Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-09-11 FINANSIJSKI REZULTATI AVIO-KOMPANIJA BIVŠE JUGOSLAVIJE POKAZUJU DA JE NAJGORE STANJE KOD NAS
Svi u plusu, MA u debelom minusu
Svi u plusu, MA u debelom minusu Dok je Adrija ervejz godinu završila sa profitom od 3,2 miliona, Kroacija erlajnz sa 1,9 miliona, Er Srbija sa 0,9 miliona eura, MA je imao minus od 11,4 miliona eura. Da situacija bude gora, minus od 11,4 miliona je najveći u istoriji poslovanja nacionalne avio-kompanije
Dok su kom­pa­ni­je iz biv­še Ju­go­sla­vi­je u po­sled­njih pet go­di­na ula­ga­le u sa­vre­me­ne re­zer­va­ci­o­ne si­ste­me, una­pre­đi­va­le mar­ke­tin­ške ak­tiv­no­sti, uvo­di­le mo­der­ne soft­ve­re u sve seg­men­te kom­pa­ni­je, u MA su se sa­mo na­go­mi­la­va­li ka­dro­vi, ka­zao je Usko­ko­vić

Mon­te­ne­gro­er­lajnz (MA) je je­di­ni od če­ti­ri naj­ve­ća avio-pre­vo­zni­ka iz biv­še Ju­go­sla­vi­je pro­šlu go­di­nu za­vr­šio sa mi­nu­som u po­slo­va­nju.
Dok je Adri­ja er­vejz go­di­nu za­vr­ši­la sa pro­fi­tom od 3,2 mi­li­o­na, Kro­a­ci­ja er­lajnz sa 1,9 mi­li­o­na, Er Sr­bi­ja sa 0,9 mi­li­o­na eura, MA je imao mi­nus od 11,4 mi­li­o­na eura. Da si­tu­a­ci­ja bu­de go­ra, mi­nus od 11,4 mi­li­o­na je naj­ve­ći u isto­ri­ji po­slo­va­nja na­ci­o­nal­ne avio-kom­pa­ni­je. Zbog to­ga je po­čet­kom ove go­di­ne smi­je­njen ta­da­šnji me­nadž­ment i po­sta­vljen no­vi.
Por­tal Eks ju avi­jejšn pre­no­si da je naj­ve­ći po­zi­ti­van pre­o­kret u po­slo­va­nju ima­la Adri­ja er­vejz ko­ja je u 2015. ima­la 9,2 mi­li­o­na eura mi­nu­sa, te da je re­zul­tat po­pra­vi­la za 135 od­sto. Kom­pa­ni­ja, ko­ja je la­ni do­bi­la no­vog vla­sni­ka, to­kom 2016. go­di­ne je pro­da­la dva avi­o­na, sma­nji­la broj za­po­sle­nih sa 420 na 396, kao i broj le­to­va.
Eks­pert Ve­stern Bal­kan­sa 6 za in­fra­struk­tu­ru i sa­o­bra­ćaj Raj­ko Usko­ko­vić ka­zao je da zva­nič­ni fi­nan­sij­ski iz­vje­šta­ji avio-kom­pa­ni­ja iz re­gi­o­na po­tvr­đu­ju da na­ža­lost sa­mo cr­no­gor­ski avio-pre­vo­znik po­slu­je ne­ga­tiv­no. Još go­re je, ka­ko je na­veo, što re­kord­ni mi­nus do­la­zi u go­di­ni ka­da su i „de­žur­ni gu­bi­ta­ši” pre­šli u po­zi­tiv­no po­slo­va­nje.
– Vi­še je raz­lo­ga za ova­kvo sta­nje. Glav­ni je sva­ka­ko neo­d­go­vor­nost struk­tu­ra ko­je bi tre­ba­lo da po­lo­že ra­ču­ne. Ka­da ima­te si­tu­a­ci­ju da sa­mo kon­sta­tu­je­te re­ko­rd­ni mi­nus, a ni­ko vam ne po­sta­vi pi­ta­nje od­go­vor­no­sti, on­da ima­te šan­su da na­sta­vi­te da ra­di­te bez ob­zi­ra na re­zul­tat – re­kao je Usko­ko­vić.
Dru­gi raz­log su, ka­ko je do­dao, struč­nost, od­no­sno ne­struč­nost ru­ko­vo­de­će struk­tu­re.
– Dok su kom­pa­ni­je iz eks-Ju u po­sled­njih pet go­di­na ula­ga­le u sa­vre­me­ne re­zer­va­ci­o­ne si­ste­me, una­pre­đi­va­le mar­ke­tin­ške ak­tiv­no­sti, uvo­di­le mo­der­ne soft­ve­re u sve seg­men­te kom­pa­ni­je, u MA su se sa­mo na­go­mi­la­va­li ka­dro­vi. Je­dan od po­ka­za­te­lja ko­ji je do­pri­nio po­zi­tiv­nom fi­nan­sij­skom re­zul­ta­tu je­ste sma­nje­nje bro­ja rad­ni­ka, što je pro­iz­ve­lo pro­fit. U na­šoj avio-kom­pa­ni­ji ovo je ima­lo obr­nu­to pro­por­ci­o­nal­nu di­men­zi­ju – na­veo je on.
Va­žan fak­tor, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, je­ste i da su kom­pa­ni­je iz re­gi­o­na spro­vo­di­le pla­no­ve re­struk­tu­ri­ra­nja i na­kon njih do­šle do gra­ni­ce ren­ta­bil­no­sti.
– Ta­kav plan je i vla­snik MA usvo­jio 2012. go­di­ne, ali on ne sa­mo da ni­je pri­mje­nji­van ne­go oči­to da ni­je ni kon­tro­li­san. Adri­ja, Kro­a­ci­ja i Er Sr­bi­ja su to ura­di­le i za­to ne ču­di nji­hov po­slov­ni re­zul­tat. S ob­zi­rom na to da smo ušli u sep­tem­bar, ko­ji već mo­že da­ti od­re­đe­nu fi­nan­sij­sku sli­ku o po­slo­va­nju avio-kom­pa­ni­ja, a zna­ju­ći da se u pro­te­klom pe­ri­o­du do­ma­ći avio-pre­vo­znik ni­je adap­ti­rao no­vim tr­ži­šnim oče­ki­va­nji­ma, bo­jim se da će i na­red­na go­di­na ima­ti ista ova­kva za­pa­ža­nja. Sta­bil­na po­slo­va­nja svih u eks-SFRJ, sem kom­pa­ni­je ko­ja se una­zad pet-šest go­di­na je­di­na mo­gla po­hva­li­ti raz­vo­jem i na­pret­kom. Oči­to da je u Cr­noj Go­ri vri­je­me sta­lo i to ne sa­mo u avi­ja­ci­ji – za­klju­čio je Usko­ko­vić.
D.M.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"