Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-09-12 DPS POPUSTIO POD PRITISKOM JAVNOSTI
Krst vratiti na Sahat kulu
Radovi na Sahat kuli Krst vratiti na Sahat kulu Časlav Vešović je za „Dan” kazao da je Glavni grad uputio zahtjev Upravi za zaštitu kulturnih dobara da se poštuje autentičan izgled Sahat kule
Sim­bol ko­ji je do ju­če sta­jao na vr­hu Sahat ku­le tre­ba da tu osta­ne i u vje­ko­vi­ma pred na­ma, i ta­kav bih stav imao da pred­met na vr­hu ku­le pod­sje­ća na sim­bol bi­lo ko­je dru­ge re­li­gi­je, ka­zao je „Da­nu” za­mje­nik gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce Ča­slav Ve­šo­vić (DPS). On je is­ta­kao da bi iz­gled Sahat ku­le, na­kon re­sta­u­ra­ci­je, tre­ba­lo da osta­ne auten­ti­čan i sa svim di­je­lo­vi­ma ko­ji či­ne to kul­tur­no do­bro.
Ve­šo­vić je za „Dan” ka­zao da je Glav­ni grad upu­tio za­htjev Upra­vi za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra da se po­štu­je auten­ti­čan iz­gled Sahat ku­le.
– Na sa­stan­ci­ma i jav­no iz­no­sim jed­na­ke sta­vo­ve i do njih dr­žim, a naj­bo­lja po­tvr­da za to je i za­htjev Glav­nog gra­da Upra­vi za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra da se kon­zer­va­tor­ske mje­re spro­ve­du po­štu­ju­ći aut­e­nti­čan iz­gled Sahat ku­le pri­je nje­ne re­sta­u­ra­ci­je. Pre­ma sim­bo­lu ko­ji se na­la­zi na vr­hu Sahat ku­le ne­mam od­nos kao pre­ma re­li­gij­skom obi­ljež­ju, već kao di­je­lu kul­tur­nog do­bra ko­je pri­pa­da svi­ma. Po mom shva­ta­nju, re­sta­u­ra­ci­ja isto­rij­skih am­ble­ma Pod­go­ri­ce ne pod­ra­zu­mi­je­va nji­ho­vu re­duk­ci­ju. Zna­ju­ći da je sim­bol do ju­če sta­jao na vr­hu Sahat ku­le, ci­je­nim da ta­ko tre­ba da bu­de i vje­ko­vi­ma pred na­ma – po­ru­čio je Ve­šo­vić.
On je na­gla­sio da ako Sahat ku­la pred­sta­vlja sim­bol di­vlje­nja i po­no­sa svih gra­đa­na Pod­go­ri­ce, on­da ne tre­ba mi­je­nja­ti njen iz­gled.
– Jed­na­ko bih mi­slio i da pred­met na vr­hu ku­le pod­sje­ća na sim­bol bi­lo ko­je dru­ge re­li­gi­je, vje­ro­va­nja i dru­štve­nih vri­jed­no­sti. U sve­mu ovo­me po­ten­ci­ram zna­čaj ob­no­ve Tr­ga Be­ćir be­ga Osma­na­gi­ća i Sahat ku­le, kao jed­nog od zna­ko­va pre­po­zna­va­nja Pod­go­ri­ce, ko­ji će u no­vom ru­hu sve na­še gra­đa­ne i po­sje­ti­o­ce glav­nog gra­da Cr­ne Go­re pod­sje­ća­ti na na­šu bo­ga­tu kul­tu­ru i isto­ri­ju – is­ta­kao je on.
Pod­sje­ti­mo, to­kom re­sta­u­ra­ci­je Sahat ku­le u Pod­go­ri­ci, sa nje­nog vr­ha je uklo­njen krst, ko­ji je tu sta­jao sto­ti­nu go­di­na. Mi­tro­po­li­ja cr­no­gor­sko-pri­mor­ska ra­ni­je je osu­di­la taj čin, tra­že­ći da se krst što pri­je vra­ti. Oni su ka­za­li da bi na isti na­čin re­a­go­va­li ka­da bi bio uklo­njen vjer­ski si­mo­bol Ka­to­lič­ke cr­kve ili Isla­ma.
Re­sta­u­ra­ci­ja Sahat ku­le i re­kon­struk­ci­ja Tr­ga Be­ćir-be­ga Osma­na­gi­ća po­če­la je u apri­lu, a pro­je­kat vri­je­dan oko po­la mi­li­o­na eura fi­nan­si­ra Tur­ska agen­ci­ja Ti­ka.
Zva­nič­na pri­mo­pre­da­ja ra­do­va oba­vlje­na je sre­di­nom apri­la, če­mu su pri­su­stvo­va­li pred­stav­ni­ci gra­da Pod­go­ri­ce, TI­KA-e i fir­me ko­ja iz­vo­di­ti ra­do­ve „Star ha­us Ve­ne­ci­ja” iz Ita­li­je.
A.O.


Privremeno uklonjen zbog ra­do­va

Ministarstvo kul­tu­re po­tvr­di­lo je za TV Vi­je­sti da je kr­st sa Sahat ku­le uklo­njen pri­vre­me­no i da će na­kon kon­zer­va­tor­skog tret­ma­na bi­ti vra­ćen na isto mje­sto.
U Di­rek­to­ra­tu za kul­tur­nu ba­šti­nu Mi­ni­star­stva kul­tu­re pod­sje­ća­ju da Sa­hat ku­la ima sta­tus kul­tur­nog do­bra od 1957. go­di­ne, te da sve in­ter­ven­ci­je na njoj pod­li­je­žu od­red­ba­ma Za­ko­na o za­šti­ti kul­tur­nih do­ba­ra.
– Spro­vo­đe­nje kon­zer­va­tor­skih mje­ra na kul­tur­nom do­bru, Sa­hat ku­la u Pod­go­ri­ci iz­vo­di se u skla­du sa kon­zer­va­tor­skim pro­jek­tom, na ko­ji je Upra­va za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra iz­da­la sa­gla­snost. Me­tal­ni ele­me­nat pri­vre­me­no je uklo­njen zbog kon­zer­va­tor­skog tret­ma­na ko­ji se spro­vo­di u Jav­noj usta­no­vi Mu­ze­ji i ga­le­ri­je Pod­go­ri­ce – sa­op­šte­no je iz Di­rek­to­ra­ta za kul­tur­nu ba­šti­nu za TV Vi­je­sti.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"