve­za­no za nje­no sa­slu­ša­nje u tu­ži­la­štvu. Me­đu­tim, Ra­do­vić ni­je od­go­vo­rio na naš za­htjev, u ko­jem smo na­ve­li zbog če­ga nam je po­tre­ban kon­takt sa nje­go­vom kćer­kom. Aleksandra Radović nije bila dostupna jer joj je telefon navodno oduzet.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"