Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-09-12 fleš
Tre­slo kod Budve i Tivta

Sek­tor za se­i­zmo­lo­gi­ju Za­vo­da za hi­dro­me­te­o­ro­lo­gi­ju i se­i­zmo­lo­gi­ju re­gi­stro­vao je juče dva zemljotresa u Crnoj Gori, u Budvi i Tivtu. Prvi zemljotres registrovan je u 8.55 ča­so­va, sa epi­cen­trom tri ki­lo­me­tra ju­go­i­stoč­no od Po­bo­ra u Bu­dvi. Ka­ko je sa­op­šte­no iz Za­vo­da, ja­či­na ze­mljo­tre­sa u hi­po­cen­tru (ža­ri­štu) iz­no­si­la je 2,3 je­di­ni­ce Rih­te­ro­ve ska­le, što od­go­va­ra epi­cen­tral­nom in­ten­zi­te­tu od če­ti­ri ste­pe­na Mer­ka­li­je­ve ska­le (MCS).
– Ža­ri­šte ze­mljo­tre­sa lo­ci­ra­no je na du­bi­ni od se­dam ki­lo­me­ta­ra. Na osno­vu nu­me­rič­kog mo­de­la pro­mje­ne in­ten­zi­te­ta sa ra­sto­ja­njem u ovom re­gi­o­nu, mag­ni­tu­de ze­mljo­tre­sa i du­bi­ne hi­po­cen­tra, ovaj ze­mljo­tres ni­je mo­gao iza­zva­ti ma­te­ri­jal­ne šte­te u epi­cen­tral­nom pod­ruč­ju – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Drugi zemljotres registrovan je u 16.32 časova sa epicentrom na području Tivta.
-Jačina ovog zemljotresa u hipocentru iznosila je 2,9 jedinica Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od IV stepena Merkalijeve skale. Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od deset kilometara – kazali su iz Zavoda.A.O.


Pred­sta­vi­li opre­mu

Dio opre­me za za­šti­tu i spa­sa­va­nje od po­pla­va, ko­ji je ju­če pred­sta­vio Di­rek­to­rat za van­red­ne si­tu­a­ci­je Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP), vri­je­dan je 215.000 eura i ob­u­hva­ta pum­pe za cr­plje­nje vo­de, bra­ne, ša­to­re i ala­te za odr­ža­va­nje na­ba­vlje­ne opre­me i sa­mo­o­dr­ži­vost ti­ma. Iz MUP-a su ka­za­li da je opre­ma na­ba­vlje­na u okvi­ru vi­še­ko­ri­snič­kog Pro­gra­ma za pre­ven­ci­ju, pri­pre­mlje­nost i od­go­vor na po­pla­ve u za­pad­nom Bal­ka­nu i Tur­skoj – IPA FLO­ODS.
– Pred­sta­vljen je no­vi dio opre­me u vri­jed­no­sti od 215.000 eura, dvi­je pum­pe vi­so­kog ka­pa­ci­te­ta cr­plje­nja vo­de i pet pum­pi ne­što ma­njeg ka­pa­ci­te­ta, kao i 400 m bra­na za za­šti­tu od po­pla­va, 14 ša­to­ra i pri­pa­da­ju­ća opre­ma i ala­ti za odr­ža­va­nje na­ba­vlje­ne opre­me i sa­mo­o­dr­ži­vost ti­ma – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
A.O.


Po­sve­će­ni za­šti­ti dje­ce

U Cr­noj Go­ri se po­sve­će­no ra­di u obla­sti za­šti­te pra­va dje­ce, kon­sta­to­va­no je to­kom raz­go­vo­ra mi­ni­stra za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va Meh­me­da Zen­ke i no­vog še­fa pred­stav­ni­štva UNI­CEF-a za Cr­nu Go­ru, Osa­me Ma­ka­vi­ja Ko­ga­li­ja. U sa­op­šte­nju Mi­ni­star­stva za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va se na­vo­di da je Zen­ka po­že­lio uspje­šan man­dat no­vom še­fu pred­stav­ni­štva UNI­CEF-a.
– Zen­ka je pred­sta­vio nad­le­žno­sti Mi­ni­star­stva za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va i po­no­vio sprem­nost za sa­rad­nju i raz­mje­nu is­ku­sta­va u obla­sti za­šti­te dje­ce, po­seb­no iz mar­gi­na­li­zo­va­nih dru­štve­nih gru­pa, te dje­ce po­go­đe­ne si­ro­ma­štvom. On iz­u­zet­no zna­čaj­nim sma­tra usmje­re­nost UNI­CEF-a na raz­voj dje­te­ta u ra­nom pe­ri­o­du ži­vo­ta bu­du­ći da isti ima naj­ve­ći uti­caj na per­spek­ti­vu, ostva­re­nost i pro­duk­tiv­nost u na­stav­ku ži­vo­ta – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
A.O.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"