Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-09-12 POTPREDSJEDNIK SDP-A RAŠKO KONJEVIĆ O POSTUPANJU VLADE U VEZI SA PREBIJANJEM DUGA IMOVINOM
Nezakonitom uredbom privileguju pojedince
Konjević Nezakonitom uredbom privileguju pojedince Donošenje nove uredbe u suprotnosti je sa Zakonom o reprogramu poreskog duga. Ovakvim postupkom samo se želi u privilegovan položaj staviti nekoliko velikih poreskih dužnika koji milione eura obaveza prema građanima godinama nijesu plaćali, kazao je Konjević
Usva­ja­nje ured­be o na­pla­ti po­re­skog du­ga imo­vi­nom u su­prot­no­sti je sa Za­ko­nom o re­pro­gra­mu po­re­skog du­ga. Član 18 za­ko­na ja­sno pro­pi­su­je uki­da­nje ta­kvog na­či­na na­pla­te po­re­skog du­ga, ka­zao je u in­ter­vjuu za „Dan” pot­pred­sjed­nik SDP-a Ra­ško Ko­nje­vić.
– U de­cem­bru 2016. pot­pred­sjed­nik Vla­de Mi­lu­tin Si­mo­vić je tvr­dio da se po­rez vi­še ne­će na­pla­ći­va­ti imo­vi­nom i da ne­će bi­ti po­ve­ća­nja PDV-a. Sa­mo po­la go­di­ne ka­sni­je, Si­mo­vić je pred­sta­vio po­ve­ća­nje PDV-a i po­no­vo vra­tio na­pla­tu po­re­za imo­vi­nom. Pot­pred­sjed­nik Si­mo­vić je 31. ju­la tvr­dio da su ugo­vo­ri sa kom­pa­ni­ja­ma Work fajn­der i Đur­ko­vić kom­pa­ni u skla­du sa za­ko­nom, a sa­mo mje­sec da­na ka­sni­je ka­že da je na­pra­vljen pre­vid. On po­ja­šnja­va i da Vla­da ni­je ve­ri­fi­ko­va­la za­ključ­ke ko­ji­ma se da­je sa­gla­snost za te ugo­vo­re. Go­spo­din Si­mo­vić ne sa­mo što pra­vi „pre­vi­de” kod po­što­va­nja za­ko­na ne­go „pre­vi­đa” i šta vla­da usva­ja na svo­jim sjed­ni­ca­ma – re­kao je Ko­nje­vić, ko­ji je „Da­nu” do­sta­vio ve­ri­fi­ko­va­ne za­ključ­ke.
Is­ta­kao je da Vla­da, sa jed­ne stra­ne po­ve­ća­va po­re­ze i ak­ci­ze, či­me op­te­re­ću­je re­dov­ne po­re­ske pla­ti­še, a na dru­goj stra­ni, oni ko­ji du­gu­ju mi­li­on­ske iz­no­se po­re­za, od­no­sno pri­vi­le­go­va­ni me­đu nji­ma, svo­je du­go­ve pla­ća­ju ga­ra­ža­ma i po­dru­mi­ma.
– SDP će pra­ti­ti de­talj­no na­pla­tu po­re­skog du­ga i o to­me oba­vje­šta­va­ti jav­nost jer ova ured­ba se do­no­si ka­ko bi se ne­ko­li­ci­ni ve­li­kih po­re­skih du­žni­ka stvo­ri­li uslo­vi da svoj dug ne pla­te nov­cem ne­go ne­u­po­tre­blji­vim ne­kret­ni­na­ma. Uku­pan po­re­ski dug, pre­ma zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, je pre­ko 700 mi­li­o­na, a tu­ži­la­štvo ću­ti. Taj iz­nos je go­to­vo cje­lo­go­di­šnji te­ku­ći bu­džet, to je na de­se­ti­ne ško­la, vr­ti­ća, obje­ka­ta za po­li­ci­ju, voj­sku, na de­se­ti­ne zdrav­stve­nih usta­no­va. Taj no­vac ni­je ne­stao, ne­ko ih je sta­vio u džep, a to je no­vac ko­ji pri­pa­da gra­đa­ni­ma, a ko­ji taj­ku­ni ni­je­su pla­ti­li – na­veo je Ko­nje­vić.
●Da li su Va­še op­tu­žbe i „pri­jet­nje” tu­ži­la­štvom na­tje­ra­le Vla­du da do­ne­se no­vu ured­bu, ka­ko bi ugo­vo­re o na­pla­ti po­re­za imo­vi­nom po­me­nu­tih fir­mi uskla­di­la sa njom?
– Ja­sno je da je mo­je jav­no upo­zo­re­nje uro­di­lo plo­dom i to mi je i bio cilj. Da uka­žem da je Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja pred­lo­ži­lo ne­za­ko­nit mo­del na­pla­te po­re­skog du­ga. Iako su „gr­če­vi­to” u svom sa­op­šte­nju od 31. ju­la tvr­di­li da je sve za­ko­ni­to, sa­mo mje­sec da­na na­kon to­ga od­u­sta­li su od te na­mje­re.
Do­no­še­nje no­ve ured­be u su­prot­no­sti je sa Za­ko­nom o re­pro­gra­mu po­re­skog du­ga. Ova­kvim po­stup­kom sa­mo se že­li u pri­vi­le­go­van po­lo­žaj sta­vi­ti ne­ko­li­ko ve­li­kih po­re­skih du­žni­ka ko­ji mi­li­o­ne eura oba­ve­za pre­ma gra­đa­ni­ma go­di­na­ma ni­je­su pla­ća­li. Ka­da po­gle­da­te iz­vje­štaj DRI o pla­ća­nju po­re­za imo­vi­nom i ja­snu pre­po­ru­ku da se pre­ki­ne sa ova­kvim mo­de­lom, oči­gled­no je da Vla­da to že­li zbog „oba­ve­za” pre­ma ne­kim du­žni­ci­ma.
Po­zi­vam Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja da na svom saj­tu ob­ja­vi sve za­htje­ve ko­ji su pri­spje­li kao i pro­cje­ne vri­jed­no­sti te imo­vi­ne ka­ko bi za­in­te­re­so­va­na jav­nost mo­gla da vi­di svu ne­lo­gič­nost i ja­snu šte­tu po in­te­re­se gra­đa­na.
●Bi­li ste mi­ni­star fi­nan­si­ja dok se pri­pre­mao za­kon o re­pro­gra­mu po­re­skog du­ga. Da li ste kao je­dan od uče­sni­ka u iz­ra­di za­ko­na za­do­volj­ni nje­go­vom pri­mje­nom?
– SDP ne­ma ve­ćih pri­mjed­bi na sam za­kon­ski tekst. To je iz­nu­đen akt zbog 700 mi­li­o­na po­re­skog du­ga. Na­rav­no, sa­da je pro­blem što se ne vi­di ja­sna na­mje­ra Vla­de za strikt­nom i ne­se­lek­tiv­nom pri­mje­nom ovog za­ko­na. Po­seb­no na­kon usva­ja­nja ured­be ko­ja je u su­prot­no­sti sa za­ko­nom. Još ka­da vi­di­te, re­ci­mo, pri­mjer Mon­te­ne­gro­er­laj­nza gdje je pre­ko 37 mi­li­o­na eura du­ga sti­glo na na­pla­tu po­lo­vi­nom go­di­ne, a da Vla­da ne­ma rje­še­nje, on­da se ja­sno vi­di se­lek­tiv­nost u pri­mje­ni za­ko­na o na­pla­ti po­re­skog du­ga. Mon­te­ne­gro­er­lajnz du­gu­je oko 14 mi­li­o­na eura po­re­za i to za­po­sle­ni­ma za do­pri­no­se.
D.M.


Po­la mi­li­jar­de za­vr­ši­lo u pri­vat­nim dže­po­vi­ma

●Mo­že li se na­pla­ti­vi po­re­ski dug od oko 230 mi­li­o­na eura ika­da na­pla­ti­ti i ka­ko?
– Mo­že ako se že­li strikt­no pri­mije­ni­ti za­kon. Bez se­lek­tiv­no­sti i po­vla­šće­nih kom­pa­ni­ja. Za­kon mo­že do­pri­ni­je­ti fi­skal­noj di­sci­pli­ni, ali sa­mo ako se pri­mi­je­ni. Do­no­še­njem ured­be ko­ja je su­prot­na za­ko­nu ja­sno je da se od­u­sta­je od strikt­ne pri­mje­ne za­ko­na.
●Šta je sa ostat­kom du­ga od oko po­la mi­li­jar­de? Da li on po­sto­ji sa­mo na pa­pi­ru i ne mo­že bi­ti na­pla­ćen?
– To je dug ko­ji je na­stao kao po­sle­di­ca lo­šeg ra­da nad­le­žnih dr­žav­nih or­ga­na. Sa­da za­mi­sli­te ka­ko bi bu­džet bio iz­da­šni­ji da je taj po­rez na­pla­ćen. Taj no­vac je oti­šao u ne­či­je pri­va­tne dže­po­ve. Sko­ro 70 od­sto tog du­ga je za po­re­ze i do­pri­no­se či­me je ve­li­ki broj gra­đa­na ošte­ćen jer im ni­je­su upla­ći­va­ni do­pri­no­si i ima­će pro­ble­ma kod po­ve­zi­va­nja rad­nog sta­ža i od­la­ska u za­slu­že­ne pen­zi­je.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"