Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-09-12 OPOZICIJA KRITIKUJE STAV IVANA BRAJOVIĆA (SD) O AERODROMIMA
Spojio javni i partijski interes
Brajović i Marković Spojio javni i partijski interes Stav SD da je protiv valorizacije Aerodroma je zapravo unutarkoaliciono cjenkanje, a ne borba za javni interes. Kadar SD drži Aerodrome zarobljenim i bez unosne protivusluge neće se lako odreći stečenih privilegija, rekao je Koprivica Unutar koalicije neće biti problema zbog Aerodroma, jer će SD, kao u prethodnim slučajevima, prihvatiti ono što DPS traži od njih, smatra Konatar
Aero­dro­mi Cr­ne Go­re (ACG) tre­ba da osta­nu u vla­sni­štvu dr­ža­ve, a naj­bo­lji na­čin za nji­ho­vu va­lo­ri­za­ci­ju je kre­di­ti­ra­nje, ko­je bi pod­ra­zu­mi­je­va­lo da Aero­dro­mi uzmu kre­dit za nji­hov raz­voj jer su po­tent­na fir­ma, ko­ja će kre­dit vra­ća­ti bez pro­ble­ma, ka­zao je pred­sjed­nik SD Ivan Bra­jo­vić. Ti­me je iz te par­ti­je pr­vi put zva­nič­no obje­lo­da­njen stav u ve­zi sa dr­žav­nim pred­u­ze­ćem, ko­je Vla­da, ka­ko je ka­zao pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić, pla­ni­ra da va­lo­ri­zu­je kroz za­kup.
– Raz­voj kroz kre­dit je naj­bo­lji na­čin za va­lo­ri­za­ci­ju ACG. Ta pri­ča je dav­no is­pri­ča­na me­đu ko­a­li­ci­o­nim part­neri­ma i uvi­jek sam za to da bi­lo ko­ji naš re­surs bu­de is­ko­ri­šćen na onaj na­čin da od to­ga Cr­na Go­ra ima naj­vi­še ko­ri­sti – re­kao je Bra­jo­vić ju­če no­vi­na­ri­ma u Skup­šti­ni.
Bez po­dr­ške SD, Vla­da ne­ma ve­ći­nu u Skup­šti­ni, pa ne bi mo­gla pro­gu­ra­ti za­kup Aero­dro­ma na pe­ri­od od pre­ko 30 go­di­na. Iz­vo­ri bli­ski SD ka­za­li su „Da­nu” da je ta par­ti­ja sprem­na da ide do kra­ja ka­da su u pi­ta­nju Aero­dro­mi, jer ni­je lo­gič­no da se zdra­vo pred­u­ze­će pre­da­je dru­go­me pod za­kup.
U opo­zi­ci­ji sma­tra­ju da zbog Aero­dro­ma i sta­va SD ne­će bi­ti pro­ble­ma u ko­a­li­ci­ji, kao i da je u pi­ta­nju po­li­tič­ka tr­go­vi­na, od­no­sno SD že­li na ovaj na­čin da obez­bi­je­di što vi­še svo­jih ka­dro­va. Aero­dro­me vo­di SD od osni­va­nja i u nje­mu je za­po­sle­no do­sta ka­dro­va te par­ti­je.
Pot­pred­sjed­nik De­mo­kra­ta Mo­mo Ko­pri­vi­ca sma­tra da su u pi­ta­nju unu­tar­ko­a­li­cij­ska cjen­ka­nja, a ne bor­ba za jav­ni in­te­res.
– Gdje će se na­ći ni­ka­ko ne­će za­vi­si­ti od pro­cje­ne jav­nog in­te­re­sa, već is­klju­či­vo od ste­pe­na na­mi­re­nja usko­gru­dih pro­fit­nih po­tre­ba ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra ko­ji su de­va­sti­ra­li pri­vre­du i in­sti­tu­ci­je. Bra­jo­vić ovim že­li stva­ra­ti la­žnu sli­ku o se­bi kao bra­ni­ču dr­žav­nih re­sur­sa – oci­je­nio je Ko­pri­vi­ca.
Ka­dar SD, ka­ko je na­veo, dr­ži za­ro­blje­nim Aero­dro­me i bez uno­sne pr­o­tiv­u­slu­ge ne­će se la­ko od­re­ći ste­če­nih pri­vi­le­gi­ja.
– U tra­di­ci­ji je da ka­dar SD dr­ži za­ro­blje­nim Aero­dro­me i sva­ka­ko se bez uno­sne pro­tiv­u­slu­ge ne­će la­ko od­re­ći ste­če­nih pri­vi­le­gi­ja. Oni su sa DPS-om uve­li kon­tro­li­sa­ni ha­os u upra­vlja­nje aero­dro­mom. Sve ele­men­te su par­tij­ski zlo­u­po­tre­bi­li, a na oku­pu to dr­že za­hva­lju­ju­ći si­ste­mu ucje­na i pri­vi­le­gi­ja. Dok tra­ju fin­gi­ra­ni su­ko­bi i ne­spo­ra­zu­mi oko ras­po­dje­le iz­me­đu onih ko­ji­ma je po­hle­pa je­di­ni po­kre­tač, Cr­na Go­ra se pri­mi­če eko­nom­skom ko­lap­su – is­ta­kao je Ko­pri­vi­ca.
Pot­pred­sjed­nik GP URA Mi­loš Ko­na­tar je is­ta­kao da unu­tar ko­a­li­ci­je ne­će bi­ti pro­ble­ma zbog Aero­dro­ma, jer će SD, kao u pret­hod­nim slu­ča­je­vi­ma, pri­hva­ti­ti ono što DPS tra­ži od njih.
– Ako ni­je ri­ječ o to­me da SD u slu­ča­ju Aero­dro­ma za­te­že sa­mo da bi na­pla­tio to sa ve­ćim bro­jem ka­dro­va za svo­je čla­no­ve, on­da je do­bro da i u vla­da­ju­ćoj ko­a­li­ci­ji ima sa­gla­sno­sti sa onim što GP URA tvr­di da Aero­dro­mi tre­ba da osta­nu u dr­žav­nom vla­sni­štvu. Do­bro je ako je SD iskren u svom sta­vu i ako se ne ra­di o tr­go­vi­ni za što vi­še po­zi­ci­ja za svo­je čla­no­ve – na­veo je Ko­na­tar i is­ta­kao da Aero­dro­mi­ma tre­ba pro­fe­si­o­nal­ni, a ne par­tij­ski me­nadž­ment.
Po­sla­nik Alek­san­dar Da­mja­no­vić je oci­je­nio da je bu­duć­nost Aero­dro­ma da­le­ko va­žni­ja od ko­a­li­ci­o­nog od­no­sa, ko­ji je krat­kog ro­ka i ko­ji će tra­ja­ti ko­li­ko i man­dat kr­njeg par­la­men­ta. Po­no­vio je da dr­ža­va ne bi smje­la da pre­pu­sti ve­ćin­sko vla­sni­štvo u Aero­dro­mi­ma jer se ra­di o svo­je­vr­snom mo­no­po­lu.
– Na pa­pi­ru dr­žav­no, a od for­mi­ra­nja par­tij­sko pred­u­ze­će, ne mo­že da od­go­vo­ri za­htje­vi­ma gra­đa­na i pri­vrede. Za­to je pro­fe­si­o­nal­ni me­nadž­ment na­su­šna po­tre­ba – re­kao je Da­mja­no­vić.
Mi­ni­star sa­o­bra­ća­ja Osman Nur­ko­vić je do­ma­ćim me­di­ji­ma ka­zao da je vi­še kom­pa­ni­ja za­in­te­re­so­va­nih za Aero­dro­me. ACG su la­ni ima­li pre­ko če­ti­ri mi­li­o­na pro­fi­ta.
D.M.


Tu­ži­lac da is­pi­ta za­što Vla­da ne da sa­gla­snost

Pi­ta­nje je za dr­žav­nog tu­ži­o­ca za­što pret­hod­na Vla­da, a i ova, ni­je­su do­zvo­li­le Aero­dro­mi­ma da se za­du­že kod Evrop­ske ban­ke za ob­no­vu i raz­voj (EBRD), s ob­zi­rom na to da ni­je po­treb­na dr­žav­na ga­ran­ci­ja, ka­zao je pred­sjed­nik SDP-a Ran­ko Kri­vo­ka­pić.
– EBRD nu­di 50-ak mi­li­o­na eura kre­di­ta, ko­je će Aero­dro­mi sa­mi vra­ća­ti i ko­ji će za ne­ko­li­ko mje­se­ci obez­bi­je­di­ti da aero­drom Ti­vat bu­de du­plo ve­ći i spre­mi­ni­ji ne­go sa­da, a da pro­fit od tog aero­dro­ma osta­je gra­đa­ni­ma. SDP je po­kre­nuo pe­ti­ci­ju za odr­ža­va­nje re­fe­ren­du­ma na ko­jem će gra­đa­ni Tiv­ta od­lu­či­ti da li že­le da bu­de pri­va­ti­zo­van ili da osta­ne dr­žav­no pred­u­ze­će – re­kao je Kri­vo­ka­pić ju­če u Skup­šti­ni.
Is­ta­kao je da svi mo­no­po­li tre­ba da osta­nu u dr­žav­nom vla­sni­štvu i da nji­hov pro­fit osta­je gra­đa­ni­ma.


HGI pro­tiv pri­va­ti­za­ci­je

Po­sla­nik HGI Adri­jan Vuk­sa­no­vić ka­zao je da je ta par­ti­ja u po­čet­ku iz­ni­je­la stav da ni­je za pri­va­ti­za­ci­ju aero­dro­ma Ti­vat.
– Ka­ko ne pri­stu­pa­mo ovom pro­ble­mu po­vr­šno, već te­mlje­no, upu­tio sam niz pi­ta­nja Aero­dro­mi­ma, Vla­di i Mi­ni­star­stvu sa­o­bra­ća­ja, ka­ko bi ste­kli pra­vi uvid u sve što se de­ša­va­lo na aero­dro­mu Ti­vat. On je u vr­lo te­škoj si­tu­a­ci­ji po pi­ta­nju aero­drom­ske in­fra­stru­ku­re. HGI će sve svo­je po­te­ze upu­ti­ti ka po­di­za­nju ele­men­tar­nih i pre­sud­nih fak­to­ra ko­ji će uti­ca­ti na po­bolj­ša­nje aero­drom­ske in­fra­struk­ture, ka­pa­ci­te­ta i za­po­šlja­va­nja. Po­treb­na je de­talj­na ana­li­za, ka­ko bi se na­ša­o mo­da­li­tet da se po­bolj­ša­ju in­fra­struk­tu­ra, kap­aci­te­ti i za­po­sle­nost – re­kao je Vuk­sa­no­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"